LEGE Nr. 35 din 15 iunie 1993pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 131 din 21 iunie 1993  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii se modifica și se completează după cum urmează: 1. Articolul 1 alineatul 2 se modifica și va avea următorul cuprins: "Se considera salarii realizate pe teritoriul României salariile plătite în bani și în natura primite de către salariați de la persoanele fizice sau juridice care au domiciliul sau sediul pe teritoriul României, precum și salariile primite din străinătate de către persoanele care își desfășoară activitatea în România." 2. La articolul 1, după alineatul 2 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins: "Nu se supun prevederilor alineatelor 1 și 2 salariile și indemnizațiile în valută, stabilite în cuantum net, plătite de instituțiile publice române personalului român care își desfășoară activitatea în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și altor forme de reprezentare a României în străinătate." 3. Articolul 2 litera g) se modifica și va avea următorul cuprins: g) orice alte cistiguri, în bani și în natura, primite ca plata a muncii lor, de la persoanele fizice sau juridice, după caz, la care sunt angajați, inclusiv cele acordate în baza contractului colectiv de muncă, cu excepția celor în natura acordate personalului casnic angajat;"4. La articolul 2, după litera h) se introduce o noua litera, i) cu următorul cuprins: i) sumele plătite membrilor fondatori ai unei societăți comerciale, constituite prin subscripție publică, din cota de participare la profitul net, conform art. 30 din Legea nr. 31/1990."5. La articolul 2, după alineatul 1 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins: "Evaluarea produselor acordate ca plata în natura se face la prețul de vînzare practicat de unitate pentru produsele din producția proprie și la prețul de aprovizionare, pentru alte produse, iar în cazul serviciilor, pe baza tarifelor pentru aceste servicii. Prețurile și tarifele sunt cele practicate la data efectuării plății în natură." 6. La articolul 3, după alineatul 1 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins: "Prevederile alin. 1 se aplică și pentru diferențele de salarii care privesc perioade anterioare lunilor în care se plătesc, acordate în baza actelor normative privind salarizarea, precum și în cazul indemnizațiilor aferente concediului de odihnă, când durata acestuia se desfășoară pe o perioadă mai mare de o luna calendaristică, și al sumelor plătite pe baza prevederilor de la art. 2 lit. i)." 7. La articolul 4, după litera e) se introduce o noua litera f) cu următorul cuprins: "f) drepturile bănești pentru invenții și inovații. Sumele plătite pentru invenții și inovații în cursul unui an calendaristic se defalca în vederea impunerii pe cele 12 luni ale anului, cumulindu-se cu alte recompense de aceasta natura plătite de unitate în cursul anului respectiv, chiar dacă valoarea acestora este aferentă unei perioade mai mari de un an. În cazul în care suma plătită este aferentă unei perioade mai mici de un an, aceasta se defalca, în vederea impunerii, pe lunile la care se referă. Aceste drepturi nu se cumulează, în vederea impozitării, cu celelalte venituri realizate la unitatea unde salariații au funcția de baza." 8. Articolul 5, literele c) și f) se modifica și vor avea următorul cuprins: c) ajutoarele ce se acordă, în condițiile legii, din fondul de asigurări sociale și din fondul de asistența socială, precum și ajutoarele, acordate din fondul de salarii, pentru nașteri și în caz de deces al salariaților; f) masa gratuita și alimentația antidot, acordate în natura potrivit legii." 9. Articolul 6, literele c) și d) se modifica și vor avea următorul cuprins: c) persoanele care, în cursul aceleiași luni, obțin venituri sub forma de salarii și alte drepturi salariale, de până la 7.600 lei, de la unitatea unde au funcția de baza; d) invalizii de gradul I sau II, veteranii de război, precum și persoanele handicapate, definite potrivit Legii privind protecția specială a persoanelor handicapate, încadrabile în gradul I sau II de invaliditate, pe baza certificatelor emise de comisiile de expertiza medicală și recuperare a capacității de muncă, în condițiile prevăzute de lege." 10. Articolul 7 se modifica și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Impozitul pe salarii se calculează lunar, pe fiecare loc de muncă, asupra totalității venitului realizat în luna expirată de către fiecare salariat, pe baza următoarelor cote:----------------------------------------------------------------------------   Venitul lunar impozabil Impozitul lunar       - lei - - lei -----------------------------------------------------------------------------   până la 2.700 5%     2.701 - 3.000 135 + 8% pentru ceea ce depășește 2.700     3.001 - 4.000 159 + 14% pentru ceea ce depășește 3.000     4.001 - 6.800 299 + 17% pentru ceea ce depășește 4.000     6.801 - 11.000 775 + 18% pentru ceea ce depășește 6.800    11.001 - 16.400 1.531 + 19% pentru ceea ce depășește 11.000    16.401 - 27.700 2.557 + 20% pentru ceea ce depășește 16.400    27.701 - 38.600 4.817 + 21% pentru ceea ce depășește 27.700    38.601 - 54.900 7.106 + 22% pentru ceea ce depășește 38.600    54.901 - 82.400 10.692 + 25% pentru ceea ce depășește 54.900    82.401 -110.000 17.567 + 28% pentru ceea ce depășește 82.400   110.001 -137.500 25.295 + 32% pentru ceea ce depășește 110.000   137.501 -157.400 34.095 + 36% pentru ceea ce depășește 137.500   peste -157.400 41.259 + 40% pentru ceea ce depășește 157.400----------------------------------------------------------------------------Partea din totalul venitului lunar impozabil care depășește nivelul de 300.000 lei se impune cu cota de 60%. În cazul când, prin aplicarea acestor cote de impozit, venitul lunar net al unui salariat, realizat la unitatea unde are funcția de baza, s-ar reduce sub 7.600 lei, impozitul se diminuează, astfel încât să se asigure realizarea acestui venit. Veniturile sub forma de salarii și alte drepturi salariale primite de salariați pentru munca prestată în afară funcției de baza și a unității deținătoare a cărții de muncă se impozitează separat, pe fiecare loc de muncă, cu cotele prevăzute la alin. 1 al acestui articol, impozitul majorindu-se cu 30%. În cazul salariilor și altor drepturi salariale în valută, impozitului datorat se calculează prin transformarea în lei, la cursul de schimb valutar în vigoare în ultima zi a lunii pentru care se face plata, după care impozitul în lei, stabilit pe baza cotelor de la alin. 1, se transforma, se retine și se vărsa la buget în valută, la același curs. O dată cu indexarea, precum și în cazul acordării de compensări la salarii, Guvernul va modifica în mod corespunzător tranșele de venit lunar impozabil prevăzute la alin. 1, nivelul sumei stabilite la alin. 2 și 3 din prezentul articol, precum și al sumei menționate la art. 6 lit. c), din prezenta lege, pentru a nu anula efectul indexării sau al compensării acordate." 11. Articolul 8 se abrogă.12. Alineatul 3 al articolului 10 se modifica și va avea următorul cuprins: "Impozitul pe salarii nereținut la timp sau în cuantumul legal se retine de plătitorul venitului, de la salariații respectivi, pe o perioadă de 3 ani în urma de la data constatării. Reținerea se poate face, în rate egale, în cel mult 12 luni de la data constatării nereținerilor." 13. După articolul 11 se introduce articolul 11^1 cu următorul cuprins:  +  Articolul 11^1Pentru nevărsarea la termen a impozitului pe salarii se aplică o majorare de 0,3% pentru fiecare zi de întârziere."14. Articolul 17 se modifica și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17Ministerul Finanțelor poate acorda, în cazuri temeinic justificate, eșalonări sau aminari la plata impozitului pe salarii și eșalonări, aminari, reduceri sau scutiri la plata majorărilor de întârziere."15. Articolul 18 se modifica și se completează și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18Constituie contravenții următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracțiuni:a) nedepunerea în termen de 15 zile de la încheierea semestrului a dării de seama privind calcularea, reținerea și vărsarea impozitului pe salarii; b) refuzul de a pune la dispoziția organelor fiscale documentele privind modul de calculare, reținere și vărsare la bugetul de stat a impozitului pe salarii. Contravenția de la lit. a) se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 150.000 lei, iar contravenția de la lit. b) cu amendă de la 100.000 lei la 200.000 lei. Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor prevăzute de prezenta lege se fac de organele de specialitate din Ministerul Finanțelor și unitățile sale teritoriale, în termen de 3 ani de la data săvârșirii faptelor respective. Actele de constatare întocmite de organele împuternicite să constate și să aplice amenzi constituie titluri executorii, în condițiile legii, după rămînerea lor definitivă. Băncile vor pune în aplicare aceste titluri fără acceptul plătitorilor." 16. Articolul 19 se modifica și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19Prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția art. 25, 26 și 27, se aplică și în cazul contravențiilor prevăzute la art. 18 din prezenta lege."  +  Articolul IILegea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, se va republica în Monitorul Oficial al României, dîndu-se o noua numerotare articolelor.  +  Articolul IIIPrezenta lege intră în vigoare la întâi a lunii următoare datei publicării în Monitorul Oficial al României. Începând cu această dată se abroga prevederile art. 2 din H.C.M. nr. 545/1970 privind reglementarea unor impozite pe veniturile populației, capitolul IV din anexa la Ordonanța Guvernului nr. 23/1992 privind modificarea unor sancțiuni contravenționale, aprobată prin Legea nr. 114/1992, art. 3 alin. 2 din Legea nr. 58/1992, precum și orice alte dispoziții contrare. NOTĂ: Nivelul sumelor prevăzute la art. 6 lit. c), tranșele de venituri lunare impozabile cuprinse în art. 7 alin. 1, precum și nivelul sumelor stabilite în art. 7 alin. 2 și 3 din lege nu sunt indexate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 243 din 7 iunie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 11 iunie 1993. Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 7 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  prof. univ. OLIVIU GHERMAN
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 7 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ADRIAN NĂSTASE
  -----------------