LEGE nr. 506 din 4 octombrie 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 13/2001 privind soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanţelor Publice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 16 octombrie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 13 din 26 ianuarie 2001 privind soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 6 februarie 2001, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 3 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:"c) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia."2. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Contestaţiile care au ca obiect sume al căror cuantum este de 500 milioane lei sau mai mare, cele formulate împotriva actelor întocmite de organele de control din cadrul aparatului central al Ministerului Finanţelor Publice, indiferent de suma, se soluţionează de organele specializate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice."3. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) Decizia de suspendare poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competenţa. Judecata se face în regim de urgenta, cu participarea reprezentantului Ministerului Public. Soluţia instanţei este definitivă şi irevocabilă."4. La articolul 11, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Decizia emisă ca urmare a soluţionării contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de atac."5. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Deciziile direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti*), precum şi deciziile Ministerului Finanţelor Publice pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ competenţa. Judecata se face în regim de urgenta, cu participarea reprezentantului Ministerului Public."6. După articolul 16 se introduce articolul 17 cu următorul cuprins:"Art. 17. - Ministerul Finanţelor Publice va emite norme metodologice de aplicare a procedurii de soluţionare a contestaţiilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care se vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."----------------- Notă *) Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 251/2001, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi-au schimbat denumirea în direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-----------