CONVENŢIE din 19 septembrie 1979privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 martie 1993    ---------- Notă *) TraducerePREAMBULStatele membre ale Consiliului Europei şi ceilalţi semnatari ai prezentei convenţii,considerind ca obiectivul Consiliului Europei este de a realiza o mai strinsa uniune între membrii săi,luând în considerare dorinţa de cooperare a Consiliului Europei cu alte state în domeniul conservării naturii,recunoscind ca flora şi fauna sălbatică constituie un patrimoniu natural de valoare estetica, ştiinţifică, culturală, recreativa, economică şi intrinseca, care trebuie protejat şi transmis generaţiilor viitoare,recunoscind rolul esenţial al florei şi faunei sălbatice în menţinerea echilibrului ecologic,constatind diminuarea efectivelor a numeroase specii de flora şi fauna sălbatică şi pericolul nimicirii care le ameninta pe unele,constienti ca, conservarea habitatelor naturale este unul dintre elementele esenţiale ale protecţiei ocrotirii florei şi faunei sălbatice,recunoscind ca, conservarea florei şi faunei sălbatice ar trebui luată în considerare de către guverne în obiectivele şi programele lor naţionale şi ca o cooperare internationala ar trebui să se instaureze pentru ocrotirea în special a speciilor migratoare,constienti de numeroasele cereri de a acţiona în comun făcute de guvern şi instanţe internaţionale, în special cele exprimate la Conferinţa Naţiunilor Unite asupra mediului din 1972 şi de către Adunarea Consultativa a Consiliului Europei,dorind să urmeze, în special în domeniul conservării vieţii sălbatice, recomandările Rezoluţiei nr. 2 a celei de-a doua Conferinţe ministeriale europene asupra mediului,au căzut de acord asupra următoarelor:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 11. Prezenta convenţie are ca obiect asigurarea conservării florei şi faunei sălbatice şi habitatelor lor naturale, în special a speciilor şi habitatelor a căror conservare necesita cooperarea mai multor state, şi promovarea unei astfel de cooperări.2. O atenţie deosebită este acordată speciilor, inclusiv speciilor migratoare, amenintate cu nimicirea şi vulnerabile.  +  Articolul 2Părţile contractante vor lua măsurile necesare pentru menţinerea sau adaptarea populatiilor de flora şi fauna sălbatice la un nivel corespunzător mai ales exigenţelor ecologice, ştiinţifice şi culturale, ţinând cont de exigenţele economice şi recreationale şi de nevoile subspeciilor, varietatilor sau formelor amenintate pe plan local.  +  Articolul 31. Fiecare parte contractantă va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a politicilor naţionale de conservare a florei şi faunei sălbatice şi habitatelor naturale, acordind o atenţie deosebită speciilor amenintate cu nimicirea şi vulnerabile, mai ales speciilor endemice şi habitatelor amenintate, în conformitate cu dispoziţiile prezentei convenţii.2. Fiecare parte contractantă se angajează ca, în politica sa de amenajare şi de dezvoltare şi în măsurile de lupta contra poluarii, sa ia în considerare conservarea florei şi faunei sălbatice.3. Fiecare parte contractantă va incuraja procesul educaţional şi difuzarea informaţiilor generale privind necesitatea conservării speciilor de flora şi fauna sălbatice ca şi a habitatelor lor.  +  Capitolul 2 Protecţia habitatelor  +  Articolul 41. Fiecare parte contractantă va lua măsurile legislative şi administrative potrivite şi necesare pentru protejarea habitatelor speciilor sălbatice de flora şi fauna, în special a acelora enumerate în anexele nr. I şi II şi pentru salvgardarea habitatelor naturale amenintate.2. Părţile contractante vor tine cont, în politicile lor de amenajare şi de dezvoltare, de necesitatea conservării zonelor protejate avute în vedere la paragraful precedent, în scopul de a evita sau reduce la maximum orice degradare a unor astfel de zone.3. Părţile contractante se angajează sa acorde o atenţie deosebită protecţiei zonelor care au importanţa pentru speciile migratoare enumerate în anexele nr. II şi III şi care sunt situate într-un mod adecvat în raport cu căile de migratie ca: zone de iernare, de aglomerare, de hranire, de reproducere sau de napârlire.4. Părţile contractante se angajează să-şi coordoneze eforturile în funcţie de necesitaţi pentru protejarea habitatelor naturale avute în vedere de prezentul articol în cazul în care acestea sunt situate în regiuni care se întind de o parte şi de alta a frontierei.  +  Capitolul 3 Conservarea speciilor  +  Articolul 5Fiecare parte contractantă va lua măsurile legislative şi administrative adecvate şi necesare pentru asigurarea conservării, în special, a speciilor de flora sălbatică enumerate în anexa I.Vor fi interzise culegerea, recoltarea, taierea sau dezradacinarea intenţionată a plantelor avute în vedere. Fiecare parte contractantă va interzice, la nevoie, deţinerea sau comercializarea acestor specii.  +  Articolul 6Fiecare parte contractantă va lua măsurile legislative şi administrative adecvate şi necesare pentru a asigura conservarea, în special, a speciilor de fauna sălbatică enumerate în anexa nr. II.Se va interzice, în special, pentru aceste specii: a) orice formă de capturare intenţionată, de deţinere şi de ucidere intenţionată; b) degradarea sau distrugerea intenţionată a locurilor de reproducere sau a zonelor de repaus; c) perturbarea intenţionată a faunei sălbatice, mai ales în perioada de reproducere, de dependenta şi de hibernare în asa fel încât perturbarea să aibă un efect semnificativ în ce priveşte obiectivele prezentei convenţii; d) distrugerea sau culegerea intenţionată a oualor în natura sau deţinerea lor, chiar goale; e) deţinerea sau comercializarea interna a acestor animale vii sau moarte, inclusiv a animalelor naturalizate, şi a oricărei părţi sau produs al lor, uşor identificabil, obţinut din animal, când această măsură contribuie la eficacitatea dispoziţiilor prezentului articol.  +  Articolul 71. Fiecare parte contractantă va lua măsurile legislative şi administrative adecvate şi necesare pentru protejarea speciilor de fauna sălbatică enumerate în anexa nr. III.2. Orice exploatare a faunei sălbatice enumerate în anexa nr. III va fi reglementată în vederea menţinerii acestor populaţii în afară oricărui pericol, ţinând cont de dispoziţiile art. 2.3. Aceste măsuri vor cuprinde în special: a) instituirea perioadelor de prohibitie şi/sau alte măsuri reglementare de exploatare; b) interzicerea temporară sau locală a exploatării, dacă este cazul, pentru a permite populatiilor existente sa revină la un nivel satisfăcător; c) reglementarea, dacă este cazul, a vinzarii, deţinerii, transportului sau ofertei în scop de vînzare a animalelor sălbatice, vii sau moarte.  +  Articolul 8În privinta capturării sau uciderii speciilor de fauna sălbatică enumerate în anexa nr. III şi în cazurile în care se fac derogări conform art. 9 în ce priveşte speciile enumerate în anexa nr. II, părţile contractante vor interzice utilizarea tuturor mijloacelor neselective de capturare şi de ucidere şi a mijloacelor susceptibile sa ducă pe plan local la dispariţia sau sa tulbure grav liniştea populatiilor unei specii, în special a mijloacelor enumerate în anexa nr. IV.  +  Articolul 91. Cu condiţia sa nu existe o alta soluţie satisfăcătoare şi derogarea sa nu dăuneze supravietuirii populaţiei implicate, fiecare parte contractantă poate să facă derogări de la dispoziţiile art. 4, 5, 6, 7 şi de la interdicţia de utilizare a mijloacelor avute în vedere la art. 8:- în interesul protecţiei florei şi faunei;- pentru a preveni producerea de pagube importante culturilor agricole, septelului, pădurilor, fondului piscicol, apelor şi altor forme de proprietate;- în interesul sănătăţii şi securităţii publice, securităţii aeriene sau altor interese publice prioritare;- în scopuri de cercetare şi de educaţie, de repopulare, de reintroducere ca şi pentru creştere;- pentru a permite, în condiţii strict controlate, pe o baza selectiva şi într-o anumită măsura, capturarea, deţinerea sau orice alta exploatare judicioasă a anumitor animale şi plante sălbatice în număr redus.2. Părţile contractante vor prezenta Comitetului permanent un raport bianual asupra derogarilor făcute în virtutea paragrafului precedent.Aceste rapoarte trebuie să menţioneze:- populatiile care fac obiectul sau au făcut obiectul derogarilor şi, dacă este posibil, numărul specimenelor implicate;- mijloacele autorizate de ucidere sau de capturare;- condiţiile de risc, circumstanţele de timp şi de loc în care au intervenit aceste derogări;- autoritatea abilitata sa declare ca aceste condiţii au fost îndeplinite, sa ia decizii referitoare la mijloacele care pot fi aplicate, la limitele lor, şi la persoanele însărcinate, cu excepţia acestora;- controalele operate.  +  Capitolul 4 Dispoziţii speciale privind speciile migratoare  +  Articolul 101. Pe lângă măsurile indicate prin art. 4, 6, 7 şi 8, părţile contractante se angajează să-şi coordoneze eforturile pentru conservarea speciilor migratoare enumerate în anexele nr. II şi III şi a căror arie de repartiţie se întinde pe teritoriul lor.2. Părţile contractante vor lua măsuri în vederea asigurării ca perioadele de prohibitie şi/sau alte măsuri reglementare de exploatare instituite în virtutea paragrafului 3 lit. a) al art. 7 sa corespundă necesităţilor speciilor migratoare enumerate în anexa nr. III.  +  Capitolul 5 Dispoziţii suplimentare  +  Articolul 111. În aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii, părţile contractante se angajează: a) sa coopereze de fiecare data când va fi necesar, mai ales când aceasta cooperare ar putea spori eficacitatea măsurilor luate, conform altor articole ale prezentei convenţii; b) sa încurajeze şi sa coordoneze activităţile de cercetare în funcţie de obiectivele acestei convenţii.2. Fiecare parte contractantă se angajează: a) sa încurajeze reintroducerea speciilor indigene de flora şi fauna sălbatică dacă această măsură ar putea să contribuie la conservarea unei specii amenintate cu nimicirea, cu condiţia de a se proceda în prealabil, şi ţinând cont de experienta celorlalte părţi contractante, la un studiu pentru a stabili dacă o astfel de reintroducere ar fi eficace şi acceptabilă; b) sa controleze strict introducerea speciilor neindigene.3. Fiecare parte contractantă va informa Comitetul permanent asupra speciilor care beneficiază de o protecţie totală pe teritoriul sau şi care nu figurează în anexele nr. I şi II.  +  Articolul 12Părţile contractante pot adopta pentru conservarea florei şi faunei sălbatice şi a habitatelor lor naturale măsuri mai riguroase decît cele prevăzute în prezenta convenţie.  +  Capitolul 6 Comitetul permanent  +  Articolul 131. Se constituie, în scopul prezentei convenţii, un Comitet permanent.2. Orice parte contractantă poate fi reprezentată în cadrul Comitetului permanent printr-unul sau mai mulţi delegaţi. Fiecare delegaţie va dispune de un singur vot. În limitele competentelor sale, Comunitatea Economică Europeană îşi exercită dreptul de vot cu un număr de voturi egal numărului statelor sale membre care sunt părţi contractante ale prezentei convenţii; Comunitatea Economică Europeană nu-şi va exercita dreptul de vot în situaţiile în care statele membre implicate şi-l exercita pe al lor şi reciproc.3. Orice stat membru în Consiliul Europei care nu este parte contractantă la convenţie poate fi reprezentat în comitet printr-un observator.Comitetul permanent poate, în unanimitate, sa invite orice stat nemembru al Consiliului Europei care nu este parte contractantă la convenţie să fie reprezentat printr-un observator la una dintre reuniunile sale.Orice organism sau orice instituţie calificată tehnic în domeniul protecţiei, conservării sau gestionării florei şi faunei sălbatice şi a habitatelor lor, şi aparţinând uneia din categoriile următoare: a) organisme sau instituţii internaţionale, fie guvernamentale fie nonguvernamentale sau organisme sau instituţii naţionale guvernamentale; b) organisme sau instituţii naţionale nonguvernamentale care au fost desemnate în acest scop de către statul în care sunt stabilite pot informa Secretarul general al Consiliului Europei, cel puţin cu 3 luni înainte de reuniunea comitetului, despre intenţia lor de a fi reprezentate la acea reuniune prin observatori. Ele sunt admise cu excepţia cazului când, cu cel puţin o luna înaintea reuniunii, o treime dintre părţile contractante au informat secretarul general ca se opun la aceasta.4. Comitetul permanent este convocat de către secretarul general al Consiliului Europei. El îşi va tine prima reuniune în termen de un an începând de la data intrării în vigoare a convenţiei. În continuare, el se va reuni cel puţin o dată la 2 ani şi oricând majoritatea părţilor contractante o solicita.5. Majoritatea părţilor contractante formează cvorumul necesar pentru ţinerea unei reuniuni a Comitetului permanent.6. Sub rezerva dispoziţiilor prezentei convenţii, Comitetul permanent îşi va stabili propriul regulament interior.  +  Articolul 141. Comitetul permanent este însărcinat sa urmărească aplicarea prezentei convenţii. El poate, în special:- sa revizuiasca în mod permanent prevederile prezentei convenţii, inclusiv anexele sale, şi sa examineze modificările care s-ar impune;- să facă recomandări părţilor contractante asupra măsurilor care trebuie luate pentru aplicarea prezentei convenţii;- sa recomande măsuri adecvate pentru asigurarea informării publicului asupra lucrărilor întreprinse în cadrul prezentei convenţii;- să facă recomandări Comitetului Ministrilor cu privire la invitarea statelor nemembre ale Consiliului Europei sa adere la prezenta convenţie;- să facă orice propunere în scopul îmbunătăţirii eficacitatii prezentei convenţii şi cuprinzând propuneri de încheiere, cu state care nu sunt părţi contractante la convenţie, de acorduri care să sporeasca eficacitatea conservării speciilor sau grupelor de specii.2. Pentru îndeplinirea misiunii sale, Comitetul permanent poate, din proprie iniţiativă, sa organizeze reuniuni de grupuri de experţi.  +  Articolul 15După fiecare dintre reuniunile sale, Comitetul permanent va transmite Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei un raport asupra lucrărilor şi funcţionarii convenţiei.  +  Capitolul 7 Amendamente  +  Articolul 161. Orice amendament la articolele prezentei convenţii, propus de o parte contractantă sau de Comitetul de Miniştri, este comunicat secretarului general al Consiliului Europei şi transmis prin grija sa cu cel puţin două luni înainte de reuniunea Comitetului permanent statelor membre ale Consiliului Europei, fiecărui semnatar, fiecărei părţi contractante, fiecărui stat invitat să semneze prezenta convenţie conform dispoziţiilor art. 19 şi tuturor statelor invitate sa adere la aceasta, conform dispoziţiilor art. 20.2. Orice amendament propus, conform dispoziţiilor paragrafului precedent, va fi examinat de către Comitetul permanent, care: a) pentru amendamentele la art. 1-12, supune textul adoptat cu o majoritate de trei sferturi din voturile exprimate acceptării părţilor contractante; b) pentru amendamentele la art. 13-24, supune textul adoptat cu o majoritate de trei sferturi din voturile exprimate aprobării Comitetului de Miniştri. Acest text este comunicat, după aprobarea sa, părţilor contractante în vederea acceptării.3. Orice amendament va intra în vigoare în cea de-a treizecea zi după ce toate părţile contractante l-au informat pe secretarul general ca ele l-au acceptat.4. Prevederile paragrafelor 1, 2 a) şi 3 ale prezentului articol sunt aplicabile şi în cazul adoptării de noi anexe la prezenta convenţie.  +  Articolul 171. Orice amendament la anexele prezentei convenţii, propus de către o parte contractantă sau de către Comitetul de Miniştri va fi comunicat secretarului general al Consiliului Europei şi transmis prin grija sa cu cel puţin două luni înaintea reuniunii Comitetului permanent statelor membre ale Consiliului Europei, fiecărui semnatar, fiecărei părţi contractante, fiecărui stat invitat să semneze prezenta convenţie, conform dispoziţiilor art. 19, şi tuturor statelor invitate sa adere la aceasta, conform dispoziţiilor art. 20.2. Orice amendament propus conform dispoziţiilor paragrafului precedent va fi examinat de către Comitetul permanent, care-l poate adopta cu o majoritate de două treimi dintre părţile contractante. Textul adoptat va fi comunicat părţilor contractante.3. La expirarea unei perioade de 3 luni de la adoptarea de către Comitetul permanent, şi cu excepţia cazului în care o treime dintre părţile contractante au notificat obiecţii, orice amendament intră în vigoare pentru acele părţi contractante care nu au notificat obiecţii.  +  Capitolul 8 Reglementarea diferendelor  +  Articolul 181. Comitetul permanent se va strădui sa faciliteze rezolvarea amiabila a oricăror dificultăţi pe care aplicarea convenţiei le-ar putea genera.2. Orice diferend între părţile contractante cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei convenţii, care nu s-a rezolvat pe baza dispoziţiilor paragrafului precedent sau pe calea negocierii între părţile în diferend, şi cu excepţia cazului în care părţile convin altfel, este, la cererea uneia dintre ele, supusă arbitrajului. Fiecare dintre părţi va desemna un arbitru şi cei doi arbitri vor desemna un al treilea arbitru. Dacă, sub rezerva dispoziţiilor paragrafului 3 al prezentului articol, într-un interval de 3 luni, socotite de la cererea de arbitraj, una dintre părţi nu şi-a desemnat arbitrul, preşedintele Curţii Europene a Drepturilor Omului va proceda, la cererea celeilalte părţi, la desemnarea sa într-un nou interval de 3 luni. Aceeaşi procedura se va aplica şi în cazul în care cei doi arbitri nu se pot pune de acord asupra alegerii celui de-al treilea arbitru, într-un interval de 3 luni socotite de la desemnarea primilor doi arbitri.3. În cazul diferendului între doua părţi contractante, dintre care una este un stat membru al Comunităţii Economice Europene, ea însăşi parte contractantă, cealaltă adresează cererea de arbitraj simultan acestui stat membru şi comunităţii, care-i va notifica concomitent, într-un interval de doua luni de la primirea cererii, dacă statul membru sau comunitatea sau statul membru şi comunitatea împreună se constituie parte la diferend. În lipsa unei astfel de notificări în intervalul numit, statul membru şi comunitatea sunt considerate o singura şi aceeaşi parte la diferend în vederea aplicării dispoziţiilor care guvernează constituirea şi procedura Curţii de arbitraj. Acelaşi lucru când statul membru şi comunitatea se constituie împreună parte la diferend.4. Curtea de arbitraj îşi va stabili propriile norme procedurale. Hotărârile se vor lua cu majoritate de voturi. Sentinta sa este definitivă şi obligatorie.5. Fiecare parte la diferend suporta cheltuielile arbitrului pe care l-a desemnat şi părţile suporta, în mod egal, cheltuielile celui de-al treilea arbitru ca şi celelalte cheltuieli antrenate de arbitraj.  +  Capitolul 9 Dispoziţii finale  +  Articolul 191. Prezenta convenţie este deschisă pentru semnare statelor membre ale Consiliului Europei şi statelor membre care au participat la elaborarea sa, ca şi Comunităţii Economice Europene.Până la data intrării sale în vigoare, ea va fi, de asemenea, deschisă pentru semnare oricărui alt stat invitat de către Comitetul de Miniştri.Convenţia va fi supusă ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse pe lângă Secretariatul General al Consiliului Europei.2. Convenţia va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni după data la care cinci state, dintre care cel puţin patru state membre ale Consiliului Europei, îşi vor exprima consimţământul de a se supune convenţiei conform dispoziţiilor paragrafului precedent.3. Ea va intra în vigoare faţă de orice stat semnatar sau al Comunităţii Economice Europene, care-şi vor exprima ulterior consimţământul de a se supune ei, în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni după data depunerii instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare.  +  Articolul 201. După intrarea în vigoare a prezentei convenţii, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei va putea, după consultarea părţilor contractante, sa invite sa adere la convenţie orice stat nemembru al consiliului care, invitat sa o semneze conform prevederilor art. 19, nu o va fi făcut încă, şi oricare alt stat nemembru.2. Pentru orice alt stat care adera, convenţia va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de trei luni după data depunerii instrumentelor de aderare pe lângă Secretarul general al Consiliului Europei.  +  Articolul 211. Orice stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului sau de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, sa precizeze teritoriul sau teritoriile în care se va aplica prezenta convenţie.2. Orice parte contractantă poate, în momentul depunerii instrumentului de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, sau în orice alt moment care urmează sa extindă aplicarea prezentei convenţii prin declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei şi la alt teritoriu desemnat în declaraţie şi căruia-i asigura relaţiile internaţionale sau pentru care ea este abilitata sa o stipuleze.3. Orice declaraţie facuta în virtutea paragrafului precedent va putea fi retrasă, în ceea ce priveşte orice teritoriu desemnat în aceasta declaraţie, prin notificare adresată secretarului general. Retragerea va deveni efectivă începând cu prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de şase luni după data primirii notificării de către secretarul general.  +  Articolul 221. Orice stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului sau de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, sa formuleze una sau mai multe observaţii cu privire la anumite specii enumerate în anexele nr. II şi III şi/sau pentru unele dintre aceste specii care vor fi indicate în observatia sau observaţiile, cu privire la anumite mijloace sau metode de vinatoare şi alte forme de exploatare menţionate în anexa nr. IV. Observaţiile cu caracter general nu sunt admise.2. Orice parte contractantă care extinde aplicarea prezentei convenţii la un teritoriu menţionat în declaraţia prevăzută în paragraful 2 al art. 21 poate să formuleze una sau mai multe observaţii conform dispoziţiilor paragrafului precedent pentru teritoriul respectiv.3. Nici o alta observatie nu este admisă.4. Orice parte contractantă care a formulat o observatie în virtutea paragrafelor 1 şi 2 ale prezentului articol o poate retrage în totalitate sau parţial, adresind o notificare secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va deveni efectivă la data primirii notificării de către secretarul general.  +  Articolul 231. Orice parte contractantă poate, în orice moment, sa denunţe prezenta convenţie adresind o notificare secretarului general al Consiliului Europei.2. Denunţarea va deveni efectivă în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 6 luni după data primirii notificării de către secretarul general.  +  Articolul 24Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei, fiecărui stat semnatar, Comunităţii Economice Europene semnatare a prezentei convenţii şi fiecărei părţi contractante: a) orice semnare; b) depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare; c) orice data de intrare în vigoare a prezentei convenţii conform art. 19 şi 20; d) orice informaţie comunicată în virtutea prevederilor paragrafului 3 al art. 13; e) orice raport stabilit în aplicarea art. 15; f) orice amendament sau noua anexa adoptată conform art. 16 şi 17 şi data la care acest amendament sau aceasta noua anexa intră în vigoare; g) orice declaraţie facuta în virtutea paragrafelor 2 şi 3 ale art. 21; h) orice observatie formulată în virtutea dispoziţiilor paragrafelor 1 şi 2 ale art. 22; i) retragerea oricărei observaţii exprimate în virtutea dispoziţiilor paragrafului 4 al art. 22; j) orice notificare facuta în virtutea dispoziţiilor art. 23 şi data la care denunţarea va deveni efectivă.Drept care, subsemnaţii autorizaţi în acest scop, au semnat prezenta convenţie.Redactată la Berna, la 19 septembrie 1979, în limbile franceza şi engleza, ambele texte fiind identice şi alcatuind un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei.Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copii certificate fiecăruia dintre statele membre ale Consiliului Europei, fiecărui stat, precum şi Comunităţii Economice Europene semnatare ca şi fiecărui stat invitat să semneze prezenta convenţie sau sa adere la ea.  +  Anexa 1 PTERIDOPHYTAASPLENIACEAEAsplenium hemionitis L.Asplenium jahandiezii (Litard.) RouyBLECHNACEAEWoodwardia radicans (L.) Sm.DICKSONIACEAECulcita macrocarpa C. PreslDRYOPTERIDACEAEDryopteris corleyi Fraser-Jenk.Polystichum drepanum (Swartz) C. PreslHYMENOPHYLLACEAEHymenophyllum maderensisTrichomanes speciosum Willd.ISOETACEAEIsoetes azorica Darieu ex MildeIsoetes boryana DurieuIsoetes malinverniana Ces. amp; De Not.MARSILEACEAEMarsilea azorica LaunertMarsilea batardae LaunertMarsilea quadrifolia L.Marsilea strigosa Willd.Pitularia minuta Durieu ex BraunOPHIOGLOSSACEAEBotrychium simplex Hitchc.Ophioglossum polyphyllum A. BraunSALVINIACEAESalvinia natans (L.) All.GYMNOSPINACEAEAbies nebrodensis (Lojac.) MatteiANGIOSPERMAEAGAVACEAEDracaena draco (L.) L.ALISMATACEAEAlisma wahlenbergii (O. R. Holmb) Juz.Caldesia parnassifolia (L.) Parl.Luronium natans (L.) Raf.AMARYLLIDACEAELeucojum nicaeense Ard.Narcissus longispathus PugsleyNarcissus nevadensis PugsleyNarcissus scaberulus Henriq.Narcissus triandrus L.Narcissus viridiflorus SchousboeSternbergia candida B. Mathew amp; BaytopAPOCYNACEAERhazya orientalis (Decaisne) A. DC.ARACEAEArum purpureospathum BoyceARISTOLOCHIACEAEAristolochia samsunensis DavisASCLEPIADACEAECaralluma burchardii N. E. BrownCeropegia chrysantha Svent.BERBERIDACEAEBerberis maderensis LoweBORAGINACEAEAlkanna pinardii Boiss.Anchusa crispa Viv. (inclu. A. litoreae)Echium gentianoides Webb ex CoincyLithodora nitida (H. Ern) R. FernandesMyosotis azorica H. C. WatsonMyosotis rehsteineri Wartm.Omphalodes kuzinskyana Willk.Omphalodes littoralis Lehm.Onosma halophilum Boiss amp; Heldr.Onosma proponticum Aznav.Onosma troodi KotschySolenanthus albanicus (Degen et al.)Degen amp; BaldacciSymphytum cycladense Pawl.CAMPANULACEAEAsyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.Azorina vidalii (H. C. Watson) FeerCampanula damboldtiana DavisCampanula lycica Sorger amp; Kit TanCampanula morettiana Reichenb.Campanula sabatia De Not.Jasione lusitanica A. DC.Musschia aurea (L. f.) DC.Musschia wollastonii LowePhysoplexis comosa (L.) SchurTrachelium asperuloides Boiss. amp; Orph.CAPRIFOLIACEAESambucus palmensis LinkCARYOPHYLLACEAEArenaria nevadensis Boiss. amp; ReuterArenaria provincialis CharterHalliday Dianthus rupicola Biv.Gypsophila papillosa P. PortaHerniaria algarvica ChaudriHerniaria maritima LinkMoehringia fontqueri PauMoehringia tommasinii Marches.Petrocoptis grandiflora Rothm.Petrocoptis montsicciana O. Bolos Rivas Mart.Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez CasasSaponaria halophila Hedge amp; Hub. - Mor.Silene furcata Raf. subsp. angustiflora (Rupr.) WaltersSilene haussknechtii Heldr. ex Husskn.Silene hifacensis Rouy ex Wilk.Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.Silene mariana PauSilene orphanidis Boiss.Silene pompeiopolitana Gay ex Boiss.Silene rothmaleri Pinto da SilvaSilene salsuginea Hub. - MorSilene sangaria Coode amp; CullenSilene velutina Pourret ex Loisel.CHENOPODICEAEBeta adanensis Pamuk. apud AellenBeta trojana Pamuk. apud AellenKalidiopsis wagenitzii AellenKochia saxicola Guss.Microcnemum coralloides (Loscos amp; Pardo) subsp. anatolicum WagenitzSalicornia veneta Pignatti amp; LausiSalsola anatolica AellenSuaeda cucullata AellenCISTACEAEHelianthemum alypoides Losa amp; Rivas GodayHelianthemum bystropogophyllum Svent.Helianthemum caput-felis Boiss.Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva amp; RoseiraCOMPOSITAEAnacyclus latealatus Hub. - Mor.Anthemis glaberrima (Rech. f.) GreuterAnthemis halophila Boiss. amp; Bal.Argyranthemum lidii Humphries.Argyranthemum pinnatifidum (L. F.) Lowe subsp. succulentum (Lowe) HumphriesArgyranthemum winterii (Svent.) HumphriesArtemisia granatensis Boiss.Artemisia insipida Vill.Artemisia laciniata Willd.Artemisia pancicii (Janka) Ronn.Aster pyrenaeus Desf. ex DC. France.Aster sibiricus L. Atractylis arbuscula Svent. amp; MichaelisAtractylis preauxiana Schultz Bip.Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.Carlina diae (Rech. f.) Meusel amp; KastenerCentaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal (Centaureaheldreichii Halacsy)Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. amp; Heldr.)Gugler (Centaurea princeps Boiss. amp; Heldr.)Centaurea attica Nyman subsp. megarensis(Halacsy amp; Hayek) Dostal (Centaurea megarensis Halacsy amp; Hayek)Centaurea balearica J. D. RodriguezCentaurea borjae Valdes - Berm. amp; Rivas GodayCentaurea citricolor Font QuerCentaurea corymbosa PourretCentaurea hermannii F. HermannCentaurea horrida BadaroCentaurea kalambakensis Freyn amp; Sunt.Centaurea kartschiana Scop.Centaurea lactiflora HalacsyCentaurea niederi Heldr.Centaurea peucedanifolia Boiss. amp; Orph.Centaurea pinnata PauCentaurea pulvinata (G. Blanca) G. BlancaCentaurea tchihatcheffii Fich. amp; Mey.Crepis crocifolia Boiss. amp; Heldr.Crepis granatensis (Willk.) G. Blanca amp; M. CuetoCrepis purpurea Willd. Bieb. Erigeron frigidus Boiss. ex DC.Helichrysum gossypinum WebbHelichrysum sibthorpii Rouy Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.Hypochoeris oligocephala ( Svent. amp; D. Bramwell) LackJurinea cyanoides(L.) Reichenb.Jurinea fontqueri Cuatrec.Lactuca watsoniana TreleaseLamyropsis microcephala (Moris) Dittrich amp; GreuterLeontodon boryi Boiss. ex DC.Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.Leontodon siculus (Guss.) Finch amp; SellLigularia sibirica (L.) Cass.Onopordum carduelinum BolleOnopordum nogalesii Svent.Pericallis hadrosomus Svent.Picris willkommii (Schultz Bip.) NymanSantolina elegans Boiss. ex DC.Senecio elodes Boiss. ex DC.Senecio nevadensis Boiss. amp; ReuterSonchus erzincanicus MatthewsStemmacantha cynaroidesSventenia bupleuroides Font QuerTanacetum ptarmiciflorum (Webb) Schultz Bip.Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) DostalCONVOLVULACEAEConvolvulus argyrothamnos GreuterConvolvulus caput-medusae LoweConvolvulus lopez-socasi Svent.Convolvulus massonii A. Dietr.Convolvulus pulvinatus Sa'ad.Pharbitis preauxii WebbCRASSULACEAEAeonium gomeraense PraegerAeonium saundersii BolleCRUCIFERAEAlyssum akamasicum B. L. BurttAlyssum pyrenaicum Lapeyr. (Ptilotrichum pyrenaicum (Lapevr.) Boiss.)Arabis kennedyae MeikleBiscutella neustriaca BonnetBoleum asperum (Pers.) DesvauxBrassica glabrescens PoldiniBrassica hilarionis PostBrassica insularis MorisBrassica macrocarpa Guss.Braya purpurasceus (R.Br.) BungeCoincya rupestris Rouy (Hutera rupestris P. Porta)Coronopus navasii Pau Crambe arborea Webb ex ChristCrambe laevigata DC. ex ChristCrambe sventenii B. Petters. ex Bramw. amp; SundingDiplotaxis ibicensis (Pau) Gomez - CampoDiplotaxis siettiana MaireErucastrum palustre (Pirona) Vis.Iberis arbuscula Runemark Ionopsidium acaule (Desf.) Reichemb.Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.Murbeckiella sousae Rothm.Parolinia schizogynoides Svent.Sisymbrium cavanillesianum Valdes amp; Castroviejo(S. matritense P. W. Ball amp; Heywood)Sisymbrium confertum Stev.Sisymbrium supinum L.Thlaspi cariense A. CarlstromCYPERACEAEEleocharis carniolica KochDIOSCOREACEAEBorderea chouardii (Gaussen) HeslotDIPSACACEAEDipsacus cephalarioides Mathews amp; KupichaDROSERACEAEAldrovanda vesiculosa L.ERICACEAEErica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) A. D. WebbEUPHORBIACEAEEuphorbia handiensis BurchardEuphorbia lambii Svent.Euphorbia margalidiana Kuhbier amp; LewejohannEuphorbia nevadensis Boiss. amp; ReuterEuphorbia stygiana H. C. WatsonGENTIANACEAECentaurium rigualii Esteve ChuecaCentaurium somedanum LainzGentiana ligustica R. de Vilm. ChopinetGentianella anglica (Pugsley) E. P. WarburgGERANIACEAEErodium astragaloides Boiss. amp; ReuterErodium chrysanthum L'Herit. ex DC.Erodium paularense Fernandez - Gonzalez amp; IzcoErodium rupicola Boiss.Geranium maderense YeoGESNERIACEAEJankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.Ramonda serbica PancicGRAMINEE Avenula hackelii (Henriq.) HolubBromus bromoideus (Lej.) CrepinBromus grossus Desf. ex DC.Bromus interruptus (Hackel) DruceBromus psammophilus P. M. SmithColeanthus subtilis (Tratt.) SeidlEremopoa mardinensis R. MillGaudinia hispanica Stace amp; TutinMicropyropsis tuberosa Romero - Zanco CabezudoPuccinellia pungens (Pau) PauneroStipa austroitalica MartinovskyStipa bavarica Martinovsky amp; H. ScholzStipa styriaca MartinovskyTrisetum subalpestre (Hartm.) NeumanGROSSULARIACEAERibes sardoum MartelliHYPERICACEAEHypericum aciferum (Greuter)N. K. B. RobsonHypericum salsugineum Robson amp; Hub. - Mor.IRIDACEAECrocus abantensis T. Baytop amp; MathewCrocus cyprius Boiss. amp; KotschyCrocus etruscus Parl.Crocus hartmannianus HolmboeCrocus robertianus C. D. BrickellIris marsica Ricci amp; ColasanteLABIATAEDracocephalum austriacum L.Micromeria taygetea P. H. DavisNepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex HalacsyNepeta sphaciotica P. H. DavisOriganum cordifolium (Auch. amp; Montbr.) Vogel (Amaracus cordifoliumMontr. amp; A)Origanum dictamnus L.Origanum scabrum Boiss. amp; Heldr.Phlomis brevibracteata TurrillPhlomis cypria PostRosmarinus tomentosus Huber - Morath amp; MaireSalvia crassifolia Sibth. amp; SmithSideritis cypria PostSideritis cystosiphon Svent.Sideritis discolor (Webb ex de Noe) bolleSideritis incana L. ssp. glauca (Cav.) MalagarrigaSideritis infernalis BolleSideritis javalambrensis PauSideritis marmorea BolleSideritis serrata Cav. ex Lag.Teucrium charidemi SandwithTeucrium lepicephalum PauTeucrium turredanum Losa amp; Rivas GodayThymus aznavourii Velen.Thymus camphoratus Hoffmanns. amp; LinkThymus carnosus Boiss.Thymus cephalotos L.LEGUMINOSAEAnagyris latifolia Brouss. ex Willd.Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. amp; E. SierraAustragalus algarbiensis Coss. ex BungeAstragalus aquilanus AnzaloneAstragalus centralpinus Braun - BlanquetAstragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis Agerer - Kirchoff amp; MeikleAstragalus maritimus MorisAstragalus tremolsianus PauAstragalus verrucosus MorisCytisus aeolicus Guss. ex Lindl.Dorycnium spectabile Webb amp; Berthel.Genista dorycnifolia Font QuerGenista holopetala (Fleischm. ex Koch) BaldacciGlycyrrhiza iconica Hub. - Mor.Lotus azoricus P. W. BallLotus callis-viridis D. Bramwell amp; D. H. DavisLotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell et al.Ononis maweana BallOxytropis deflexa (Pallas) DC. ssp. norvegica Nordh.Sphaerophysa kotschyana Boiss.Teline rosmarinifolia Webb amp; Berthel.Teline salsoloides Arco amp; Acebes.Thermopsis turcica Kit Tan. Vural amp; KucukoduTrifolium pachycalyx Zoh.Trifolium saxatile All.Trigonella arenicola Hub. - Mor.Trigonella halophila Boiss.Trigonella polycarpa Boiss. amp; Heldr.Vicia bifoliolata J. D. RodriguezVicia dennesiana H. C. WatsonLENTIBULARIACEAEPinguicula crystallina Sibth. amp; Sm.Pinguicula nevadensis (Lindb.) CasperLILIACEAEAllium grosii Font QuerAllium vuralii Kit TanAndrocymbium europaeum (Lange) K. RichterAndrocymbium psammophilum Svent.Androcymbium rechingeri GreuterAsparagus lycaonicus DavisAsphodelus bento-rainhae Pinto da SilvaChionodoxa lochiae MeikleChionodoxa luciliae Boiss.Colchicum arenarium Waldst. amp; Kit.Colchicum corsicum BakerColchicum cousturieri GreuterColchicum micranthum Boiss.Fritillaria conica Boiss.Fritillaria drenovskii Degen amp; Stoy.Fritillaria epirotica Turrill ex RixFritillaria euboeica (Rix Doerfler) RixFritillaria gussichiae (Degen amp; Doerfler) RixFritillaria obliqua Ker - Gawl.Fritillaria rhodocanakis Orph. ex BakerFritillaria tuntasia Heldr. ex HalacsyMuscari gussonei (Parl.) Tod.Ornithogalum reverchonii LangeScilla morrisii MeikleScilla odorata LinkTulipa cypria StapfTulipa goulimya Sealy amp; TurrillTulipa praecox Ten.Tulipa sprengeri BakerLYTHRACEAELythrum flexuosum Lag.Lythrum thesioides M. Bieb.MALVACEAEKosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.MYRICACEAEMyrica rivas-martinezii Santos.NAJADACEAENajas flexilis (Willd.) Rostk. amp; W. L. SchmidtNajas tenuissima (A. Braun) MagnusORCHIDACEAECephalanthera cucullata Boiss. amp; Heldr.Comperia comperiana (Steven) Aschers. amp; GraebnerCypripedium calceolus L.Dactylorhiza chuhensis Renz amp; Taub.Goodyera macrophylla LoweLiparis loeselii (L.) Rich.Ophrys argolica Fleischm.Ophrys isaura Renz amp; Taub.Ophrys kotschyi Fleischm. amp; SooOphrys lanulata Parl.Ophrys lycia Renz amp; Taub.Orchis scopulorum Summerh.Platanthera obtusata (Pursh) Lindl. subsp. oligantha (Turcz.) HultenSpiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. RichardPAEONIACEAEPaeonia cambessedesii (Willk.) Willk.Paeonia clusii F. C. Stern subsp. rhodia (Stearn) TzanoudakisPaeonia parnassica TzanoudakisPALMAEPhoenix theophrasti GreuterPAPAVERACEAEPapaver lapponicum (Tolm.) Nordh.Rupicapnos africana (Lam.) PomelPITTOSPORACEAEPittosporum coriaceum Dryander ex AitonPLUMBAGINACEAEArmeria pseudarmeria (Murray) MansfeldArmeria rouyana DaveauArmeria soleirolii (Duby) GodronArmeria velutina Welv. ex Boiss. amp; ReuterLimonium anatolicum HedgeLimonium arborescens (Brouss.) KuntzeLimonium dendroides Svent.Limonium spectabile (Svent.) Kunkel amp; SundingLimonium sventenii Santos amp; Fernandez GalvanLimonium tamaricoides BokhariPOLEMONIACEAEPolemonium boreale AdamsPOLYGONACEAEPolygonum praelongum Coode amp; CullenRumex rupestris Le GallPRIMULACEAEAndrosace cylindrica DC.Androsace mathildae LevierAndrosace pyrenaica Lam.Cyclamen mirabile Hildebr.Lysimachia minoricensis J. D. RodriguezPrimula apennina WidmerPrimula egaliksensis Wormsk.Primula glaucescens MorettiPrimula palinuri PetagnaPrimula spectabilis Tratt.Soldanella villosa DarracqRANUNCULACEAEAconitum corsicum GayerAdonis cyllenea Boiss., Heldr. amp; Orph.Adonis distorta Ten.Aquilegia bertolonii SchottAquilegia kitaibelii SchottAquilegia ottonis subsp. taygetea (Orph.) StridAquilegia pyrenaica DC. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano amp; RivasMartinez (Aquilegia cazorlensis, Heywood)Consolida samia P. H. DavisDelphinium caseyi B. L. BurttPulsattila patens (L.) MillerRanunculus fontanus C. PreslRanunculus kykkoensis MeikleRanunculus weyleri MaresRESEDACEAEReseda decursiva Forssk. GibraltarROSACEAEBencomia brachystachya Svent.Bencomia sphaerocarpa Svent.Chamaemeles coriacea Lindl.Crataegus dikmensis PojarkDendriopoterium pulidoi Svent.Potentilla delphinensis Gren. amp; GodronPyrus anatolica BrowiczRUBIACEAEGalium globuliferum Hub. - Mor. amp; ReieseGalium litorale Guss.Galium viridiflorum Boiss. amp; ReuterRUTACEAERuta microcarpa Svent.SANTALACEAEKunkeliella subsucculenta KammerThesium ebracteatum HayneSAPOTACEAESideroxylon marmulano Banks ex LoweSAXIFRAGACEAESaxifraga berica (Beguinot) D. A. WebbSaxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.Saxifraga florulenta MorettiSaxifraga hirculus L.Saxifraga portosanctana Boiss.Saxifraga presolanensis Engl.Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.Saxifraga valdensis DC. Saxifraga vayredana LuizetSCROPHULARIACEAEAntirrhinum charidemi LangeEuphrasia azorica H. C. WatsonEuphrasia grandiflora Hochst.Euphrasia marchesetti Wettst. ex Marches.Isoplexis chalcantha Svent. amp; O'ShanahanIsoplexis isabelliana (Webb amp; Berthel.) MasferrerLinaria algarviana Chav.Linaria ficalhoana RouyLinaria flava (Poiret) Desf.Linaria hellenica TurrilLinaria ricardoi Cout.Linaria tursica B. Valdes amp; CabezudoLindernia procumbens (Krocker) PhilcoxOdontites granatensis Boiss.Verbascum afyonense Hub. - Mor.Verbascum basivelatum Hub. - Mor.Verbascum cylleneum (Boiss. amp; Heldr.) KuntzeVerbascum degenii Hal.Verbascum stepporum Hub. - Mor.Veronica oetaea L. - A. GustavssonSELAGINACEAEGlobularia ascanii D. Bramwell amp; KunkelGlobularia sarcophylla Svent.Globularia stygia Orph. ex Boiss.SOLANACEAEAtropa baetica Willk.Mandragora officinarum L.Solanum lidii SundingTHYMELAEACEAEDaphne petraea LeyboldDaphne rodriguezii TexidorThymelea broterana CoutinhoTRAPACEAETrapa natans L.TYPHACEAETypha minima FunkTypha shuttleworthii Koch amp; SonderULMACEAEZelkova abelicea (Lam.) Boiss.UMBELLIFERAEAngelica heterocarpa LlyodAngelica palustris (Besser) HoffmanApium bermejoi Llorens Apium repens (Jacq.) Lag.Athamanta cortiana FerrariniBunium brevifolium LoweBupleurum capillare Boiss. amp; Heldr.Bupleurum dianthifolium Guss.Bupleurum handiense (Bolle) KunkelBupleurum kakiskalae GreuterEryngium alpinum L.Eryngium viviparum GayFerula halophila H. PesmenFerula latipinna SantosLaserpitium longiradium Boiss.Naufraga balearica Constance amp; CannonOenanthe conioides LangePetagnia saniculifolia Guss.Rouya polygama (Desf.) Coincy Seseli intricatum Boiss.Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.VALERIANACEAECentranthus trinervis (Viv.) BeguinotVIOLACEAEViola athois W. BeckerViola cazorlensis GandogerViola cryana GillotViola delphinantha Boiss.Viola hispida Lam.Viola jaubertiana Mares amp; VigineixBRYOPHYTABRYOPSIDA: ANTHOCEROTAEANTHOCEROTACEAENotothylas orbicularis (Schwein.) Sull.BRYOPSIDA: HEPATICAEAYTONIACEAEMannia triandra (Scop.) GrolleCEPHALOZIACEAECephalozia macounii (Aust.) Aust.CODONIACEAEPetalophyllum ralfsii (Wils.) Nees et Gott. ex Lehm.FRULLANIACEAEFrullania parvistipula Steph.GYMNOMITRIACEAEMarsupella profunda Lindb.JUNGERMANNIACEAEJungermannia handelii (Schiffn.) Amak.RICCIACEAERiccia breidleri Jur. ex Steph.RIELLACEAERiella helicophylla (Mont.) Hook.SCAPANIACEAEScapania massalongi (K. Muell.) K. Muell.BRYOPSIDA: MUSCIAMBLYSTEGIACEAEDrepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.BRUCHIACEAEBruchia vogesiaca Schwaegr.BUXBAUMIACEAEBuxbaumia viridis (Moug. ex Lam. amp; DC.) Brid. ex Moug. amp; Nestl.DICRANACEAEAtractylocarpus alpinus (Schimp. ex Milde) Lindb.Cynodontium suecicum (H. Arn. amp; C. Jens.) I. Hag.Dicranum viride (Sull. amp; Lesq.) Lindb.ECHINODIACEAEEchinodium spinosum (Mitt.) Jur.FONTINALACEAEDichelyma capillaceum (With.) Myr.FUNARIACEAEPyramidula tetragona (Brid.) Brid.HOOKERIACEAEDistichophyllum carinatum Dix. amp; Nich.MEESIACEAEMeesia longiseta Hedw.ORTHOTRICHACEAEOrthotrichum rogeri Brid.POTTIACEAEBryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. HillSPHAGNACEAESphagnum pylaisii Brid.SPLACHNACEAETayloria rudolphiana (Garov.) B. S. G.THAMNIACEAEThamnobryum fernandesii Sergio  +  Anexa 2 SPECII DE FAUNA STRICT PROTEJATEVertebrateMamifereINSECTIVORAErinaceidaeErinacus (Aethechinus) algirusSoricidaeCrocidura ariadneCrocidura cypriaCrocidura canariensisTalpidaeDesmana pyrenaica (Galemys pyrenaicus)MICROCHIROPTERAToate speciile, cu excepţia:Pipistrellus pipistrellusRODENTIASciuridaeSciurus anomalusCitellus citellusPteromys volans (Sciuropterus russicus)CricetidaeCricetus cricetusMicrotidaePitymys bavaricus (Microtus bavaricus)ZapodidaeSicista betulinaSicista subtilisHystricidaeHystrix cristataCARNIVORACanidaeCanis lupusAlopex lagopusUrsidaeToate speciileMustelidaeLutreola (Mustela) lutreolaLutra lutraGulo guloFelidaeFelis silvestris (catus)Lynx pardina (pardellus)Panthera pardusPanthera tigrisOdobenidaeOdobenus rosmarusPhocidaeMonachus monachusARTIODACTYLACervidaeCervus elaphus corsicanusBovidaeCapra aegagrusCapra pyrenaica pyrenaicaRupicapra rupicapra ornataOvibos moschatusCETACEEDelphinidaeOrcinus orcaPseudoroa crassidensGrampus griseusGlobicephala melaenaDelphinus delphisTursiops truncatus (tursio)Lagenorhynchus acutusLagenorhynchus albirostrisSteno bredanensisStenella coeruleoalbaPhocaenidaePhocaena phocaenaZiphiidaeHyperoodon rostratusMesoplodon mirusMesoplodon bidensZiphius cavirostrisBalaenopteridaeSibbaldus (Balaenoptera) musculusMegaptera novaengliae (longimana, nodosa)BalaenidaeEubalaena glacialisBalaena mysticetusPăsăriGAVIIFORMESGaviidaeToate speciilePODICIPEDIFORMESPodicipedidaePodiceps griseigenaPodiceps auritusPodiceps nigricollis (caspicus)Podiceps ruficollisPROCELLARIIFORMESHydrobatidaeToate speciileProcellariidaeBulweria bulweriiProcellaria diomedeaPuffinus puffinusPuffinus assimilis bareliPterodroma madeiraPterodroma feaePELECANIFORMESPhalacrocoracidaePhalocrocorax pygmaeusPelecanidaeToate speciileCICONIIFORMESArdeidaeArdea purpureaCasmerodius albus (Egretta alba)Egretta garzettaArdeola ralloidesBulbucus (Ardeola) ibisNycticorax nycticoraxIxobrychus minutusBotaurus stellarisCicomidaeToate speciileThreskiornithidaeToate speciilePhoenicopteridaePhoenicopterus ruberANSERIFORMESAnatidaeCygnus cygnusCygnus bewickii (columbianus)Anser erythropusBranta leucopsisBranta ruticollisTadorna tadornaTadorna ferrugineaMarmaronetta (Anas) angustirostrisSomateria spectabilisPolysticta stelleriHistrionicus histrionicusBucephala islandicaMergus albellusOxyura leucocephalaFALCONIFORMESToate speciileGALLIFORMESTetraonidaeTetrao urogallus cantabricusGRUIFORMESTurnicidaeTurnix sylvaticaGruidaeToate speciileRallidaePorzana porzanaPorzana pusillaPorzana parvaCrex crexPorphyrio porphyrioFulica cristataOtitidaeToate speciileCHARADRIIFORMESCharadriidaeHoplopterus spinosusCharadrius hiaticulaCharadrius dubiusCharadrius alexandrinusCharadrius leschenaultiEudromias morinellusArenaria interpresScolopacidaeGallinago mediaNumenius tenuirostrisTringa stagnatilisTringa ochropusTringa glareolaTringa hypoleucosTringa cinereaCalidris minutaCalidris temminckiiCalidris maritimaCalidris alpinaCalidris ferrugineaCalidris albaLimicola falcinellusRecurvirostridaeToate speciilePhalaropodidaeToate speciileBurhinidaeBurhinus oedicnemusGlareolidaeToate speciileLaridaePagophila eburneaLarus audouiniiLarus melanocephalusLarus geneiLarus minutusLarus (Xenia) sabiniChlidonias nigerChlidonias leucopterusChlidonias hybridaGelochelidon niloticaHydroprogne caspiaSterna hirundoSterna paradisaea (macrura)Sterna dougalliiSterna albifronsSterna sandvicensisCOLUMBIFORMESPteroclididaeToate speciileColumbidaeColumba boliiColumba junoniaeCUCULIFORMESCuculidaeClamator glandariusSTRIGIFORMESToate speciileCAPRIMULGIFORMESCaprimulgidaeToate speciileAPODIFORMESApodidaeApus pallidusApus melbaApus cafferApus unicolorCORACIIFORMESAlcedinidaeAlcedo atthisCeryle rudisHalcyon smyrnensisMeropidaeMerops apiasterCoraciidaeCoracias garrulusUpopidaeUpopa epopsPICIFORMESToate speciilePASSERIFORMESAlaudidaeCalandrella brachydactylaCalandrella rufescensMelanocorypha bimaculataMelanocorypha calandraMelanocorypha leucopteraMelanocorypha yeltoniensisGalerida theklaeChersophilus dupontiEremophila alpestrisHirundinidaeToate speciileMotacilidaeToate speciilePycnonotidaePycnonotus barbatusLaniidaeToate speciileBombycillidaeBombycilla garrulusCinclidaeCinclus cinclusTroglodytidaeTroglodytes troglodytesPrunellidaeToate speciileMuscicapidaeTurdinaeSaxicola rubetraSaxicola torquataSaxicola dacotiaeOenanthe oenantheOenanthe pleschanka (leucomela)Oenanthe hispanicaOenanthe isabellinaOenanthe leucuraOenanthe finschiiCercotrichas galactotesMonticola saxatilisMonticola solitariusTurdus torquatusPhoenicurus ochrurosPhoenicurus phoenicurusErithacus rubeculaLuscinia megarhynchosLuscinia lusciniaLuscinia (Cyanosylvia) svecicaTarsiger cyanurusIrania gutturalisSylviinaeToate speciileRegulinaeToate speciileMuscicapinaeToate speciileTimaliinaePanurus biarmicusParidaeToate speciileSittidaeToate speciileCerthiidaeToate speciileEmberizidaeEmberiza citrinellaEmberiza leucocephalaEmberiza cirlusEmberiza cineraceaEmberiza caesiaEmberiza ciaEmberiza schoeniclusEmberiza melanocephalaEmberiza aureolaEmberiza pusillaEmberiza rusticaPlectrophenax nivalisCalcarius lapponicusFringillidaeCarduelis chlorisCarduelis carduelisCarduelis spinusCarduelis flavirostrisCarduelis cannabinaCarduelis flammeaCarduelis hornemanniSerinus citrinellaSerinus serinusSerinus pusillusLoxia curvirostraLoxia pityopsittacusLoxia leucopteraLoxia scoticaPinicola enucleatorCarpodacus erythrinusRhodopechys githagineaCoccothraustes coccothraustesFringilla teydeaPloceidaePetronia petroniaMontrifringilla nivalisSturnidaeSturnus unicolorSturnus roseusOriolidaeOriolus oriolusCorvidaePerisoreus infaustusCyanopica cyanusNucifraga caryocatactesPyrrhocorax pyrrhocoraxPyrrhocorax graculusReptileTESTUDINESTestudinidaeTesdudo hermanniTestudo graecaTestudo marginataEmydidaeEmys orbicularisMauremys caspicaDermochelyidaeDermochelys coriaceaCheloniidaeCaretta carettaLepidochelys kempiiChelonia mydasEretmochelys imbricataSAURIAGekkonidaeTarentola delalandiiTarentola boettgeriTarentola angustimentalisTarentola gomerensisPhyllodactylus europaeusCyrtodactylus kotschyiAgamidaeAgama stellioChamaeleontidaeChamaeleo chamaeleonLacertidaeAlgyroides nigropunctatusAlgyroides moreoticusAlgyroides fitzingeriAlgyroides marchiOphisops elgansLacerta lepidaLacerta parvaLacerta princepsLacerta viridisLacerta schreiberiLacerta trilineataLacerta agilisLacerta monticolaLacerta bedriagaeLacerta horvathiLacerta graecaLacerta dugesiGallotia (Lacerta) simonyiGallotia gallotiGallotia stehliniPodarcis muralisPodarcis lilfordiPodarcis filfolensisPodarcis pityusensisPodarcis tiliguertaPodarcis waglerianaPodarcis melisellensisPodarcis tauricaPodarcis erhardiiPodarcis peloponnesiacaPodarcis milensisAnguidaeOphisaurus apodusScincidaeAblepharus kitaibeliiChalcides ocellatusChalcides bedriagaiChalcides viridianusChalcides sexlineatusChalcides occidentalisOphiomorus punctatissimusOPHIDIAColubridaeColuber hippocrepisColuber najadumColuber viridiflavusColuber gemonensisColuber jugularisElaphe situlaElaphe quatuorlineataElaphe longissimaNatrix tessallataCoronella austriacaTelescopus fallaxViperidaeVipera ursiniiVipera latastiVipera ammodytesVipera xanthinaVipera lebetinaVipera kaznakoviAmfibieniCAUDATASalamandridaeSalamandra atraSalamandra (Mertensiella) luschaniSalamandrina terdigitataChioglossa lusitanicaEuproctus asperEuproctus montanusEuproctus platycephalusTriturus cristatusTriturus montandoniTriturus italicusTriturus carnifexTriturus dobrogicusTriturus kareliniiPlethodontidaeHydromantes geneiHydromantes flavusHydromantes supramontesHydromantes imperialisHydromantes italicusProteidaeProteus anguinusANURADiscoglossidaeBombina variegataBombina bombinaDiscoglossus pictusDiscoglossus galganoiDiscoglossus sardusDiscoglossus jeanneaeAlytes obstetricansAlytes cisternasiiAlytes muletensisPelobatidaePelobates cultripesPelobate fuscusPelobates syriacusPelodytes caucasicusBufonidaeBufo calamitaBufo viridisHylidaeHyla arboreaHyla meridionalisHyla sardaRanidaeRana arvalisRana dalmatinaRana latasteiRana ibericaRana italicaPeştiACIPENSERIFORMESAcipenseridaeAcipenser naccariiSALMONIFORMESUmbridaeUmbra krameriATHERINIFORMESCyprinodontidaeValencia hispanicaPERCIFORMESPercidaeZingel asperNevertebrateArtropodeINSECTAMantodeaApteromantis apteraOdonataCalopteryx syriacaSympecma braueriCoenagrion freyiCoenagrion mercurialeAeshna viridisStylurus (= Gomphus) flavipesGomphus grasliniiOphiogomphus ceciliaLindenia tetraphyllaCordulegaster trinacrinaeOxygastra curtisiiMacromia splendensBrachythemis fuscopalliataLeucorrhinia albifronsLeucorrhinia caudalisLeucorrhinia pectoralisOrthopteraBaetica ustulataSaga pedoColeopteraCarabus olympiaeDytiscus latissimusGraphoderus bilineatusOsmoderma eremitaBuprestis splendensCucujus cinnaberinusCerambyx cerdoRosalia alpinaLepidopteraPapilio hospitonPapilio alexanorZerynthia polyxenaParnassius apolloParnassius mnemosyneApatura metisFabriciana elisaEuphydryas (Eurodryas) auriniaMelanargia argeErebia christiErebia sudeticaErebia calcariaCoenonympha heraCoenonympha oedippusLopinga achineLycaena disparMaculinea arionMaculinea teleiusMaculinea nausithousPlebicula golgusHypodryas maturnaEriogaster cataxHyles hippophaesProserpinus prosperpinaARACHNIDAArancaeMacrothele calpeianaMolluses/MollusquesGASTROPODASrylommatophoraLeiostyla abbreviataLeiostyla cassidaLeiostyla corneocostataLeiostyla gibbaLeiostyla lamellosaGeomalacus maculosusCaseolus calculusCaseolus commixtaCaseolus sphaerulaDiscula leacockianaDiscula tabellataDiscula testudinalisDiscula turriculaGeomitra monizianaHelix subplicataDiscus guerinianusDiscus defloratusElona quimperianaBIVALVIAUnionoidaMargaritifera auricularia  +  Anexa 3 SPECII DE FAUNA PROTEJATEVertebrateMamifereINSECTIVORAErinaceidaeErinaceus europaeusSoricidaeToate speciileMICROCHIROPTERAVespertilionidaePipistrellus pipistrellusDUPLICIDENTATALeporidaeLepus timidusLepus capensis (europacus)RODENTIASciuridaeSciurus vulgarisMarmota marmotaCastoridaeCastor fiberGliridaeToate speciileMicrotidaeMicrotus ratticeps (oeconomus)Microtus nivalis (lebrunii)Microtus cabreraeCETACEEToate speciile care nu sunt menţionate în anexa nr. IICARNIVORAMustelidaeMeles melesMustela ermineaMustela nivalisPutorius (Mustela) putoriusMartes martesMartes foinaVormela peregusnaViverridaeToate speciileFelidaeLynx lynxPhocidaePhoca vitulinaPusă (Phoca) hispidaPagophilus groenlandicus (Phoca groenlandica)Erignathus barbatusHalichoerus grypusCystophora cristataARTIODACTYLASuidaeSus scrofa meridionalisCervidaeToate speciileBovidaeOvis aries (musimon, ammon)Capra ibexCapra pyrenaicaRupicapra rupicapraPăsăriToate speciile care nu sunt menţionate în anexa nr. II, cu excepţia:Larus marinusLarus fuscusLarus argentatusColumba palumbusPasser domesticusSturnus vulgarisGarrulus glandariusPica picaCovus monedulaCorvus frugilegusCorvus corone (corone and/et cornix)ReptileToate speciile care nu sunt menţionate în anexa nr. IIAmfibieniToate speciile care nu sunt menţionate în anexa nr. IIPeştiPETROMYZONIFORMESPetromyzonidaeEudontomyzon hellenicusEudontomyzon mariaeEudontomyzon vladykoviLampetra fluviatilisLampetra planeriLampetra zanandreaiPetromyzon marinusACIPENSERIFORMESAcipenseridaeAcipenser ruthenusAcipenser stellatusAcipenser sturioHuso husoCLUPEIFORMESClupeidaeAlosa alosaAlosa falloxAlosa ponticaSALMONIFORMESCoregonidaeCoregonusToate speciileThymallidaeThymallus thymallusSalmonidaeHucho huchoSalmo salar*)CYPRINIFORMESCyprinidaeAbramis ballerusAbramis sapaAbramis vimbaAlburnoides bipunctatusAlburnus albidusAspius aspiusBarbus bocageiBarbus comizaBarbus meridionalisBarbus microcephalusBarbus peloponensisBarbus plebejusBarbus sclateriBarbus steindachneriChalcalburnus chalcoidesChondrostoma geneiChondrostoma kneriChondrostoma lemingiChondrostoma lusitanicumChondrostoma nasusChondrostoma phoxinusChondrostoma polylepisChondrostoma soettaChondrostoma toxostomaChondrostoma willkommiGobio albipinnatusGobio kessleriGobio uranoscopusLeucaspius delineatusLeucaspius stymphalicusLeuciscus illyricusLeuciscus lucumotisLeuciscus microlepisLeuciscus polylepisLeuciscus pyrenaicusLeuciscus soufiaLeuciscus svallizeLeuciscus turskyiLeuciscus uklivaPachychilon pictumPelecus cultratusPhoxinellus adspersusPhoxinellus hispanicusPseudo phoxinus marathonicusPseudophoxinus stymphalicusRhodeus sericeusRutilus alburnoidesRutilus arcasiiRutilus frisiiRutilus graecusRutilus lemmingiiRutilus macedonicusRutilus macrolepidotusRutilus pigusRutilus racovitzaiRutilus rubilioCobitidaeCobitis elongataCobitis hassiCobitis larvataCobitis paludicolaCobitis taeniaCobitis trichonicaMisgurnis fossilisSabanejewia aurataSabanejewia calderoniSILURIFORMESSiluridaeSiluris aristotelisSiluris glanisATHERINIFORMESCyprinodontidaeAphanius fasciatusAphanius iberusGASTEROSTEIFORMESSyngnathidaeSyngnathus abasterSyngnathus nigrolineatusGasterosteidaePungitius hellenicusPuntitius platygasterSCORPAENIFORMESCottidaeCottus poecilopusMyoxocephalus quadricornisPERCIFORMESPercidaeGymnocephalus baloniGymnocephalus schraetzerStizostedion volgenseZingel zingelZingel streberBlenntidaeBlennius fluviatilisGobiidaeGobius fluviatilisGobius kessleriGobius nigricansGobius ophiocephalusGobius syrmunGobius thressalusPadogobius panizzaiPadogobius martensiPomatoschistus canestriniPomatoschistus micropsPomatoschistus minutusProterorhinus marmoratusNevertebrateArtropodeINSECTAColeopteraLucanus cervusLepidopteraGraellsia isabellaeCRUSTACEADecapodaAstacus astacusAustropotamobius pailipesAustropotamobius torrentiumMolusteGASTROPODASrylommatophoraHelix pomatiaBIVALVIAUnionoidaMargaritifera margaritiferaUnio clongatulusMicrocondylaea compressaAnnelids/AnnelidesHIRUDINEAArhynchordellaeHirudo medicinalis------------- Notă *) Prevederile din aceasta anexa nu vor fi aplicate la aceasta specie din apele marilor.  +  Anexa 4 MIJLOACE ŞI METODE DE VINATOARE ŞI ALTE FORMEDE EXPLOATARE INTERZISEMamifereLanturiAnimale vii utilizate ca apelanti, orbite sau mutilateInregistratoare de suneteAparate electrice capabile sa ucidaSurse luminoase artificialeOglinzi şi alte obiecte orbitoareDispozitive de ochire cuprinzând un convertizor de imagine sau un amplificator de imagine electronic pentru tirul de noapteExploziv*1)Fileuri*2)Curse sau capcane*2)Otrava şi momeala otravite sau tranchilizanteCazare şi afumareArme semiautomate sau automate al căror încărcător poate conţine mai mult de doua cartuseAvioaneVehicule automobile în deplasarePăsăriLanturi*3)CleiuriCirligePăsări vii utilizate ca apelante, orbite sau mutilateInregistratoareAparate electrice capabile sa ucidaSurse luminoase artificialeOglinzi şi alte obiecte orbitoareDispozitive pentru iluminarea tintelorDispozitive de ochire cuprinzând un convertizor de imagine sau un amplificator de imagine electronic pentru tirul de noapteExplozivFileuriCurse sau capcaneOtrava şi momeala otravite sau tranchilizanteArme semiautomate sau automate al căror încărcător poate conţine mai mult de doua cartuseAvioaneVehicule, automobile în deplasare.---------------------*1) Exceptat pentru vânătoarea balenei.*2) Dacă se aplică pentru capturarea sau uciderea masiva sau neselectiva.*3) Face excepţie Lagopus la nord de latitudinea de 58 GR.--------