ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 8 octombrie 2001privind reorganizarea comisiei pentru protecţia copilului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 15 octombrie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Comisia pentru protecţia copilului, organizată în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, republicată, denumita în continuare comisia, se reorganizează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 2Comisia preia atribuţiile comisiilor de expertiza medicală a copiilor cu handicap şi ale comisiilor de expertiza pentru învăţământul special, organizate în temeiul prevederilor art. 23 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 43 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se desfiinţează.  +  Articolul 3Comisia este alcătuită din 11 persoane şi are următoarea componenta: a) preşedinte - secretarul general al judeţului, respectiv secretarul sectorului municipiului Bucureşti; b) vicepreşedinţi:- directorul serviciului public specializat pentru protecţia copilului;- inspectorul şcolar general al inspectoratului şcolar judeţean, respectiv inspectorul şcolar teritorial al sectorului municipiului Bucureşti;- un reprezentant al prefectului judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti; c) membri:- un medic specialist pediatru, un neuropsihiatru şi un psiholog desemnaţi de direcţia de sănătate publică judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti;- un psihopedagog desemnat de inspectoratul şcolar teritorial;- un reprezentant al inspectoratului teritorial de poliţie;- un asistent social desemnat de primăria municipiului reşedinţa de judeţ, propus de secretarul general al judeţului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti;- un reprezentant al organismelor private autorizate, propus de secretarul general al judeţului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti.  +  Articolul 4 (1) Comisia se reorganizează prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. (2) În vederea exercitării în mod corespunzător a atribuţiilor ce revin comisiei, consiliile judeţene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, au obligaţia să asigure încadrarea serviciului public specializat pentru protecţia copilului cu personal de specialitate corespunzător, precum şi baza materială necesară funcţionarii adecvate a comisiei.  +  Articolul 5Preluarea întregii documentaţii deţinute de către comisiile ale căror atribuţii au fost preluate şi care se desfiinţează potrivit art. 2 se realizează pe bază de protocol de predare-primire încheiat între consiliile judeţene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi instituţiile în subordinea cărora au funcţionat aceste comisii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 6În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului şi Adopţie va elabora şi va supune Guvernului, spre adoptare, metodologia de funcţionare a comisiei.  +  Articolul 7Prezenta ordonanţă de urgenţă va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 6, care se aplică de la data publicării.  +  Articolul 8 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se modifica în mod corespunzător prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 24 iulie 1998, ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Ordinul secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap nr. 153/1999 privind înfiinţarea comisiilor de expertiza medicală a persoanelor cu handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 13 ianuarie 2000.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Autoritatea Naţionalapentru Protecţia Copiluluişi Adopţie,Gabriela Coman,secretar de statMinistrul pentru coordonareaSecretariatului Generalal Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul educaţieişi cercetării,Ecaterina AndronescuMinistrul sănătăţiişi familiei,Daniela BartosMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmanca-----------