HOTĂRÂRE nr. 985 din 4 octombrie 2001privind organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 15 octombrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Guvernul este autoritatea publică centrala a puterii executive care asigură realizarea politicii interne şi externe a tarii şi exercită conducerea generală a administraţiei publice.  +  Articolul 2 (1) În vederea exercitării atribuţiilor ce revin Guvernului, în cadrul aparatului de lucru al acestuia funcţionează aparatul de lucru al primului-ministru, Secretariatul General al Guvernului, departamente şi alte asemenea structuri cu atribuţii specifice. (2) În directa coordonare a primului-ministru se afla Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat.  +  Articolul 3 (1) Aparatul de lucru al primului-ministru este o structura organizatorică fără personalitate juridică, alcătuită din: a) corpul de consilieri ai primului-ministru; b) corpul de control al primului-ministru; c) aparatul tehnic al corpului de consilieri; d) cabinetul primului-ministru; e) cancelaria primului-ministru; f) compartimentul cu probleme speciale; g) compartimentul documente secrete; h) compartimentul care asigura protocolul primului-ministru. (2) Activitatea corpului de consilieri şi a aparatului tehnic al acestuia este coordonata de unul dintre consilieri, desemnat prin decizie a primului-ministru. (3) Corpul de control al primului-ministru este coordonat de un secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. (4) Atribuţiile şi organizarea interna ale fiecărei structuri din aparatul de lucru al primului-ministru se stabilesc prin decizie a acestuia. (5) Personalului încadrat în aparatul de lucru al primului-ministru nu i se aplică prevederile legii privind statutul funcţionarilor publici.  +  Articolul 4Secretariatul General al Guvernului asigura derularea operaţiunilor tehnice aferente actelor de guvernare şi rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale activităţii Guvernului, precum şi reprezentarea Guvernului în faţa instanţelor judecătoreşti.  +  Articolul 5 (1) Secretariatul General al Guvernului este condus de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, ajutat de unul sau mai mulţi secretari de stat numiţi prin decizie a primului-ministru. (2) Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului are calitatea de ordonator principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului. (3) În exercitarea atribuţiilor care îi revin ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 6 (1) Departamentul este o structura organizatorică în aparatul de lucru al Guvernului, subordonat primului-ministru, fără personalitate juridică şi fără unităţi în subordine, care are rol de coordonare şi sinteza în domenii de interes general, în conformitate cu atribuţiile Guvernului. (2) Înfiinţarea, atribuţiile şi modul de funcţionare ale departamentului se aproba prin hotărâre a Guvernului. (3) Departamentul este condus de un demnitar care nu are calitatea de ordonator de credite. (4) În exercitarea atribuţiilor care îi revin conducătorul departamentului emite ordine cu caracter individual.  +  Articolul 7 (1) Secretariatul General al Guvernului executa operaţiunile financiare privind fondurile transferate, potrivit legilor anuale ale bugetului de stat, în bugetul acestuia, destinate realizării acţiunilor iniţiate de structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi aprobate prin hotărâri ale Guvernului. Eliberarea fondurilor către destinatarul acestor acţiuni se face de Secretariatul General al Guvernului, pe baza fundamentarilor privind legalitatea, oportunitatea şi necesitatea acestora, elaborate de structurile nominalizate în legile anuale ale bugetului de stat. (2) Răspunderea privind utilizarea şi justificarea fondurilor prevăzute la alin. (1) pe destinatiile aprobate prin hotărâri ale Guvernului revine fiecărei structuri care are calitatea de destinatar al respectivelor fonduri.  +  Articolul 8 (1) Numărul maxim de posturi în aparatul de lucru al Guvernului este de 253, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului primului-ministru şi cabinetului ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului. (2) Numărul maxim de posturi al fiecărei structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se stabileşte prin decizie a primului-ministru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 9 (1) Personalul din cadrul aparatului de lucru al Guvernului este salarizat potrivit anexei nr. I (cap. II/B) şi anexei nr. VI/2 (cap. A) la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările ulterioare. (2) În funcţie de necesitaţi pot fi utilizate şi funcţii dintre cele prevăzute în anexa nr. V/2 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 10Structura organizatorică a aparatului de lucru al Guvernului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 27/2001 privind reorganizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 23 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1    Numărul maxim de posturi = 253    (exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului    primului-ministru şi cabinetului ministrului pentru    coordonarea Secretariatului General al Guvernului)                           STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                     a aparatului de lucru al Guvernului                                ┌────────────────┐   ┌────────────────────┐ │ │   │ APARATUL DE LUCRU ├───────┤PRIMUL-MINISTRU │..........................   │AL PRIMULUI-MINISTRU│ │ │ .   └────────────────────┘ └────────┬───────┘ .                                         │ .                                         │ .            ┌────────────────────┬───────┴───────────────────┐ .            │ │ │ . ┌──────────┴──────────┐┌────────┴─────────────┐┌────────────┴───────────┐ . │SECRETARIATUL GENERAL││ DEPARTAMENTUL ││ DEPARTAMENTUL │ . │ AL ││ PENTRU ││ PENTRU │ . │ GUVERNULUI ││ANALIZA INSTITUTIONALA││ RELAŢIA CU INVESTITORII│ . │ ││ ŞI SOCIALĂ ││ STRĂINI │ . └─────────────────────┘└──────────────────────┘└────────────────────────┘ .                                                                     .......                                                                     .                                                     ┌───────────────────────┐                                                     │ADMINISTRAŢIA NAŢIONALA│                                                     │ A REZERVELOR DE STAT │                                                     └───────────────────────┘---------------