HOTĂRÂRE nr. 950 din 27 septembrie 2001cu privire la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 12 octombrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi ale art. 22 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Autoritatea pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, denumita în continuare Autoritatea. (2) Autoritatea este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, fără personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administraţiei Publice, având rolul de a urmări procesul de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 şi de a acorda sprijin logistic şi de specialitate persoanelor juridice deţinătoare de imobile ce intra sub incidenţa acestui act normativ. (3) Autoritatea are sediul în municipiul Bucureşti, str. Smardan nr. 3, sectorul 3.  +  Articolul 2 (1) Autoritatea îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) acorda sprijin şi îndrumare metodologică autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale, precum şi celorlalte persoane juridice deţinătoare de imobile ce fac obiectul restituirii potrivit Legii nr. 10/2001, pentru aplicarea corecta şi unitară a prevederilor acestui act normativ; b) monitorizează procesul de aplicare a Legii nr. 10/2001; c) întocmeşte şi tine la zi următoarele situaţii:1. imobilele restituite în natura;2. notificările pentru acordarea de despăgubiri băneşti şi, respectiv, ofertele făcute de deţinător pentru acordarea de despăgubiri băneşti;3. ofertele făcute de deţinător pentru acordarea de despăgubiri în echivalent, constând în alte bunuri sau servicii, acţiuni ori titluri de valoare nominală.Situaţiile prevăzute la pct. 1-3 se întocmesc în baza comunicărilor făcute de biroul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti; d) creează baza de date necesară pentru identificarea persoanelor care au primit despăgubiri în baza înţelegerilor internaţionale prevăzute în anexa la Legea nr. 10/2001 sau în condiţiile Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare; în acest scop Autoritatea poate solicita ministerelor şi celorlalte autorităţi publice centrale şi locale, precum şi instituţiilor publice documentaţii, date şi informaţii, iar acestea sunt obligate sa i le pună la dispoziţie în termen de cel mult 15 zile; e) prezintă periodic Guvernului, prin Ministerul Administraţiei Publice, informări privind stadiul aplicării Legii nr. 10/2001, pe baza concluziilor rezultate din analiza situaţiilor prevăzute la lit. c); f) elaborează şi supune spre adoptare Guvernului proiectele de acte normative prevăzute de Legea nr. 10/2001, cu excepţia celor a căror elaborare este atribuită, potrivit legii, în competenţa altor autorităţi. (2) Autoritatea îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin legi sau prin hotărâri ale Guvernului, precum şi însărcinări încredinţate de primul-ministru.  +  Articolul 3 (1) Autoritatea este condusă de un preşedinte - secretar de stat în Ministerul Administraţiei Publice, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administraţiei publice. (2) Preşedintele conduce întreaga activitate a Autorităţii, pe care o reprezintă în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale, cu instituţiile publice centrale şi locale, cu persoanele juridice şi fizice române sau străine, precum şi în justiţie. Preşedintele poate da împuternicire de reprezentare şi altor persoane din cadrul Autorităţii. (3) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine cu caracter individual.  +  Articolul 4Organizarea şi funcţionarea Autorităţii se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului administraţiei publice, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5 (1) Numărul de posturi al Autorităţii este de 21, exclusiv demnitarul. (2) Structura organizatorică şi statul de funcţii ale Autorităţii se aproba prin ordin al ministrului administraţiei publice, la propunerea preşedintelui Autorităţii, în limita numărului maxim de posturi aprobat. (3) În cadrul Autorităţii se pot organiza servicii şi birouri prin ordin al ministrului administraţiei publice, la propunerea preşedintelui Autorităţii.  +  Articolul 6Fondurile necesare în vederea desfăşurării activităţii Autorităţii se stabilesc anual prin legea bugetului de stat şi se asigura prin bugetul Ministerului Administraţiei Publice.  +  Articolul 7 (1) Pentru asigurarea fondurilor necesare infiintarii şi organizării Autorităţii se suplimenteaza bugetul Ministerului Administraţiei Publice pe anul 2001 cu suma de 1,5 miliarde lei, din care 500 milioane lei pentru cheltuieli de personal şi 1 miliard lei pentru cheltuieli materiale şi servicii. (2) Suma de 1,5 miliarde lei se asigura din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2001. (3) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat sa introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2001.  +  Articolul 8 (1) Salarizarea funcţionarilor publici şi a personalului angajat pe bază de contract din cadrul aparatului propriu al Autorităţii se face potrivit legii. (2) Activităţile privind evidenţa contabilă, raportarile periodice, precum şi de resurse umane se realizează prin compartimentele de specialitate ale Ministerului Administraţiei Publice.  +  Articolul 9 (1) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti se organizează un birou judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001. (2) Biroul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se organizează şi funcţionează în subordinea directa a prefectului şi îşi desfăşoară activitatea în spaţiile ce vor fi puse la dispoziţie de prefect împreună cu preşedintele consiliului judeţean. (3) Biroul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, este format din 3-5 specialişti din domeniile juridic, economic, financiar şi administrativ, numiţi prin ordin al prefectului, la propunerea unor servicii publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale organizate în judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti. (4) Pe perioada în care îşi desfăşoară activitatea în cadrul biroului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, personalul acestuia îşi păstrează locul de muncă avut la instituţiile din care provine, acestea fiind obligate să le plătească salariul.  +  Articolul 10 (1) Biroul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, centralizează datele din teritoriu de la persoanele juridice care deţin imobile ce intra sub incidenţa Legii nr. 10/2001 şi întocmeşte situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c), pe care le transmite Autorităţii la termenele şi pe căile stabilite de aceasta. (2) Biroul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, îndeplineşte următoarele atribuţii: a) monitorizează aplicarea corecta şi unitară a Legii nr. 10/2001; b) primeşte şi difuzează în teritoriu precizările formulate de Autoritate; c) întocmeşte şi comunică Autorităţii toate datele ce îi sunt solicitate.  +  Articolul 11Anexa nr. 2 - Autorităţile publice centrale din subordinea Ministerului Administraţiei Publice - la Hotărârea Guvernului nr. 8/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 10 ianuarie 2001, se completează cu poziţia nr. 5 cu următorul cuprins:"5. Autoritatea pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001".PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu--------