PROTOCOL COMUN din 21 septembrie 1988referitor la aplicarea Convenţiei de la Viena şi a Convenţiei de la Paris*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 15 octombrie 1992    --------- Notă *) Traducere.Părţile contractante,vazind Convenţia de la Viena privind răspunderea civilă pentru daune nucleare, din 21 mai 1963, vazind Convenţia de la Paris privind răspunderea civilă în domeniul energiei nucleare, din 29 iulie 1960, amendata prin Protocolul adiţional din 28 ianuarie 1964 şi prin Protocolul din 16 noiembrie 1982,considerind ca Convenţia de la Viena şi Convenţia de la Paris sînt analoge pe fond şi ca nici un stat nu este parte, în acest moment, la ambele convenţii,convinse ca aderarea la una din convenţii de către statele părţi la cealaltă convenţie ar putea crea dificultăţi legate de aplicarea simultană a celor două convenţii la acelaşi accident nuclear,doritoare sa stabilească o legătură între Convenţia de la Viena şi Convenţia de la Paris extinzind, reciproc, beneficiul regimului special de răspundere civilă în materie de prejudicii nucleare instituit în temeiul fiecărei convenţii şi de a elimina divergenţele rezultind din aplicarea simultană a celor două convenţii la acelaşi accident nuclear,au convenit cele ce urmează:  +  Articolul 1În prezentul protocol: a) Convenţia de la Viena desemnează Convenţia de la Viena privind răspunderea civilă pentru daune nucleare, din 21 mai 1963, ca şi orice amendament adus acestei convenţii, care este în vigoare pentru o parte contractantă la prezentul protocol; b) Convenţia de la Paris desemnează Convenţia de la Paris privind răspunderea civilă în domeniul energiei nucleare, din 29 iulie 1960, ca şi orice amendament adus acestei convenţii, care este în vigoare pentru o parte contractantă la prezentul protocol.  +  Articolul 2În sensul prezentului protocol: a) exploatantul unei instalaţii nucleare aflate pe teritoriul unei părţi la Convenţia de la Viena răspunde, potrivit acestei convenţii, pentru prejudiciile nucleare cauzate pe teritoriul unei părţi contractante atît la Convenţia de la Paris, cît şi la prezentul protocol; b) exploatantul unei instalaţii nucleare aflate pe teritoriul unei părţi la Convenţia de la Paris răspunde, potrivit acestei convenţii, pentru prejudiciile nucleare cauzate pe teritoriul unei părţi contractante atît la Convenţia de la Viena, cît şi la prezentul protocol.  +  Articolul 31. Convenţia de la Viena ori Convenţia de la Paris se aplică unui accident nuclear, una cu excluderea celeilalte.2. În cazul unui accident nuclear survenit la o instalatie nucleara, convenţia aplicabilă este aceea la care este parte statul pe teritoriul căruia se afla instalatia.3. În cazul unui accident nuclear survenit în afară unei instalaţii nucleare şi care implica materii nucleare în curs de transport, convenţia aplicabilă este aceea la care este parte statul pe teritoriul căruia se afla instalatia nucleara al cărui exploatant răspunde fie în temeiul alin. 1 b) şi c) ale art. II al Convenţiei de la Viena, fie al paragrafului a) şi b) al art. 4 al Convenţiei de la Paris.  +  Articolul 41. Articolele I-XV ale Convenţiei de la Viena se aplică, în privinta părţilor contractante la prezentul protocol care sînt părţi la Convenţia de la Paris, în acelaşi mod ca între părţile la Convenţia de la Viena.2. Articolele 1-14 ale Convenţiei de la Paris se aplică, în privinta părţilor contractante la prezentul protocol care sînt părţi la Convenţia de la Viena, în acelaşi mod ca între părţile la Convenţia de la Paris.  +  Articolul 5Prezentul protocol este deschis spre semnare pentru toate statele care au semnat sau ratificat fie Convenţia de la Viena, fie Convenţia de la Paris, ori au aderat la una sau la cealaltă, cu începere de la 21 septembrie şi pînă la data intrării sale în vigoare, la sediul A.I.E.A.  +  Articolul 61. Prezentul protocol este supus ratificării, acceptării, aprobării sau aderării.Instrumentele de ratificare, de acceptare ori de aprobare nu vor fi admise decît din partea statelor părţi fie la Convenţia de la Viena, fie la Convenţia de la Paris. Statele în cauza care nu vor fi semnat prezentul protocol vor putea adera la acesta.2. Instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare vor fi depuse la directorul general al A.I.E.A., care este astfel desemnat ca depozitar al prezentului protocol.  +  Articolul 71. Prezentul protocol va intra în vigoare la 3 luni de la data depunerii instrumentelor de ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare de către cel puţin 5 state părţi la Convenţia de la Viena şi 5 state părţi la Convenţia de la Paris. Pentru fiecare stat care ratifica prezentul protocol, îl accepta, îl aproba ori adera la el după depunerea instrumentelor sus-menţionate, prezentul protocol va intra în vigoare la 3 luni de la data depunerii instrumentelor de ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare.2. Prezentul protocol va rămîne în vigoare pe toată durata cît Convenţia de la Viena şi Convenţia de la Paris vor fi în vigoare.  +  Articolul 81. Orice parte contractantă poate denunta prezentul protocol prin notificare scrisă adresată depozitarului.2. Denunţarea va dobîndi efect la un an după data primirii notificării de către depozitar.  +  Articolul 91. Orice parte contractantă care încetează să fie parte fie la Convenţia de la Viena, fie la Convenţia de la Paris, trebuie să facă cunoscut depozitarului ca pune capăt aplicării acestei convenţii în ce o priveşte, precum şi data la care retragerea dobîndeşte efect.2. Prezentul protocol încetează să se aplice unei părţi contractante care a pus capăt aplicării fie a Convenţiei de la Viena, fie a Convenţiei de la Paris, la data la care retragerea dobîndeşte efect.  +  Articolul 10Depozitarul va notifica fără întîrziere părţilor contractante şi statelor invitate la Conferinţa privind relaţia dintre Convenţia de la Paris şi Convenţia de la Viena, ca şi Secretarului general al O.E.C.D.: a) fiecare semnare a prezentului protocol; b) fiecare depunere a unui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare referitor la prezentul protocol; c) intrarea în vigoare a prezentului protocol; d) orice denunţare; e) orice informaţie primită în aplicarea art. IX.  +  Articolul 11Textul original al prezentului protocol, ale cărui versiuni arabă, chineza, engleza, franceza, rusa şi spaniola sînt egal autentice, va fi depus la depozitar, care va elibera copii certificate conforme părţilor contractante şi statelor invitate la Conferinţa privind relaţia dintre Convenţia de la Paris şi Convenţia de la Viena, ca şi Secretarului general al O.E.C.D.Drept pentru care subsemnaţii, deplin autorizaţi de guvernele respective, au semnat prezentul protocol comun.Făcut la Viena, la 21 septembrie 1988.------------