CONVENŢIE din 21 februarie 1971asupra substanţelor psihotrope*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 30 decembrie 1992  ------- Notă *) Traducere ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITECONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIALConferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unitepentru adoptarea unui protocolprivind substanţele psihotropePREAMBULPărţile, din grija pentru sănătatea fizica şi morala a omenirii, preocupate de problema sănătăţii publice şi problema socială care rezultă din abuzul cu anumite substanţe psihotrope,hotărîte sa prevină şi sa combată abuzul de aceste substanţe şi comerţul ilicit la care dau loc,considerind ca este necesar să se adopte măsuri severe pentru a limita utilizarea acestor substanţe în scopuri ilicite,recunoscind ca utilizarea substanţelor psihotrope în scopuri medicale şi ştiinţifice este indispensabila şi ca posibilitatea de a procura substanţe în aceste scopuri nu ar trebui să facă obiectul nici unei restricţii nejustificate,încredinţate ca spre a fi eficiente măsurile luate împotriva abuzului de asemenea substanţe trebuie să fie coordonate şi universale,recunoscind competenţa Organizaţiei Naţiunilor Unite în domeniul controlului substanţelor psihotrope şi dorind ca organele internaţionale interesate să-şi exercite activitatea în cadrul acestei organizaţii,convinse ca o convenţie internaţionala este necesară pentru realizarea acestor teluri,stabileşte următoarele:  +  Articolul 1DefiniţiiÎn afară de o indicaţie expresă sau în cazul în care contextul impune să fie altfel, expresiile următoare din prezenta convenţie au semnificaţiile arătate mai jos: a) Expresia consiliu se referă la Consiliul Economic şi Social O.N.U. b) Expresia comisie se referă la Comisia Consiliului pentru Stupefiante. c) Expresia organ se referă la organul internaţional de control al stupefiantelor, instituit în virtutea convenţiei unice asupra stupefiantelor din 1961. d) Expresia secretar general se referă la secretarul general al O.N.U. e) Expresia substanţa psihotropa se referă la orice substanţa, fie ca este de origine naturala fie de origine sintetică sau la orice produs natural din tabelele I, II, III sau IV. f) Expresia preparat se referă la:I. o soluţie sau un amestec, oricare ar fi starea sa fizica, conţinînd una sau mai multe substanţe psihotrope; sauII. una sau mai multe substanţe psihotrope divizate în unităţi de administrare. g) Expresiile tabel I, tabel II, tabel III şi tabel IV se referă la listele substanţelor psihotrope purtind numerele corespunzătoare, anexate la prezenta convenţie, care vor putea fi modificate, conform art. 2. h) Expresiile export şi import se referă, fiecare în înţelesul sau particular, la transferarea efectivă a unei substanţe psihotrope dintr-o ţara în alta. i) Expresia fabricare se referă la toate operaţiile care permit obţinerea de substanţe psihotrope şi cuprinde purificarea şi transformarea substanţelor psihotrope în alte substanţe psihotrope. Aceasta expresie cuprinde, de asemenea, fabricarea preparatelor, altele decît cele care sînt efectuate pe bază de prescripţie medicală, într-o farmacie. j) Expresia trafic ilicit se referă la fabricarea sau traficul de substanţe psihotrope efectuate contrar prevederilor convenţiei de faţa. k) Expresia regiune se referă la orice parte a unui stat care, în virtutea art. 28, este tratata ca o entitate distinctă în scopurile prezentei convenţii. l) Expresia localuri se referă la clădiri, părţi ale clădirilor, precum şi la terenul afectat clădirilor sus-menţionate sau unor părţi din aceste clădiri.  +  Articolul 2Sfera de aplicare a controlului substanţelor1. Dacă una dintre părţi sau Organizaţia Mondială a Sănătăţii se afla în posesia unor informaţii referitoare la o substanţa care încă nu este supusă controlului internaţional şi care, după părerea sa, pot face necesară includerea ei într-unul din tabelele prezentei convenţii, acea parte sau Organizaţia Mondială a Sănătăţii va adresa secretarului general o notificare însoţită de toate informaţiile adecvate. Aceasta procedura va fi, de asemenea, aplicată atunci cînd una dintre părţi sau Organizaţia Mondială a Sănătăţii se va afla în posesia unor informaţii justificind transferul unei substanţe de la un tabel la altul sau suprimarea înscrierii ei într-unul din tabele.2. Secretarul general va comunică aceasta notificare, precum şi orice informaţii pe care le va considera potrivite, părţilor, comisiei şi, dacă notificarea a fost făcuta de una dintre părţi, Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.3. Dacă din informaţiile care însoţesc aceasta notificare va rezultă ca substanţa amintita este susceptibilă de a fi inclusă în tabelul I sau în tabelul II, în virtutea paragrafului 4, părţile vor examina, în lumina tuturor informaţiilor de care ele vor dispune, posibilitatea ca, în cazul acestei substanţe, să aplice cu titlu provizoriu toate măsurile de control aplicabile substanţelor din tabelul I sau din tabelul II, după cum va cazul.4. Dacă Organizaţia Mondială a Sănătăţii constata: a) ca numita substanţa poate provoca:I. 1) o stare de dependenta, şi2) o stimulare sau depresiune a sistemului nervos central dînd loc unor halucinatii sau tulburări ale funcţiei motorii sau ale judecaţii sau comportamentului, sau perceperii, sau dispoziţiei, sauII. abuzuri sau efecte nocive comparabile celor ale unei substanţe incluse în tabelul I, II, III sau IV, şi b) ca exista suficiente motive să se creadă ca substanţa da sau risca sa dea loc la abuzuri în asa fel încît ea constituie o problemă de sănătate publică şi o problemă socială care justifica punerea ei sub controlul internaţional, Organizaţia Mondială a Sănătăţii va comunică comisiei o apreciere asupra acestei substanţe sau va indica, în special, în ce măsura substanţa da sau risca sa dea loc la abuzuri, gradul de gravitate a problemei de sănătate publică şi a problemei sociale şi gradul de utilitate al substanţei în terapeutică, precum şi recomandări privind eventualele măsuri de control cărora ar fi oportun să fie supusă aceasta substanţa în lumina acestei evaluări.5. Ţinînd seama de comunicarea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii ale carei aprecieri vor fi hotaritoare în domeniul medical şi ştiinţific şi luînd în considerare factorii de ordin economic, social, juridic, administrativ, precum şi toţi ceilalţi factori pe care Organizaţia Mondială a Sănătăţii îi va considera potriviti, comisia va putea sa adauge respectiva substanţa în tabelul I, II, III sau IV. Comisia va putea cere informaţii complementare de la Organizaţia Mondială a Sănătăţii sau din oricare alta sursa adecvată.6. Dacă o notificare făcuta în virtutea paragrafului 1 s-a referit la o substanţa înscrisă deja pe unul dintre tabele, Organizaţia Mondială a Sănătăţii va transmite comisiei noile sale constatări, precum şi oricare noua evaluare a acestei substanţe pe care ea o va putea face conform dispoziţiilor paragrafului 4 şi toate noile recomandări referitoare la măsurile de control care i se vor părea indicate în lumina amintitei evaluări. Comisia, ţinînd seama de comunicarea primită de la Organizaţia Mondială a Sănătăţii conform paragrafului 5, precum şi de factorii enumeraţi în paragraful citat mai sus, va putea hotărî sa transfere aceasta substanţa de la un tabel la altul sau sa suprime înscrierea ei pe tabele.7. Orice hotărîre a comisiei adoptată în virtutea prezentului articol va fi comunicată de către secretarul general tuturor statelor membre ale O.N.U., statelor nemembre care sînt părţi la prezenta convenţie, Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, precum şi organului. Aceasta hotărîre va intra pe deplin în vigoare pentru fiecare dintre părţi la 180 de zile de la data comunicării, excepţind cazul unei părţi care în această perioadă şi în legătură cu o hotărîre avînd drept efect adăugarea unei substanţe la un tabel, va informa în scris pe secretarul general ca datorită împrejurărilor excepţionale ea nu este în măsura sa supună aceasta substanţa tuturor dispoziţiilor convenţiei aplicabile substanţelor de pe acest tabel. O asemenea notificare va expune motivele acestei hotărîri excepţionale. Cu toată aceasta notificare, fiecare dintre părţi va trebui să aplice cel puţin normele de control enumerate mai jos: a) Partea care a notificat secretarului general o asemenea hotărîre cu privire la o substanţa care pînă atunci nu făcuse obiectul controlului şi nu fusese cuprinsă în tabelul I va tine seama, pe cît posibil, de măsurile de control speciale enumerate la art. 7 şi, în ceea ce priveşte aceasta substanţa, va trebui:I. sa ceara autorizaţii pentru fabricarea, comercializarea şi distribuirea substanţei conform dispoziţiilor prevăzute la articolul pentru substanţele din tabelul II;II. sa ceara ca aceasta să fie furnizată sau distribuita numai pe bază de prescripţie medicală, conform dispoziţiilor prevăzute la art. 9 pentru substanţele din tabelul II;III. să se conformeze obligaţiilor referitoare la export şi import enunţate în art. 12, excepţind faţă de o altă parte care a adresat secretarului general o notificare cu privire la substanţa în cauza;IV. să se conformeze obligaţiilor pentru substanţele din tabelul II, enunţate la art. 13, prin care se prevăd interdicţii sau restricţii la export şi import;V. sa furnizeze organului rapoarte statistice conform dispoziţiilor prevăzute la alin. a) paragraful 4 al art. 16: şiVI. sa ia măsuri, conform dispoziţiilor art. 22, în vederea pedepsirii oricărei acţiuni contrare legilor sau regulamentelor adoptate în cadrul îndeplinirii obligaţiilor de mai sus. b) Partea care a notificat secretarului general o hotărîre de acest fel în legătură cu o substanţa pînă atunci nesupusa controlului şi adăugată la tabelul II va trebui, în ceea ce priveşte aceasta substanţa:I. sa ceara licenţa pentru fabricarea, comercializarea şi distribuirea ei conform prevederilor art. 8;II. sa ceara ca ea sa nu fie furnizată sau distribuita decît pe bază de prescripţie medicală, conform dispoziţiilor art. 9;III. să se conformeze obligaţiilor referitoare la export şi import menţionate în art. 12, în afară de o altă parte care a adresat secretarului general o notificare cu privire la substanţa în chestiune;IV. să se conformeze obligaţiilor enumerate în art. 13, care prevăd interdicţii sau restricţii la import şi export;V. sa furnizeze organului rapoarte statistice conform dispoziţiilor alin. a) c) şi d) paragraful 4 ale art. 16; şiVI. sa ia măsuri, conform dispoziţiilor art. 22, în vederea pedepsirii oricărei acţiuni contrare legilor sau regulamentelor adoptate în cadrul executării obligaţiilor menţionate mai sus. c) Partea care a notificat secretarului general o hotărîre de acest fel în legătură cu o substanţa pînă atunci nesupusa controlului şi adăugată la tabelul III va trebui, în ceea ce priveşte aceasta substanţa:I. sa ceara licenţa pentru fabricarea, comercializarea şi distribuirea ei, conform dispoziţiilor art. 8;II. sa ceara să fie furnizată sau distribuita numai pe bază de prescripţie medicală, conform dispoziţiilor art. 9;III. să se conformeze obligaţiilor referitoare la export şi import menţionate în art. 12 în afară de o altă parte care a adresat secretarului general o notificare cu privire la substanţa în cauza;IV. să se conformeze obligaţiilor enumerate în art. 13, care prevăd interdicţii sau restricţii la export şi import;V. sa furnizeze organului rapoarte statistice conform dispoziţiilor alin. a), c) şi d) paragraful 4 ale art. 16; şiVI. sa ia măsuri conform dispoziţiilor art. 22 în vederea pedepsirii oricărei acţiuni contrare legilor sau regulamentelor adoptate în cadrul executării obligaţiilor menţionate mai sus. d) Partea care a notificat secretarului general o hotărîre de acest fel în legătură cu o substanţa pînă atunci nesupusa controlului şi adăugată la tabelul IV va trebui, în ceea ce priveşte aceasta substanţa:I. sa ceara licenţa pentru fabricarea, comercializarea şi distribuirea ei conform dispoziţiilor art. 8;II. să se conformeze obligaţiilor enumerate în art. 13, care prevăd interdicţii sau restricţii la export şi import;III. sa ia măsuri, conform dispoziţiilor art. 22, în vederea pedepsirii oricărei acţiuni contrare legilor sau regulamentelor adoptate în cadrul executării obligaţiilor menţionate mai sus. e) Partea care a notificat secretarului general o hotărîre de acest fel în legătură cu o substanţa transferata la un alt tabel căruia i se aplică măsuri de control şi obligaţii mai stricte, va aplica cel puţin prevederile convenţiei de faţa aplicabile tabelului de unde acea substanţa a fost transferata.8.a) Hotărîrile convenţiei adoptate în virtutea prezentului articol vor putea fi supuse revizuirii de către consiliu, dacă una dintre părţi va formula o cerere în decurs de 180 de zile de la primirea notificării hotărîrii. Cererea de revizuire va trebui să fie adresată secretarului general în acelaşi timp cu toate informaţiile pertinente care au motivat-o. b) Secretarul general va comunică o copie după cererea de revizuire şi informaţiile adecvate comisiei, Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi tuturor părţilor, invitindu-le să-i comunice observaţiile lor în decurs de 90 de zile. Toate observaţiile astfel primite vor fi supuse examinării consiliului. c) Consiliul poate confirma, modifica sau anula hotărîrea comisiei. Hotărîrea sa va fi notificată tuturor statelor membre ale O.N.U., statelor nemembre - părţi la prezenta convenţie, comisiei, Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi organului. d) În cursul procedurii de revizuire, hotărîrea iniţială a comisiei va rămîne în vigoare, sub rezerva prevederilor paragrafului 7.9. Părţile vor face tot ce le sta în putinţa pentru a supune unor măsuri de supraveghere cît mai eficiente substanţele care nu sînt prevăzute în prezenta convenţie, dar care pot fi utilizate pentru fabricarea ilicită a substanţelor psihotrope.  +  Articolul 3Dispoziţii speciale referitoare la controlul preparatelor1. Sub rezerva celor prevăzute la paragrafele următoare din prezentul articol, un preparat este supus aceloraşi măsuri de control ca şi substanţa psihotropa pe care o conţine şi, dacă el conţine mai multe asemenea substanţe, va fi supus măsurilor aplicabile acelei substanţe care face obiectul celui mai strict control.2. Dacă un preparat care conţine o substanţa psihotropa, alta decît o substanţa din tabelul I, este compus în asa fel încît nu prezintă decît un risc de abuz neglijabil sau nul, iar substanţa nu poate fi recuperată în cantităţi care pot da loc la abuzuri, prin mijloace uşor aplicabile şi în consecinţa acest preparat nu creează o problemă pentru sănătatea publică şi nici o problemă de ordin social, preparatul respectiv va putea fi exceptat de la anumite măsuri de control enunţate în convenţia de faţa, conform paragrafului 3.3. Dacă una dintre părţi constata ca un preparat intră în cadrul dispoziţiilor paragrafului precedent, ea va putea hotărî sa-l excepteze în ţara sa sau în una din regiunile sale, de la una sau toate măsurile de control prevăzute în convenţia de faţa; totuşi, susnumitul preparat va continua să fie supus obligaţiilor prevăzute în articolele următoare: a) Art. 8 (licenţe), în ce priveşte aplicarea lui la fabricare; b) Art. 11 (înregistrarea), în ce priveşte aplicarea lui la preparatele exceptate; c) Art. 13 (interzicerea şi restrîngerea importului şi exportului); d) Art. 15 (inspecţia), în ce priveşte aplicarea lui la fabricare; e) Art. 16 (informaţii ce trebuie furnizate de către părţi), în ce priveşte aplicarea lui la preparatele exceptate; şi f) Art. 22 (dispoziţii finale), în măsura necesară pedepsirii actelor contrare legilor sau regulamentelor adoptate conform obligaţiilor de mai sus.Partea sus-menţionată va notifica secretarului general toate hotărîrile de acest fel, precum şi numele şi compoziţia preparatului exceptat şi măsurile de control de la care preparatul este exceptat. Secretarul general va transmite notificarea celorlalte părţi, Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi organului.4. Dacă una dintre părţi sau Organizaţia Mondială a Sănătăţii dispune de informaţii asupra unui preparat exceptat în baza paragrafului 3, care, după părerea sa, ar justifica suprimarea completa sau parţială a exceptării, ea le va notifica secretarului general şi îi va furniza informaţiile în spiritul acestei notificări.Secretarul general va transmite aceasta notificare care, însoţită de orice informaţie pe care o va considera pertinenta, părţilor, comisiei şi, atunci cînd notificarea a fost făcuta de una dintre părţi şi Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Organizaţia Mondială a Sănătăţii va comunică comisiei o evaluare asupra preparatului luînd în considerare factorii enumeraţi la paragraful 2, precum şi o recomandare referitoare la măsurile de control de la care preparatul ar trebui, eventual, sa înceteze de a mai fi exceptat.Comisia, ţinînd seama de comunicarea primită de la Organizaţia Mondială a Sănătăţii, a carei evaluare va fi hotaritoare în materie medicală şi ştiinţifică şi avînd în vedere factorii de ordin economic, social, juridic, administrativ şi de alta natura pe care ea îi va considera oportuni, va putea decide ca preparatul sa înceteze total sau parţial de a mai fi exceptat de la măsurile de control.Secretarul general va comunică orice hotărîre comisiei, adoptată în virtutea prezentului paragraf, tuturor statelor membre ale O.N.U., nemembre părţi la prezenta convenţie, Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi organului.Toate părţile vor lua măsuri în vederea suprimării exceptării de la măsurile de control în cauza în interval de 180 de zile începînd de la data comunicării făcute de secretarul general.  +  Articolul 4Alte dispoziţii speciale referitoare la sfera de aplicare a controluluiÎn ceea ce priveşte substanţele psihotrope, altele decît cele de la tabelul I, părţile vor putea autoriza: a) transportul de către călători internaţionali al unor mici cantităţi de preparate pentru uzul lor personal; fiecare dintre părţi va putea totuşi să se asigure ca aceste preparate au fost legal obţinute; b) folosirea acestor substanţe în industrie pentru fabricarea de preparate sau produse nepsihotrope, sub rezerva aplicării în cazul lor a unor măsuri de control prevăzute de prezenta convenţie pînă ce starea substanţelor psihotrope va fi de asa natura încît ele sa nu mai poată, în practica, sa dea loc la abuzuri sau să fie recuperate; c) folosirea acestor substanţe, sub rezerva aplicării măsurilor de control prevăzute de prezenta convenţie, pentru capturarea animalelor de către persoane autorizate în mod special de autorităţile competente pentru a utiliza substanţele menţionate mai sus, în acest scop.  +  Articolul 5Limitarea utilizării în scopuri medicale şi ştiinţifice1. Fiecare parte va limita utilizarea substanţelor din tabelul I după cum se prevede la art. 7.2. Fiecare parte va trebui, sub rezerva dispoziţiilor art. 4 sa limiteze, prin măsuri pe care ea le va considera potrivite, fabricarea, exportul, importul, distribuirea, stocurile, comercializarea şi folosirea, precum şi deţinerea substanţelor din tabelul II, III şi IV în scopuri medicale şi ştiinţifice.3. Este de dorit ca părţile sa nu autorizeze deţinerea de substanţe prevăzute în tabelele II, III şi IV, excepţind cazurile prevăzute de lege.  +  Articolul 6Administrarea specialăPoate fi avantajos ca aceasta administraţie să fie aceeaşi cu administraţia specială care a fost instituită în virtutea dispoziţiilor convenţiilor care supun stupefiantele unui control sau ca ea sa lucreze în strinsa colaborare cu aceasta administraţie specială.  +  Articolul 7Dispoziţii speciale referitoare la substanţele din tabelul IÎn ceea ce priveşte substanţele din tabelul I, părţile vor trebui: a) sa interzică orice utilizare a acestor substanţe, cu excepţia celor utilizate în scopuri ştiinţifice sau scopuri medicale foarte limitate, de către persoane special autorizate care lucrează în instituţii medicale sau ştiinţifice ce ţin direct de guvernele lor sau au fost autorizate în mod expres de aceste guverne; b) sa ceara ca fabricarea, comercializarea, distribuirea şi deţinerea acestor substanţe să fie subordonata posedării unei licenţe speciale şi a unei autorizaţii prealabile; c) sa prevadă o supraveghere severă asupra activităţilor şi actelor menţionate în alin. a) şi b); d) sa nu permită să se elibereze unei persoane special autorizate decît cantitatea din aceste substanţe, necesară scopurilor pentru care a fost acordată autorizaţia; e) sa ceara ca persoanele care exercită funcţii medicale şi ştiinţifice sa înregistreze achiziţionarea acestor substanţe şi detaliile privind utilizarea lor, aceste înregistrări trebuind să fie păstrate cel puţin 2 ani după ultima utilizare consemnată în documente; şi f) sa interzică exportul şi importul acestor substanţe, excepţind cazul în care exportatorul şi importatorul vor fi şi unul şi celălalt autoritatea sau administraţia competenţa din ţara sau regiunea exportatoare sau importatoare, respectiv alte persoane sau întreprinderi pe care autorităţile competente din ţările sau regiunile lor le vor autoriza în mod explicit în acest scop.Condiţiile prevăzute în paragraful 1 art. 12 referitoare la autorizaţiile de export şi import pentru substanţele din tabelul II se vor aplica în aceeaşi măsura substanţelor din tabelul I.  +  Articolul 8Licenţe1. Părţile vor cere o licenţa sau alta măsura de control similară, pentru fabricarea, comercializarea (inclusiv exportul şi importul) şi distribuirea substanţelor din tabelele II, III şi IV.2. Părţile: a) vor exercita o supraveghere asupra tuturor persoanelor şi întreprinderilor special autorizate care se indeletnicesc cu fabricarea, comercializarea (inclusiv exportul şi importul) sau cu distribuirea substanţelor prevăzute la paragraful 1; b) vor supune unui regim de licenţe sau altor măsuri de control similare întreprinderile şi clădirile în care poate fi făcut acest comerţ sau aceasta distribuţie; şi c) vor proceda în asa fel încît măsuri de securitate să fie luate faţă de aceste întreprinderi şi aceste clădiri de asa maniera încît sa împiedice furtul sau sustragerea stocurilor prin alte moduri.3. Dispoziţiile din paragraful 1 şi 2 ale prezentului articol, referitoare la regimul de licenţe sau la alte măsuri de control similare, nu se vor aplica în mod obligatoriu persoanelor special autorizate sa exercite funcţii terapeutice sau ştiinţifice şi care acţionează în exerciţiul acestor funcţii4. Părţile vor cere ca toate persoanele cărora li se eliberează autorizaţii în baza prezentei convenţii sau care poseda autorizaţii echivalente, conform dispoziţiilor prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol sau la alin. b) al art. 7, să aibă calificarea de rigoare spre a aplica efectiv şi corect prevederile legii şi regulamentelor adoptate în cadrul aplicării prezentei convenţii.  +  Articolul 9Prescripţii medicale1. Părţile vor cere ca substanţele din tabelele II, III şi IV să fie furnizate sau distribuite pentru a fi utilizate de persoane particulare numai pe bază de prescripţie medicală, excepţind cazurile în care persoanele particulare pot în mod legal să obţină, sa utilizeze, sa elibereze sau sa administreze aceste substanţe în exercitarea funcţiilor terapeutice şi ştiinţifice legal autorizate.2. Părţile vor lua măsurile necesare pentru ca prescripţiile medicale cuprinzînd substanţe din tabelul II, III şi IV să fie eliberate conform practicii medicale şi supuse, în ceea ce priveşte în special numărul reinnoirilor posibile şi durata valabilităţii lor, unei reglementări care să asigure protecţia sănătăţii şi a interesului public.3. Contrar dispoziţiilor paragrafului 1, una dintre părţi poate, atunci cînd, după părerea sa, situaţia legală o impune şi în condiţiile pe care ea le va putea prescrie, inclusiv în materie de înregistrare, sa autorizeze farmaciştii cu autorizaţie sau orice alţi distribuitori cu amănuntul sub licenţa, desemnaţi de autorităţile însărcinate cu ocrotirea sănătăţii publice în ţara sau într-o zona a acestei tari, sa furnizeze, la discretie şi fără prescripţie, pentru a fi utilizate de către persoanele particulare în cazuri excepţionale şi în scopuri medicale, cantităţi mici de substanţe prevăzute în tabelele III şi IV, în limitele pe care le vor preciza părţile.  +  Articolul 10Obligaţii privind condiţionarea şi anunţurile de publicitate1. Fiecare dintre părţi va impune, ţinînd seama de regulamentele sau recomandările pertinente ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, să se indice pe eticheta, atunci cînd acest lucru va fi posibil şi în orice caz pe nota care însoţeşte condiţionarea pentru distribuirea cu amănuntul a substanţelor psihotrope, modul de folosire, precum şi precautiile ce trebuie luate, care, după părerea sa, sînt necesare pentru securitatea aceluia care foloseşte substanţa.2. Fiecare dintre părţi, ţinînd seama de prevederile constituţiei tarii sale, va interzice anunţurile publicitare care se referă la substanţe psihotrope şi care sînt destinate marelui public.  +  Articolul 11Înregistrarea1. Părţile vor impune ca, în cazul substanţelor din tabelul I, fabricanţii şi oricare alte persoane autorizate în virtutea art. 7 să facă comerţ cu aceste substanţe şi să le distribuie, sa procedeze la înregistrarea, în condiţiile prevăzute de fiecare dintre părţi, în asa fel încît să apară precis cantităţile fabricate sau deţinute în stoc, precum şi, pentru fiecare achiziţie şi fiecare cantitate, data, numele furnizorului şi al achizitorului.2. Părţile vor impune ca, pentru substanţele din tabelele II şi III, fabricanţii, distribuitorii en gros şi exportatorii sa procedeze la înregistrarea acestora în condiţiile stabilite de fiecare dintre părţi, în asa fel încît să apară cu precizie cantităţile fabricate şi, pentru fiecare achiziţie şi fiecare livrare, cantitate, data, numele furnizorului şi al achizitorului.3. Părţile vor impune ca, pentru substanţele din tabelul II, distribuitorii cu amănuntul, instituţiile spitaliceşti, centrele de tratament şi instituţiile ştiinţifice sa procedeze la înregistrarea acestora în condiţiile specificate pentru fiecare dintre părţi, în asa fel încît să apară cu precizie fiecare achiziţie şi fiecare livrare, cantitatea, data, numele furnizorului şi al achizitorului.4. Părţile vor supraveghea, prin metode adecvate şi ţinînd seama de practicile profesionale şi comerciale care le sînt proprii, ca informaţiile referitoare la achiziţionarea şi cedarea unor substanţe din tabelul III de către distribuitorii cu amănuntul, instituţiile spitaliceşti, centrele de tratament şi instituţiile ştiinţifice să poată fi consultate cu uşurinţa.5. Părţile vor impune ca, pentru substanţele incluse în tabelul IV, fabricanţii, exportatorii şi importatorii sa procedeze la înregistrarea în condiţiile stabilite de fiecare dintre părţi, în asa fel încît să apară cantităţile fabricate, exportate şi importate.6. Părţile vor impune fabricantilor de preparate exceptate, conform paragrafului 3 art. 3, sa înregistreze cantitatea din fiecare substanţa psihotropa utilizata în fabricarea unui preparat exceptat, natura şi cantitatea totală a preparatului exceptat, fabricat cu aceasta substanţa, precum şi menţiunile referitoare la prima livrare.7. Părţile vor supraveghea ca înregistrările şi informaţiile la care se referă prezentul articol şi care sînt necesare pentru stabilirea rapoartelor prevăzute de art. 16 să fie păstrate cel puţin timp de 2 ani.  +  Articolul 12Dispoziţii referitoare la comerţul internaţional1. a) Oricare dintre părţi, care autorizează exportul sau importul de substanţe din tabelele I sau II, trebuie să ceara ca o autorizaţie de import sau de export, redactată pe un formular-model stabilit de comisie, să fie obţinută pentru fiecare export sau import, indiferent dacă este vorba de una sau mai multe substanţe. b) Aceasta autorizaţie trebuie să cuprindă denumirea internaţionala a substanţei sau, în absenta acesteia, denumirea substanţei din tabel, cantitatea exportată sau importata, forma farmaceutica, numele şi adresa exportatorului şi importatorului şi perioada în cursul căreia trebuie să aibă loc exportul sau importul. Dacă substanţa este exportată sub forma de preparat va fi, de asemenea, indicată denumirea preparatului, dacă exista o asemenea denumire.Autorizaţia de export trebuie, de asemenea, sa indice numărul şi data certificatului de import şi sa specifice autoritatea care a eliberat acest document. c) Înainte de a elibera o autorizaţie de export, părţile vor cere o autorizaţie de import eliberata de autorităţile de resort ale tarii sau ale regiunii importatoare şi care să ateste ca importul substanţei sau substanţelor despre care este vorba a fost aprobat, iar aceasta autorizaţie va fi prezentată de persoana sau instituţia care cere autorizaţia de export. d) O copie după autorizaţia de export va fi anexată la fiecare expediere, iar guvernul care a eliberat autorizaţia de export va adresa o copie a acesteia guvernului tarii sau regiunii importatoare. e) Cînd importul a fost efectuat, guvernul tarii sau al regiunii importatoare va remite guvernului tarii sau regiunii exportatoare autorizaţia de export, împreună cu o atestare care să certifice cantitatea efectiv importata.2. a) Părţile vor cere ca, pentru fiecare export al unor substanţe din tabelul III, exportatorii sa întocmească în 3 exemplare o declaraţie pe un formular-model stabilit de către comisie, conţinînd informaţiile următoare:I) Numele şi adresa exportatorului şi importatorului;II) Denumirea comuna internaţionala sau, în lipsa unei asemenea denumiri, denumirea substanţei din tabel;III) Cantitatea de substanţa şi forma farmaceutica sub care substanţa este exportată şi, dacă este exportator, sub forma unui preparat, denumirea acestuia, dacă exista o asemenea denumire;IV) Data expedierii. b) Exportatorii vor furniza autorităţilor competente din ţara lor sau din regiunea lor 2 exemplare din aceasta declaraţie. Ei vor anexa al treilea exemplar la marfa expediată. c) Partea care a exportat o substanţa din tabelul III va trebui, cît mai curînd posibil, dar nu mai tîrziu de 90 de zile de la data expedierii, sa transmită autorităţilor competente ale tarii sau regiunii importatoare, în plic recomandat cu semnătura de primire, un exemplar al declaraţiei primite din partea exportatorului. d) Părţile vor putea cere ca, imediat după primirea coletului, importatorul sa adreseze autorităţilor competente din ţara sau din regiunea sa exemplarul care însoţeşte marfa cu semnătura de rigoare, indicind cantităţile primite şi data primirii.3. Substanţele din tabelele I şi II vor fi supuse, de asemenea, dispoziţiilor care urmează: a) Părţile vor exercita în porturile libere şi zonele libere aceeaşi supraveghere şi acelaşi control ca şi în alte părţi ale teritoriului lor, înţelegindu-se totuşi ca vor putea aplica un regim mai sever. b) Exporturile sub forma de expedieri adresate unei bănci sau în contul unei persoane, alta decît aceea al carei nume figurează în autorizaţia de export, sau unei căsuţe poştale vor fi interzise. c) Exporturile de substanţe din tabelul I, sub forma de expedieri adresate unui antrepozit al unei vami, vor fi interzise. Exporturile substanţelor din tabelul II, sub forma de expedieri adresate unui antrepozit al unei vami vor fi interzise, excepţind cazul în care guvernul tarii importatoare precizează pe certificatul de import, prezentat de persoana sau instituţia care cere autorizaţia de export, ca el a aprobat importul acelei marfi pentru ca ea să fie depusa într-un antrepozit al unei vami. În asemenea cazuri, autorizaţia de export va preciza ca expedierea se face în acest scop. Orice retragere de la antrepozitul vămii va fi subordonata prezentării unei autorizaţii eliberate de autorităţile de care tine antrepozitul şi, în cazul unei expedieri în străinătate, aceasta retragere va fi asimilată unui nou export în sensul prezentei convenţii. d) Expedierile care sosesc pe teritoriul uneia dintre părţi sau care se fac de pe acest teritoriu, fără sa fi fost însoţite de o autorizaţie de export, vor fi reţinute de autorităţile competente. e) O parte nu va autoriza trecerea în tranzit pe teritoriul ei, în direcţia unei alte tari, a oricărei expedieri de asemenea substanţe, indiferent dacă marfa este sau nu descarcata din vehiculul care o transporta, excepţind cazul cînd copia după autorizaţia de export pentru aceasta expediere este prezentată autorităţilor competente ale acestei părţi. f) Autorităţile competente ale unei tari sau regiuni, prin care trecerea unui colet conţinînd asemenea substanţe este autorizata, vor adopta toate măsurile necesare pentru a împiedica abaterea din drum a coletului menţionat către o alta destinaţie decît aceea care figurează pe copia autorizaţiei de export ataşată la colet, excepţind cazul în care guvernul tarii sau regiunii prin care se efectuează expedierea ar autoriza aceasta schimbare de ruta.Guvernul acestei tari sau al regiunii de tranzit va trata orice cerere de schimbare de ruta ca şi cum ar fi vorba de un export din ţara sau regiunea de tranzit către ţara sau regiunea noii destinaţii. Dacă se autorizează schimbarea de ruta, dispoziţiile de la alin. e) al paragrafului 1 se vor aplica, de asemenea, între ţara sau regiunea de tranzit şi ţara sau regiunea de unde marfa a fost exportată de la început. g) Nici o expediere de asemenea substanţe în tranzit sau depuse la un antrepozit al unei vami nu va putea fi supusă vreunei tratari de natura sa modifice caracterul substanţelor. Ambalajul nu poate fi modificat fără consimţămîntul autorităţilor competente. h) Dispoziţiile alin. e)-g) referitoare la tranzitul acestor substanţe prin teritoriul uneia dintre părţi nu sînt aplicabile dacă marfa este transportată pe calea aerului, cu condiţia ca aeronava sa nu aterizeze în ţara sau regiunea de tranzit. Dacă aeronava aterizeaza în aceasta ţara sau regiune, aceste dispoziţii se vor aplica în măsura în care o impun împrejurările. i) Prevederile prezentului paragraf nu vor aduce atingerea prevederilor conţinute în orice acord internaţional care ar limita controlul exercitat de oricare dintre părţi asupra acestor substanţe în tranzit.  +  Articolul 13Interzicerea şi restricţii aplicate exportului şi importului1. Orice parte poate notifica tuturor celorlalte părţi, prin intermediul secretariatului general, ca ea interzice importul în ţara sa sau într-una din regiunile sale, a uneia sau mai multor substanţe din tabelele II, III sau IV specificate în notificarea sa. În aceasta notificare, partea va indica numele sub care substanţa figurează în tabelele II, III sau IV.2. Dacă una dintre părţi a primit o notificare de interdicţie, asa cum se prevede în paragraful 1, ea va lua măsurile necesare pentru ca nici una dintre substanţele specificate în notificarea menţionată sa nu fie exportată în ţara sau în una dintre regiunile părţii care a făcut notificarea.3. Contrar dispoziţiilor paragrafelor precedente, orice parte care a făcut notificare conform paragrafului 1 poate, eliberînd în fiecare caz un permis special de import, sa autorizeze importul cantităţilor determinate de substanţele în cauza sau din preparatele care le conţin. Autoritatea tarii importatoare care va elibera permisul special de import îi va adresa în 2 exemplare, care vor purta numele şi adresa importatorului, autorităţii competente a tarii sau regiunii exportatoare care va putea, în acest caz, sa autorizeze exportatorul să efectueze expedierea. Aceasta va fi însoţită de un exemplar al permisului special de import, vizat regulamentar de autoritatea competentă a tarii sau regiunii exportatoare.  +  Articolul 14Dispoziţii speciale cu privire la transportul substanţelor psihotrope în truse de prim ajutor pe vase, aeronave sau alte mijloace de transport public care circulă pe trasee internaţionale1. Transportul internaţional pe nave, aeronave sau alte mijloace de transport public internaţional, ca trenuri şi autocare internaţionale, al unor cantităţi limitate de substanţe din tabelele II, III şi IV, susceptibile să fie necesare în cursul călătoriei pentru acordarea de prim ajutor şi pentru cazurile de urgenta, nu va fi considerat ca export, import sau tranzit în sensul prezentei convenţii.2. Se vor lua măsuri de precauţie adecvate de către ţara de înmatriculare pentru a împiedica utilizarea abuzivă a substanţelor menţionate la paragraful 1 sau deturnarea lor în scopuri ilicite. Comisia va recomanda aceste precautii după ce se va consulta cu organizaţiile internaţionale competente.3. Substanţele transportate pe nave, aeronave sau alte mijloace de transport public internaţional, ca trenuri şi autocare internaţionale, conform prevederilor paragrafului 1, vor fi supuse legilor, reglementărilor, permiselor şi autorizaţiilor tarii de înmatriculare, fără a prejudicia dreptul autorităţilor locale competente de a proceda la verificări, inspecţii şi alte operaţiuni de control la bordul acestor mijloace de transport. Administrarea acestor substanţe, în caz de urgenta, nu se va considera ca ar contraveni dispoziţiilor paragrafului 1 din art. 9.  +  Articolul 15InspecţiaPărţile vor institui un sistem de inspectare a fabricantilor, exportatorilor, importatorilor şi distribuitorilor cu ridicată şi cu amănuntul a substanţelor psihotrope, precum şi a instituţiilor medicale şi ştiinţifice care folosesc asemenea substanţe. Părţile vor organiza inspectarea localurilor, stocurilor şi înregistrărilor atît de frecvent pe cît o vor considera necesară.  +  Articolul 16Informaţii ce trebuie furnizate de către părţi1. Părţile vor furniza secretarului general informaţiile pe care comisia le poate cere ca fiind necesare pentru exercitarea funcţiilor ei şi, în special, un raport anual consacrat aplicării convenţiei pe teritoriile lor, care să conţină informaţii privitoare la: a) modificările importante aduse legilor şi reglementărilor referitoare la substanţele psihotrope; şi b) faptele deosebit de semnificative care se vor fi produs pe teritoriile lor în materie de abuz şi trafic ilicit de substanţe psihotrope.2. Părţile vor comunică, pe de altă parte, secretarului general, numele şi adresele autorităţilor guvernamentale menţionate la alin. f) al art. 7, la art. 12 şi la paragraful 3 al art. 13. Secretarul general va difuza aceste informaţii tuturor părţilor.3. Părţile vor adresa secretarului general, în cel mai scurt timp posibil, un raport asupra cazurilor de trafic ilicit de substanţe psihotrope şi de confiscare a substanţelor făcînd obiectul acestui trafic ilicit, atunci cînd aceste cazuri li se vor părea importante datorită: a) noilor tendinte puse în evidenta; b) cantităţilor în cauza; c) informaţiilor asupra surselor de aprovizionare; sau d) metodelor folosite de către traficantii iliciti.Copii după raport vor fi comunicate conform alin. b) al art. 21.4. Părţile vor furniza organului rapoarte statistice anuale, utilizînd în acest scop formularele stabilite de către organ. Aceste rapoarte se vor referi: a) în ce priveşte fiecare dintre substanţele tabelelor I şi II - la cantităţile fabricate, exportate la destinaţie şi importate din fiecare ţara sau regiune, precum şi la stocurile deţinute de către fabricanti; b) în ce priveşte fiecare dintre substanţele tabelelor III şi IV - la cantităţile fabricate, precum şi la cantităţile totale importate şi exportate; c) în ce priveşte fiecare dintre substanţele tabelelor II şi III - la cantităţile folosite pentru fabricarea preparatelor exceptate; şi d) în ce priveşte fiecare dintre substanţele incluse pe un tabel, altul decît tabelul I, - la cantităţile utilizate în scopuri industriale, conform dispoziţiilor alin. b) al art. 4.Cantităţile fabricate, care sînt prevăzute la alin. a) şi b) din prezentul paragraf, nu cuprind cantităţile de preparate fabricate.5. Orice parte va furniza organului, la cererea acestuia, informaţii statistice suplimentare referitoare la perioade viitoare în ce priveşte cantităţile unei substanţe sau ale alteia din tabelele III şi IV, exportate în fiecare ţara sau regiune şi importate din fiecare ţara sau regiune. Aceasta parte va putea cere organului sa dea un caracter confidenţial, atît cererii sale de a i se furniza informaţii, cît şi informaţiilor furnizate în baza prezentului paragraf.6. Părţile vor furniza informaţiile menţionate la paragrafele 1 şi 4 în modul şi la data pe care le va fixa comisia sau organul.  +  Articolul 17Funcţiile comisiei1. Comisia poate examina toate problemele care se referă la scopurile prezentei convenţii şi la aplicarea prevederilor sale şi să facă recomandări în acest scop.2. Hotărîrile comisiei prevăzute la art. 2 şi art. 3 vor fi adoptate cu majoritatea a 2/3 din membrii comisiei.  +  Articolul 18Rapoartele organului1. Organul întocmeşte rapoarte anuale privind activitatea sa, în care va face o analiza a informaţiilor statistice de care el dispune şi, în cazurile necesare, o expunere a explicaţiilor pe care guvernele au putut să le furnizeze sau au fost cerute să le furnizeze, precum şi orice observaţii şi recomandări pe care organul le poate furniza. Organul poate, de asemenea, să facă orice alt raport suplimentar pe care l-ar considera necesar. Rapoartele sînt prezentate consiliului prin intermediul comisiei, care poate formula observaţiile pe care ea le considera oportune.2. Rapoartele organului sînt comunicate părţilor şi publicate ulterior de către secretarul general. Părţile autorizează libera distribuire a acestor rapoarte.  +  Articolul 19Măsuri ce trebuie adoptate de către organ spre a asigura executarea prevederilor convenţiei1. a) Dacă, după examinarea informaţiilor adresate organului de către un guvern sau a informaţiilor comunicate de organele O.N.U., organul are temeiuri sa creadă ca scopurile prezentei convenţii sînt grav compromise prin faptul ca o ţara sau o regiune nu aplica dispoziţiile sale, organul are dreptul sa ceara explicaţii guvernului tarii sau regiunii interesate. Sub rezerva dreptului pe care îl are de a atrage atenţia părţilor, consiliului şi comisiei privind problema prevăzută la alin. c), organul va considera drept confidenţială orice cerere de informaţii sau explicaţii furnizate de un guvern în conformitate cu prezentul alineat. b) După ce a acţionat conform alin. a), organul poate, dacă considera necesar sa o facă, sa ceara guvernului interesat sa ia măsurile de remediere care, datorită împrejurărilor, pot părea necesare spre a asigura executarea prevederilor prezentei convenţii. c) Dacă organul constata ca guvernul interesat nu a dat explicaţii satisfăcătoare, atunci cînd i s-a cerut să facă acest lucru conform alin. a), sau a neglijat sa adopte o măsura de remediere care i s-a cerut sa o ia conform alin. b), el poate atrage atenţia părţilor, consiliului şi comisiei în aceasta privinţa.2. Atunci cînd atrage atenţia părţilor, consiliului şi comisiei asupra unei probleme conform alin. c) al paragrafului 1, organul poate, dacă considera necesară o asemenea măsura, sa recomande părţilor sa sisteze exportul substanţelor psihotrope în ţara sau regiunea interesată sau importul substanţelor psihotrope provenite din aceasta ţara sau aceasta regiune, sau atît exportul cît şi importul, fie pentru o perioadă determinata, fie pînă ce situaţia în aceasta ţara sau regiune se va reglementa. Statul interesat are dreptul sa aducă problema în faţa consiliului.3. Organul are dreptul sa publice un raport privind orice problema prevăzută în dispoziţiile prezentului articol şi sa îl comunice consiliului, care îl va transmite tuturor părţilor. Dacă organul publică în acest raport o hotărîre adoptată în baza prezentului articol sau a informaţiilor privitoare la aceasta hotărîre, ele trebuie, de asemenea, sa publice părerea guvernului interesat, dacă acesta o va cere.4. În cazurile în care o hotărîre a organului, publicată în conformitate cu prezentul articol, nu a fost adoptată în unanimitate, trebuie să fie expusă şi părerea minorităţii.5. Orice stat va fi invitat să fie reprezentat la şedinţele organului, în cursul cărora se examinează o problemă care îl interesează în mod direct, conform prevederilor prezentului articol.6. Hotărîrile organului luate în conformitate cu prezentul articol trebuie adoptate cu majoritatea a 2/3 din numărul total al membrilor organului.7. Prevederile paragrafelor precedente se vor aplica, de asemenea, atunci cînd organul are temeiuri sa creadă ca scopurile convenţiei de faţa ar putea fi grav compromise în urma unei hotărîri luate de una dintre părţi, în baza dispoziţiilor paragrafului 7 al art. 2.  +  Articolul 20Măsuri împotriva abuzului de substanţe psihotrope1. Părţile vor lua toate măsurile susceptibile sa prevină abuzul de substanţe psihotrope şi să asigure depistarea prompta, precum şi tratamentul, educaţia, perioada postcura, readaptarea şi reintegrarea socială a persoanelor interesate; ele îşi vor coordona eforturile în acest scop.2. Părţile vor favoriza, pe cît posibil, formarea unui personal pentru a asigura tratamentul, perioada postcura, readaptarea şi reintegrarea socială a persoanelor care abuzeaza de substanţe psihotrope.3. Părţile vor ajuta persoanele care au nevoie în exercitarea profesiei lor de a dobîndi cunoştinţe referitoare la problemele puse de abuzul de substanţe psihotrope şi de prevenirea lui şi vor difuza, de asemenea, aceste cunoştinţe în rindul marelui public, dacă exista temeri justificate ca abuzul de aceste substanţe ar putea să se raspindeasca foarte mult.  +  Articolul 21Lupta împotriva traficului ilicitŢinînd seama de regimul lor constituţional, juridic şi administrativ, părţile: a) vor asigura pe plan naţional coordonarea acţiunii preventive şi represive împotriva traficului ilicit; în acest scop, ele vor putea sa desemneze un serviciu adecvat, însărcinat cu aceasta coordonare; b) se vor ajuta reciproc în lupta împotriva traficului ilicit de substanţe psihotrope şi, în special, vor transmite celorlalte părţi direct interesate, pe cale diplomatică sau prin intermediul autorităţilor competente pe care le vor desemna în acest scop, cîte o copie din fiecare raport pe care îl vor fi adresat secretarului general în baza art. 16, în urma descoperirii unui caz de trafic ilicit sau în urma unei confiscari; c) vor colabora strins între ele, precum şi cu organizaţiile internaţionale competente din care fac parte, în scopul ducerii unei lupte coordonate împotriva traficului ilicit; d) vor veghea la realizarea rapida a colaborării internaţionale a serviciilor adecvate; şi e) se vor asigura ca, atunci cînd documentele de procedura sînt transmise între tari pentru iniţierea unei acţiuni în justiţie, transmisia să fie efectuată pe cai rapide la adresa instanţelor desemnate de către părţi; aceasta prevedere nu încalcă dreptul părţilor de a cere ca documentele de procedura să le fie expediate pe cale diplomatică.  +  Articolul 22Dispoziţii cu caracter penal1. a) Sub rezerva prevederilor sale constituţionale, fiecare parte va considera drept infracţiune pasibila de pedeapsa orice act comis intentionat care contravine unei legi sau unui regulament în executarea obligaţiilor sale ce decurg din prezenta convenţie şi va lua măsurile necesare pentru ca infracţiunile grave să fie sancţionate, de exemplu, cu închisoare sau orice alta pedeapsa privativă de libertate. b) Contrar dispoziţiilor cuprinse în alineatul precedent, atunci cînd persoanele care utilizează în mod abuziv substanţe psihotrope vor fi savirsit aceste infracţiuni, părţile vor putea - în loc de a le condamna sau de a aplica o sancţiune penală împotriva lor sau ca un complement al sancţiunii penale -, sa supună aceste persoane unor măsuri de tratament, de educare, de postcura, de readaptare şi de reintegrare socială, conform prevederilor paragrafului 1 al art. 20.2. Sub rezerva prevederilor constituţionale, ale sistemului juridic şi ale legislaţiei naţionale ale fiecărei părţi: a) I. dacă o serie de acţiuni care sînt legate între ele şi constituie infracţiuni în virtutea paragrafului 1 de mai sus au fost comise în tari diferite, fiecare dintre aceste acţiuni va fi considerată ca o infracţiune distinctă;II. participarea internaţionala la vreuna dintre infracţiunile menţionate mai sus, asocierea sau înţelegerea în vederea săvîrşirii sau tentativei de a comite asemenea infracţiuni, precum şi actele pregătitoare şi operaţiunile financiare executate intentionat în legătură cu infracţiunile menţionate în prezentul articol, vor constitui infracţiuni pasibile de pedepsele prevăzute la paragraful 1.III. condamnările pronunţate în străinătate pentru aceste infracţiuni vor fi luate în consideraţie pentru a stabili cazurile de recidiva; şiIV. infracţiunile grave menţionate mai sus, indiferent dacă au fost comise de către cetăţeni ai tarii sau străini, vor fi urmărite de partea pe teritoriul căreia a fost comisă infracţiunea sau de către partea pe teritoriul căreia se afla delincventul, dacă extrădarea nu este compatibila cu legislaţia părţii căreia i-a fost adresată cererea şi dacă infractorul a fost deja urmărit şi judecat. b) Este de dorit ca infracţiunile menţionate la paragraful 1 şi în partea a II-a a alin. a) din paragraful 2 să fie considerate drept cazuri de extrădare în cadrul oricărui tratat de extrădare încheiat sau care urmează să se încheie între părţi şi să fie recunoscute drept cazuri de extrădare între ele de către părţile care nu subordonează extrădarea existenţei unui tratat sau reciprocitati, înţelegindu-se, totuşi, ca extrădarea va fi acordată conform legislaţiei părţii căreia i s-a adresat cererea de extrădare şi ca numita parte va avea dreptul sa refuze de a proceda la arestarea infractorului şi sa refuze sa acorde extrădarea lui, dacă autorităţile competente considera ca infracţiunea nu este suficient de grava.3. Orice substanţa psihotropa, orice alta substanţa şi orice material utilizat sau care se intenţionează a fi utilizat pentru a se savirsi oricare din infracţiunile prevăzute la paragrafele 1 şi 2 vor putea să fie sechestrate şi confiscate.4. Nici o dispoziţie a prezentului articol nu aduce atingere legislaţiei naţionale a uneia dintre părţi în materie de competenţa.5. Nici o prevedere a prezentului articol nu va încalcă principiul potrivit căruia infracţiunile la care el se referă vor fi definite, urmărite şi pedepsite conform legislaţiei naţionale a fiecărei părţi.  +  Articolul 23Aplicarea unor măsuri de control mai severe decît cele impuse prin convenţiePărţile vor putea adopta măsuri de control mai stricte şi mai severe decît cele prevăzute în prezenta convenţie, dacă ele vor considera aceasta oportun sau necesar pentru ocrotirea sănătăţii şi în interes public.  +  Articolul 24Cheltuielile organelor internaţionale care decurg din administrarea dispoziţiilor convenţieiCheltuielile comisiei şi ale organului pentru îndeplinirea funcţiilor lor respective în baza prezentei convenţii vor fi în sarcina Organizaţiei Naţiunilor Unite, în condiţiile pe care le va stabili adunarea generală. Părţile care nu sînt membre ale O.N.U. vor contribui la aceste cheltuieli, adunarea generală urmînd sa analizeze periodic, după consultări cu guvernele acestor părţi, suma contribuţiilor pe care ea o va considera drept echitabila.  +  Articolul 25Procedura de admitere, semnare, ratificare şi aderare1. Statele membre ale O.N.U., statele nemembre ale O.N.U., care sînt membre ale unei instituţii specializate a O.N.U. sau a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică sau care sînt părţi la statutul Curţii Internaţionale de Justiţie, precum şi orice alt stat invitat de consiliu, pot deveni părţi la prezenta convenţie: a) semnind-o; sau b) ratificind-o, după ce a fost semnată sub rezerva ratificării; sau c) aderind la aceasta.2. Prezenta convenţie va fi deschisă pentru semnare pînă la 1 ianuarie 1972 inclusiv. După aceea se va putea adera la aceasta.3. Instrumentele de ratificare sau aderare vor fi depuse la secretarul general.  +  Articolul 26Intrarea în vigoare1. Convenţia de faţa va intră în vigoare la 90 de zile după ce 40 de state menţionate la paragraful 1 al art. 25 o vor fi semnat-o fără să facă vreo rezerva în ce priveşte ratificarea sau vor fi depuse instrumentele de ratificare sau de aderare.2. Pentru oricare alt stat care semnează fără rezerva ratificării sau care depune instrumentele de ratificare sau de aderare după data ultimei semnături sau a ultimei depuneri menţionate la paragraful precedent, prezenta convenţie va intră în vigoare la 90 de zile de la data semnării ei sau depunerii instrumentelor de ratificare sau de aderare.  +  Articolul 27Aplicarea teritorialăPrezenta convenţie se va aplica tuturor teritoriilor nemetropolitane pe care una dintre părţi le reprezintă pe plan internaţional, excepţind cazul în care consimţămîntul prealabil al unui teritoriu oarecare este necesar, fie în baza Constituţiei părţii sau a teritoriului interesat, fie în baza cutumelor.În acest caz, partea se va strădui să obţină, într-un timp cît mai scurt, consimţămîntul teritoriului care este necesar şi, atunci cînd acest consimţămînt va fi obţinut, ea va notifica acest lucru secretarului general.Prezenta convenţie se va aplica teritoriului sau teritoriilor desemnate prin notificarea menţionată, începînd de la data primirii acesteia din urma de către secretarul general. În cazurile în care consimţămîntul prealabil al teritoriului nemetropolitan nu este necesar, partea interesată va declara, în momentul semnării, ratificării sau aderării, cărui teritoriu sau căror teritorii nemetropolitane li se aplică prezenta convenţie.  +  Articolul 28Regiuni definite în scopurile prezentei convenţii1. Oricare dintre părţi poate notifica secretarului general ca în scopurile prezentei convenţii teritoriul ei este divizat în doua sau mai multe regiuni sau ca doua sau mai multe dintre regiunile ei sînt grupate în una singura.2. Doua sau mai multe părţi pot notifica secretarului general ca, în urma instituirii unei uniuni vamale între ele, aceste părţi constituie o regiune în scopurile prezentei convenţii.3. Orice notificare făcuta în baza paragrafului 1 sau 2 va intră în vigoare la 1 ianuarie al anului care va urma aceluia în care notificarea a fost făcuta.  +  Articolul 29Denunţarea1. La expirarea unei perioade de 2 ani începînd de la data intrării în vigoare a prezentei convenţii, oricare parte va putea, în numele sau sau în numele unui teritoriu pe care ea îl reprezintă pe plan internaţional şi care şi-a retras consimţămîntul dat în virtutea art. 27, sa denunţe prezenta convenţie, depunînd în acest scop instrumentul necesar la secretariatul general.2. Dacă secretarul general primeşte denunţarea înaintea datei de 1 iulie sau la această dată, ea va intră în vigoare la 1 ianuarie a anului următor; dacă denunţarea este primită după 1 iulie ea va intră în vigoare ca şi cum ar fi fost primită în anul următor înainte de 1 iulie sau la această dată.3. Convenţia de faţa va expira dacă, în urma denuntarilor notificate conform prevederilor paragrafelor 1 şi 2, condiţiile intrării sale în vigoare prevăzute la paragraful 1 al art. 26 încetează de a mai fi respectate.  +  Articolul 30Amendamente1. Oricare dintre părţi va putea propune un amendament la prezenta convenţie.Textul acestui amendament sau cauzele care l-au motivat vor fi comunicate secretarului general, care le va difuza părţilor şi consiliului. Consiliul va putea hotărî fie: a) sa convoace o conferinţa, conform paragrafului 4 al art. 62 din Carta O.N.U., în vederea studierii amendamentului propus; fie b) sa intrebe părţile dacă accepta amendamentul propus şi să le roage să prezinte eventual consiliului observaţiile lor cu privire la aceasta propunere.2. Dacă un proiect de amendament difuzat conform alin. b) al paragrafului 1 nu a fost respins de nici una dintre părţi în decursul celor 18 luni care urmează comunicării sale, el va intra imediat în vigoare. Dacă totuşi el va fi respins de una dintre părţi, consiliul va putea hotărî, ţinînd seama de observaţiile părţilor, dacă este cazul să se convoace o conferinţa însărcinata cu studierea amendamentului amintit.  +  Articolul 31Diferende1. Dacă între doua sau mai multe părţi se naşte un diferend privitor la interpretarea sau aplicarea prezentei convenţii, părţile amintite se vor consulta în vederea reglementării acestui diferend pe cale de negocieri, ancheta, mediere, consiliere, arbitraj, recurs la organisme regionale, pe cale judiciară sau prin alte mijloace paşnice pe care le vor alege.2. Orice diferend de acest fel care nu va fi reglementat prin mijloacele prevăzute la paragraful 1 va fi supus, la cererea uneia dintre părţile în litigiu, Curţii Internaţionale de Justiţie.  +  Articolul 32Rezerve1. Nici o rezervă nu este permisă în afară celor făcute conform paragrafelor 2, 3 şi 4 ale prezentului articol.2. Orice stat poate, în momentul semnării, ratificării sau aderării, să facă rezerve în legătură cu următoarele prevederi din prezenta convenţie: a) art. 19 paragrafele 1 şi 2; b) art. 27; şi c) art. 31.3. Orice stat care doreşte sa devină parte la convenţie, dar care vrea să fie autorizat să facă rezerve, altele decît cele care sînt enumerate în paragrafele 2, 3 şi 4, poate anunţa secretarul general despre aceasta intenţie, cu condiţia ca la expirarea celor 12 luni de la data comunicării rezervei în chestiune de către secretarul general, o treime din statele care au semnat fără rezerva ratificării sau au ratificat convenţia sau au aderat la ea înainte de expirarea perioadei amintite - sa nu fi ridicat obiecţiuni împotriva ei - rezerva va fi considerată drept autorizata, înţelegindu-se însă ca statele care au ridicat obiecţii împotriva acestei rezerve nu vor să-şi asume faţă de statul care a formulat-o acea obligaţie juridică ce decurge din prezenta convenţie, la care se referă rezerva.4. Oricare stat pe teritoriul căruia cresc în stare sălbatică plante conţinînd substanţe psihotrope, incluse în tabelul I, folosite în mod tradiţional de anumite grupuri restrînse bine determinate, cu prilejul ceremoniilor magice sau religioase, poate, în momentul semnării ratificării sau a aderării, să facă rezerve cu privire la aceste plante în legătură cu prevederile art. 7, excepţind prevederile referitoare la comerţul internaţional.5. Statul care a făcut rezerve va putea, în orice moment, printr-o notificare scrisă adresată secretarului general, sa retragă în întregime sau parţial rezervele sale.  +  Articolul 33NotificăriSecretarul general va notifica tuturor statelor menţionate la paragraful 1 al art. 25: a) semnăturile, ratificarile sau aderarile conform art. 25; b) data la care prezenta convenţie va intră în vigoare conform art. 26; c) denuntarile conform art. 29; şi d) declaraţiile şi notificările conform art. 27, 28, 30 şi 32.Drept care, subsemnaţii, legal împuterniciţi, au semnat prezenta convenţie în numele guvernelor respective.Întocmită la Viena la 21 februarie 1971, într-un singur exemplar în limbile engleza, chineza, spaniola, franceza şi rusa, cele 5 texte fiind, în măsura egala, valabile. Convenţia va fi depusa la secretarul general al O.N.U., care va transmite copii certificate, conforme, tuturor statelor membre ale O.N.U. şi celorlalte state prevăzute la paragraful 1 al art. 25.  +  LISTA REVIZUITĂ IN FUNCŢIE DE TOATE AMENDAMENTELE ADUSE DE COMISIA STUPEFIANTELOR PÎNĂ LA 12 OCTOMBRIE 1988 Lista cu substanţele ce figurează în tabelul I
           
    Nr. crt.D.C.IAlte denumiri uzualeDenumirea chimică
    0123
    1.BrolamfetaminaDOB(+)-4-2,5-bromo-2,5-dimetoxi-alfa-metil- fenetilamină
    2.Catinona   (-)-(S)-2-aminopropiofenonă
    3.   DET3-[2-(dietilamino)etil]indol
    4.   DMA(±)-2,5-dimetoxi-alfa-metil-fenetilamină
    5.   DMHP3-(1,2-dimetilheptil.)-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9- trimetil-6H-dibenzo[b,d]-piran-1-ol
    6.   DMT3-[2-(dimetilamino)etil]indol
    7.   DOET(±)-4-etil-2,5-dimetoxi-alfa-fenetilamină
    8.EticiclidinaPCEN-etil-1-fenilciclohexilamină
    9.(+)-LisergioLSD, LSD-259,10-didehidro-N,N-dietil-6-metilergolină-8beta- carboxamidă
    10.TenamfetaminaMDAalfa-metil-3,4-(metilenedioxi)fenetilamină
    11.   mescalină3,4,5-trimetoxifenetilamină
    12.   MMDA2-metoxi-alfa-metil-4,5-(metilenedioxi)fenetilamină
    13.   parahexil3-hexil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H- dibenzo[b,d]piran-1-ol
    14.   PMAp-metoxi-alfa-metilfenetilamină
    15.   psilocină3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol
    16.Psilocibina   3-[2-(dimetilamino)etil]indo-4-il dihidrogen-fosfat
    17.RoliciclidinaPHP, PCPY1-(1-fenilciclohexil)pirolidină
    18.   STP, DOM2,5-dimetoxi-alfa,4-dimetil fenetilamină
    19.   MDMA(±)-N,alfa-dimetil-3,4-(metilenedioxi)fenetilamină
    20.TenociclidineTCP1-[1-(2-tienil)ciclohexil]piperidină
    21.     tetrahidrocanabiol cu următorii izomeri şi alte variante stereochimice
          7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H- dibenzo[b,d]-piran-1-ol
          (9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil- 3-pentil-6H-dibenzo[b,d]-piran-1-ol
          (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahidro-6,6,9- trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
          (6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil- 3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
          (6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil- 3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
          6a,7,8,9-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H- dibenzo[b,d]piran-1-ol
          (6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-hexahidro-6,6-dimetil- 9-metilen-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
    22.   TMA(±)-3,4,5-trimetoxi-alfa-metilfenetilamină
      Sarurile substanţelor existente în acest tabel nu exclud alte saruri posibile.Lista cu substanţele ce figurează în tabelul II
           
    Nr. crt.D.C.IAlte denumiri uzualeDenumirea chimică
    1.Amfetaminaamfetamină(±)-alfa-metilfenetilamină
    2.Dexamfetaminadexamfetamină(+)-alfa-metilfenetilamină
    3.Fenetilina   7-[2-[(alfa-metilfenetil)amino]etil] teofilină
    4.Levamfetaminalevamfetamină(-)-(R)-alfa-metilfenetilamină
    5.   levometamfetamină(-)-N,alfa-dimetilfenetilamină
    6.Mecloqualon   2-metil-3-o-tolil-4(3H)-chinazolinonă
    7.Metamfetanimametamfetaminăalfa-fenil-2-piperidilacetat de metil
    8.Metamfetamina racemicămetamfetamină racemică(±)-N,-dimetilfenetilamină
    9.Metaqualon   2-metil-3-o-tolil-4(3H)-chinazolinonă
    10.Metilfenidat   alfa-fenil-2-piperidilacetat de metil
    11.FenciclidinaPCP1-(1-fenilciclohexil) piperidină
    12. 13.Fenmetrazina Secobarbital   3-metil-2-fenilmorfolină acid 5-alil-5-(1-metil-butil)
          barbituric
      Sarurile substanţelor existente în acest tabel nu exclud alte saruri posibile.Lista cu substanţele ce figurează în tabelul III
           
    Nr. crt.D.C.I.Alte denumiri uzualeDenumirea chimică
    1.Amobarbital   acid 5-etil-5-izopentilbarbituric
    2.Butalbital   acid 5-alil-5-izobutilbarbituric
    3.Cătină(+)-norpseudo- efedrină(+)-(R)-alfa-[(R)-1-aminoetil]benzil-alcool
    4.Ciclobarbital   acid 5-(1-ciclohexen-1-il)-5-etilbarbituric
    5.Glutetimida   2-etil-2-fenilglutarimidă
    6.Pentazocina   (2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-hexahidro-6,11- dimetil-3-(3-metil-2-butenil)-2,6-metano-3- benzazocin-8-ol
    7.Pentobarbital   acid 5-etil-5-(1-metil-butil)barbituric
      Sarurile substanţelor existente în acest tabel nu exclud alte saruri posibile.Lista cu substanţele ce figurează în tabelul IV
           
    Nr. crt.D.C.I.Alte denumiri uzualeDenumirea chimică
    0123
    1.Alobarbital   acid 5,5-dialilbarbituric
    2.Alprazolam   8-clor-1-metil-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4] benzodiazepine
    3.Amfrepramona   2-(dietilamino)propiofenonă
    4.Barbital   acid 5,5-dietilbarbituric
    5.BenfetaminabenzfetaminăN-benzil-N,alfa-dimetil-fenetilamină
    6.Bromazepam   7-brom-1,3-dihidro-5-(2-piridil)-2H-1,4- benzodiazepin-2-onă
    7.Butobarbital   acid 5-butil-5-etilbarbituric
    8.Camazepam   dimetilcarbamat ester de 7-clor-1,3-dihidro-3- hidroxi-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-onă
    9.Clordiazepoxid   7-clor-2-(metilamino)-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepin- 4-oxid
    10.Clobazam   7-clor-1-metil-5-fenil-1-1,5-benzodiazepin- 2,4(3H,5H)-dionă
    11.Clonazepam   5-(o-clorfenil)-1,3-dihidro-7-nitro-2H-1,4- benzodiazepin-2-onă
    12.Clorazepat   acid 7-clor-2,3-dihidro-2-oxo-5-fenil-1H-1,4- benzodiazepin-3-carboxilic
    13.Clotiazepam   5-(o-clorfenil)-7-etil-1,3-dihidro-1-metil-2H- tien[2,3-e]-1,4-diazepin-2-onă
    14.Cloxazolam   10-clor-11b-(o-clorfenil)-2,3,7,11b-tetrahidro-5H- oxa-[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6-onă
    15.Delorazepam   7-clor-5-(o-clorfenil)-1,3-dihidro-2H-1,4- benzodiazepin-2-onă
    16.Diazepam   7-clor-1,3-dihidro-1-metil-5-fenil-2H-1,4- benzodiazepin-2-onă
    17.Estazolam   8-clor-6-fenil-4H-s-triazol[4,3-a][1,4] benzodiazepina
    18.Etclorvinol   1-clor-3-etil-1-penten-4-in-3-ol
    19.Etinamat   carbamat de 1-etinilciclohexanol
    20.Etil Loflazepat   etil 7-clor-5-(o-fluorfenil)-2,3-dihidro-2-oxo-1H- 1,4-benzodiazepin-3-carboxilat
    21.EtilamfetaminăN-etilamfetaminăN-etil-alfa-metilfenetilamină
    22.Fencamfamina   N-etil-3-fenil-2-norbornanamină
    23.Fenproporex   (±)-3-[(alfa-metilfenetil)amino]-propionitril
    24.Fludiazepam   7-clor-5-(o-fluorfenil)-1,3-dihidro-1-metil-2H-1,4- benzodiazepin-2-onă
    25.Flunitrazepam   5-(o-fluorfenil)-1,3-dihidro-1-metil-7-nitro-2H- 1,4-benzodiazepin-2-onă
    26.Flurazepam   7-clor-1-[2-(dietilamino)etil]-5-(o-fluorfenil)-1,3- dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-onă
    27.Halazepam   7-clor-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2,2,2-trifluoretil)- 2H-1,4-benzodiazepin-2-onă-
    28.Haloxazolam   10-brom-11b-(o-fluorfenil)-2,3,7,11b- tetrahidrooxazol-[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-onă
    29.Ketazolam   11-clor-8,12b-dihidro-2,8-dimetil-12b-fenil-4H-1,3- oxazin[3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dionă
    30.LefetaminaSPA(-)-N,N-dimetil-1,2-difeniletilamină
    31.Loprazolam   6-(o-clorfenil)-2,4-dihidro-2- (4-metil-1-piperazinil)metilen-8-nitro-1H-imidazo [1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-onă
    32.Lorazepam   7-clor-5-(o-clorfenil)-1,3-dihidro-3-hidroxi-2H-1,4- benzodiazepin-2-onă
    33.Lormetazepam   7-clor-5-(o-clorfenil)1,3-dihidro-3-hidroxi-1-metil- 2H-1,4-benzodiazepin-2-onă
    34.Mazindol   5-(p-clorfenil)-2,5-dihidro-3H-imidazo[2,1-a] izoindol-5-ol
    35.Medazepam   7-clor-2,3-dihidro-1-metil-5-fenil-1H-1,4- benzodiazepin
    36.Mefenorex   N-(3-clorpropil)-alfa-metil-fenetilamină
    37.Meprobamat   dicarbamat de 2-metil-2-propil-1,3-propandiol
    38.Metilfenobarbital   acid 5-etil-1-metil-5-fenil-barbituric
    39.Metiprilon   3,3-dietil-5-metil-2,4-piperidin-dionă
    40.Nimetazepam   1,3-dihidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2H-1,4- benzodiazepin-2-onă
    41.Nitrazepam   1,3-dihidro-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin- 2-onă
    42.Nordazepam   7-clor-1,3-dihidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin- 2-onă
    43.Oxazepam   7-clor-1,3-dihidro-3hidroxi-5-fenil-2H-1,4- benzodiazepin-2-onă
    44.Oxazolam   10-clor-2,3,7,11b-tetrahidro-2-metil-11b-feniloxazol [3,2-d-][1,4]benzodiazepin-6(5H)-onă
    45.Fendimetrazina   (+)-(2S,3S)-3,4-dimetil-2-fenilmorfolină
    46.Fenobarbital   acid 5-etil-5-fenilbarbituric
    47.Fentermina   alfa,alfa-dimetilfenetilamină
    48.Pinazepam   7-clor-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2-propinil)-2H-1,4- benzodiazepin-2-onă
    49.Pipradrol   alfa,alfa-difenil-2-piperidinmetanol
    50.Prazepam   7-clor-1-(ciclopropimetil)1,3-dihidro-5-fenil-2H- 1,4-benzodiazepin-2-onă
    51.Propilhexedrina   N,alfa-dimetilciclohexanetilamină
    52.Pirovalerona   4'-metil-2-(1-pirolidinil)valerofenonă
    53.Secbutabarbital   acid 5-sec-butil-5-etilbarbituric
    54.Temazepam   7-clor-1,3-dihidro-3-hidroxi-1-metil-5- fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-onă
    55.Tetrazepam   7-clor-5-(1-ciclohexen-1-il)-1,3-dihidro-1-metil-5- fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-onă
    56.Triazolam   8-clor-6-(o-clorfenil)-1-metil-4H-s-triazol[4,3-a] [1,4]benzodiazepină
    57.Vinilbital   acid 5-(1-metilbutil)-5-vinilbarbituric
      Sarurile substanţelor existente în acest tabel nu exclud alte saruri posibile. -------