NORME METODOLOGICE din 27 septembrie 2001pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agentiei Naţionale pentru Locuinte
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 4 octombrie 2001   +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1În realizarea obiectivelor sale Agentia Naţională pentru Locuinte coordonează constituirea şi atragerea de surse de finanţare, inclusiv din resurse bugetare, surse pe care le administreaza pentru: a) acordarea de credite ipotecare în conditiile prevăzute în Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agentiei Naţionale pentru Locuinte, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, pentru construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea şi extinderea unor locuinte, inclusiv pentru cele exploatate în regim de închiriere; b) realizarea unor investitii din surse proprii sau ale unor persoane fizice ori juridice, beneficiare ale creditelor prevăzute la lit. a), privind construcţia de locuinte sau interventiile la constructiile existente; c) realizarea investitiilor privind constructiile de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, pe baza proiectelor aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi finantate de la bugetul de stat şi de la bugetele locale.  +  Articolul 2 (1) Constructiile de locuinte care se realizează prin Agentia Naţională pentru Locuinte se amplaseaza pe terenuri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale şi/sau pe terenuri proprietate privată a persoanelor fizice ori juridice. Terenurile destinate acestor constructii se preiau de Agentia Naţională pentru Locuinte, în conditiile legii, pe perioada realizării investitiei. (2) Terenurile pe care se amplaseaza constructiile de locuinte ce se realizează prin Agentia Naţională pentru Locuinte se asigura cu utilitati şi dotari edilitare de către consiliile locale, potrivit legii şi în corelare cu programul de constructii. (3) Pentru constructiile de locuinte care se realizează prin Agentia Naţională pentru Locuinte, precum şi pentru extinderea, consolidarea şi reabilitarea locuintelor existente a caror finanţare se realizează din credite acordate de Agentia Naţională pentru Locuinte se aplică cota zero de T.V.A., conform prevederilor art. 17 alin. 1 lit. B. n) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată.  +  Articolul 3Tinerii, în sensul prevederilor Legii nr. 152/1998, sunt persoane majore, în vârsta de până la 35 de ani, titulari ai contractelor de credite acordate de Agentia Naţională pentru Locuinte sau, după caz, beneficiari ai locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, care se realizează din surse bugetare prin Agentia Naţională pentru Locuinte.  +  Capitolul 2 Construcţia de locuinte prin credite ipotecare  +  Articolul 4 (1) Agentia Naţională pentru Locuinte va realiza anual o analiza a cererii pentru locuinte, analiza care va fi prezentată Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi care va fi însoţită de o fundamentare a necesarului de fonduri pentru fiecare judet şi municipiul Bucureşti, la termenele prevăzute de lege. (2) În fundamentarea cererilor anuale pentru alocatii de la bugetul de stat vor fi cuprinse cu prioritate sumele necesare pentru acoperirea cererilor de creditare efectuate de tineri şi de familiile de tineri în vederea construirii sau cumpararii de locuinte.  +  Articolul 5 (1) Pentru obiectivele de investitii în execuţie, finantate din fondurile special constituite pentru constructii de locuinte, precum şi din resursele Agentiei Naţionale pentru Locuinte, inclusiv locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, autorităţile publice locale şi/sau agentii economici în a caror evidenta sunt constructiile de locuinte vor asigura depunerea în conturi special deschise la institutii bancare agreate de Agentia Naţională pentru Locuinte a sumelor reprezentand garantii de buna execuţie. Sumele astfel constituite pot fi utilizate de Agentia Naţională pentru Locuinte în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. c) şi e) din Legea nr. 152/1998. Pentru sumele respective Agentia Naţională pentru Locuinte va asigura plata unei dobanzi la nivelul dobanzii la vedere practicate de bănci. (2) Constituirea resurselor din sumele reprezentand garantii de buna execuţie prevăzute la alin. (1) şi stabilirea procedurii de evidenta şi restituire a acestora la termenele şi în cuantumul prevăzute în contractele de antrepriza se vor consemna în conventii incheiate de Agentia Naţională pentru Locuinte cu autorităţile publice locale şi/sau cu agentii economici în a caror evidenta sunt constructiile de locuinte respective.  +  Articolul 6 (1) Creditele ipotecare pentru consolidarea locuintelor, altele decat cele prevăzute în legi speciale, pot fi acordate pe baza unor expertizari tehnice a locuintelor, în ordinea priorităţii stabilite de Agentia Naţională pentru Locuinte. (2) Creditele ipotecare destinate reabilitarii şi extinderii locuintelor pot fi acordate în asociere cu creditele pentru consolidarea acestora.  +  Articolul 7 (1) Creditele ipotecare care se acordă de Agentia Naţională pentru Locuinte pot fi destinate finantarii investitiilor, din care nu pot lipsi lucrarile de construcţii-montaj. (2) Durata de rambursare a creditelor este de maximum 25 de ani.  +  Articolul 8În conventiile speciale incheiate de Agentia Naţională pentru Locuinte cu instituţiile bancare agreate se vor stabili pentru acestea atributiile de depozitar al resurselor şi/sau de derulator al creditelor.  +  Articolul 9Garantia ipotecara asupra imobilului - teren şi construcţie - în legătură cu care se acordă creditul va fi cuprinsa în contractul de credit. Contractul de credit poate fi incheiat şi de institutia bancara agreata în numele Agentiei Naţionale pentru Locuinte, pe baza imputernicirii acordate de Agentia Naţională pentru Locuinte, stabilita prin convenţia incheiata cu institutia bancara agreata.  +  Articolul 10 (1) Agentia Naţională pentru Locuinte va incheia conventii cu autorităţile administraţiei publice locale pentru sprijinirea programelor de construcţie a locuintelor. Pentru terenurile aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, destinate realizării de locuinte cu finanţare prin credite acordate de Agentia Naţională pentru Locuinte, se vor stabili în cadrul convenţiilor incheiate facilitatile ce se pot acorda beneficiarilor de locuinte în ceea ce priveste accesul la terenuri pentru constructii de locuinte, prin vanzare-cumparare, concesionare sau dare în folosinţă pe toata durata existentei construcţiei. (2) În conventiile incheiate conform alin. (1) se vor face precizări cu privire la posibilitatea şi la conditiile de acordare a scutirilor de la plata taxelor pentru teren şi de la plata impozitului pe cladire pentru beneficiarii de credite, conform dispoziţiilor art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 152/1998.  +  Articolul 11Cererile de creditare pentru locuinte, formulate de tineri şi de familiile de tineri, vor fi rezolvate cu prioritate.  +  Articolul 12 (1) Plafoanele maximale de cost prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 152/1998 se stabilesc de regula anual de către Agentia Naţională pentru Locuinte, în functie de valoarea elementelor componente ale pretului de cost pentru constructiile de locuinte. Plafoanele maximale de cost vor fi stabilite în raport cu suprafaţa construita, stabilindu-se coeficientii de corectie pentru adaptarea acestora în functie de nivelul de dotare şi de finisajele solicitate pentru locuinte de către beneficiarii de credite. (2) Creditele ipotecare acordate de Agentia Naţională pentru Locuinte se coreleaza cu rata de schimb leu-euro sau leu-dolar S.U.A., practicata de instituţiile bancare agreate prin care Agentia Naţională pentru Locuinte îşi deruleaza activitatea, sau cu indicele preturilor de consum publicat de Institutul Naţional pentru Statistica, în conditiile stabilite de agentie prin norme interne. (3) Valoarea contractelor de antrepriza generală incheiate de Agentia Naţională pentru Locuinte cu antreprenorii generali poate fi actualizata prin corelarea cu rata de schimb leu-euro utilizata la corelarea creditelor ipotecare. (4) Actualizarea valorii contractelor de antrepriza generală se poate face numai pentru perioada cuprinsa între data începerii lucrărilor şi cea a receptiei la terminarea lucrărilor prevăzute în contract. Reactualizarea valorii contractelor de antrepriza generală se poate suporta de Agentia Naţională pentru Locuinte din resursele sale prevăzute la art. 6 din Legea nr. 152/1998 şi nu poate depăşi suma diferentelor de curs leu-euro inregistrate, aferente contractelor de credit ipotecar corelate, respectiv suma veniturilor financiare rezultate din plasamentele avansurilor depuse de beneficiari.  +  Articolul 13 (1) Pentru constituirea resurselor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 152/1998, până la data de 20 a lunii anterioare celei în care se solicita alocatia bugetară Agentia Naţională pentru Locuinte va transmite la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei - Directia generală pentru constructii locuinte, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, necesarul de fonduri stabilit în baza programului aprobat de Consiliul de administratie al Agentiei Naţionale pentru Locuinte, în vederea obtinerii aprobării ordonatorului principal de credite bugetare. (2) Justificarea sumelor alocate se face pe baza contractelor de credit ipotecar incheiate. (3) La sfârşitul anului financiar decontul justificativ final va fi întocmit în baza portofoliului de contracte de credite incheiate de Agentia Naţională pentru Locuinte. Sumele provenind din alocatia bugetară care nu se regăsesc în contracte de credit ipotecar se restituie la bugetul de stat.  +  Capitolul 3 Construcţia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii  +  Secţiunea 1 Promovarea investitiilor  +  Articolul 14 (1) Consiliile locale vor stabili masurile necesare pentru luarea în evidenta şi pentru analiza solicitarilor de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii. În acest scop acestea vor stabili şi vor da publicităţii locul de primire a solicitarilor şi actele justificative necesare. (2) Solicitarile/cererile privind repartizarea de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, vor fi inregistrate în ordinea primirii acestora şi vor fi analizate de comisii sociale care se vor constitui în acest scop prin dispoziţie a primarilor localitatilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti. (3) Componenta comisiilor sociale şi criteriile de stabilire a ordinii de prioritate în solutionarea cererilor se aproba de consiliile locale, la propunerea primarilor localitatilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti, cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice. (4) Unul dintre criteriile de stabilire a ordinii de prioritate în solutionarea cererilor este ca tanarul sa îşi desfasoare activitatea în unitatea administrativ-teritoriala în care consiliul local funcţionează. (5) În analizarea cererilor privind repartizarea de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, localitatea de domiciliu nu poate face obiectul stabilirii unor criterii de prioritate. (6) Locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, nu pot fi repartizate solicitantilor care deţin în proprietate o alta locuinta în localitatea în care acestea sunt amplasate, respectiv în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 15În urma analizarii cererilor de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, comisiile sociale vor prezenta consiliilor locale propuneri privind modul de solutionare a acestora, luand în considerare folosirea spatiului locativ existent, precum şi construirea de locuinte noi în conditiile prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 16 (1) Pentru realizarea de noi constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, consiliile locale raspund de punerea la dispoziţie a terenurilor şi de asigurarea acestora cu utilitati şi dotari edilitare necesare, conform documentatiei urbanistice. (2) Necesitatea şi oportunitatea realizării unor constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, vor fi stabilite prin studii de prefezabilitate promovate şi aprobate de consiliile locale. Studiile de prefezabilitate se finanţează din sursele proprii ale consiliilor locale. (3) În elaborarea studiilor de prefezabilitate prevăzute la alin. (2) se vor avea în vedere solutii arhitecturale-model pentru construirea locuintelor, care se realizează prin grija Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi care pot fi puse la dispoziţie solicitantilor de către Agentia Naţională pentru Locuinte.  +  Articolul 17Pentru obiectivele noi de investitii, aprobate în conditiile prevăzute la art. 16 alin. (2), consiliile locale vor finanta din surse proprii şi vor realiza studii de fezabilitate pe care le vor transmite la Agentia Naţională pentru Locuinte spre a fi supuse aprobării potrivit legii.  +  Articolul 18În vederea cuprinderii obiectivelor de investitii prevăzute la art. 17 în programul de realizare a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, consiliile locale vor întocmi, vor actualiza şi vor transmite anual inventarul, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 a), cel mai tarziu la data de 15 mai a fiecarui an.  +  Articolul 19 (1) Derularea investitiilor în construcţia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, se realizează prin Agentia Naţională pentru Locuinte, institutie aflata sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. (2) Pentru obiectivele de investitii propuse a se finanta, anual Agentia Naţională pentru Locuinte va prelua de la consiliile locale, prin protocol, studiile de fezabilitate şi terenurile aferente construcţiilor. Terenurile aferente construcţiilor se vor prelua de Agentia Naţională pentru Locuinte în folosinţă gratuita potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinte prin Agentia Naţională pentru Locuinte, aprobata şi modificata prin Legea nr. 243/2001, pe durata de realizare a investitiei, după aprobarea, potrivit legii, a studiilor de fezabilitate pentru constructiile de locuinte şi după aprobarea finantarii acestora prin legea bugetului de stat anual. (3) În protocolul de preluare a studiilor de fezabilitate şi a terenurilor aferente construcţiilor se vor preciza: a) conditia de exceptare de la plata taxei pentru autorizarea construcţiilor, obiectivele de investitii fiind de utilitate publică, iar după finalizare constituind proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate; b) obligativitatea consiliilor locale de a asigura utilitatile şi dotarile edilitare aferente construcţiilor de locuinte, coroborata cu programul de receptie şi de punere în functiune a locuintelor; c) participantii la receptia la terminarea lucrărilor şi la receptia finala a obiectivelor de investitii; d) conditiile de transmitere fără plata a construcţiilor de locuinte din administrarea Agentiei Naţionale pentru Locuinte în administrarea consiliilor locale; e) devizele financiare pentru cheltuieli efectuate de consiliile locale pentru promovarea obiectivelor de investitii până la predarea acestora Agentiei Naţionale pentru Locuinte.  +  Articolul 20În baza datelor transmise de consiliile locale conform art. 18, Agentia Naţională pentru Locuinte va întocmi şi va supune spre aprobare conducerii Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei lista cuprinzand locuintele pentru tineri propuse a fi finalizate în anul următor, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, document care va sta la baza întocmirii listei cuprinzand obiectivele de investitii privind construcţia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, şi a fundamentarii alocatiilor bugetare necesare în vederea finantarii acestora, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 21 (1) Obiectivele de investitii prevăzute la art. 20 pot fi preluate şi cuprinse în lista de investitii a Agentiei Naţionale pentru Locuinte şi în conditiile asigurarii proiectelor tehnice şi a detaliilor de execuţie de către consiliile locale, sub rezerva avizarii acestora în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. Protocolul de predare-preluare a acestor obiective de investitii se va incheia în mod corespunzător. În acest caz cheltuielile pentru elaborarea proiectelor tehnice şi a detaliilor de execuţie se deconteaza de Agentia Naţională pentru Locuinte din sursele constituite pentru finantarea investitiilor. (2) Pentru obiectivele de investitii prevăzute la alin. (1) proiectantul general al lucrărilor va sustine avizarea studiilor de fezabilitate a acestora în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.  +  Secţiunea a 2-a Derularea finantarii şi realizării construcţiilor de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii  +  Articolul 22 (1) După aprobarea bugetului de stat Directia generală pentru dezvoltarea infrastructurii, investitii şi concesiuni din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va transmite Agentiei Naţionale pentru Locuinte lista cuprinzand obiectivele de investitii finantate de la bugetul de stat privind construcţia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii. (2) Agentia Naţională pentru Locuinte comunică consiliilor locale interesate lista cuprinzand obiectivele de investitii noi care urmeaza să fie finantate în anul în curs şi solicita transmiterea terenurilor de construcţie aferente, conform protocoalelor incheiate în conditiile art. 19 alin. (2) şi (3).  +  Articolul 23Alocatiile de la bugetul de stat pentru finantarea construcţiei de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, se virează de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei în contul 50.47 "Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala", deschis la Directia trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti pe seama Agentiei Naţionale pentru Locuinte. Din acest cont Agentia Naţională pentru Locuinte poate efectua plati pe destinatiile prevăzute de lege, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat şi pe baza documentatiei prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.169/1997 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 2.487/1996, care se prezinta Directiei trezoreriei şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 24 (1) După aprobarea studiilor de fezabilitate şi obtinerea terenurilor de construcţie Agentia Naţională pentru Locuinte organizeaza şi desfăşoară, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice, procedurile pentru achizitia executarii lucrărilor pe baza documentatiei tehnice elaborate. (2) În comisiile de evaluare a ofertelor pentru achizitii publice va fi cuprins şi cate un specialist desemnat de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.  +  Articolul 25 (1) Inaintea incheierii contractului de antrepriza pentru executarea lucrărilor de constructii-montaj Agentia Naţională pentru Locuinte transmite Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei - Directia generală pentru constructii locuinte devizul general al investitiei privind realizarea de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, insotit de devize financiare estimative pentru categoriile de cheltuieli care nu intra în valoarea contractului de antrepriza, în vederea urmaririi alocarii fondurilor necesare pe categorii de cheltuieli. Decontarea cheltuielilor necesare în vederea realizării obiectivelor de investitii, cuprinse în devizul general, se asigura pe surse de finanţare conform prevederilor anexei nr. 2a). (2) În devizul general al investitiei se vor cuprinde şi cheltuielile efectuate de consiliile locale. (3) Agentia Naţională pentru Locuinte asigura urmarirea şi supravegherea tehnica a lucrărilor, receptia lucrărilor de constructii-montaj, conform graficului-anexa la contract, punerea în functiune a obiectivelor de investitii şi participa la receptia finala. (4) Supravegherea tehnico-economica a lucrărilor de constructii-montaj se realizează de Agentia Naţională pentru Locuinte prin personal propriu atestat, prin unităţi de consultanţă şi/sau prin diriginti atestati potrivit legii şi angajaţi cu contract. (5) Pentru consultanţă şi asistenţă tehnică în urmarirea şi derularea investitiilor, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării obiectivelor de constructii privind realizarea de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, Agentia Naţională pentru Locuinte poate efectua şi deconta cheltuieli în cuantum de până la 3% din valoarea lucrărilor de constructii-montaj executate şi admise la decontare. Aceste cheltuieli se cuprind în devizul general pentru obiectivele de investitii şi se încasează pe măsura realizării lucrărilor de constructii-montaj.  +  Articolul 26Derularea investitiilor privind construirea de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, inclusiv a finantarii acestora din resurse de la bugetul de stat, se realizează conform programului prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 27Finantarea construcţiei de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, se efectueaza conform prezentelor norme metodologice şi prevederilor Ordinului ministrului finanţelor nr. 1.169/1997.  +  Capitolul 4 Obligaţiuni şi emisiunea de obligaţiuni  +  Articolul 28În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 152/1998, pentru atragerea de resurse suplimentare Agentia Naţională pentru Locuinte va putea emite titluri de valoare sub forma de obligaţiuni pe termene medii şi lungi.  +  Articolul 29Obligatiunile emise de Agentia Naţională pentru Locuinte sunt valori mobiliare negociabile emise în forma dematerializata şi evidentiate prin inscriere în cont, ale caror caracteristici vor fi stabilite la fiecare emisiune. Valoarea nominala a unei obligaţiuni nu va putea fi mai mica de 25.000 lei. Aceste obligaţiuni sunt garantate de stat în conditiile prevăzute la art. 14-16 din Legea nr. 152/1998, cu aprobarea prealabila a Guvernului. La data scadentei obligatiunile vor fi rascumparate de către emitent cel puţin la valoarea nominala.  +  Articolul 30 (1) Distribuirea-vanzarea pe piaţa primara a obligatiunilor emise de Agentia Naţională pentru Locuinte - se va efectua prin intermediul instituţiilor financiar-bancare autorizate în conformitate cu prevederile Legii bancare nr. 58/1998 şi ale Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, depozitare ale resurselor financiare ale agentiei. (2) Obligatiunile pot fi cumparate de la distribuitori de către bănci, societăţi de valori mobiliare, fonduri de investitii, societăţi de asigurare-reasigurare, de orice alte persoane juridice sau persoane fizice interesate, rezidente ori nerezidente în România. (3) Agentia Naţională pentru Locuinte va face publică respectiva emisiune de obligaţiuni prin intermediul mijloacelor de comunicare în masa, incluzând obligaţia publicarii unui anunt intr-un ziar de larga circulatie cu cel puţin 7 zile înainte de începerea ofertei de obligaţiuni.  +  Articolul 31 (1) Consiliul de administratie al Agentiei Naţionale pentru Locuinte va stabili prin licitaţie care sunt instituţiile financiar-bancare care acţionează în calitate de dealer primar al agentiei şi se va ingriji de elaborarea prospectului de emisiune. Bancile care nu sunt autorizate în calitate de intermediar pe piaţa titlurilor de stat şi care nu au inclus în obiectul de activitate autorizat de Banca Naţională a României activitatea de intermediere în plasamentul obligatiunilor emise de Agentia Naţională pentru Locuinte şi oferirea de servicii legate de acestea nu pot fi dealeri primari. (2) Prospectul de oferta publică va cuprinde, în mod obligatoriu, urmatoarele informaţii: a) date generale - menţionate pe coperta prospectului de oferta publică:1. datele de identitate ale Agentiei Naţionale pentru Locuinte;2. tipul, clasa, numărul şi principalele caracteristici ale obligatiunilor care fac obiectul ofertei publice;3. preţul de vanzare al obligatiunilor;4. preţul de emisiune al valorilor mobiliare - pret de subscriere -,reprezentand preţul net care revine emitentului şi comisionul cuvenit dealerilor primari;5. marimea fondurilor care se sconteaza a fi obtinute de ofertant;6. modalitatea de efectuare a ofertei publice.În cazul organizarii unui grup de vanzare se vor prezenta şi date despre:7. numele managerului;8. membrii grupului de vanzare;9. comisioane sau alte venituri primite;10. perioada de derulare a ofertei publice.Se va specifica dacă emitentul are valori mobiliare listate la bursa de valori, tipul şi clasa lor, piaţa secundara organizata pe care vor fi tranzactionate valorile mobilare ce fac obiectul ofertei publice. Se vor specifica, de asemenea, principalii factori de risc ai ofertei publice; b) informaţii despre emitent:1. perspectivele dezvoltării activităţii emitentului, obiective prioritare;2. sursele de finanţare;3. nivelul dobanzilor distribuite în ultimi 3 ani sau cel puţin pentru un exercitiu financiar, dacă emitentul funcţionează de mai puţin de 3 ani, precum şi termenele de plată a acestora. În primul an de activitate a Agentiei Naţionale pentru Locuinte aceste informaţii nu vor fi trecute în prospectul de emisiune; c) elemente informationale privind oferta publică:1. caracteristicile de risc şi de randament ale obligatiunilor care fac obiectul ofertei publice;2. marimea fondurilor estimate a fi obtinute ca urmare a ofertei publice;3. perioada pentru care se anticipeaza a fi asigurate nevoile de lichiditate cu sumele obtinute din oferta publică;4. în cazul ofertei primare, destinatiile incasarilor obtinute din vanzarea valorilor mobiliare;5. locurile de subscriere şi programul de lucru cu publicul;6. datele de deschidere şi de inchidere a ofertei publice, dreptul de inchidere anticipata a acesteia;7. procedurile folosite în caz de exces de subscriptie sau în caz de cerere insuficienta;8. numele şi domiciliul managerului şi ale membrilor sindicatului de intermediere, precum şi ale membrilor grupului de vanzare.Se vor evidentia comisioanele şi alte venituri obtinute de acestia, modul de stabilire şi de repartizare între acestia a marjei de intermediere. În cazul plasamentului garantat se va preciza modul de distribuire a riscului între manageri şi membrii sindicatului de intermediere;9. piaţa reglementata pe care se vor tranzacţiona valorile mobiliare emise;10. denumirea şi sediul agentului de transfer şi de plată, ale agentului de execuţie şi mentinere a registrului obligatarilor, ale societatilor de depozitare;11. în cadrul emisiunii de titluri de credit prospectul va cuprinde indicatorii financiari de îndatorare şi gradul de acoperire a dobanzilor din încasări;12. orice alte fapte semnificative; d) modalitatea de plată a obligatiunilor subscrise; e) data de referinţă, perioada şi modalitatea în care urmeaza să se efectueze plata către subscriitori a dobanzii aferente obligatiunilor emise; f) modalitatea şi perioada în care urmeaza să se ramburseze împrumutul obligatar - perioada, locul şi modalitatea de efectuare a plăţilor aferente rambursarii; g) modalitatea de garantare a imprumutului obligatar; se va preciza în mod distinct faptul ca obligatiunile sunt garantate de stat; h) alte informaţii:1. originea şi natura oricăror creante asupra emitentului sau asupra oricarei subunitati a acestuia, nestinse inca la data întocmirii prospectului de oferta publică, inclusiv prevederile referitoare la indatorarea potentiala ce poate aparea din aceste situatii; efectul estimat al acestora asupra activităţii emitentului, rezultatelor sale financiare sau asupra valorilor sale mobiliare;2. referiri la orice informatie semnificativa neinclusa în prospect pe motivul confidentialitatii acesteia şi a carei publicare ar afecta negativ interesele deţinătorilor de valori mobiliare ale emitentului, cu conditia ca în prospect să fie facuta o declaratie în care să se specifice faptul ca respectivul emitent a obţinut permisiunea din partea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare de a nu include în prospect respectiva informatie;3. se va menţiona dacă emitentul a fost vreodata declarat în incapacitate de plată, dacă a facut obiectul unei proceduri judiciare privind recuperarea unei creante restante sau dacă a facut obiectul unei proceduri de declarare a stării de faliment şi care au fost urmarile acestora: litigii, procese în curs;4. informaţii privind modalitatile de obtinere a unor copii de pe prospectul de oferta publică şi cerinţa de confirmare a consultării acestuia inaintea oricarei cumparari de valori mobiliare oferite prin intermediul lui; i) la sfârşitul prospectului se va introduce urmatorul text:"În caz de constatare a unor iregularitati, oferta publică poate fi anulata în termen de 90 de zile de la data primirii la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a raportului privind rezultatele acesteia." (3) În termen de 7 zile de la închiderea perioadei de distribuire a obligatiunilor emise Agentia Naţională pentru Locuinte va inainta Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, în vederea înregistrării acestora ca valori mobiliare, raportul privind rezultatele ofertei publice de obligaţiuni, cuprinzand urmatoarele date: a) numele dealerilor primari prin intermediul cărora s-a realizat distribuirea obligatiunilor; b) numărul cumparatorilor respectivelor obligaţiuni.  +  Articolul 32Anexele nr. 1, 1a), 2, 2a) şi 3-9 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1la normele metodologiceAGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTEAprobat-------Ministru,SITUATIAprivind acordarea şi justificarea sumelor alocate din transferuripentru acordarea creditelor ipotecaredin cap. 63.01 .................. pe perioada ............
                                                                    - mii lei -
  Nr. crt Amplasamente ------------ unităţi locative (credite) Planul valoric al creditelor ce se pot acorda în perioada Sumele preliminate conform contracte- lor, incheiate şi în curs de perfec- tare în perioada pentru care se so- licita transfer bugetar Sumele acordate de la bu getul de stat în perioada anterioa ra Sumele justi- ficate con- form contra ctelor de credit ipote- car inche- iate Dife- renta de regu- lari- zat (col. 4-5) Sume de alo- cat (col. 3±6)
  0 1 2 3 4 5 6 7
  TOTAL:
  Surse pro- prii ale A.N.L.
  Sume solici- tate să fie deschise
      A.N.L. poarta întreaga responsabilitate asupra datelor inscrise în formular.
            AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE
      Director general, Director economic, MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE,
      ................. .................. TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI
                                                         Propunem avizarea
                                                         -----------------
         Control financiar preventiv D.G.C.L. D.G.E.R.B.
   +  Anexa 1a)la normele metodologiceCONSILIUL LOCAL........(Consiliul Judetean.................. /Consiliul General al Municipiului Bucureşti)INVENTARULlocuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, propusea fi finantate în cadrul programului aprobatconform Legii nr. 152/1998
                           
    Denumirea localităţii, bloculNumărul de locuinţeNumărul de cereriRegimul de înălţimeStadiul fizicTermenul PIFAmplasamentul*)Sumele necesare în vederea finalizării (milioane lei)Suma solicitată de la bugetul de stat (milioane lei)Surse proprii**) (milioane lei)
    Suprafaţa (ha)Planul urbanisticStadiul viabilizării
    01234567891011
    Localitatea                      
    Obiectivul                      
    Obiectivul                      
                           
    Total localitate:                      
                           
    TOTAL GENERAL:                      
                                      Primar,                      (Preşedintele Consiliului Judetean)                               (Primarul general)------------    *) Se completeaza: suprafaţa, planurile urbanistice aprobate şi lucrarile       de viabilizare realizate.    **) La coloana 11 se completeaza totalul sumelor inscrise în listele        cuprinzand investiţiile de la bugetul local, fără alocatii de la        bugetul de stat. Anexa se centralizeaza la nivelul Ministerului        Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei pe baza datelor        transmise de consiliile locale.
   +  Anexa 2la normele metodologiceAGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTESe aprobă-----------Ministru,LISTAcuprinzand locuintele pentru tineri, destinate inchirierii,propuse a fi finantate conform Legii nr. 152/1998 în anul ............
                           
    Denumirea localităţii, bloculNumărul de locuinţeNumărul de cereriRegimul de înălţimeStadiul fizicTermenul PIFAmplasamentul*)Sumele necesare în vederea finalizării (milioane lei)Alocaţii de la bugetul de stat pentru anul . . . . (milioane lei)Alocaţii**) de la bugetele locale pentru anul . . . . (milioane lei)
    Suprafaţa (ha)Planul urbanisticStadiul viabilizării
    01234567891011
    I. Investiţii în continuare
    Localitatea                      
    Obiectivul                      
    Obiectivul                      
                           
    Total localitate:                      
    TOTAL I:                      
    II. Investiţii noi
    Localitatea                      
    Obiectivul                      
    Obiectivul                      
                           
    Total localitate:                      
    TOTAL II:                      
    TOTAL GENERAL:                      
                                       AVIZAT                           DIRECTII DE SPECIALITATE:  DIRECTIA GENERALA DIRECTIA GENERALA DIRECTIA GENERALAECONOMICA SI RELATII PENTRU DEZVOLTAREA PENTRU CONSTRUCTII AGENTIA NATIONALA      BUGETARE INFRASTRUCTURII, LOCUINTE PENTRU LOCUINTE                   INVESTITII SI CONCESIUNI  Director general, Director general, Director general, Director general,  ................. ................ ................ .................--------------    *) Se completeaza: suprafaţa, planurile urbanistice aprobate şi lucrarile       de viabilizare realizate.    **) La coloana 11 se completeaza totalul sumelor inscrise în listele        cuprinzand investiţiile de la bugetul local, fără alocatii de la        bugetul de stat.    Anexa se centralizeaza la nivel judetean şi la nivelul MinisteruluiLucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei pe baza datelor transmise deconsiliile locale.
   +  Anexa 2a)la normele metodologiceLISTAcuprinzand cheltuielile de capital necesare în vederea realizăriiobiectivelor de investitii privind construcţia de locuinte pentrutineri, destinate inchirierii, defalcate pe surse de finanţareCheltuielile de capital necesare în vederea realizării obiectivelor de investitii sunt evidentiate, pe capitole de cheltuieli, în devizul general al investitiei, documentatie economica prin care se stabileste valoarea totala estimativa a acestor obiective la faza de proiectare - studiu de fezabilitate şi proiect tehnic, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 376/1994.Pentru obiectivele de investitii privind construcţia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, decontarea cheltuielilor necesare se asigura, pe surse de finanţare, astfel:A. Din surse proprii constituite în acest scop de consiliile locale sau, după caz, din surse constituite de regii autonome şi societăţi comerciale de profil1. Cheltuieli pentru obtinerea şi amenajarea terenului:1.1. Cheltuieli pentru realizarea planurilor urbanistice (PUG, PUD, PUZ)1.2. Obtinerea terenului - sunt cuprinse cheltuieli pentru: cumparari de terenuri, plata concesionarii pe durata realizării lucrărilor, cheltuieli cu exproprieri şi/sau despagubiri, precum şi pentru schimbarea naturii terenului.1.3. Amenajarea terenului - sunt cuprinse cheltuieli pentru: demolari, demontari, evacuari, devieri de retele din amplasament, sistematizari pe verticala, nivelari, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării obiectivelor de constructii), defrisari, devieri de cursuri de apa, stramutari de localităţi sau de monumente istorice.1.4. Amenajari pentru protectia mediului, inclusiv refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor.2. Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii obiectivului: sunt cuprinse cheltuielile legate de utilizarea terenului pentru construcţie şi organizare de santier, precum şi cele referitoare la lucrari ce privesc retelele exterioare de racord apa, canalizari, gaze, energie termica, energie electrica, telefonie, radio-TV, drumuri, cai ferate etc.3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică privind:3.1. Studii de teren - geo, topo, hidro.3.2. Cheltuieli pentru avize, acorduri, certificate, autorizaţii, şi anume: certificatul de urbanism, autorizatia de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, protejare, restructurare sau conservare, după caz; autorizatia pentru desfiintarea totala sau parţială; autorizatia de foraje şi excavatii; prelungirea certificatului de urbanism, precum şi a autorizatiei de construire; avize şi acorduri pentru lucrari de racorduri şi bransamente de retele publice de apa, canalizare, gaze, energie termica, energie electrica, telefonie etc.; avizul comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului; certificat de nomenclatura stradala şi adresa; acordul de mediu pe baza studiului de impact, precum şi altele de natura acestora, conform legislaţiei în vigoare.3.3. Proiectare - sunt cuprinse cheltuieli de proiectare, fazele: studiu de prefezabilitate şi studiu de fezabilitate.4. Cheltuieli diverse şi neprevazute sunt cuprinse cheltuieli estimative, în procent de 5% din valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. 1.3, 2 şi 3.3.B. Din surse de la bugetul de stat şi alte surse garantate de stat:1. Proiectare şi asistenţă tehnică privind:1.1. Proiectare şi engineering (know-how) - sunt cuprinse concursul de solutii în domeniul proiectarii urbanistice şi arhitecturale şi elaborarea de proiecte la nivel de detalii de execuţie.1.2. Organizarea procedurilor de achizitii publice pentru execuţia lucrărilor - sunt cuprinse cheltuieli pentru conceperea documentatiilor, multiplicarea documentatiilor, corespondenta privind organizarea, onorariile participantilor la lucrarile comisiilor de evaluare, anunturi publicitare, corespondenta, telegrafie, telex, telefax etc., în legătură cu aplicarea procedurilor de achizitii publice.1.3. Consultanţă şi asistenţă tehnică, inclusiv plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării lucrărilor sunt cuprinse cheltuielile pentru asistenţă tehnică din partea proiectantului, inclusiv cheltuielile ocazionate de persoanele fizice atestate ca verificatori tehnici ai proiectarii (în cazul în care acestea nu sunt cuprinse în tarifarea proiectarii), cheltuielile efectuate de Agentia Naţională pentru Locuinte în urmarirea şi derularea investitiilor, precum şi în asigurarea supravegherii prin diriginti de santiere a executarii corecte, calitative şi cantitative a lucrărilor contractate.2. Cheltuieli pentru investitii de baza:2.1. Constructii, instalaţii aferente construcţiilor, precum şi dotarea acestora - sunt cuprinse cheltuielile necesare pentru realizarea lucrărilor de constructii şi instalaţii, desfăşurate pe obiecte delimitate de proiectant în devize pe obiect.2.2. Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale cu montaj2.3. Montajul utilajelor tehnologice şi functionale, inclusiv al instalaţiilor necesare în vederea funcţionarii acestora.2.4. Dotari, inclusiv utilajele şi echipamentele independente.3. Alte cheltuieli3.1. Organizare de santier - sunt cuprinse cheltuielile necesare crearii conditiilor de desfăşurare a activităţii de constructii-montaj, estimate procentual fata de valoarea lucrărilor de constructii-montaj.3.2. Comisioane şi taxe - sunt cuprinse, după caz, comisionul bancii finantatoare, taxa aferenta inspectiei pentru controlul calităţii lucrărilor de constructii, cota aferenta fondului pentru protectia sociala a membrilor Casei Sociale a Constructorilor, precum şi alte cheltuieli de natura acestora, stabilite prin lege.3.3. Cheltuieli diverse şi neprevazute estimate în procent de 5% din valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. 1.1, 1.3, 2.1 - 2.4 de mai sus.  +  Anexa 3la normele metodologicePROGRAMde derulare a investitiilor privind constructiile de locuintepentru tineri, destinate inchirierii
     
    PROGRAM  de derulare a investiţiilor privind construcţiile de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii
             
    Nr. crt.ObiectiveExecutăCoordonează şi răspundTermene
    01234
    1.Inventarierea solicitării de locuinţe, a amplasamentelor de construcţie şi a lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora; evaluarea cheltuielilor necesare pentru construirea de locuinţe şi a lucrărilor tehnico-edilitare (conform modelului prevăzut în anexa nr. 1)Consiliile locale prin primării şi agenţii economici delegaţi ai acestora în derularea investiţiilorConsiliile locale pe teritoriul cărora se află amplasamentele, împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţeianual
    2.Elaborarea şi aprobarea programului anual de construcţii de locuinţe, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2Agenţia Naţională pentru Locuinţe împreună cu consiliile localeMinisterul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei prin:în 5 zile de la finalizarea inventarierii prevăzute la pct. 1 în anul 2001 şi o dată cu fundamentarea bugetelor locale şi de stat, anual, pentru următorii ani
    - Direcţia generală pentru construcţii locuinţe
      a) Condiţii şi ordine de prioritate  
      a1) Condiţii de amplasare pe terenuri libere de orice sarcini:   - Direcţia generală pentru dezvoltarea infrastructurii, investiţii şi concesiuni
      ▪ terenuri viabilizate  
      ▪ terenuri parţial viabilizate   - Direcţia generală economică şi relaţii bugetare
      ▪ terenuri neviabilizate  
      a2) Regim de înălţime Amplasamente de construcţii grupate în perimetrul construibil, cu regim de înălţime de până la P+3E+M      
      a3) Condiţii de urbanism      
      a3.1) planuri urbanistice aprobate      
      a3.2) planuri urbanistice în curs de aprobare      
      a4) Numărul de locuinţe să fie mai mare de 20 de unităţi şi să fie acoperit de numărul cererilor în proporţie de 120%      
      b) În cadrul evaluării preliminare a cheltuielilor pentru promovarea şi realizarea investiţiilor se prevăd distinct:      
      b1) cheltueli pentru promovarea investiţiilor în construcţia de locuinţe      
      b2) cheltuieli necesare în vederea proiectării şi execuţiei lucrărilor de construcţii de locuinţe      
      b3) cheltuieli pentru realizarea lucrărilor tehnico-edilitare, inclusiv a celor aflate în sarcina serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, organizate în judeţe şi în municipiul Bucureşti      
    3.Rectificarea programului anual de construcţii de locuinţe în funcţie de sumele aprobate pentru finanţareAgenţia Naţională pentru Locuinţe împreună cu consiliile localeMinisterul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei prin:o dată cu aprobarea bugetului de stat
      - Direcţia generală pentru construcţii locuinţe
          - Direcţia generală pentru dezvoltarea infrastructurii, investiţii şi concesiuni  
          - Direcţia generală economică şi relaţii bugetare Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe  
    4.Preluarea studiilor de fezabilitate şi a terenurilor de construcţieAgenţia Naţională pentru Locuinţe, împreună cu consiliile locale, primăriile şi/sau agenţii economici delegaţi în derularea investiţiilordupă 5 zile de la aprobarea programului anual
    5.Promovarea şi derularea investiţiilor în construcţia de locuinţe:     după aprobarea studiilor de fezabilitate în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
      a) achiziţia proiectării şi execuţiei lucrărilorAgenţia Naţională pentru LocuinţeMinisterul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
      a.1) pregătirea, organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice pentru realizarea proiectului tehnic şi achiziţia lucrărilor de execuţieAgenţia Naţională pentru LocuinţeMinisterul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe  
      a.2) autorizarea construcţiilorAgenţia Naţională pentru LocuinţeMinisterul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe  
      b) contractarea execuţiei lucrărilorAgenţia Naţională pentru LocuinţeMinisterul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe  
      c) realizarea lucrărilor de C+MAgenţia Naţională pentru LocuinţeMinisterul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe  
      c.1) predarea amplasamentelorAgenţia Naţională pentru LocuinţeMinisterul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe  
      c.2) urmărirea şi supravegherea tehnică a lucrărilorAgenţia Naţională pentru Locuinţe, împreună cu primăriile beneficiareMinisterul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei prin Agenţia Naţională pentru Locuinţeconform contractului
      c.3) recepţia lucrărilor de C+MAgenţia Naţională pentru Locuinţe, împreună cu primăriile beneficiareMinisterul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei prin Agenţia Naţională pentru Locuinţeconform contractului
      c.4) punerea în funcţiune şi darea în exploatareAgenţia Naţională pentru Locuinţe, împreună cu consiliile localeMinisterul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţeiîn 3 zile de la recepţia locuinţelor
      c.5) transmiterea obiectivelor de investiţii în administrarea consiliilor locale      
      d) repartizarea locuinţelor către beneficiariPrimăriile de pe raza teritorială în care se află locuinţeleConsiliile locale de pe raza teritorială în care se află locuinţeleîn 15 zile de la primirea locuinţelor în administrare, conform listelor de priorităţi aprobate
    6.Finanţarea investiţiilor care se realizează conform programului anual:      
      a) fundamentarea sumelor necesare de la bugetul de stat şi de la bugetele locale pe baza listelor întocmite şi aprobate conform pct. 2Agenţia Naţională pentru Locuinţe prin Direcţia generală pentru dezvoltare, infrastructură, investiţii şi concesiuniMinisterul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei prin:în termenele prevăzute de
      - Direcţia generală pentru construcţii locuinţelege pentru fundamentarea
        - Direcţia generală economică şi relaţii bugetareşi aprobarea bugetului de stat
          Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei prin:  
          - Direcţia Generală pentru Construcţii Locuinţe  
           
    b) deschiderea finanţării obiectivelor de investiţii la nivelul şi conform pct. 3, cu repartizarea sumelor pe judeţe, consilii locale şi întocmirea listelor de finanţare pe obiective conform modelului prevăzut în anexa nr. 4Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei prin:- Direcţia generală economică şi relaţii bugetareîn 15 zile de la aprobarea bugetului de
    - Direcţia generală pentru construcţii locuinţe   stat
    c) sursele de finanţare prevăzute la lit. b) şi d) se evidenţiază în contul deschis la trezoreria statului pe seama Agenţiei Naţionale pentru LocuinţeAgenţia Naţională pentru Locuinţe şi trezoreria statuluiAgenţia Naţională pentru Locuinţepermanent
    d) comunicarea în scris a fondurilor necesare pentru decontarea cheltuielilor de organizare şi desfăşurare a procedurilor de achiziţii publice pentru adjudecarea proiectării şi executării lucrărilor de construcţie a locuinţelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. Comunicarea va fi însoţită de un deviz financiar estimativAgenţia Naţională pentru LocuinţeMinisterul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei prin Direcţia generală pentru construcţii locuinţela data depunerii ofertelor
    e) solicitarea alocării sumelor pentru cheltuieli de licitaţie care se plătesc din fonduri de la bugetul de stat. Solicitarea va avea la bază devize financiare pentru fiecare obiectiv de investiţie supus achiziţiei publiceAgenţia Naţională pentru LocuinţeMinisterul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei prin:după 2 zile de la data
      - Direcţia generală pentru construcţii locuinţeadjudecării achiziţiei publice
      - Direcţia generală economică şi relaţii bugetare  
    f) solicitarea la Ministerul Finanţelor Publice a fondurilor necesare în vederea decontării cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice pentru adjudecarea executării lucrărilor de construcţie a locuinţelor, conform prevederilor legaleMinisterul Lucrărilor Publice, TransporturilorMinisterul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei prin:până la data de 25 a fiecărei
    şi Locuinţei prin Direcţia generală- Direcţia generală pentru construcţii locuinţeluni
    economică şi relaţii bugetare- Direcţia generală economică şi relaţii bugetare  
    g) virarea în contul special deschis pe seama Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe la trezoreria statului a sumelor necesare în vederea efectuării plăţilor pentru decontarea cheltuielilor efectuate în aplicarea procedurilor de adjudecare a proiectării şi execuţiei lucrărilor de construcţiiMinisterul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei prin Direcţia generală economică şi relaţii bugetareMinisterul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei prin Direcţia generală pentru construcţii locuinţela 3 zile de la primirea sumelor în cont
    h) transmiterea situaţiei lunare privind operaţiunile efectuate pentru realizarea locuinţelor potrivit contractelor şi graficelor aprobate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6Agenţia Naţională pentru LocuinţeConsiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţepână la data de 3 a fiecărei luni
    i) solicitarea lunară, în scris, a necesarului de fonduri de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor executate, la care se va anexa situaţia producţiei realizate în anul în curs, până la finele lunii de raportare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7. Această solicitare va fi însoţită şi de o estimare a producţiei preliminate a se realiza în luna următoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8Agenţia Naţională pentru LocuinţeConsiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţepână la data de 6 a fiecărei luni
    j) solicitarea alocaţiilor bugetare pentru decontarea producţiei executate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9Agenţia Naţională pentru Locuinţe prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi LocuinţeiMinisterul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei prin:până la data de 10 a fiecărei luni
      - Direcţia generală pentru construcţii locuinţe  
        - Direcţia generală economică şi relaţii bugetare  
   +  Anexa 4la normele metodologiceLISTAcuprinzand locuintele aflate în diferite stadii de execuţie, care sefinanţează în anul............potrivit prevederilor Legii nr. 152/1998 în judeţul............
     
    - milioane lei -
               
    Localitatea, denumirea bloculuiNr. de locuinţeFondurile alocate în anul . . . . . .
    TOTALPIF anul  . . .TOTALSumele alocate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi LocuinţeiSumele disponibile în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
    TOTAL GENERAL:          
    Din care:          
    Localitatea          
    Obiectiv de investiţii          
    Obiectiv de investiţii          
    Total localitate:          
    Localitatea          
    Obiectiv de investiţii          
    Obiectiv de investiţii          
    Total localitate:          
    Localitatea          
    Obiectiv de investiţii          
    Obiectiv de investiţii          
    Total localitate:          
  DIRECTIA GENERALA PENTRU CONSTRUCTII LOCUINTEDirector general,............................
   +  Anexa 5la normele metodologiceSITUATIAprivind sumele preliminate pentru luna*1) ...............necesare în vederea decontarii cheltuielilor pentru procedurilede achiziţie publică, organizate în vederea realizării locuintelorpentru tineri, conform Legii nr. 152/1998                                                           - milioane lei -                                                           ----------------    Necesar preliminat pentru luna ......., .......................    din care:    Obiectiv ............. ...........    Obiectiv ............. ...........    Obiectiv ............. ...........    TOTAL: .......................                      Raspundem pentru realitatea datelor.               Director general, Director general economic,       ................................ ................................-----------*1) Luna în care are loc adjudecarea achizitiilor publice.  +  Anexa 6la normele metodologiceSITUATIAprivind operatiunile efectuate pentru realizarea locuintelorla finele lunii ....... 200.....                                                                   - mii lei -                                                                   -----------I. Operatiuni efectuate pentru realizarea locuintelor:   1. Încasări din sumele virate, din care: ..............      1.1. De la bugetul de stat ..............      1.2. Din alte surse ..............   2. Total plati efectuate,      din care: ..............      2.1. Plati pentru elaborarea studiilor de fezabilitate ..............      2.2. Plati pentru organizarea şi desfăşurarea           procedurilor de achizitii publice ..............      2.3. Plati pentru realizarea locuintelor ..............   3. Disponibil (1-2) ..............II. Date informative:   1. Restante la plata studiilor de fezabilitate ..............   2. Restante la plata cheltuielilor pentru aplicarea      procedurilor de achiziţie publică ..............   3. Restante la plata lucrărilor de C+M executate ..............                                                            Numărul de locuinte                                                            -------------------                                                                   ...........   4. Locuinte date în functiune, ...........      din care:      4.1. peste program ...........      4.2. sub program ...........              Director general, Director general economic,        ............................. ..................................  +  Anexa 7la normele metodologiceSITUATIAprivind producţia realizata în anul .... până la sfârşitul lunii ........pentru darea în folosinţă a locuintelor pentru tinericonform Legii nr. 152/1998                                                               - milioane lei -                                                               ----------------I. Producţia realizata de la inceputul anului ............. ..............II. Producţia decontata cumulat de la inceputul anului ...., ..............    din care:    Obiectiv ..............III. Producţia realizata şi nedecontata la finele lunii ....,     din care:     Obiectiv ..... ..............     Obiectiv ..... ..............     Obiectiv ..... ..............     Obiectiv ..... ..............     TOTAL: ..............IV. Alte cheltuieli pentru investiţiile realizate de la    inceputul anului, ..............    din care:    - cheltuieli de proiectare ..............    - cheltuieli pentru urmarirea investitiei ..............    - taxe, comisioane ..............V. Alte cheltuieli pentru investitii, decontate cumulat   de la inceputul anului, ..............   din care:   - cheltuieli de proiectare ..............   - cheltuieli pentru urmarirea investitiei ..............   - taxe, comisioane ..............VI. Alte cheltuieli pentru investitii, nedecontate la    finele lunii, ..............    din care:    - cheltuieli de proiectare ..............    - cheltuieli pentru urmarirea investitiei ..............    - taxe, comisioane ..............                      Raspundem pentru realitatea datelor.                Director general, Director general economic,          ............................... ...............................  +  Anexa 8la normele metodologiceSITUATIAprivind sumele preliminate pentru luna ..............., necesareîn vederea realizării locuintelorpentru tineri conform Legii nr. 152/1998                                                               - milioane lei -                                                               ----------------I. Producţia preliminata pentru luna ..........., ..............   din care:   Surse ale bugetului local ..............   Obiectiv .................... ......./......   Obiectiv .................... ......./......   Obiectiv .................... ......./......   TOTAL: ......./......II. Alte cheltuieli de investitii preliminate pentru    luna .........., ..............    din care:    - cheltuieli de proiectare ..............    - cheltuieli pentru urmarirea investitiei ..............    - taxe, comisioane ..............                      Raspundem pentru realitatea datelor.               Director general, Director general economic,          .......................... .............................  +  Anexa 9la normele metodologiceSe aprobă---------Ministru,NOTA DE FUNDAMENTAREprivind sumele necesare de la bugetul de stat pentru decontarealucrărilor executate la constructiile de locuinte pentru tinericonform Legii nr. 152/1998, pe luna .................                                                              - milioane lei -                                                              ---------------- 1. Program anul ........ ............... 2. Valoarea lucrărilor realizate de la inceputul    anului până la ........., ...............    din care:    a) proiectare ...............    b) organizarea şi desfăşurarea procedurilor de    achizitii publice ...............    c) lucrari de C+M ...............    d) alte cheltuieli pentru investitii ............... 3. Valoarea lucrărilor decontate cumulat de la începutul    anului ........., .............*)    din care:    a) proiectare ...............    b) organizarea şi desfăşurarea procedurilor de       achizitii publice ...............    c) lucrari de C+M ...............    d) alte cheltuieli pentru investitii ............... 4. Valoarea lucrărilor realizate şi nedecontate până    la finele lunii .........., ...............    din care:    a) proiectare ...............    b) organizarea şi desfăşurarea procedurilor de       achizitii publice ...............    c) lucrari de C+M ...............    d) alte cheltuieli pentru investitii ............... 5. Suma aprobata la plata de la bugetul de stat pentru    decontarea lucrărilor executate şi nedecontate până    la finele lunii ............., ...............    din care:    a) proiectare ...............    b) organizarea şi desfăşurarea procedurilor de       achizitii publice ...............    c) lucrari de C+M ...............    d) alte cheltuieli pentru investitii ...............------------    *) Valoarea lucrărilor decontate va fi aceeasi cu suma plăţilor din       extrasul de cont deschis la trezoreria statului de către Agentia       Naţională pentru Locuinte şi constituie suma justificativa şi trecuta       pe cheltuiala, conform Ordinului ministrului finanţelor nr. 1.169/1997.                                                               - milioane lei -                                                               ---------------- 6. Alocatii solicitate de la bugetul de stat pentru    decontarea lucrărilor preliminate pentru luna în curs, .............    din care:    a) proiectare .............    b) organizarea şi desfăşurarea procedurilor de       achizitii publice .............    c) lucrari de C+M .............    d) alte cheltuieli pentru investitii .............          MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI                                Avizam favorabil                                ----------------                               Secretar de stat,                               Propunem avizarea                               -----------------         DIRECTIA GENERALA ECONOMICA DIRECTIA GENERALA PENTRU             SI RELATII BUGETARE CONSTRUCTII LOCUINTE              Director general, Director general,           ....................... ....................                      DIRECTIA GENERALA PENTRU DEZVOLTAREA                   INFRASTRUCTURII, INVESTITII SI CONCESIUNI                               Director general,                        ...............................                       AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE               Director general, Director general economic,        ............................... ...............................                          Control financiar preventiv-------