ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 119 din 27 septembrie 2001privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 5 octombrie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) În vederea privatizării Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi, denumita în continuare societate, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, denumita în continuare APAPS, transfera dreptul de proprietate asupra întregului pachet de acţiuni deţinut de stat la societate către investitorul strategic, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În acord cu strategia de privatizare a societăţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2000, APAPS oferă la privatizare investitorului strategic acţiunile noi rezultate din orice conversie în acţiuni a creanţelor deţinute asupra societăţii.  +  Articolul 2În înţelesul prezentului act normativ, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: a) investitor strategic - LNM Holdings N.V., în calitate de cumpărător al pachetului majoritar de acţiuni în societate; b) data finalizarii - data realizării privatizării societăţii prin transferul către cumpărător al dreptului de proprietate asupra tuturor acţiunilor deţinute la societate de către APAPS, în numele statului, precum şi asupra celor care vor reveni APAPS ca urmare a conversiei în acţiuni a creanţelor menţionate la art. 3, 5 şi 6; c) certificate de obligaţii bugetare - certificatele care precizează obligaţiile bugetare ale societăţii, emise de Ministerul Finanţelor Publice, de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, precum şi de orice alte instituţii ale statului, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997.  +  Articolul 3Se aprobă stingerea, prin conversia în acţiuni care vor fi vândute investitorului strategic, a următoarelor creanţe asupra societăţii: a) creanţele bugetare ale Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi ale altor instituţii ale statului asupra societăţii, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri, cu excepţia majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de orice fel, care se scutesc de la plata potrivit art. 9 alin. (1), exigibile la data de 31 iulie 2001, conform certificatelor de obligaţii bugetare; b) creanţele statului constând în sume plătite de Ministerul Finanţelor Publice în calitate de garant băncilor imprumutatoare în contul împrumuturilor contractate de societate şi garantate de stat, dobânzile şi comisioanele aferente, precum şi comisionul datorat fondului de risc, exigibile la data de 31 iulie 2001.  +  Articolul 4Se aprobă stingerea, prin conversia în acţiuni care vor fi vândute investitorului strategic, a următoarelor creanţe asupra societăţii: a) creanţele bugetare ale Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi ale altor instituţii ale statului asupra societăţii, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri, cu excepţia majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de orice fel, care se scutesc de la plata potrivit art. 9 alin. (1), calculate de la data de 31 iulie 2001 până la data finalizarii; b) creanţele statului constând în sume plătite de Ministerul Finanţelor Publice în calitate de garant băncilor imprumutatoare în contul împrumuturilor contractate de societate şi garantate de stat, precum şi dobânzile şi comisioanele aferente, calculate de la data de 31 iulie 2001 până la data finalizarii.  +  Articolul 5Se aprobă stingerea, prin conversia în acţiuni care vor fi vândute investitorului strategic, a creanţelor APAPS asupra societăţii, constând în dividende şi finanţări.  +  Articolul 6 (1) Se aprobă preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, prin contract de cesiune de creanta, a creanţelor bancare reprezentând credite şi dobânzi aferente acestora, în limita sumei de 20 milioane dolari S.U.A., clasificate la categoria "pierderi", conform prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 409/2001, pe care Banca Comercială Română - S.A. le are asupra societăţii. În schimbul activelor preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare Banca Comercială Română - S.A. va primi titluri de stat denominate în valută, la valoarea nominală totală de 20 milioane dolari S.U.A. (2) Titlurile de stat sunt negociabile, au scadenta la 2 ani, se emit cu data predării creanţelor la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare şi sunt purtătoare de dobânda de 5% pe an, calculată şi plătită trimestrial. (3) Plata dobânzii titlurilor de stat emise în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se efectuează în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare trimestrului expirat. (4) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 409/2001, se aproba preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanţelor pe care societatea le are împotriva societăţilor comerciale "Tepro" - S.A. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, Str. Chisinaului nr. 132, judeţul Iaşi, şi "Helitube" - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, sos. Colentina nr. 461, sectorul 2. (5) Se aprobă stingerea, prin conversia în acţiuni care vor fi vândute investitorului strategic, a creanţelor Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare, precum şi a creanţelor care vor fi preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare conform alin. (1), diminuate cu valoarea nominală a creanţelor preluate conform alin. (4).  +  Articolul 7Se aprobă stingerea debitelor societăţii, exigibile la data finalizarii, către societăţile comerciale "Electrica" - S.A., "Termoelectrica"- S.A., "Romgaz" - S.A., "Distrigaz Sud" - S.A. şi "C.F.R. Marfa" - S.A. în condiţiile prevăzute de lege, cu respectarea următoarelor reguli: a) totalul debitelor, inclusiv majorările de tarif, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată nerecuperate de creditorii menţionaţi mai sus şi a penalitatilor de întârziere aferente acestor debite, vor face obiectul unor conversii în acţiuni la valoarea nominală de 25.000 lei/acţiune; b) taxa pe valoarea adăugată colectata, aferentă acestor debite şi nerecuperata de creditorii menţionaţi, se anulează la data finalizarii, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 8 (1) Se mandatează reprezentanţii statului în cadrul organelor de conducere ale societăţii sa acţioneze pentru: a) majorarea capitalului social al societăţii prin conversia în acţiuni a tuturor creanţelor menţionate la art. 3-7, la valoarea nominală a acestora de 25.000 lei/acţiune; b) ridicarea dreptului de preferinta al celorlalţi acţionari la subscrierea de noi aporturi pentru menţinerea cotei lor de participare la capitalul social. (2) În sensul art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conversia reprezintă un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferinta al acţionarilor existenţi la subscrierea acţiunilor nou-emise. (3) Se mandatează reprezentanţii statului în cadrul organelor de conducere ale creditorilor menţionaţi la art. 7 sa acţioneze pentru aprobarea conversiei în acţiuni, la valoarea nominală de 25.000 lei/acţiune, a tuturor creanţelor acestora asupra societăţii, la paritate cu valoarea nominală a creanţelor. (4) Acţiunile emise de societate ca urmare a conversiilor, aparţinând creditorilor menţionaţi la art. 3, 4 şi 6, se transfera către APAPS pe bază de protocol, în vederea vânzării acestora către investitorul strategic. (5) Se mandatează reprezentanţii statului în cadrul organelor de conducere ale creditorilor menţionaţi la art. 7 sa acţioneze pentru transmiterea către APAPS, pe bază de protocol, a acţiunilor aparţinând acestora, emise de societate ca urmare a conversiilor, în vederea vânzării lor către investitorul strategic. (6) Sumele rezultate în urma vânzării acţiunilor se distribuie de APAPS instituţiilor şi societăţilor comerciale menţionate la art. 3, 4, 6 şi 7, proporţional cu valoarea creanţelor convertite în acţiuni, în termen de 30 de zile de la data încasării preţului.  +  Articolul 9 (1) Se scutesc de la plata toate majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel aferente creanţelor prevăzute la art. 3-7, acumulate până la data conversiilor. (2) La data conversiei în acţiuni a creanţelor APAPS asupra societăţii, conform prevederilor art. 5, se anulează şi obligaţiile APAPS către buget ca urmare a neincasarii dividendelor.  +  Articolul 10 (1) Creditorii menţionaţi la art. 3-6 sunt mandataţi sa renunţe la toate litigiile, acţiunile în justiţie sau în faţa instanţelor arbitrale, precum şi la acţiunile de executare silită în legătură cu creanţele ce vor fi convertite conform dispoziţiilor art. 3-6 şi să solicite ridicarea şi radierea oricărei garanţii reale mobiliare sau imobiliare, precum şi a oricăror alte sarcini instituite în orice moment, pentru a asigura rambursarea creanţelor respective. (2) Reprezentanţii statului în organele de conducere ale creditorilor menţionaţi la art. 7 sunt mandataţi sa acţioneze pentru renunţarea la toate litigiile, acţiunile în justiţie sau în faţa instanţelor arbitrale, precum şi la acţiunile de executare silită în legătură cu creanţele ce vor fi convertite conform dispoziţiilor art. 7 şi să solicite ridicarea şi radierea oricărei garanţii reale mobiliare sau imobiliare, precum şi a oricăror alte sarcini instituite în orice moment, pentru a asigura rambursarea creanţelor respective.  +  Articolul 11 (1) Prin derogare de la prevederile art. 32 din Legea datoriei publice nr. 81/1999, debitele neachitate de către societate, inclusiv dobânzile şi comisioanele aferente, rezultate din contractele de împrumut extern cu garanţia statului, vor fi plătite în continuare la scadenta, de Ministerul Finanţelor Publice în numele societăţii. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) vor fi rambursate eşalonat de către societate în termen de 10 ani, cu o perioadă de graţie de 3 ani. (3) Societatea va fi scutită de obligaţia de plată a oricăror majorări de întârziere şi penalităţi pe perioada de graţie. În cazul în care societatea nu îşi va respecta oricare dintre termenele de plată prevăzute în acordurile de eşalonare, se vor percepe majorări de întârziere, conform legislaţiei în vigoare, de la data scadentei până la plata integrală a debitului.  +  Articolul 12Se scutesc de la plata taxelor vamale şi a taxei pe valoarea adăugată importurile de echipamente, materii prime şi orice alte produse, efectuate direct de către societate în vederea realizării obiectului principal de activitate şi a efectuării angajamentului privind investiţiile tehnologice şi de protecţie a mediului, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data finalizarii, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 13Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată se scutesc de la plata taxei pe valoarea adăugată livrările de pe piaţa interna de echipamente, materii prime şi de orice alte produse către societate, în vederea realizării angajamentului privind investiţiile tehnologice şi de protecţie a mediului, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data finalizarii, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Furnizorii vor deduce taxa aferentă bunurilor achiziţionate destinate acestor operaţiuni.  +  Articolul 14 (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 se acordă o amânare de 3 ani pentru achitarea taxei pe valoarea adăugată de plată, rezultată din decontul de T.V.A. întocmit lunar, începând cu data finalizarii. (2) Taxa pe valoarea adăugată de plată, rezultată în urma întocmirii decontului lunar, se va inregistra în contul 4428 "T.V.A. neexigibila." La sfârşitul perioadei de 3 ani suma taxei pe valoarea adăugată amânată la plata, cumulată în contul 4428, se achită într-o singura transa.  +  Articolul 15Se acorda societăţii următoarele facilităţi temporare privitoare la plata contribuţiilor de asigurări sociale, contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiilor la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, după cum urmează: a) eşalonarea plăţii, cu o perioadă de graţie de 36 de luni de la data finalizarii, pentru sumele aferente primelor 36 de luni de la data finalizarii, în sensul că debitele aferente fiecăreia dintre aceste luni, înregistrate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale în această perioadă, se vor plati lunar începând cu luna a 37-a de la data finalizarii (data primei plati); b) amânarea la plata cu 24 de luni de la data primei plati a sumelor reprezentând diferenţa dintre contribuţia lunară pentru asigurări sociale normal datorată şi suma pe care societatea ar urma sa o plătească lunar, în limita cheltuielilor cu salariile prevăzute în bugetul sau anual de venituri şi cheltuieli (diferenţa cumulată); c) plata diferenţei cumulate în 36 de rate lunare începând cu luna a 25-a de la data primei plati; d) pe perioada cuprinsă între data finalizarii şi a 61-a luna de la data finalizarii nu se datorează penalităţi de întârziere.  +  Articolul 16Prin derogare de la prevederile art. 1 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, societatea este scutită de la plata impozitului pe profit pe o perioadă de 5 ani începând cu data de 1 ianuarie 2002.  +  Articolul 17APAPS este mandatata sa acorde investitorului strategic, pentru o perioadă de 5 ani de la data finalizarii, o opţiune de cumpărare pentru toate acţiunile noi dobândite în numele statului la societate.  +  Articolul 18Nerespectarea destinaţiei bunurilor ce intra sub incidenţa art. 12 şi 13 conduce la plata de către societate a taxelor vamale şi a taxei pe valoarea adăugată aferente.  +  Articolul 19 (1) Salariaţii societăţii care într-o perioadă de 36 de luni de la data finalizarii se pensionează în condiţiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea obţinerii pensiei pentru limita de vârsta, a pensiei anticipate sau a pensiei anticipate parţial, beneficiază, până la expirarea perioadei celor 36 de luni, şi de un venit de completare egal cu diferenţa dintre pensia calculată şi salariul individual mediu net din ultimele 12 luni de activitate. (2) Salariaţii al căror contract individual de muncă va inceta, inclusiv pe baza acordului încheiat între societate şi salariat, într-o perioadă de 12 luni de la data finalizarii beneficiază de ajutor de şomaj stabilit în baza prevederilor legale în vigoare şi au dreptul, până la expirarea perioadei celor 12 luni, la un venit de completare egal cu diferenţa dintre nivelul ajutorului de şomaj şi salariul individual mediu net din ultimele 12 luni de activitate. (3) Sumele destinate acoperirii valorii venitului de completare se suporta de la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi sunt exceptate de la plata obligaţiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat. (4) Rambursarea parţială a plăţilor efectuate în acest scop de la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj se va face din bugetul componentei de plati compensatorii a Programului RICOP, în conformitate cu prevederile memorandumului de finanţare şi ale memorandumului de înţelegere RICOP. (5) Veniturile de completare de care pot beneficia salariaţii societăţii, care îşi încetează activitatea în perioada de 36 de luni de la data finalizarii, sunt asimilate plăţilor compensatorii şi se vor acorda în condiţiile prevăzute prin prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 20Începând cu data finalizarii până la data integrării României în Uniunea Europeană societatea va fi exonerată de la obligaţia respectării oricăror preţuri de export care ar putea fi impuse în numele statului român de către orice autoritate competentă, cu condiţia ca preţul de export practicat sa acopere costurile de fabricaţie şi să asigure o marja de profit.  +  Articolul 21Prin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, APAPS este mandatata sa notifice Consiliului Concurentei, în numele Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi al oricăror alte instituţii publice care acorda ajutoarele de stat în sensul prevederilor Legii nr. 143/1999, ajutoarele de stat acordate de aceste instituţii printr-un singur formular de notificare.  +  Articolul 22În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Finanţelor Publice va prezenta Guvernului spre aprobare normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 7, 11, 12 şi 13 din aceasta.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul Autorităţiipentru Privatizareşi Administrarea ParticipatiilorStatului,Ovidiu Tiberiu MusetescuMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu--------------