ACORD EUROPEAN din 1 mai 1971ce completează Convenţia asupra semnalizarii rutiere, deschisă semnării la Viena la 8 noiembrie 1968*)
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 86 din 20 octombrie 1980    Notă *) Traducere Părţile contractante, părţi în Convenţia asupra semnalizarii rutiere, deschisă semnării la Viena la 8 noiembrie 1968, dornice sa stabilească în Europa o mai mare uniformizare a regulilor privitoare la indicatoarele şi simbolurile rutiere, precum şi la marcajele rutiere, au convenit asupra celor ce urmează:  +  Articolul 1Părţile contractante, părţi în Convenţia asupra semnalizarii rutiere, deschisă semnării la Viena la 8 noiembrie 1968, vor lua măsurile corespunzătoare pentru ca sistemul semnalizarii rutiere şi al marcajelor rutiere aplicat pe teritoriul lor să fie conform cu dispoziţiile anexei la prezentul acord.  +  Articolul 21. Prezentul acord va fi deschis semnării pînă la 30 aprilie 1972 de către statele ce sînt semnatare ale Convenţiei asupra semnalizarii rutiere, deschisă semnării la Viena la 8 noiembrie 1968, sau care au aderat la ea şi care sînt fie membre ale Comisiei Economice pentru Europa a Naţiunilor Unite, fie admise la comisie cu caracter consultativ conform paragrafului 8 din mandatul acestei comisii. 2. Prezentul acord este supus ratificării după ce statul va ratifica Convenţia asupra semnalizarii rutiere, deschisă semnării la Viena la 8 noiembrie 1968, sau va adera la ea. Instrumentele de ratificare vor fi depuse pe lîngă secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. 3. Prezentul acord rămîne deschis aderării oricărui stat prevăzut 1a paragraful 1 al prezentului articol şi care este parte în Convenţia asupra semnalizarii rutiere, deschisă semnării la Viena la 8 noiembrie 1968. Instrumentele de aderare vor fi depuse pe lîngă secretarul general.  +  Articolul 31. Orice stat va putea, atunci cînd va semna sau ratifica prezentul acord ori va adera la el, sau oricînd ulterior, sa declare printr-o înştiinţare adresată secretarului general ca acordul intră în vigoare pentru toate teritoriile sau doar pentru unul dintre ele care asigura relaţiile internaţionale. Acordul va intra în vigoare pe teritoriul sau teritoriile prevăzute în înştiinţare după 30 de zile de la data cînd secretarul general a primit înştiinţarea sau la data intrării în vigoare a acordului pentru statul ce adresează înştiinţarea, dacă această dată este posterioară precedentei. 2. Orice stat care face o declaraţie potrivit paragrafului 1 al prezentului articol va putea, oricînd ulterior, prin înştiinţare adresată secretarului general, sa declare ca acordul va inceta sa mai fie în vigoare pe teritoriul prevăzut în înştiinţare, iar acordul va inceta sa mai fie în vigoare pe acel teritoriu după un an de la data primirii acestei instiintari de către secretarul general.  +  Articolul 41. Prezentul acord va intra în vigoare după 12 luni de la data depunerii celui de al zecelea instrument de ratificare sau de aderare. 2. Pentru fiecare stat care va ratifica prezentul acord sau va adera la el după depunerea celui de al zecelea instrument de ratificare sau de aderare, acordul va intra în vigoare după 12 luni de la data depunerii, de către acest stat, a instrumentului sau de ratificare sau de aderare. 3. Dacă data intrării în vigoare, conform paragrafelor 1 şi 2 ale prezentului articol este anterioară aceleia ce rezultă din aplicarea art. 39 din Convenţia asupra semnalizarii rutiere, deschisă semnării la Viena la 8 noiembrie 1968, acordul va intra în vigoare, potrivit paragrafului 1 al acestui articol, la aceasta din urma data.  +  Articolul 5La intrarea sa în vigoare, prezentul acord va abroga şi înlocui, în relaţiile dintre părţile contractante, dispoziţiile din Protocolul privitor la semnalizarea rutiera cuprinse în Acordul european ce completează Convenţia asupra circulaţiei rutiere şi Protocolul privitor la semnalizarea rutiera, semnate la Geneva la 16 septembrie 1950, Acordul referitor la semnalizarea santierelor, semnat la Geneva la 16 decembrie 1955, şi Acordul european referitor la marcajele rutiere, semnat la Geneva la 13 decembrie 1957.  +  Articolul 61. După o perioadă de 12 luni, cu începere de la data intrării în vigoare a prezentului acord, orice parte contractantă va putea propune unu sau mai multe amendamente la acord. Textul oricărei propuneri de amendament, însoţit de o expunere de motive, va fi adresat secretarului general care îl va comunică tuturor părţilor contractante. Părţile contractante vor avea posibilitatea de a-i face cunoscut într-un termen de 12 luni următoare datei acestei comunicări: a) ca accepta amendamentul sau b) ca îl resping, ori c) ca doresc să fie convocată o conferinţa pentru a-l examina. Secretarul general va transmite textul amendamentului propus şi celorlalte state prevăzute la art. 2 al prezentului acord. 2. a) Orice propunere de amendament ce va fi comunicată conform dispoziţiilor paragrafului 1 al prezentului articol va fi considerată acceptată dacă, în termenul de 12 luni sus-menţionat, cel puţin o treime din părţile contractante informează secretarul general, fie ca resping amendamentul, fie ca doresc să se convoace o conferinţa pentru a-l examina. Secretarul general va înştiinţa toate părţile contractante despre orice acceptare sau respingere a amendamentului propus şi despre orice cerere de convocare a unei conferinţe. Dacă numărul total al respingerilor şi al cererilor primite în termenul de 12 luni este mai mic de o treime din numărul total al părţilor contractante, secretarul general va înştiinţa toate părţile contractante ca amendamentul va intra în vigoare după 6 luni de la expirarea termenului de 12 luni prevăzut la paragraful 1 al prezentului articol pentru toate părţile contractante, cu excepţia celor care, în termenul respectiv, au respins amendamentul sau au cerut convocarea unei conferinţe pentru a-l examina. b) Orice parte contractantă care, în timpul acestui termen de 12 luni, va respinge propunerea de amendament sau de convocare a unei conferinţe pentru a-l examina, va putea, oricînd după expirarea acestui termen, sa încunoştinţeze secretarul general ca accepta amendamentul, iar secretarul general va comunică aceasta tuturor celorlalte părţi contractante. Amendamentul va intra în vigoare, pentru partea contractantă care va face cunoscută acceptarea sa, după 6 luni de la data la care secretarul general va primi înştiinţarea. 3. Dacă un amendament propus n-a fost acceptat conform paragrafului 2 al prezentului articol şi dacă, în termenul de 12 luni prevăzut la paragraful 1 al prezentului articol, cel puţin jumătate din numărul total al părţilor contractante informează pe secretarul general ca resping amendamentul propus şi dacă cel puţin o treime din numărul total al părţilor contractante, dar nu mai puţin de cinci, îl informează ca îl accepta sau ca doresc convocarea unei conferinţe pentru a-l examina, secretarul general va convoca o conferinţa pentru a examina amendamentul propus sau orice alta propunere cu care va fi sesizat conform paragrafului 4 al acestui articol. 4. Dacă a fost convocată o conferinţa conform dispoziţiilor paragrafului 3 al prezentului articol, secretarul general va invita la aceasta toate părţile contractante, precum şi celelalte state prevăzute la art. 2 al prezentului acord. El va cere tuturor statelor invitate la conferinţa să-i prezinte, cel tirziu în termen de 6 luni înainte de data deschiderii, orice propunere pe care o vor dori să fie examinata de acea conferinţa în afară de amendamentul propus, comunicînd aceste propuneri, în termen de 3 luni înainte de data deschiderii conferintei, tuturor statelor invitate la conferinţa. 5. a) Orice amendament la prezentul acord va fi considerat ca acceptat dacă a fost adoptat cu o majoritate de două treimi a statelor reprezentate la conferinţa, cu condiţia ca aceasta majoritate sa grupeze cel puţin două treimi a părţilor contractante reprezentate la conferinţa. Secretarul general va incunostinta toate părţile contractante despre adoptarea amendamentului, care va intra în vigoare după 12 luni de la aceasta înştiinţare pentru toate părţile contractante, cu excepţia acelora care, înăuntrul acestui termen, vor înştiinţa secretarul general ca resping amendamentul. b) Orice parte contractantă care va respinge un amendament în acest termen de 12 luni va putea, oricînd, sa înştiinţeze pe secretarul general ca îl accepta, iar secretarul general va transmite aceasta înştiinţare tuturor celorlalte părţi contractante. Amendamentul va intra în vigoare pentru partea contractantă care va face cunoscută acceptarea sa după 6 luni de la data la care secretarul general va primi înştiinţarea sau la sfîrşitul termenului de 12 luni, dacă data este posterioară precedentei. 6. Dacă propunerea de amendament nu este considerată ca acceptată conform paragrafului 2 al prezentului articol şi dacă condiţiile prevăzute la paragraful 3 al prezentului articol pentru convocarea unei conferinţe nu sînt întrunite, propunerea de amendament va fi considerată respinsă. 7. Independent de procedura de amendament prevăzută la paragrafele 1-6 ale prezentului articol, anexa la prezentul acord poate fi modificată prin înţelegere între organele competente ale părţilor contractante. Dacă organul competent al unei părţi contractante a declarat ca legislaţia sa naţionala îl obliga sa condiţioneze înţelegerea de o autorizare specială în acest scop sau de aprobarea unui organ legislativ, consimţămîntul organului competent al părţii contractante la modificarea anexei nu va fi considerat ca dat decît atunci cînd acest organ va comunică secretarului general ca autorizările sau aprobările cerute au fost obţinute. Înţelegerea între organele competente va putea sa prevadă ca, într-o perioadă de tranzitie, vechile dispoziţii ale anexei vor rămîne în vigoare, total sau parţial, simultan cu cele noi. Secretarul general va fixa data intrării în vigoare a noilor dispoziţii. 8. Fiecare stat, în momentul cînd va semna sau va ratifica acest acord ori va adera 1a el, va înştiinţa pe secretarul general despre denumirea şi adresa organului competent sa dea acordul prevăzut la paragraful 7 al prezentului articol.  +  Articolul 7Orice parte contractantă va putea denunta prezentul acord prin înştiinţare scrisă adresată secretarului general. Denunţarea îşi va produce efectul după un an de la data la care secretarul general va primi înştiinţarea. Orice parte contractantă care va inceta de a fi parte în Convenţia asupra semnalizarii rutiere, deschisă semnării la Viena la 8 noiembrie 1968, va inceta pe aceeaşi dată să fie parte şi la prezentul acord.  +  Articolul 8Acordul va inceta de a fi în vigoare dacă numărul părţilor contractante este mai mic de cinci într-o perioadă oarecare de 12 luni consecutive, precum şi atunci cînd va inceta de a fi în vigoare Convenţia asupra semnalizarii rutiere, deschisă semnării la Viena la 8 noiembrie 1968.  +  Articolul 91. Orice neînţelegere între doua sau mai multe părţi contractante referitoare la interpretarea sau aplicarea prezentului acord, pe care părţile contractante în litigiu nu au putut-o soluţiona pe cale de negocieri sau în orice alt mod, va fi supusă arbitrajului dacă oricare dintre părţile contractante în litigiu o cere şi va fi trimisa unuia sau mai multor arbitri aleşi de comun acord de părţile în litigiu. Dacă, în termen de 3 luni de la data cererii de arbitraj, părţile în litigiu nu ajung la o înţelegere asupra alegerii arbitrului sau arbitrilor, oricare din aceste părţi va putea cere secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite sa desemneze un singur arbitru căruia îi va trimite neintelegerea, pentru a decide. 2. Hotărîrea arbitrului sau a arbitrilor desemnaţi conform paragrafului 1 al prezentului articol va fi obligatorie pentru părţile contractante în litigiu.  +  Articolul 10Nici o dispoziţie a acestui acord nu va fi interpretată ca interzicind unei părţi contractante sa ia măsurile corespunzătoare cu dispoziţiile Cartei Naţiunilor Unite şi limitate la cerinţele situaţiei pe care o apreciază necesară pentru siguranţa sa externa şi interna.  +  Articolul 111. Orice stat va putea, în momentul cînd va semna acest acord sau va depune instrumentul de ratificare sau de aderare, sa declare că nu se considera legat de art. 9 al acestui acord. Celelalte părţi contractante nu vor fi legate de art. 9 faţă de oricare din părţile contractante care va face o asemenea declaraţie. 2. Rezervele la prezentul acord, altele decît cea prevăzută la paragraful 1 al acestui articol, sînt permise cu condiţia să fie formulate în scris şi, dacă sînt formulate înainte de depunerea instrumentului de ratificare sau de aderare, să fie confirmate în acel instrument. 3. Orice stat, în momentul cînd va depune instrumentul sau de ratificare a acordului sau de aderare la acesta, va înştiinţa în scris pe secretarul general în ce măsura rezervele ce le va formula la Convenţia asupra semnalizarii rutiere, deschisă semnării la Viena la 8 noiembrie 1968, se aplică prezentului acord. Acelea dintre rezerve ce nu vor face obiectul înştiinţării efectuate în momentul depunerii instrumentului de ratificare a prezentului acord sau de aderare la acesta vor fi considerate ca neaplicindu-se prezentului acord. 4. Secretarul general va comunică rezervele şi înştiinţările efectuate în aplicarea prezentului acord tuturor statelor prevăzute la art. 2 al prezentului acord. 5. Orice stat care va face o declaraţie, o rezervă sau o înştiinţare potrivit prezentului articol va putea, oricînd, sa o retragă prin înştiinţare adresată secretarului general. 6. Orice rezerva efectuată conform paragrafului 2 sau adusă la cunoştinţa conform paragrafului 3 al prezentului articol: a) modifica, pentru partea contractantă care a efectuat sau adus la cunoştinţa acea rezerva, dispoziţiile acordului asupra cărora poarta rezerva, în limitele acesteia; b) modifica aceste dispoziţii în aceleaşi limite pentru celelalte părţi contractante pentru ceea ce tine de relaţiile cu partea contractantă ce a efectuat sau a adus la cunoştinţa rezerva.  +  Articolul 12În afară de declaraţiile, înştiinţările şi comunicările prevăzute la art. 6 şi 11 ale prezentului acord, secretarul general va aduce la cunoştinţa părţilor contractante şi celorlalte state prevăzute la art. 2: a) semnăturile, ratificarile şi aderarile, conform art. 2; b) înştiinţările şi declaraţiile, conform art. 3; c) datele de intrare în vigoare a prezentului acord, conform art. 4; d) data de intrare în vigoare a amendamentelor la prezentul acord, conform paragrafelor 2, 5 şi 7 ale art. 6; e) denunţarea, conform art. 7; f) încetarea prezentului acord, conform art. 8.  +  Articolul 13După 30 aprilie 1972, originalul prezentului acord va fi depus pe lîngă secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care va transmite copii certificate conforme tuturor statelor prevăzute la art. 2 al prezentului acord. Pentru care împuterniciţii, legal autorizaţi de guvernele lor, au semnat prezentul acord. Încheiat la Geneva la 1 mai 1971, într-un singur exemplar în limbile engleza, franceza şi rusa, cele trei texte fiind la fel de valabile.  +  Anexa 11. Pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei anexe, termenul convenţie înseamnă Convenţia asupra semnalizarii rutiere, deschisă semnării la Viena la 8 noiembrie 1968. 2. Prezenta anexa nu conţine decît completări şi modificări aduse dispoziţiilor corespunzătoare ale convenţiei. 3. La articolul 1 al convenţiei (Definiţii) Alineatul b) Acest alineat se va citi astfel: localitate înseamnă un spaţiu care cuprinde imobile construite şi ale cărui intrari şi iesiri sînt stabilite în mod special ca atare." Alineatul 1 Vehiculele cu trei roti a căror greutate în gol nu depăşeşte 400 kg se asimilează motocicletelor. Alineat suplimentar, de adăugat la sfîrşitul acestui articol Acest alineat se va citi astfel: "Se asimilează pietonilor persoanele care imping sau trag un carucior pentru copil, pentru bolnav sau infirm, sau orice alt vehicul de dimensiuni mici şi fără motor, cele care conduc cu bratul o bicicleta sau o motoreta, precum şi infirmii care se deplaseaza într-un scaun rulant miscat de ei înşişi sau care circulă cu viteza redusă." 4. La articolul 3 al convenţiei (Obligaţii ale părţilor contractante) Paragraful 3 Acest paragraf se va citi astfel: "Orice indicator, simbol, instalatie sau marcaj neconform sistemului stabilit prin convenţie şi prezentul acord va fi înlocuit în decurs de 10 ani cu începere de la data intrării în vigoare a acordului. În cursul acestei perioade şi în scopul de a obisnui pe participanţii la circulaţie cu sistemul stabilit prin convenţie şi prezentul acord, indicatoarele, simbolurile şi inscripţiile anterioare vor putea fi menţinute alături de cele prevăzute de convenţie şi de prezentul acord." 5. La articolul 6 al convenţiei Paragraful 4 Dispoziţiile acestui paragraf, care sînt recomandări în convenţie, vor fi obligatorii. 6. La articolul 7 al convenţiei Paragraful 1 Fraza suplimentară de adăugat la sfîrşitul paragrafului Aceasta fraza se va citi astfel: "Mai mult, în ce priveşte indicatoarele respective, se recomanda sa nu fie folosite pe acelaşi sector de drum indicatoare iluminate sau prevăzute cu materiale sau dispozitive reflectorizante şi indicatoare care nu sînt la fel cu acestea." 7. La articolul 8 al convenţiei Paragraful 3 Acest paragraf se va citi astfel: "În timpul perioadei tranzitorii de 10 ani arătată la pct. 4 al prezentei anexe, ca şi în împrejurări deosebite, pentru a usura interpretarea indicatoarelor se poate adauga o inscripţie într-un panou dreptunghiular situat sub indicatoare sau înăuntrul unui panou dreptunghiular ce include semnalul; o atare inscripţie poate fi, de asemenea, instalata chiar pe indicator în cazul în care înţelegerea acestuia nu este stinjenitoare pentru conducătorii care nu pot înţelege inscripţia." 8. La articolul 9 al convenţiei Paragraful 1 Fiecare stat va alege modelul Aa ca indicator de avertizare. 9. La articolul 10 al convenţiei (Indicatoare de prioritate) Paragraful 3 Fiecare stat va alege modelul B, 2a pentru indicatorul "Oprire". Paragraful 6 Presemnalizarea indicatorului B, 1 se va face cu ajutorul aceluiaşi indicator completat cu un panou suplimentar al modelului 1 indicat în anexa nr. 7 a convenţiei. Presemnalizarea indicatorului B, 2a se va face cu ajutorul indicatorului B, 1 completat cu un panou dreptunghiular ce va conţine simbolul "STOP" şi o cifra ce indica la ce distanta se afla indicatorul B, 2a. 10. La articolul 18 al convenţiei (Indicatoare de localizare) Paragraful 2 Acest paragraf se va citi astfel: "Indicatoarele E, 9a şi E, 9c, conforme modelelor ce figurează în anexa nr. 9 a convenţiei, înştiinţează pe participanţii la circulaţie ca reglementarea generală a circulaţiei în vigoare în localităţi situate pe teritoriul statului se aplică începînd de la indicatoarele E, 9a pînă la indicatoarele E, 9c, în afară de cazul cînd o alta reglementare ar fi valabilă pe unele sectoare de drumuri din localităţi. Ele apar sub forma de inscripţii de culoare închisă pe fond alb sau de culoare deschisă şi se instaleaza la intrările, respectiv la ieşirile din localităţi. Totuşi, indicatorul B, 4 va trebui totdeauna să fie instalat, cît timp prioritatea încetează la traversarea localităţii, pe drumurile cu prioritate semnalizate cu indicatorul B, 3." Paragraful 3 Acest paragraf se va citi astfel: "Indicatoarele de localizare folosite în alte scopuri decît cele menţionate la paragraful 2 al acestui articol, astfel cum este redactat mai sus, trebuie să fie net distincte de indicatoarele prevăzute la acest paragraf; ele trebuie să fie sub forma de inscripţii albe sau de culoare deschisă pe fond de culoare închisă." 11. La articolul 23 al convenţiei (Indicatoare destinate sa dirijeze circulaţia vehiculelor) Paragraf suplimentar, de adăugat imediat după paragraful 3 al acestui articol Acest paragraf se va citi astfel: "a) Dispoziţiile paragrafelor l, 2 şi 3 ale art. 6 al convenţiei se aplică semnalelor luminoase de circulaţie, cu excepţia celor folosite la trecerile la nivel; b) Semnalele luminoase pentru circulaţia în intersectii vor fi instalate înainte de intersectie sau în mijlocul şi deasupra acesteia; ele pot fi repetate de cealaltă parte a intersectiei; c) În plus, se recomanda ca legislatiile naţionale sa prevadă ca semnalele luminoase de circulaţie: i) să fie instalate încît sa nu stînjenească circulaţia vehiculelor pe partea carosabilă şi, pentru cele instalate pe acostamente, sa stînjenească pietonii cît mai puţin posibil; îi) să fie vizibile cu usurinta de departe şi uşor înţelese la apropierea de ele; iii) să fie standardizate pe teritoriul fiecărei părţi contractante, ţinînd seama de categoriile de drumuri." Paragraful 9 Acest paragraf se va citi astfel: "Cînd lumina verde din sistemul cu trei culori are forma uneia sau mai multor sageti verzi pe fond negru, aprinderea acesteia sau acestor sageti înseamnă ca vehiculele nu pot merge decît în direcţia sau direcţiile astfel indicate. Sagetile ce permit să se meargă înainte vor avea virful îndreptat spre în sus." Paragraful 10 Începutul acestui paragraf se va citi astfel: "Cînd un semnal din sistemul cu trei culori are una sau mai multe lumini verzi suplimentare sub forma uneia sau unor sageti verzi pe fond rotund negru, aprinderea..." Paragraf suplimentar, de adăugat imediat după paragraful 10 al acestui articol Acest paragraf se va citi astfel: "Cînd lumina roşie sau lumina galbena are forma uneia sau mai multor sageti, indicaţia data de aceste lumini este limitată la direcţia sau direcţiile arătate de sageata sau de sageti." Paragraf suplimentar, de adăugat imediat după paragraful 11 al acestui articol Acest paragraf se va citi astfel: "În cazuri speciale, cînd nu este necesar să se folosească continuu semnale luminoase, poate fi folosit un semnal compus dintr-o lumina roşie neintermitenta precedată de o lumina galbena neintermitenta; aceasta ultima lumina poate fi precedată de o lumina galbena intermitenta." 12. La articolul 24 al convenţiei (Semnale adresate numai pietonilor) Paragraful 1 alineatul a) îi) Aceasta dispoziţie nu va fi aplicată. Paragraful 2 Acest paragraf se va citi astfel: "Semnalele luminoase adresate pietonilor vor fi în sistem cu doua culori avînd doua lumini, respectiv roşu şi verde. Niciodată nu vor fi aprinse în acelaşi timp doua lumini." Paragraful 3 Acest paragraf se va citi astfel: "Luminile vor fi dispuse vertical, lumina roşie fiind totdeauna sus, iar lumina verde totdeauna jos. Lumina roşie va avea forma unui pieton nemiscat sau a unor pietoni nemiscati, iar lumina verde, forma unui pieton în mers sau a unor pietoni în mers." 13. La articolul 31 al convenţiei (Semnalizarea santierelor) Paragraful 2 Barierele nu vor fi vopsite în benzi alternante negre şi albe sau negre şi galbene. 14. La articolul 32 al convenţiei (Marcaj luminos sau reflectorizant) Acest articol se va citi astfel: "1. Se recomanda să se semnalizeze prezenta pe partea carosabilă a bornelor sau a refugiilor cu ajutorul luminilor sau dispozitivelor reflectorizante albe sau galbene. 2. Cînd marginile părţii carosabile sînt semnalizate cu ajutorul luminilor sau dispozitivelor reflectorizante, acestea vor fi: a) ori toate albe sau galbene deschis; b) ori albe sau galbene deschis pentru a semnaliza marginea părţii carosabile opusă sensului circulaliei şi roşii sau galbene închis pentru a semnaliza marginea părţii carosabile corespunzătoare sensului circulaţiei. 3. Fiecare stat parte la prezentul acord va adopta pentru întregul teritoriu aceeaşi culoare sau acelaşi sistem de culori pentru luminile sau dispozitivele reflectorizante prevăzute la prezentul articol." 15. La articolul 33 al convenţiei Paragraful 1, alineatul a) Acest alineat se va citi astfel: "Dacă la o trecere la nivel este instalata o semnalizare pentru a anunta apropierea trenurilor sau iminenta închiderii barierelor ori semibarierelor, ea va fi alcătuită dintr-o lumina roşie intermitenta sau din două lumini roşii intermitente alternativ, astfel cum este prevăzut la paragraful 1 b) al art. 23 al convenţiei. La trecerile la nivel fără bariere sau semibariere, semnalizarea va fi alcătuită, de preferinta, din două lumini roşii intermitente alternativ. Totuşi: i) Luminile roşii intermitente pot fi completate sau înlocuite de un semnal luminos din sistemul roşu - galben - verde, descris la paragraful 2 al art. 23 al convenţiei, sau de un astfel de semnal din care lipseşte lumina verde dacă alte semnale luminoase cu trei culori se afla pe drum puţin înainte de trecerea la nivel sau dacă trecerea la nivel este prevăzută cu bariere. Luminile roşii intermitente de la trecerile la nivel cu semibariere nu vor putea fi înlocuite în felul indicat în fraza anterioară; ele vor putea fi, totuşi, astfel completate cu condiţia ca alte semnale cu trei culori să se găsească pe drum cu puţin înainte de trecerea la nivel. îi) Pe drumurile de pămînt unde circulaţia este foarte redusă şi pe cararile pentru pietoni, nu poate fi folosit decît un semnal sonor." Paragraful 2 Acest paragraf se va citi astfel: "Semnalele luminoase vor fi instalate la marginea părţii carosabile corespunzătoare sensului circulaţiei; atunci cînd împrejurările cer, de exemplu condiţiile de vizibilitate ale indicatoarelor sau intensitatea circulaţiei, indicatoarele vor fi repetate de cealaltă parte a drumului. Totuşi, dacă condiţiile locale impun, luminile vor putea fi repetate deasupra părţii carosabile sau pe un refugiu de pe partea carosabilă." 16. La articolul 35 al convenţiei Paragraful 1 Barierele şi semibarierele trecerilor la nivel nu vor fi marcate cu benzi alternante de culori negru şi alb sau negru şi galben. 17. La anexa nr. 1 - Secţiunea B - a convenţiei Paragraful 2 (Coborîre periculoasa) Acest paragraf se va citi astfel: "Pentru a anunta apropierea unei coboriri de mare inclinare, se va folosi indicatorul A, 2a. Partea stinga a indicatorului A, 2a ocupa unghiul sting al panoului indicatorului, iar baza să se întinde pe toată lăţimea acestui panou; cifra indica inclinarea în procente." Paragraful 3 (Urcare cu inclinare mare) Acest paragraf se va citi astfel: "Pentru a anunta apropierea unei urcari cu inclinare mare, se va folosi simbolul A, 3a. Partea dreapta a simbolului A, 3a ocupa unghiul drept al panoului indicatorului, iar baza să se întinde pe toată lăţimea acestui panou; cifra indica panta în procente." Paragraful 11 (Trecerea pentru pietoni) Acest paragraf se va citi astfel: "Pentru a anunta apropierea de o trecere pentru pietoni, se va folosi simbolul A, 11a. Simbolul poate fi inversat." 18. La anexa nr. 2 - Secţiunea A - a convenţiei Paragraful 1 (Indicatorul "Cedează trecerea") Indicatorul B, 1 nu va purta nici simbol, nici inscripţie. Paragraful 2 (Indicatorul "Oprire") Acest paragraf se va citi astfel: "Indicatorul "Oprire" este indicatorul B, 2, model B, 2a. Indicatorul B, 2, model B, 2a, este octogonal pe fond roşu cu o margine ingusta alba sau galbena deschis şi poarta simbolul "STOP" în alb sau galben deschis; înălţimea simbolului este cel puţin egala cu o treime din înălţimea panoului. Înălţimea modelului B, 2a de dimensiuni normale este de circa 0,90 m; cea a modelelor de dimensiuni reduse nu trebuie să fie mai mica de 0,60 m. 19. La anexa nr. 2 - Secţiunea B - a convenţiei Paragraful 2 (Simboluri), alineatul a) i) Aceasta dispoziţie se va citi astfel: "intersectie unde prioritatea este cea stabilită de regula generală a priorităţii în vigoare în ţara. Se va folosi simbolul A, 21a." Paragraful 2 (Simboluri), alineatul a) iii) Aceasta dispoziţie se va citi astfel: "intersectie cu un drum unde trebuie cedata trecerea persoanelor care circulă pe acest drum. Indicatoarele B, 1 sau B, 2a vor fi folosite conform dispoziţiilor pct. 9 al prezentei anexe. Paragraful 2 (Simboluri), alineatul b) Acest alineat se va citi astfel: "În cazul în care circulaţia este dirijata la intersectie printr-o semnalizare luminoasa va putea fi instalat, în plus sau prin înlocuirea indicatoarelor descrise în prezenta secţiune, un indicator Aa purtind simbolul A, 16 descris la secţiunea B a anexei nr. 1 a convenţiei." 20. La anexa nr. 3 - Secţiunea A - a convenţiei Alineat preliminar, prima fraza Aceasta fraza se va citi astfel: "Indicatorul ce trebuie folosit este indicatorul Aa descris în secţiunea A a anexei nr. 1 a convenţiei." Alineatul b Acest alineat se va citi astfel: "Pentru a anunta celelalte treceri la nivel, va fi folosit simbolul A, 27a." 21. La anexa nr. 3 - Secţiunea B - a convenţiei Modelul B, 7c al indicatorului B, 7 nu va fi folosit. Modelele B, 7a şi B, 7b vor putea avea benzi de culoare roşie, cu condiţia ca aspectul general şi eficacitatea indicatoarelor sa nu sufere. 22. La anexa nr. 4 - Secţiunea A - a convenţiei Paragraful 2 (Descrierea indicatoarelor), alineatul a) (Interzicere şi restrictie de acces), i) Modelul C, 1b al indicatorului C, 1 nu va fi folosit. Paragraful 2 (Descrierea indicatoarelor), alineatul a) (Interzicere şi restrictie de acces), iii) Cele doua indicatoare suplimentare reproduse în suplimentul la prezenta anexa şi care au semnificatia următoare vor putea fi folosite: Indicatorul suplimentar nr. 1 "Acces interzis vehiculelor ce transporta peste o anumită cantitate de produse explozive sau uşor inflamabile." Indicatorul suplimentar nr. 2 "Acces interzis vehiculelor ce transporta peste o anumită cantitate de produse de natura sa polueze apele." Nota de la sfîrşitul acestei dispoziţii se va citi astfel: "Indicatoarele de la C, 3a la C, 3k, precum şi indicatoarele suplimentare nr. 1 şi nr. 2 menţionate în acest punct nu vor avea bara oblica roşie." Paragraful 2 (Descrierea indicatoarelor), alineatul d) (Interzicerea depăşirii) Modelele C, 13ab, şi C, 13bb ale indicatoarelor C, 13a şi C, 13b nu vor fi folosite. 23. La anexa nr. 4 - Secţiunea B - a convenţiei Paragraful 1 (Caracteristica generală a indicatoarelor şi simbolurilor), alineatul b) Acest alineat se va citi astfel: "În afară unei dispoziţii contrare, indicatoarele vor fi de culoare albastra, iar simbolurile albe sau de culoare deschisă." Paragraful 2 (Descrierea indicatoarelor), alineatul a) (Direcţie obligatorie) Indicatorul D, 1b nu va fi folosit. Paragraful 2 (Descrierea indicatoarelor), alineatul c) (Intersectie în sens giratoriu obligatoriu). Acest alineat se va citi astfel: "Indicatorul D, 3 "Intersectie în sens giratoriu obligatoriu" nu are alta semnificaţie decît de a anunta direcţia miscarii giratorii pe care vehiculele au obligaţia sa o efectueze. În cazul cînd circulaţia este pe stinga, direcţia sagetilor va fi inversata." 24. La anexa nr. 5 a convenţiei Caracteristici generale ale indicatoarelor şi simbolurilor de la secţiunile A-F Paragraf suplimentar, de introdus imediat înaintea secţiunii A a acestei anexe Acest paragraf se va citi astfel: "Pe indicatoarele de presemnalizare sau de direcţie de pe autostrăzi sau drumuri asimilate autostrazilor vor putea figura, reproduse la scara redusă, simbolurile ce figurează pe indicatoarele E, 15 şi E, 17." 25. La anexa nr. 5 - Secţiunea A - a convenţiei Paragraful 2 (Cazuri speciale), alineatul a) Bara roşie a indicatoarelor E, 2a şi E, 2b va fi inconjurata de o margine alba. 26. La anexa nr. 5 - Secţiunea B - a convenţiei Paragraful 1 Indicatorul E, 5c nu va fi folosit. Paragraful 2 Indicatorul E, 6c nu va fi folosit. 27. La anexa nr. 5 - Secţiunea C - a convenţiei Paragraf suplimentar, de introdus la sfîrşitul acestei secţiuni Acest paragraf se va citi astfel: "Indicatoarele E, 9a şi E, 9c avînd inscripţii de culoare închisă pe fond alb sau de culoare deschisă vor fi folosite conform dispoziţiilor pct. 10 al prezentei anexe." 28. La anexa nr. 5 - Secţiunea E - a convenţiei Indicatorul E, 11b nu va fi folosit. 29. La anexa nr. 5 - Secţiunea F - a convenţiei Paragraful 2 (Indicatorul "Drum cu sens unic"), alineatul b) Sageata indicatorului E, 13b nu va putea să aibă o inscripţie decît dacă eficacitatea indicatorului nu este diminuată. Paragraful 3 (Indicatorul "Drum fără ieşire") Bara roşie a indicatorului E, 14 va fi inconjurata de o margine alba. Paragraful 4 (Indicatoare ce anunta intrarea sau ieşirea de pe o autostrada) Alineat suplimentar, de introdus imediat după primul alineat al acestui paragraf Acest alineat se va citi astfel: "Indicatorul E, 15 va putea fi folosit şi repetat pentru a anunta apropierea de o autostrada; fiecare indicator astfel instalat va purta în partea sa inferioară fie, distanta dintre punctul de instalare şi începutul autostrazii, fie un panou suplimentar model 1 prevăzut în anexa nr. 7 a convenţiei." Paragraful 5 (Indicatoare ce anunta intrarea sau ieşirea de pe un drum unde regulile de circulaţie sînt aceleaşi ca pe o autostrada) Alineat suplimentar, de introdus imediat după primul alineat al acestui paragraf Acest alineat se va citi astfel: "Indicatorul E, 17 va putea fi folosit şi repetat pentru a anunta apropierea de un drum unde regulile de circulaţie sînt aceleaşi ca pe o autostrada; fiecare semnal astfel instalat va purta în partea inferioară fie, distanta dintre punctul de instalare şi începutul drumului unde regulile de circulaţie sînt aceleaşi ca pe o autostrada, fie un panou suplimentar model 1 arătat în anexa nr. 7 a convenţiei." 30. La anexa nr. 5 - Secţiunea G - a convenţiei Paragraful 2 (Descrierea simbolurilor), alineatul a) Simbolurile F, 1b şi F, 1c nu vor fi folosite. 31. La anexa nr. 6 - Secţiunea A - a convenţiei Descrierea indicatoarelor Paragraful 1, alineatul b) Aceasta dispoziţie nu va fi aplicată. Paragraful 2, alineatul c) Aceasta dispoziţie nu va fi aplicată. Paragraful 3, alineatul e) Dacă interzicerea se aplică doar pe o distanta scurta, posibilitatea de a instala numai un singur indicator purtind în cercul roşu distanta pe care se aplică interzicerea nu va fi folosită. 32. La anexa nr. 6 - Secţiunea B - a convenţiei Paragraful 1 (Indicatorul "Parcare") Panoul patrat, prevăzut la alin.1 al acestui paragraf, va purta litera "P". Paragraful 2 (Indicator ce anunta ieşirea dintr-o zona unde staţionarea are durata limitată) Text suplimentar, de introdus la sfîrşitul acestui paragraf Acest text se va citi astfel: "În locul discului de stationare pot fi folosite, în gri deschis, simbolurile ce figurează pe indicatoarele folosite pentru a indica intrările în zona. Indicatorul de ieşire dintr-o zona unde staţionarea este cu durata limitată poate fi instalat pe spatele indicatorului de intrare în aceasta zona destinată circulaţiei din sens invers." 33. La anexa nr. 7 a convenţiei (Panouri suplimentare) Paragraf suplimentar, de introdus imediat după paragraful 1 Acest paragraf se va citi astfel: "Fondul panourilor suplimentare trebuie să corespundă, de preferinta, fondului grupelor speciale de semnale cu care sînt folosite." ──────────────