DECRET nr. 318 din 14 octombrie 1980pentru ratificarea unor înțelegeri internaționale în domeniul circulației rutiere
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 86 din 20 octombrie 1980    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Se ratifica Convenția asupra circulației rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968, cu următoarea rezerva: Republica Socialistă România nu se considera legată prin dispozițiile art. 52 din convenție, potrivit cărora orice diferend între doua sau mai multe părți contractante privind interpretarea sau aplicarea convenției, pe care părțile nu l-au putut rezolva prin negociere sau în alt mod, va putea fi supus Curții Internaționale de Justiție la cererea uneia dintre părțile contractante interesate.Republica Socialistă România considera ca asemenea diferende pot fi supuse Curții Internaționale de Justiție, spre soluționare, numai cu consimțămîntul tuturor părților în litigiu, pentru fiecare caz în parte.  +  Articolul 2Se ratifica Convenția asupra semnalizarii rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968, cu următoarea rezerva: Republica Socialistă România nu se considera legată prin dispozițiile art. 44 din convenție, potrivit cărora orice diferend între doua sau mai multe părți contractante privind interpretarea sau aplicarea convenției, pe care părțile nu l-au putut rezolva prin negociere sau în alt mod, va putea fi supus Curții Internaționale de Justiție la cererea uneia dintre părțile contractante interesate.Republica Socialistă România considera ca asemenea diferende pot fi supuse Curții Internaționale de Justiție, spre soluționare, nu cu consimțămîntul tuturor părților în litigiu, pentru fiecare caz în parte.  +  Articolul 3Se ratifica Acordul european ce completează Convenția asupra circulației rutiere (Viena 1968), încheiat la Geneva la 1 mai 1971, cu următoarea rezerva: Republica Socialistă România nu se considera legată de dispozițiile art. 9 din acord, potrivit cărora diferendele între doua sau mai multe părți contractante privind interpretarea sau aplicarea acordului, care nu sînt reglementate pe cale de negociere, vor fi supuse arbitrajului, la cererea oricărei părți. Republica Socialistă România considera ca asemenea diferende pot fi supuse arbitrajului numai cu consimțămîntul tuturor părților în litigiu, pentru fiecare caz în parte.  +  Articolul 4Se ratifica Acordul european ce completează Convenția asupra semnalizarii rutiere (Viena 1968), încheiat la Geneva la 1 mai 1971, cu următoarea rezerva: Republica Socialistă România nu se considera legată de dispozițiile art. 9 din acord, potrivit cărora diferendele între doua sau mai multe părți contractante privind interpretarea sau aplicarea acordului, care nu sînt reglementate pe cale de negociere, vor fi supuse arbitrajului, la cererea oricărei părți. Republica Socialistă România considera ca asemenea diferende pot fi supuse arbitrajului numai cu consimțămîntul tuturor părților în litigiu, pentru fiecare caz în parte.  +  Articolul 5La depunerea instrumentelor de ratificare a înțelegerilor menționate la art. 1-4 se vor face următoarele declarații: a) "Republica Socialistă România considera ca prevederile art. 45 din Convenția asupra circulației rutiere și ale art. 37 din Convenția asupra semnalizarii rutiere nu sînt în concordanta cu principiul conform căruia tratatele internaționale al căror obiect și scop interesează comunitatea internationala în ansamblul sau trebuie să fie deschise participării universale." b) "Republica Socialistă România considera ca menținerea stării de dependenta a unor teritorii, la care se referă art. 46 din Convenția asupra circulației rutiere, art. 38 din Convenția asupra semnalizarii rutiere, art. 3 din Acordul european ce completează Convenția asupra circulației rutiere și art. 3 din Acordul european, ce completează Convenția asupra semnalizarii rutiere, nu este în concordanta cu Carta Națiunilor Unite și cu documentele adoptate de O.N.U. cu privire la acordarea independentei țărilor și popoarelor coloniale, inclusiv cu Declarația asupra principiilor de drept internațional privind relațiile prietenești și cooperarea între state potrivit Cartei Națiunilor Unite, care a fost adoptată în unanimitate prin Rezoluția Adunării generale a Organizației Națiunilor Unite nr. 2625 (XXV) din 24 octombrie 1970 și care proclama în mod solemn obligația statelor de a favoriza realizarea principiului, egalității în drepturi a popoarelor și drepttul lor de a dispune de ele însele, în scopul de a pune de îndată capăt colonialismului."
    NICOLAE CEAUȘESCU
    Președintele Republicii Socialiste România
    CONVENȚIE din 8 noiembrie 1968asupra circulației rutiereCONVENȚIE din 8 noiembrie 1968asupra semnalizării rutiereACORD EUROPEAN din 1 mai 1971ce completează Convenția asupra circulației rutiere,deschisă semnării la Viena la 8 noiembrie 1968ACORD EUROPEAN din 1 mai 1971ce completează Convenția asupra semnalizării rutiere,deschisă semnării la Viena la 8 noiembrie 1968