ORDONANTA nr. 27 din 27 septembrie 1993privind determinarea despăgubirilor în cazul unor pagube produse fondului forestier, vegetatiei forestiere de pe terenurile proprietate publică situate în afară fondului forestier, precum şi economiei vinatului
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 21 octombrie 1993  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 11 alin. 1 din Legea nr. 42/1992 pentru aprobarea volumului maxim de masa lemnoasă ce se va recolta în anul 1992 şi a unor măsuri de protecţie a fondului forestier, Guvernul României emite prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Evaluarea pagubelor cauzate prin taierea, scoaterea din rădăcini, distrugerea, degradarea sau sustragerea arborilor, puietilor sau lastarilor, în cazul în care prejudiciul este produs prin fapte care, potrivit legii, constituie contravenţii sau infracţiuni, se face în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Evaluarea pagubelor cauzate prin taierea, scoaterea din rădăcini, distrugerea, degradarea sau sustragerea arborilor, puietilor sau lastarilor, în cazul în care răspunderea materială se stabileşte în conformitate cu prevederile Codului muncii, se face în condiţiile prevăzute în anexa nr. 2.În cazul în care se dovedeşte ca pagubele s-au produs cu stirea sau cu acordul personalului silvic însărcinat cu paza şi gestionarea fondului forestier, evaluarea prejudiciilor se va face potrivit prevederilor anexei nr. 1.  +  Articolul 3În cazul unor pagube produse în pădurile de interes ştiinţific şi de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier, determinate ca atare prin amenajamente silvice, în care sunt interzise taierile de arbori, valoarea despăgubirilor stabilite pe baza prevederilor anexelor nr. 1 şi nr. 2 se dublează.  +  Articolul 4Cuantumul despăgubirilor pentru acoperirea pagubelor cauzate economiei vinatului prin faptele ilicite prevăzute la art. 32 şi 34 din Legea nr. 26/1976 privind economia vinatului şi vânătoarea se stabileşte potrivit anexei nr. 3.În cazul pagubelor produse economiei vinatului din crescatorii, tarcuri şi parcuri, cuantumul despăgubirilor, stabilit potrivit anexei nr. 3, se dublează.  +  Articolul 5Despăgubirile determinate potrivit art. 1 - 4, pentru acoperirea pagubelor produse fondului forestier, vegetatiei forestiere din afară fondului forestier de pe terenurile administrate de Regia Autonomă a Pădurilor "Romsilva" şi economiei vinatului, se încasează de filialele silvice ale acesteia sau de Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, după caz, şi se utilizează de către regie pentru cultura şi refacerea pădurilor.  +  Articolul 6Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 7Ordonanţa Guvernului nr. 2/1992 privind determinarea despăgubirilor în cazul unor pagube produse fondului forestier, vegetatiei forestiere din afară fondului forestier situate pe terenurile proprietate publică şi economiei vinatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 3 august 1992, precum şi orice prevederi contrare prezentei ordonanţe se abroga. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministrul apelor, pădurilor şiprotecţiei mediului,Aurel Constantin Ilie  +  Anexa 1 EVALUAREApagubelor cauzate prin taierea, scoaterea din rădăcini, distrugerea, degradarea sau sustragerea arborilor, puietilor sau lastarilor, în cazul în care prejudiciul este produs prin fapte care, potrivit legii, constituie contravenţii sau infracţiuni  +  Capitolul A Arbori
             
    Nr. crt.Diametrul măsurat la cioată (1)  - cm -Coeficient pentru calculul prejudiciilor (K1)
    RăşinoaseCvercinee, paltin, frasin, cireşAlte foioase
    1.2,1- 4(3)0,200,300,20
    2.4,1- 80,300,500,30
    3.8,1-120,500,900,40
    4.12,1-160,701,100,50
    5.16,1-200,801,300,70
    6.20,1-241,001,750,80
    7.24,1-281,703,001,10
    8.28,1-322,804,502,20
    9.32,1-364,158,553,60
    10.36,1-405,4512,255,35
    11.40,1-447,0016,557,20
    12.44,1-488,9521,359,20
    13.48,1-5211,5026,9011,55
    14.52,1-5613,9035,0015,40
    15.56,1-6016,5042,6520,65
    16.60,1-6419,4051,3025,70
    17.64,1-6822,0559,7031,55
    18.68,1-7224,3068,8537,65
    19.72,1-7626,0078,0043,60
    20.76,1-8028,2089,5049,40
    21.Peste 8029,8098,3055,85
  PRECIZĂRI PRIVIND STABILIREA PAGUBELOR PENTRU ARBORI (1) Diametrul cioatei se măsoară la distanta de maximum 0,30 m de la sol, indiferent de înălţimea acesteia. (2) Valoarea pagubei pentru un arbore se calculează prin înmulţirea coeficientului K1 din tabel, corespunzător diametrului măsurat la cioata, cu preţul mediu al unui metru cub de masa lemnoasă pe picior, în vigoare la data constatării. Acest preţ se stabileşte semestrial de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, ca medie a valorilor obţinute prin negocierile şi licitaţiile de masa lemnoasă valorificată în semestrul anterior. (3) Valoarea pagubelor pentru exemplarele cu diametrul măsurat la cioata sub 2 cm se calculează potrivit prevederilor din cap B "Puieţi şi lastari". NOTĂ:- Valoarea pagubelor se diminuează cu valoarea materialului lemnos recuperat de către unitatea prejudiciata, calculată la preţul mediu al unui metru cub de masa lemnoasă pe picior în vigoare la data constatării pagubei.- Evaluarea pagubelor priveşte arborii, indiferent de starea fiziologica a acestora, pe picior sau doboriti de fenomene naturale ori de alte persoane decît cele ce au cauzat paguba.
   +  Capitolul B Puieţi şi lastari
             
    Nr. crt.Specificaţiilei/buc.
      a) Puieţi forestieri de talie mică, nerepicaţi  
    1.Răşinoase din solarii11
    2.Brad, duglas şi larice din pepiniere26
    3.Alte răşinoase din pepiniere18
    4.Plop euramerican de 1 an, din pepiniere66
    5.Plop euramerican de 2 ani, din pepi niere132
    6.Plop alb din pepiniere40
    7.Nuc din pepiniere40
    8.Stejari din pepiniere:  
      - de 1 an21
      - de 2 ani26
    9.Alte specii de foioase din pepiniere:  
      - principale de amestec de 1 an16
      - principale de amestec de 2 ani21
      - ajutor, arbuşti de 1 an11
      - ajutor, arbuşti de 2 ani13
      b) Puieţi de răşinoase repicaţi  
    10.Brad, molid37
    11.Duglas, larice42
      c) Puieţi de talie mare şi pentru plantaje  
    12.Molid, brad1.451
    13.Alte răşinoase792
    14.Cvercinee660
    15.Alte specii de foioase520
      d) Puieţi din plantaţii sau regenerări naturale (pentru regenerări naturale se ia în calcul un puiet sau lăstar la m2)  
    16.Răşinoase158
    17.Stejari264
    18.Plop euramerican396
    19.Alte specii de foioase:  
      - fag şi alte specii principale de bază211
      - principale de amestec158
      - ajutor, arbuşti92
      e) Lăstari  
    20.Cvercinee185
    21.Fag132
    22.Alte specii de foioase79
      f) Pomi de iarnă  
        Categorii de diametre/cm
    2,1-44,1-88,1-12
    23.Brad, duglas3.1674.2225.278
    24.Molid2.1112.9034.222
  PRECIZĂRI PENTRU EVALUAREA PAGUBELOR PRODUSE LA PUIEŢI ŞI LASTARI (1) La categoria pomi de iarna se considera ca s-au produs pagube în următoarele situaţii: când taierile ilegale s-au efectuat în tot cursul anului în culturile speciale care au aceasta destinaţie sau în perioada 1 - 31 decembrie în restul arboretelor de rasinoase. (2) În situaţia în care preţul mediu al unui metru cub de masa lemnoasă pe picior se modifica, valoarea pagubei produse puietilor şi lastarilor se modifica, de asemenea, prin multiplicarea acesteia cu un coeficient rezultat din raportul dintre noul preţ mediu al unui metru cub de masa lemnoasă pe picior şi cel avut în vedere la stabilirea valorilor din anexa (2.850 lei/mc).
   +  Anexa 2 EVALUAREApagubelor produse prin taierea, scoaterea din rădăcini, distrugerea, degradarea sau sustragerea arborilor, puietilor sau lastarilor, în cazul în care răspunderea materială se stabileşte în conformitate cu prevederile Codului muncii  +  Capitolul A Arbori
             
    Nr. crt.Diametrul măsurat la cioată (1)  - cm -Coeficient pentru calculul prejudiciilor (K2)
    RăşinoaseCvercinee, paltin, frasin, cireşAlte foioase
    1.2,1- 4(3)0,050,100,05
    2.4,1- 80,100,150,10
    3.8,1-120,150,250,10
    4.12,1-160,200,300,15
    5.16,1-200,250,400,20
    6.20,1-240,300,550,25
    7.24,1-280,500,900,35
    8.28,1-320,851,250,65
    9.32,1-361,252,551,10
    10.36,1-401,653,701,60
    11.40,1-442,104,952,15
    12.44,1-482,706,402,75
    13.48,1-523,458,053,45
    14.52,1-564,2010,054,65
    15.56,1-605,0012,806,20
    16.80,1-645,8015,407,70
    17.84,1-686,6017,909,45
    18.68,1-727,3020,6511,30
    19.72,1-767,8023,4013,05
    20.76,1-808,4526,5514,85
    21.Peste 809,0029,5016,75
  PRECIZĂRI PRIVIND STABILIREA PAGUBELOR PENTRU ARBORI (1) Diametrul cioatei se măsoară la distanta de maximum 0,30 m de la sol, indiferent de înălţimea acesteia. (2) Valoarea pagubei pentru un arbore se calculează prin înmulţirea coeficientului K2 din tabel, corespunzător diametrului măsurat la cioata, cu preţul mediu al unui metru cub de masa lemnoasă pe picior, în vigoare la data constatării. Acest preţ se stabileşte semestrial de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului ca medie a valorilor obţinute prin negocierile şi licitaţiile de masa lemnoasă valorificată în semestrul anterior. (3) Valoarea pagubelor pentru exemplarele subtiri - până la 2 cm inclusiv - se calculează potrivit prevederilor din cap. B "Puieţi şi lastari". NOTĂ:Valoarea pagubelor se diminuează cu valoarea materialului lemnos recuperat de către unitatea prejudiciata, calculată la preţul mediu al unui metru cub de masa lemnoasă pe picior, în vigoare la data constatării pagubei.Evaluarea pagubelor priveşte arborii, indiferent de starea fiziologica a a acestora, pe picior sau doboriti de fenomene naturale ori de alte persoane decît cele care au provocat paguba.
   +  Capitolul B Puieţi şi lastari
             
    Nr. crt.Specificaţiilei/buc.
      a) Puieţi forestieri de talie mică, nerepicaţi  
    1.Răşinoase din solarii3
    2.Brad, duglas şi larice din pepiniere13
    3.Alte răşinoase din pepiniere8
    4.Plop euramerican de 1 an, din pepiniere32
    5.Plop euramerican de 2 ani, din pepiniere53
    6.Plop alb din pepiniere18
    7.Nuc din pepiniere16
    8.Stejari din pepiniere:  
      - de 1 an11
      - de 2 ani16
    9.Alte specii de foioase din pepiniere:  
      - principale de amestec de 1 an8
      - principale de amestec de 2 ani11
      - ajutor, arbuşti de 1 an5
      - ajutor, arbuşti de 2 ani8
      b) Puieţi de răşinoase repicaţi  
    10.Brad, molid16
    11.Duglas, larice18
      c) Puieţi de talie mare şi pentru plantaje  
    12.Molid, brad792
    13.Alte răşinoase396
    14.Cvercinee422
    15.Alte specii de foioase264
      d) Puieţi din plantaţii şi regenerări naturale (pentru regenerări naturale se ia în calcul un puiet sau lăstar la m2)  
    16.Răşinoase79
    17.Stejari185
    18.Plop euramerican211
    19.Alte specii de foioase:  
      - fag şi alte specii principale de bază132
      - principale de amestec79
      - ajutor, arbuşti40
      e) Lăstari  
    20.Cvercinee92
    21.Fag66
    22.Alte specii de foioase40
      f) Pomi de iarnă  
        Categorii de diametre/cm
    2,1-44,1-88,1-12
    23.Brad, duglas3.1674.2225.278
    24.Molid2.1112.8034.222
  PRECIZĂRI PENTRU EVALUAREA PAGUBELOR PRODUSE LA PUIEŢI ŞI LASTARI (1) La categoria pomi de iarna se considera ca s-au produs pagube în următoarele situaţii: când taierile ilegale s-au efectuat în tot cursul anului în culturile speciale care au aceasta destinaţie sau în perioada 1-31 decembrie în restul arboretelor de rasinoase. (2) În situaţia în care preţul mediu al unui metru cub de masa lemnoasă pe picior se modifica, valoarea pagubei puietilor şi lastarilor se modifica, de asemenea, prin multiplicarea acesteia cu un coeficient rezultat din raportul dintre noul preţ mediu al unui metru cub de masa lemnoasă pe picior şi cel avut în vedere la stabilirea valorilor din anexa (2.850 lei/mc).
   +  Anexa 3 TARIFEpentru stabilirea cuantumului despăgubirilor în cazul pagubelor cauzate economiei vinatului prin fapte ilicite
             
    Nr. crt.Specia de vânatTarif (lei/buc.)
    Denumirea popularăDenumirea ştiinţificăîn perioada de vânătoareîn perioada interzisă a se vâna
    I. Animale a căror vânare este permisă potrivit-legii
    A. Mamifere
    1.BizamulOndatra zibethica20.000-
    2.BursuculMeles meles20.00040.000
    3.Capra neagrăRupicapra rupicapra100.000200.000
    4.CăpriorulCapreolus capreolus80.000160.000
    5.Cerbul comunCervus elaphus300.000600.000
    6.Cerbul lopătarCervus dama100.000200.000
    7.Câinele enotNyctereutes procyonoides20.000-
    8.DihorulMustela putorius20.000-
    9.Iepurele comunLepus europaeus20.00040.000
    10.Iepurele de vizuinăOryctolagus cuniculus20.00040.000
    11.Jderul de copacMartes martes30.00060.000
    12.LupulCanis lupus120.000-
    13.MistreţulSus scrofa150.000300.000
    14.NevăstuicaMustela nivalis20.000-
    15.Pisica sălbaticăFelis silvestris40.000-
    16.RâsulLynx lynx80.000160.000
    17.ŞacalulCanis aureus30.00060.000
    18.UrsulUrsus arctos400.000800.000
    19.VulpeaCanis vulpes60.000120.000
    B. Păsări
    1.Becaţina comunăGallinago gallinago3.0006.000
    2.Becaţina mareGallinago media6.00012.000
    3.Becaţina micăLimnocryptes minimus3.0006.000
    4.CocoşarulTurdus pilaris3.0006.000
    5.Cocoşul de munteTetrao urogallus40.00080.000
    6.Cormoranul marePhalacrocorax carbo sinensis5.00010.000
    7.Corcodelul marePodiceps cristatus4.0008.000
    8.Cristeiul de baltăRallus aquaticus10.00020.000
    9.Culiculul mareNumenius arquata3.0006.000
    10.Fazanul de vânătoarePhasianus colchicus10.00020.000
    11.Ferestraşul mareMergus merganser3.0006.000
    12.Ferestraşul mijlociuMergus serrator3.0006.000
    13.Fluierarul cu picioare roşiiTringa totanus3.0006.000
    14.Fluierarul cu picioare verziTringa nebularia3.0006.000
    15.Găinuşa de baltăGalinula choloropos3.0006.000
    16.Gârliţa mareAnser albifrons10.00020.000
    17.Gâsca guleratăBranta bernicla10.00020.000
    18.Gâsca de semănăturăAnser fabalis10.00020.000
    19.Gâsca de varăAnser anser10.00020.000
    20.GraurulSturnus vulgaris3.0006.000
    21.IeruncaTetrastes bonasia4.0008.000
    22.GuguştiuculStreptopelia decaocto3.0006.000
    23.LişiţaFulica atra3.0006.000
    24.NagâţulVanellus vanellus3.0006.000
    25.Porumbelul guleratColumba palumbus3.0006.000
    26.Porumbelul de scorburăColumba oenas3.0006.000
    27.PotârnicheaPerdix perdix4.0008.000
    28.PrepeliţaCoturnix coturnix4.0008.000
    29.Raţa cu cap brunAythya ferina5.00010.000
    30.Raţa cârâitoareAnas querquedula5.00010.000
    31.Raţa fluierătoareAnas penelope5.00010.000
    32.Raţa mareAnas plathyrhynchos5.00010.000
    33.Raţa micăAnas crecca5.00010.000
    34.Raţa moţatăAythya fulligula5.00010.000
    35.Raţa pestriţăAnas strepera5.00010.000
    36.Raţa roşieAythya nyroca5.00010.000
    37.Raţa suliţarAnas acuta5.00010.000
    38.Raţa sunătoareBucephala clangula5.00010.000
    39.Sitarul de malLimosa limosa3.0006.000
    40.Sitarul de pădureScolopax rusticola3.0006.000
    41.Sturzul cântătorTurdus philomelos3.0006.000
    42.Sturzul de viiTurdus iliacus3.0006.000
    43.Sturzul de vâscTurdus viscivorus3.0006.000
     
           
    Nr. crt.Specia de vânatTarif (lei/buc.)
    Denumirea popularăDenumirea ştiinţifică
    II. Animale sălbatice a căror vânare este interzisă în tot timpul anului
    A. Mamifere
    1.ElanulAlces alces1.000.000
    2.HermelinaMustela erminea80.000
    3.Jderul de piatrăMartes foina60.000
    4.MarmotaMarmota marmota80.000
    5.MuflonulOvis musimon300.000
    6.NurcaMustela lutreola80.000
    7.VeveriţaSciurus vulgaris20.000
    3.VidraLutra lutra100.000
    9.ZimbrulBizon bonasus1.200.000
    B. Păsări
    1.Acvila de câmpAquila heliaca100.000
    2.Acvila de munteAquila crysaetos100.000
    3.Acvila piticăHieraaetus pennatus100.000
    4.Acvila porumbacăHieraaetus fasciatus100.000
    5.Acvila de stepăAquila rapax100.000
    6.Acvila ţipătoare mareAquila clanga100.000
    7.Acvila ţipătoare micăAquila pomarina100.000
    8.Barza albăCiconia ciconia50.000
    9.Barza neagrăCiconia nigra50.000
    10.BufniţaBubo bubo50.000
    11.Călifarul albTadorna tadorna80.000
    12.Călifarul roşuTadorna ferruginea80.000
    13.CiocîntorsRecurvirostra avosetta30.000
    14.Ciuful de câmpieAsio flammeus40.000
    15.Ciuful de pădureAsio otus40.000
    16.Ciuful piticOtus scops40.000
    17.Ciuhurezu ondulatSturnia ulula40.000
    18.Cocorul mareGrus grus20.000
    19.Cocorul micAnthropoides virgo70.000
    20.Cocoşul de mesteacănLyrurus tetrix150.000
    21.CorbulCorvus corax50.000
    22.Corcodelul cu gât negruPodiceps nigricolis60.000
    23.Corcodelul cu gât roşuPodiceps griseigena60.000
    24.Corcodelul de iarnăPodiceps auritus60.000
    25.Corcodelul piticPodiceps ruficollis60.000
    26.Cormoranul micPhalacrocorax pigmeus60.000
    27.Cristeiul de câmpCrex crex30.000
    28.Cucuveaua comunăAthene noctua40.000
    29.Cucuveaua piticăGlaucidium passerinum40.000
    30.Culiculul cu cioc subţireNumenius tenuirostris30.000
    31.Culiculul micNumenius phaeopus30.000
    32.DropiaOtis tarda1.000.000
    33.Egreta mareEgretta alba80.000
    34.Egreta micăEgretta garzetta80.000
    35.Ferestraşul micMergus albellus60.000
    36.Fluierarul de lacTringa stagnalis30.000
    37.Fluierarul de mlaştinăTringa glareola30.000
    38.Fluierarul de munteTringa hipoleucos30.000
    39.Fluierarul negruTringa erythropus30.000
    40.Fluierarul surTringa terek30.000
    41.Fluierarul de zăvoiTringa ochropus30.000
    42.Fundacul cu guşă roşieGavia stellata40.000
    43.Fundacul mareGavia immer40.000
    44.Fundacul polarGavia arctica40.000
    45.Gaia cenuşieElanus caeruleus100.000
    46.Gaia brunăMilvus nigrans100.000
    47.Gaia roşieMilvus milvus100.000
    48.Gârliţa micăAnser erythropus80.000
    49.Gâsca cu gât roşuBranta ruficollis100.000
    50.Gâsca cu obraz albBranta leucopsis100.000
    51.Gâsca polarăAnser coerulescens100.000
    52.Huhurezul mareStrix uralensis40.000
    53.Huhurezul micStrix aluco40.000
    54.Lebăda de iarnăCygnus cygnus200.000
    55.Lebăda micăCygnus bewickii200.000
    56.Lebăda de varăCygnus olor200.000
    57.LopătarulPlatalea leucorodia40.000
    58.Nagâţul cu picioare galbeneVanellus leucura30.000
    59.Pelicanul comunPelecanus onocrotalus100.000
    60.Pelicanul creţPelecanus crispus100.000
    61.PiciorongulHymantopus hymantopus40.000
    62.Porumbelul de stâncăColumba livia30.000
    63.Potârnichea de stâncăAlectoris graeca30.000
    64.Raţa cu cap negruAythya marila50.000
    65.Raţa catifelatăMelanitta fusca50.000
    66.Raţa cu ciufNetta rufina50.000
    67.Raţa cucuiatăAythya collaris50.000
    68.Raţa de gheţuriClangula hyemalis50.000
    69.Raţa lingurarAnas clypeata50.000
    70.Raţa mandarinAix galericulata50.000
    71.Raţa marmoratăAnas angustirostris50.000
    72.Raţa neagrăMelanitta nigra50.000
    73.Raţa cu obraz albOxyura leucocefala50.000
    74.Sitarul de mal nordicLimosa lapponica30.000
    75.SpârcaciulOtis tetrax1.000.000
    76.Stârcul cenuşiuArdea cinerea80.000
    77.Stârcul de cireadăBubulcus ibis80.000
    78.Stârcul galbenArdeola ralloides80.000
    79.Stârcul de noapteNicticorax nicticorax80.000
    80.Stârcul piticIxobrychus minutus80.000
    81.Stârcul roşuArdea purpurea80.000
    82.StrigaTyto alba40.000
    83.Şoimul rândunelelorFalco subbuteo40.000
    84.Şoimul călătorFalco peregrinus40.000
    85.Şoimul dunăreanFalco cherrug40.000
    86.Şoimul sudicFalco biarmicus40.000
    87.Şoimuleţul de iarnăFalco columbarius40.000
    88.Şoimuleţul de searăFalco vespertinus40.000
    89.Şorecarul asiaticButeo hemilasius40.000
    90.Şorecarul comunButeo buteo40.000
    91.Şorecarul încălţatButeo lagopus40.000
    92.Şorecarul mareButeo rufinus10.000
    93.TurturicaStreptopelia turtur10.000
    94.ŢigănuşulPlegadis falcinellus40.000
    95.Uliul păsărarAccipiter nisus40.000
    96.Uliul cu picioare scurteAccipiter brevipes40.000
    97.Uliul porumbarAccipiter gentilis120.000
    98.Vinderelul micFalco naumanni40.000
    99.Vinderelul roşuFalco tinnunculus40.000
    100.Vulturul codalbHaliaetus albicilla120.000
    101.Vulturul pescarPandion haliaetus100.000
    102.Vulturul pleşuv brunAegyipius monachus120.000
    103.Vulturul pleşuv surGyps fulvus120.000
  ---------------