TRATAT din 27 ianuarie 1992de prietenie, colaborare şi buna vecinătate între România şi Republica Bulgaria
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 23 iulie 1992    România şi Republica Bulgaria (denumite în continuare părţi contractante),bazindu-se pe tradiţiile de prietenie, colaborare şi buna vecinătate în relaţiile dintre popoarele român şi bulgar, apreciind ca profundele schimbări politice şi economice care au avut loc în ultima perioadă în cele doua state, în Europa şi în lume, deschid noi perspective favorabile dezvoltării relaţiilor româno-bulgare, reafirmind atasamentul lor faţă de scopurile şi principiile Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale Actului final de la Helsinki, ale Cartei de la Paris pentru o noua Europa şi ale celorlalte înţelegeri convenite în cadrul procesului general-european,subliniind ca securitatea lor este indisolubil legată de securitatea tuturor statelor participante la Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi declarindu-şi voinţa de a contribui la dezvoltarea unor relaţii şi la formarea unor mecanisme eficiente, care să garanteze securitatea fiecărui stat participant,conducindu-se după conceptia ca stabilitatea, securitatea şi colaborarea în Balcani reclama întărirea încrederii şi dezvoltarea conlucrarii între statele din zona în toate domeniile, pe baza egalităţii în drepturi şi avantajului reciproc, şi înţelegînd răspunderea ce le revine pentru transformarea peninsulei într-o zona de pace trainica şi înţelegere,au hotărît sa dezvolte şi sa aprofundeze pe o baza calitativ noua relaţiile dintre ele şi, în acest scop, au convenit sa încheie prezentul tratat.  +  Articolul 1Părţile contractante vor dezvolta relaţiile lor de prietenie, colaborare şi buna vecinătate pe bază de încredere şi respect reciproc.  +  Articolul 2Părţile contractante îşi reafirma hotărîrea de a se conduce, în relaţiile lor bilaterale, ca şi în raporturile cu alte state, după principiile înscrise în Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi în Actul de la Helsinki: egalitatea suverana şi respectarea drepturilor inerente suveranităţii, nerecurgerea la forta sau la ameninţarea cu forta, inviolabilitatea frontierelor, integritatea teritorială a statelor, reglementarea diferendelor exclusiv prin mijloace paşnice, neamestecul în treburile interne, respectarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, egalitatea în drepturi a popoarelor şi dreptul acestora de a dispune de ele însele, colaborarea între state, îndeplinirea cu buna-credinţa a obligaţiilor asumate, precum şi după celelalte principii şi norme general-acceptate ale dreptului internaţional.  +  Articolul 3Părţile contractante vor acţiona, în spiritul Cartei de la Paris pentru o zona Europeană, pentru transformarea Europei într-un spaţiu unic al păcii trainice, al dreptului şi al democraţiei şi pentru crearea unor mecanisme eficiente de securitate şi cooperare pe continent.Cele doua părţi vor contribui la dezvoltarea colaborării între statele balcanice, la întărirea încrederii, păcii şi stabilitatii în Balcani şi la înfăptuirea unor proiecte regionale, ca element al procesului de edificare a unei Europe unite.  +  Articolul 4Părţile contractante se vor abţine de la ameninţarea cu forta şi folosirea forţei în relaţiile internaţionale şi vor rezolva toate diferendele dintre ele în mod exclusiv prin mijloace paşnice. Ele vor sprijini măsurile de securitate colectivă adoptate în conformitate cu Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite.  +  Articolul 5Părţile contractante vor acţiona pentru reducerea forţelor armate şi armamentelor în Europa, la niveluri cît mai joase posibil şi echilibrate, suficiente pentru apărare, inclusiv pentru convenirea de măsuri suplimentare faţă de cele prevăzute în Tratatul privind forţele armate convenţionale din Europa.Ele vor adopta şi vor pune în aplicare noi măsuri de încredere şi stabilitate pe plan general-european, inclusiv în domeniul doctrinelor militare şi al schimbului de informaţii cu privire la activităţile militare.Ele vor conveni să aplice, pe plan bilateral, ca şi în zona Balcanilor, în scopul intaririi climatului de încredere şi de transparenta în activitatea lor militară, măsuri de încredere şi stabilitate suplimentare faţă de cele prevăzute în documentele Conferintei pentru Securitate şi Cooperare în Europa.  +  Articolul 6Nici una dintre părţile contractante nu va admite ca teritoriul sau să fie folosit de un stat terţ pentru comiterea unui act de agresiune armata împotriva celeilalte părţi contractante şi nu va acorda nici un fel de sprijin unui asemenea stat terţ.Dacă una dintre părţi considera ca apare o situaţie care ameninta sau încalcă interese esenţiale ale sale de securitate sau integritatea sa teritorială, aceasta poate să solicite consultări neintirziate cu cealaltă parte, în vederea examinării şi convenirii măsurilor adecvate, inclusiv în cadrul instituţiilor europene, în scopul prevenirii evoluţiei negative a situaţiei.  +  Articolul 7Părţile contractante vor dezvolta colaborarea economică reciproc avantajoasă, inclusiv la nivel local şi între întreprinderi. Ele vor asigura, în conformitate cu legislatiile lor, cele mai favorabile condiţii pentru activităţi antreprenoriale, comerciale şi alte activităţi economice pe teritoriul lor, desfăşurate de persoane fizice şi juridice ale celeilalte părţi. Ele vor stimula, în primul rind, dezvoltarea diferitelor forme de cooperare în domeniile industriei şi agriculturii, legăturile directe, schimbul de informaţii şi de experienta între întreprinderi, firme şi alţi agenţi economici din cele doua tari, precum şi crearea de întreprinderi şi bănci mixte, inclusiv cu participarea unor parteneri din terţe tari.Părţile vor stimula investiţiile reciproce şi vor asigura protecţia lor.Ele vor sprijini extinderea schimburilor turistice dintre cele doua tari, precum şi dezvoltarea unor forme adecvate de colaborarea în domeniul turismului.Părţile vor acţiona pentru crearea unui spaţiu economic european şi pentru extinderea schimburilor şi a cooperării pe continent.  +  Articolul 8Părţile contractante vor dezvolta cooperarea în domeniul ştiinţei şi tehnicii, al cercetărilor fundamentale şi aplicative, în vederea folosirii realizarilor tehnicii moderne în industrie şi alte ramuri ale economiei lor.Ele vor stimula contactele directe şi realizarea de iniţiative comune în aceste domenii, precum şi cooperarea între unităţi de cercetare ştiinţifică, biblioteci şi alte instituţii similare.  +  Articolul 9Părţile contractante vor extinde şi perfectiona transporturile şi comunicaţiile dintre ele, inclusiv legăturile de tranzit şi cele din zona de frontieră.Ele vor acţiona în vederea facilitării formalităţilor vamale şi de frontieră pentru fluxurile de persoane şi mărfuri care se deplaseaza între şi prin cele doua tari.  +  Articolul 10Părţile contractante vor dezvolta colaborarea în domeniile culturii, învăţămîntului, sănătăţii, asistenţei sociale şi sportului.Pe baza unor acorduri şi programe corespunzătoare, părţile vor extinde schimburile culturale în toate domeniile şi la toate nivelurile. Ele vor stimula colaborarea între instituţii culturale, uniuni de creaţie, instituţii de învăţămînt superior, edituri, arhive, mijloace de informare în masa, precum şi contactele directe între oameni de cultura şi arta din cele doua tari.Ele vor stimula colaborarea şi schimburile în domeniile radiodifuziunii şi televiziunii, cinematografiei, teatrului, muzicii şi artelor plastice.Părţile se vor îngriji de moştenirea culturală, de ocrotirea şi întreţinerea monumentelor istorice ale fiecăreia dintre părţile contractante, aflate pe teritoriul celuilalt stat.Fiecare dintre părţile contractante va acţiona pentru lărgirea posibilităţilor de predare a limbii celeilalte părţi în şcoli, institute de învăţămînt superior şi alte instituţii şi, în acest scop, va sprijini cealaltă parte în organizarea predării limbii şi ridicarea calificării profesorilor.  +  Articolul 11Părţile contractante acorda o importanţa prioritara colaborării între ele în domeniul ocrotirii mediului înconjurător, atît în plan bilateral, cît şi cu terţe tari şi organizaţii internaţionale. În acelaşi mod, ele vor colabora pentru prevenirea poluarii mediului înconjurător şi pentru securitatea ecologica în Balcani, pe Dunăre şi în Marea Neagra.Cele doua părţi vor conlucra în domeniul previzibilitatii calamităţilor naturale şi pentru eliminarea consecinţelor acestora.  +  Articolul 12Părţile contractante vor sprijini extinderea contractelor între cetăţenii celor două tari, precum şi dezvoltarea colaborării între organizaţii sindicale, de femei, de tineret, sportive şi de alta natura, între biserici şi comunităţi religioase, fundaţii, partide şi miscari politice.  +  Articolul 13Părţile contractante vor dezvolta colaborarea lor în domeniile juridic şi consular şi, în special, în probleme civile, penale şi administrative, atît în scopul facilitării călătorilor şi vizitelor cetăţenilor lor, cît şi pentru soluţionarea problemelor lor umanitare şi sociale.Cele doua părţi vor perfectiona baza juridică a relaţiilor lor bilaterale.  +  Articolul 14Părţile contractante vor colabora în lupta contra crimei organizate, a traficului ilegal de stupefiante şi de arme, a contrabandei, a terorismului internaţional şi a exportului ilegal de opere de arta.  +  Articolul 15Părţile contractante vor conlucra atît cu celelalte state dunarene, cît şi cu celelalte state riverane Marii Negre, pentru dezvoltarea navigaţiei şi pentru extinderea colaborării în domeniile economiei, transporturilor, pescuitului şi în alte activităţi de interes comun, pe Dunăre şi, respectiv, în Marea Neagra.  +  Articolul 16Părţile contractante vor dezvolta relaţiile lor reciproce prin realizarea de contacte la toate nivelurile şi în toate domeniile. Ele vor organiza consultări la nivelul sefilor de stat şi de guvern, pe probleme bilaterale şi internaţionale de interes comun.Ele vor acorda o atenţie specială extinderii contactelor între parlamentele celor două state, precum şi între organele locale, îndeosebi în zonele de frontieră.Ele vor stimula, de asemenea, contactele şi colaborarea între instituţiile militare ale celor două tari, inclusiv intilniri periodice la nivelul marilor state majore şi la alte niveluri convenite.  +  Articolul 17Acest tratat nu este îndreptat împotriva nici unui stat terţ.El nu aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor care decurg din acordurile şi înţelegerile bilaterale şi multilaterale în vigoare, încheiate de fiecare dintre cele doua părţi contractante cu alte state.  +  Articolul 18Prezentul tratat se încheie pe termen de 20 de ani.El va fi supus ratificării în conformitate cu procedurile constituţionale ale fiecăreia dintre părţile contractante şi va intra în vigoare în ziua schimbului instrumentelor de ratificare.Valabilitatea să se va prelungi automat de fiecare data pe noi perioade de 5 ani, dacă una dintre părţile contractante nu va notifica în scris celeilalte părţi hotărîrea sa de a denunta tratatul, cel mai tirziu cu un an înaintea expirării termenului de valabilitate respectiv.  +  Articolul 19Prin intrarea în vigoare a acestui tratat îşi încetează valabilitatea Tratatul de prietenie, colaborare şi asistenţa mutuala, semnat între cele doua tari la 19 noiembrie 1970.Semnat la Sofia la 27 ianuarie 1992, în doua exemplare originale, fiecare în limba română şi în limba bulgara, ambele texte avînd aceeaşi valoare.Pentru România, ION ILIESCU Pentru Republica Bulgaria,JELIU JELEV-----------------------