ACORD DE GARANŢIE din 27 februarie 1992între România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 25 iunie 1992



    Acord de garanţie, datat 27 februarie 1992, între România (Garantul) şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) Întrucît România, ca Garant, şi "Rom-Telecom", ca Împrumutat, au cerut Băncii să asigure finanţarea proiectului, întrucît printr-un acord de împrumut, avînd aceeaşi dată, între Banca şi Împrumutat, Banca este de acord sa acorde Împrumutatului un credit în suma de una suta patruzeci şi doua milioane ECU (142.000.000 ECU) în termenii şi condiţiile din Acordul de împrumut, dar numai cu condiţia ca Garantul să fie de acord sa garanteze obligaţiile Împrumutatului în legătură cu un astfel de credit, asa cum sînt stabilite în acest acord, şi întrucît Garantul, luînd în considerare acordul încheiat între Banca şi Împrumutat, este de acord sa garanteze astfel de obligaţii ale Împrumutatului, prin prezenta, părţile cad de acord asupra a ceea ce urmează:  +  Articolul 1Definiţii Secţiunea 1.01. Următorii termeni definiţi în Acordul de împrumut vor avea semnificatiile respective, stabilite în prezentul document, dacă contextul nu cere altfel.  +  Articolul 2Garanţie Secţiunea 2.01. a) Prin aceasta, Garantul garantează necondiţionat, ca debitor primar şi nu numai ca simplu garant, plata cuvenită şi la termen a capitalului şi a dobinzii şi a altor costuri ale împrumutului, cît şi a penalităţii în cazul plăţii în avans a împrumutului, precum şi respectarea întru totul a celorlalte obligaţii ale Împrumutatului, asa cum sînt ele prevăzute în Acordul de împrumut. b) Garantul va asigura ca nici o acţiune care să împiedice executarea proiectului sau buna desfăşurare a acestuia sau îndeplinirea obligaţiilor Împrumutatului prevăzute în Acordul de împrumut nu va fi luată sau permisă de către Garant sau orice subdiviziune politica sau administrativă sau orice entitate aflată în proprietatea sau sub controlul lui sau operind în contul sau beneficiul lui sau al subdiviziunilor lui. Secţiunea 2.02. a) Garantul se obliga ca atunci cînd, din motive întemeiate, Împrumutatul nu dispune de fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor estimate pentru executarea proiectului sau pentru acoperirea cerinţelor secţiunii 5.03. a Acordului de împrumut cu privire la fondurile din surse locale, Garantul sa ia măsuri satisfăcătoare pentru Banca, pentru a-i asigura prompt Împrumutatului sau a determina aceasta asigurare cu fondurile necesare pentru acoperirea acestor cheltuieli şi cerinţe. Asemenea măsuri vor include, dar nu se vor limita la: (i) ajustari progresive, după cum va fi necesar, ale nivelului şi structurii tarifelor împrumutului; şi (îi) finanţarea, direct sau indirect, din alte surse, inclusiv alocaţii bugetare. b) Fără a fi limitat de alte clauze din aceasta secţiune, Garantul autoriza Împrumutatul sa ajusteze, ori de cîte ori este nevoie, nivelurile şi structura tarifelor, astfel încît Împrumutatul să fie capabil să-şi poată respecta obligaţiile din secţiunea 5.03. a Acordului de împrumut.  +  Articolul 3Cooperare şi informare Clauza privind privilegiile Secţiunea 3.01. a) Garantul va furniza Băncii toate informaţiile pe care aceasta le va cere în mod rezonabil: (i) în legătură cu condiţiile economice şi financiare ale statului sau, incluzind balanţa de plati şi datoria externa, ca şi cele ale subdiviziunilor sale politice şi administrative sau ale entitatilor proprii sau controlate de el sau functionînd în contul sau în beneficiul lui sau orice alta asemenea subdiviziune şi orice alta instituţie functionînd ca o banca centrala sau ca un fond de stabilizare valutară sau cu funcţii similare pentru Garant; şi (îi) în legătură cu propunerile de implementare a reformelor economice în sectorul telecomunicatiilor ce pot avea impact asupra afacerilor şi activităţilor Împrumutatului, incluzind reforme în cadrul legal sau regulatoriu pentru asemenea sector. b) Garantul va oferi toate posibilităţile rezonabile, pentru reprezentanţii Băncii, de a vizita orice parte a teritoriului sau pentru scopuri legate de împrumut sau de proiect. Secţiunea 3.02. a) Garantul se angajează să asigure ca nici o alta datorie externa nu va avea prioritate asupra împrumutului în alocarea, realizarea sau distribuirea valutei deţinute sub controlul sau în beneficiul Garantului. În acest scop, dacă orice gaj va fi creat pe activele publice (asa cum sînt definite de secţiunea 3.03. c)) ca garanţie pentru o datorie externa sau orice aranjament avînd un efect similar care va crea sau ar putea crea o prioritate în beneficiul unui creditor al datoriei externe, în alocarea, realizarea sau distribuirea valutei, acel gaj va asigura, ipso facto, egal, proporţional şi gratuit Băncii capitalul şi celelalte costuri ale împrumutului, şi Garantul, în crearea sau încuviinţarea unui astfel de gaj, va prevedea în mod expres acest efect. Totuşi, în situaţia în care, din motive constituţionale sau legale, aceasta clauza nu poate fi inclusă în legătură cu orice gaj creat asupra activelor oricăror subdiviziuni politice sau administrative ale acestuia, Garantul va asigura capitalul şi costurile împrumutului prompt şi gratuit pentru Banca, printr-un gaj echivalent pe alte active publice satisfăcătoare pentru Banca. b) Obligaţia anterioară nu se va aplica la: (i) orice gaj creat asupra proprietăţii la momentul cumpărării, numai ca garanţie a plăţii preţului proprietăţii respective; şi (îi) orice gaj reiesit dintr-o tranzacţie bancară obişnuită şi garantind o datorie cu un termen de scadenta nu mai mare de 1 an. c) Asa cum este folosit în aceasta secţiune, gajul include: ipotecari, gajuri, taxe, privilegii şi prioritati de tot felul, iar activele publice înseamnă proprietăţi, venituri sau creanţe de orice fel ale Garantului sau ale oricărei subdiviziuni politice sau administrative sau ale oricărei entităţi proprii sau controlate de acesta sau operind în contul sau în beneficiul acestuia, incluzind şi aurul şi alte active valutare deţinute de instituţii ce funcţionează ca bănci centrale sau ca fonduri de stabilizare valutară sau cu funcţiuni similare ale Garantului.  +  Articolul 4Obligaţiile Garantului Secţiunea 4.01. Cu excepţia a ceea ce prevede secţiunea 4.02., Garantul nu va fi absolvit de obligaţii, decît cu condiţia îndeplinirii lor şi numai în măsura realizării acestora. Asemenea obligaţii nu vor necesita nici o notificare prealabilă, cerere sau acţiune împotriva Împrumutatului sau nici o notificare prealabilă sau cerere împotriva Garantului în privinta vreunei neindepliniri a obligaţiilor Împrumutatului. Asemenea obligaţii nu vor fi inlaturate de nici unul din următoarele cazuri: a) orice prelungire a termenului, amînare sau concesie data Împrumutatului; b) orice revendicare sau stingere a dreptului de revendicare sau întîrziere în revendicare a unui drept, sau la obţinerea unei despăgubiri împotriva Împrumutatului sau în legătură cu orice garanţie a împrumutului; c) orice modificare sau extindere a prevederilor Acordului de împrumut, prevăzute de termenii acestuia; d) orice nerespectare de către Împrumutat a cerinţelor oricărei legi a Garantului. Secţiunea 4.02. Dacă Împrumutatul nu va fi plătit capitalul sau dobinda sau orice alta plata cerută de Acordul de împrumut (excepţind cazul cînd aceasta este un rezultat al unei acţiuni sau al unei lipse de acţiune a Garantului) şi asemenea plati vor trebui să fie făcute de Garant, Garantul va putea, după consultare cu Banca, printr-o notificare către Banca şi către Împrumutat, să-şi considere ca incetate obligaţiile, conform Acordului de garanţie, privind orice suma a Împrumutatului netrasa din contul împrumutului la data primirii unei asemenea notificări de către Banca şi fără să fie condiţionat de vreun angajament special încheiat cu Banca conform secţiunii 2.06 a Acordului de împrumut. La primirea unei asemenea notificări de către Banca, obligaţiile cu privire la suma respectiva vor fi considerate îndeplinite.  +  Articolul 5Excepţii şi speze Secţiunea 5.01. Acest acord şi orice alt acord suplimentar între părţi vor fi exceptate de orice taxe, speze sau impozite percepute pe teritoriul Garantului sau în legătură cu executarea, punerea în aplicare şi înregistrarea. Secţiunea 5.02 Toate sumele plătibile din acest acord vor fi plătite în ECU: (i) în locurile pe care Banca le va solicita; şi (îi) fără nici o reducere şi scutire de taxe, speze şi restrictii de orice fel impuse de sau în teritoriul Garantului. Sumele datorate Băncii conform prezentului acord vor fi considerate plătite cînd s-au primit de către Banca. Secţiunea 5.03. Garantul va suporta orice taxe profesionale, bancare, de transfer sau de schimb şi costurile înregistrate de acesta în pregătirea, execuţia şi implementarea acestui acord sau a oricărui document legat de acest acord.  +  Articolul 6Prevederi diverse Secţiunea 6.01. Garantul va respecta faţă de Banca toate condiţiile stabilite de art. 9 al Acordului de împrumut la această dată, referinţele către Împrumutat sau către o parte contractantă în acest articol fiind presupuse, pentru scopurile acestui acord, să fie referinţe către Garant. Secţiunea 6.02. Orice cerere ori notificare cerută sau permisă a fi data sau efectuată în condiţiile acestui acord se va efectua în scris. Asemenea notificare sau cerere va fi considerată valabilă cînd este inminata sau expediată prin posta, telegrama, telex, telefax, către partea căreia trebuie să-i fie data sau întocmită, la adresa părţii specificate mai jos sau la orice adrese pe care partea va trebui să le menţioneze în scris părţii care trimite notificarea sau cererea. Secţiunea 6.03. Orice acţiune solicitată sau permisă a fi luată şi orice document solicitat sau permis a fi realizat în conformitate cu acest acord în numele Garantului pot fi luate sau realizate de ministrul economiei şi finanţelor al Garantului sau de orice alt funcţionar autorizat de el în scris, iar Garantul va furniza Băncii dovezi suficiente cu privire la autoritatea şi specimenele de semnatura autentificate ale fiecărei astfel de persoane. Secţiunea 6.04. Orice document expediat, legat de acest acord, va fi redactat în limba engleza. Documentele în alta limba vor fi însoţite de traducerea în limba engleza, atestata şi aprobată ca fiind o traducere exactă, iar asemenea traducere va fi opozabilă între părţi. Secţiunea 6.05. Acest acord va intra în vigoare la data cînd Banca trimite Garantului nota acceptării de către aceasta a dovezilor cerute de secţiunea 6.06. Secţiunea 6.06. Garantul va furniza Băncii dovezi satisfăcătoare ca: a) semnarea acestui acord în numele Garantului a fost autorizata în mod corespunzător, acesta a fost ratificat şi obliga din punct de vedere juridic Garantul în conformitate cu termenii săi, şi b) toate condiţiile precedente intrării în vigoare a Acordului de împrumut, altele decît cele legate de intrarea în vigoare a acestui acord, vor fi fost îndeplinite. Secţiunea 6.07. Garantul se obliga să prezinte Băncii un certificat, în forma şi conţinut satisfăcătoare pentru Banca, eliberat de ministrul justiţiei, care să confirme ca acest acord a fost în mod corespunzător autorizat şi ratificat de Garant şi îl obliga juridic pe acesta în conformitate cu termenii săi. Secţiunea 6.08. Dacă prezentul acord nu va fi devenit efectiv pînă la data specificată în secţiunea 10.04. a Acordului de împrumut, acest acord şi toate obligaţiile părţilor izvorite din acesta vor fi considerate incetate, în afară de cazul în care Banca, după ce a analizat motivele intirzierii, va stabili o dată ulterioară pentru scopurile secţiunii menţionate. Secţiunea 6.09. La data la care întreaga suma a împrumutului va fi fost rambursata şi dobinda şi conturile cumulate aferente acestuia vor fi fost plătite, prezentul acord şi toate obligaţiile părţilor izvorite din acesta vor fi considerate îndeplinite. Pentru certificarea celor de mai sus, părţile prezente, actionind prin reprezentanţii autorizaţi corespunzător, au convenit ca acest acord să fie semnat la Londra, în trei exemplare în limba engleza, fiecare considerat original, în ziua şi anul menţionate la începutul acordului. GARANTUL BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIEprin ŞI DEZVOLTAREFlorian Bercea, prinreprezentant autorizat Mario Sarcinelli,vicepreşedinte,Departamentul DezvoltareMINISTERUL ECONOMIEI ŞI BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIEFINANŢELOR ŞI DEZVOLTAREStr. Apolodor nr. 17 122 Leadenhall StreetBucureşti, România Londra EC 3 V 4 E BTelefon: 400 312 039 Telefon: 44-71-338-6000Telex: 112 39 Telex: 88 12 161Telefax: 400 311 888 Telefax: 44 71 338 6100--------------