LEGE Nr. 26 din 22 mai 1993privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Corpului gardienilor publici
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 109 din 28 mai 1993    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1În scopul creşterii eficientei pazei bunurilor şi a activităţilor de apărare a ordinii şi liniştii publice, a vieţii şi integrităţii persoanelor, se înfiinţează pe lângă consiliile judeţene şi Consiliul municipiului Bucureşti, corpurile gardienilor publici.  +  Articolul 2Corpurile gardienilor publici sunt instituţii publice, de interes judeţean şi al municipiului Bucureşti, prestatoare de servicii, cu personalitate juridică. Activitatea corpurilor gardienilor publici se desfăşoară pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 3Gardianul public este persoana destinată să asigure paza la un agent economic public sau privat, instituţie, asociaţie de orice natura şi sa participe la apărarea ordinii şi liniştii publice.  +  Capitolul 2 Organizare şi funcţionare  +  Articolul 4Corpurile gardienilor publici se constituie pe categorii, în funcţie de numărul personalului acestora. Structura organizatorică, categoriile corpurilor gardienilor publici şi numărul de personal al acestora se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 5Conducerea corpurilor gardienilor publici se realizează de către şefii acestora, numiţi prin hotărâre a consiliului judeţean sau a Consiliului municipiului Bucureşti, cu avizul organelor de poliţie.  +  Articolul 6Organizarea şi executarea pazei bunurilor, valorilor de orice fel deţinute, transportului acestora şi a altor prestaţii de paza, precum şi participarea la apărarea ordinii şi liniştii publice se realizează pe bază de contracte încheiate de corpurile gardienilor publici cu primării, agenţii economici publici sau privati, instituţiile, asociaţiile de orice natura, persoanele juridice sau fizice, după caz.  +  Articolul 7Paza prin gardieni publici se executa conform planului de paza întocmit de comandantii subunitatilor de paza şi beneficiari, aprobat de şeful Corpului gardienilor publici şi cu avizul de specialitate al poliţiei.  +  Articolul 8Personalul de conducere, de instruire şi de paza va fi dotat cu uniforma, însemne distinctive, echipament de protecţie, armament şi munitie, conform normelor stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare potrivit prezentei legi.  +  Capitolul 3 Atribuţii  +  Articolul 9Corpurile gardienilor publici au următoarele atribuţii: a) încheie contracte cu beneficiarii pentru prestarea serviciului de paza cu gardieni publici; b) asigura încadrarea cu efectivele necesare pentru executarea misiunilor de paza, instruirea şi controlul activităţii acestora; c) asigura echiparea personalului cu uniforme şi însemne distinctive, respectarea normelor privind portul acestora, precum şi dotarea cu armament, munitie şi alte mijloace necesare executării misiunilor; d) asigura spaţiile şi amenajările necesare păstrării în deplina siguranţa a armamentului şi muniţiei din dotare; e) asigura menţinerea în stare de funcţionare a aparaturii de paza şi alarmare şi a celorlalte mijloace şi amenajări destinate efectuării serviciului de paza; f) informează beneficiarii cu privire la modul în care se desfăşoară misiunile de paza şi propun măsurile necesare pentru creşterea eficientei acestora; g) participa la apărarea ordinii şi liniştii publice, combaterea unor încălcări de lege privind curăţenia, precum şi exercitarea comerţului neautorizat în zonele şi itinerariile stabilite în planul de executare a pazei; h) acţionează pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor şi a altor fapte ilicite în posturile încredinţate.  +  Articolul 10Gardienii publici sunt obligaţi: a) sa cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul postului, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natura sa aducă prejudicii obiectivelor pazite; b) sa pazeasca obiectivul şi bunurile primite în paza şi să asigure integritatea acestora; c) să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale şi dispoziţiile interne, să efectueze controlul la intrarea şi ieşirea din incinta unităţii a persoanelor, mijloacelor de transport, materialelor şi altor bunuri, conform planului de paza; d) sa ia toate măsurile ce decurg din consemnul postului încredinţat pentru prevenirea producerii de incendii, explozii, furturi, tilharii, acte de tulburare a ordinii publice, distrugeri sau degradari de bunuri şi alte asemenea fapte, realizind supravegherea permanenta a zonei de care răspund; e) în cazul săvârşirii unor infracţiuni, producerii unor calamitati sau altor evenimente negative în zona de care răspund, sa ia primele măsuri de salvare a persoanelor şi bunurilor, de conservare a urmelor, de identificare a faptuitorilor şi a martorilor oculari, sa anunţe cel mai apropiat organ de poliţie, să solicite sprijinul posturilor vecine şi al populaţiei şi să asigure paza bunurilor; f) sa sesizeze organele de poliţie în legătură cu orice fapte de natura a prejudicia avutul beneficiarului, iar, la cerere, să le dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor acestora; g) sa păstreze secretul de stat şi de serviciu; h) sa poarte armamentul din dotare, uniforma şi însemnele distinctive numai în timpul serviciului.  +  Articolul 11În realizarea atribuţiilor de serviciu, gardienii publici au următoarele drepturi: a) sa oprească şi sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savirsit infracţiuni sau alte fapte ilicite, iar în cazul infracţiunilor flagrante sa retina şi sa predea de îndată organelor de poliţie pe făptuitori şi, dacă exista, bunurile ce fac obiectul infracţiunilor, întocmind, totodată, un proces-verbal cu cele constatate; b) sa cheme la ordine persoanele care tulbura liniştea publică şi sa intervină în cazul producerii unor atacuri asupra persoanelor, fără a abandona îndeplinirea consemnului postului; c) să facă uz de arma numai în cazurile şi în condiţiile strict prevăzute de lege; d) să constate, în condiţiile legii, contravenţii privind ordinea şi liniştea publică, curăţenia localităţilor, regulile de comerţ stradal sau alte contravenţii pentru care li se stabilesc asemenea competente prin lege. Procesul-verbal de constatare a contravenţiei, întocmit în condiţiile legii, va fi prezentat şefului ierarhic al agentului constatator, care va aplica amenda legală.  +  Articolul 12Persoana juridică sau fizica beneficiara de paza are următoarele drepturi şi obligaţii: a) controlează modul în care corpurile gardienilor publici îşi îndeplinesc obligaţiile contractuale; b) solicita şefului Corpului gardienilor publici luarea măsurilor corespunzătoare de imbunatatire a activităţii de paza, inclusiv de sancţionare sau înlocuire a gardienilor care nu-şi executa întocmai atribuţiile de serviciu; c) executa şi pune la dispoziţie, la termenele stabilite prin planurile de paza şi contracte, mijloacele şi amenajările tehnice necesare îndeplinirii misiunilor de paza; d) instaleaza şi asigura întreţinerea mijloacelor tehnice de paza şi alarmare; e) participa la elaborarea sau modificarea planului de paza.  +  Articolul 13Consiliile judeţene, respectiv Consiliul municipiului Bucureşti, au următoarele atribuţii: a) numesc, prin hotărâre, şefii corpurilor gardienilor publici; b) stabilesc, prin hotărâre, obiectivele de interes public la care se impune organizarea pazei prin gardieni publici.  +  Articolul 14Primării au următoarele atribuţii: a) stabilesc, împreună cu organele locale de poliţie, posturile sau patrulele pe teritoriul localităţilor urbane şi rurale care, pe lângă atribuţiile de paza, vor participa şi la apărarea ordinii şi liniştii publice; b) stabilesc competenţa gardienilor publici de a constata şi sanctiona contravenţii reglementate, în condiţiile legii.  +  Articolul 15Organele de poliţie au următoarele atribuţii: a) avizează încadrarea personalului Corpului gardienilor publici, inarmarea acestuia şi planurile de paza; b) controlează, îndrumă şi acorda asistenţa de specialitate corpurilor gardienilor publici în organizarea şi funcţionarea activităţii de paza, instruirea şi pregătirea personalului; c) sprijină corpurile gardienilor publici în îndeplinirea atribuţiilor privind paza bunurilor şi a valorilor încredinţate şi solicita cooperarea acestora la măsurile de asigurare a ordinii şi liniştii publice; d) asigura armamentul şi munitia necesare dotării gardienilor publici pentru îndeplinirea misiunilor de paza; e) retrage avizul dat la încadrare în cazul în care persoanele prevăzute la lit. a) săvârşesc fapte incompatibile cu calitatea de gardian public sau nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 16.  +  Capitolul 4 Personalul  +  Articolul 16Persoana care urmează a fi încadrată gardian public trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie cetăţean român; b) să aibă stagiul militar satisfăcut şi sa nu depăşească, la angajare, vârsta de 40 ani; c) să fie cunoscută ca o persoană corecta şi sa nu aibă antecedente penale privind infracţiuni săvârşite cu intenţie; d) să aibă aptitudini fizice, psihice şi profesionale adecvate funcţiei. Pot fi încadrate şi femei în vârsta de cel puţin 21 ani, care îndeplinesc condiţiile prevăzute în alin. 1, cu excepţia celei referitoare la stagiul militar.  +  Articolul 17După încadrarea în funcţie, gardienii publici vor urma un curs de specializare organizat de Corpul gardienilor publici, împreună cu inspectoratele politiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 18La încadrare, personalul corpurilor gardienilor publici va semna un angajament de serviciu. Îndepărtarea din serviciu sau părăsirea acestuia din vina angajatului, înainte de expirarea unei perioade de 3 ani, atrage după sine plata de către acesta a unei despăgubiri reprezentind cheltuielile de şcolarizare şi echipament.  +  Articolul 19Gardienii publici şi personalul de comanda al acestora sunt asimilaţi, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, persoanelor care îndeplinesc o funcţie ce implica exerciţiul autorităţii publice.  +  Articolul 20Funcţiile personalului corpurilor gardienilor publici se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 21Gardienii publici rămân în evidenta comandamentelor militare judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, putind fi mobilizati la locul de muncă numai cu aprobarea acestora.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 22La înfiinţarea corpurilor gardienilor publici, consiliile judeţene împreună cu consiliile locale, precum şi Consiliul municipiului Bucureşti asigura, în condiţiile legii, spaţiul şi mijloacele necesare bunei funcţionari a acestora.  +  Articolul 23Pentru asigurarea fondurilor financiare necesare infiintarii corpurilor gardienilor publici se constituie, ca anexa la bugetul de stat pe anul 1993, fondul de înfiinţare a Corpului gardienilor publici. Fondurile financiare necesare infiintarii corpurilor gardienilor publici vor fi acordate, la solicitarea consiliilor judeţene şi Consiliului municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data solicitării. Fondurile financiare acordate, în condiţiile alineatului precedent, vor fi restituite bugetului de stat din veniturile realizate de la beneficiari în urma prestaţiilor executate.  +  Articolul 24Fondul de salarii pentru personal, precum şi celelalte cheltuieli aferente funcţionarii Corpului gardienilor publici se realizează din sumele încasate de la beneficiarii prestaţiilor, care vor plati contravaloarea serviciilor prestate conform tarifelor stabilite între părţile contractante. Corpurile gardienilor publici sunt obligate sa plătească la bugetul de stat taxele şi impozitele prevăzute de lege. Veniturile nete rămase vor fi folosite pentru autofinanţare, dotare cu mijloacele tehnice necesare îmbunătăţirii sistemului de paza şi recompensarea personalului propriu, potrivit legii.  +  Articolul 25Delegatiile permanente ale consiliilor judeţene şi primării, cu asistenţa de specialitate din partea organelor de poliţie, vor desfăşura activităţi de control, îndrumare şi sprijin la corpurile gardienilor publici, potrivit legii.  +  Articolul 26Corpurile gardienilor publici acţionează şi răspund potrivit legii, folosirea lor în alte scopuri fiind interzisă.  +  Articolul 27Prevederile legii privind organizarea şi funcţionarea pazei bunurilor se aplică în mod corespunzător. Corpul gardienilor publici, în măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel.  +  Articolul 28Nerespectarea de către personalul corpurilor gardienilor publici a dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea materială, disciplinară, contravenţională sau penală, după caz.  +  Articolul 29Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 aprilie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 aprilie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. OLIVIU GHERMAN-----------