ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 20 septembrie 2001pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor şi instituirea unor măsuri pentru diminuarea fenomenelor de frauda şi evaziune fiscală în domeniul alcoolului şi al băuturilor alcoolice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 28 septembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Litera a) a articolului 2 va avea următorul cuprins:"a) alcoolul brut, alcoolul etilic rafinat, distilatele din cereale, orice alte distilate de origine agricolă, băuturile alcoolice, precum şi orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conţin alcool etilic;"2. Titlul secţiunii a II-a va avea următorul cuprins:"Accize pentru alcoolul brut, alcoolul etilic rafinat, distilatele din cereale, orice alte distilate de origine agricolă, băuturile alcoolice, precum şi orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conţin alcool etilic"3. Partea introductivă a articolului 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - În grupa lt; lt;alcool brut, alcool etilic rafinat, distilate din cereale, orice alte distilate de origine agricolă, băuturi alcoolice, precum şi orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conţin alcool etilic gt; gt;, sunt cuprinse:"4. Litera a) a articolului 3 va avea următorul cuprins:"a) Alcoolul brut, alcoolul etilic rafinat, distilatele din cereale, orice alte distilate de origine agricolă, produsele obţinute pe bază de alcool etilic rafinat şi băuturile alcoolice obţinute din alcool etilic rafinat sau din distilate, altele decât distilatul de vin"5. Alineatul 1 de la litera a) a articolului 3 va avea următorul cuprins:"În subgrupa lt; lt;alcool brut, alcool etilic rafinat, distilate din cereale, orice alte distilate de origine agricolă, produse obţinute pe bază de alcool etilic rafinat şi băuturi alcoolice obţinute din alcool etilic rafinat sau din distilate, altele decât distilatul de vin gt; gt;, sunt cuprinse următoarele: alcool brut, alcool etilic rafinat, distilate din cereale, alte distilate de origine agricolă, votca, rom, lichioruri, rachiuri pe bază de alcool etilic rafinat, whisky, gin, rom şi rachiuri din trestie de zahăr, alte băuturi alcoolice spirtoase, precum şi orice alte produse care conţin alcool etilic, destinate industriei alimentare sau consumului, care au o concentraţie alcoolică mai mare de 0,5% în volum."6. La articolul 4 se introduc alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:"(3) Pentru alcoolul etilic rafinat, distilatele din cereale şi orice alte distilate de origine agricolă, provenite din ţara sau din import, utilizate ca materie prima în obţinerea băuturilor alcoolice spirtoase, acciza se plăteşte o singură dată de către agentul economic producător sau importator de astfel de materii prime. (4) Pentru băuturile alcoolice spirtoase produse în ţara din alcool etilic rafinat, distilate din cereale şi orice alte distilate de origine agricolă, provenite din ţara sau din import, nu se datorează accize."7. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) În cazul produselor prevăzute la art. 3 provenite din import sau din ţara, utilizate ca materie prima pentru obţinerea altor produse supuse accizelor - altele decât băuturile alcoolice spirtoase produse exclusiv din alcool etilic rafinat, distilate din cereale şi orice alte distilate de origine agricolă - agenţii economici prelucratori vor deduce, pe bază de documente justificative, din accizele datorate pentru produsele finale facturate accizele plătite în vama sau la achiziţionarea de pe piaţa interna a materiei prime."8. La articolul 8 se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:"(11) Sub incidenţa prevederilor prezentului articol intra şi următoarele produse: alcoolul sanitar, distilatele din cereale, distilatul de vin şi orice alte distilate de origine agricolă. Documentele fiscale speciale utilizate pentru circulaţia acestor produse vor avea inscriptionate, după caz, cuvintele: lt; lt;Alcool sanitar gt; gt; sau lt; lt;Distilat gt; gt;."9. Literele f) şi h) ale articolului 25 se abroga.10. Alineatul (1) al articolului 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Pentru produsele prevăzute la art. 25 lit. a) alin. 3, lit. b), g) şi i), scutirea de la plata accizelor se acordă prin restituirea accizelor efectiv plătite la achiziţionarea produselor respective, pe baza documentelor justificative şi numai pentru cantităţile folosite cu destinatiile expres menţionate în prezenta ordonanţă."11. Alineatul (1) al articolului 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Agenţii economici - producători interni, importatori, comercianţi în sistem angro şi en detail -, care realizează venituri din vânzările de alcool etilic rafinat, distilate din cereale, distilat de vin, alte distilate de origine agricolă, băuturi alcoolice, produse din tutun, cafea, cafea cu inlocuitori, cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, îşi pot desfăşura activitatea numai în baza autorizaţiei de comercializare emise de: a) Ministerul Finanţelor Publice, pentru agenţii economici producători şi importatori de alcool etilic rafinat, distilate din cereale, distilat de vin, alte distilate de origine agricolă şi de băuturi alcoolice spirtoase obţinute din acestea; b) direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în cazul băuturilor alcoolice altele decât cele de la lit. a) -, inclusiv tuica şi rachiurile naturale, al produselor din tutun şi al cafelei."12. Alineatul (3) al articolului 34 va avea următorul cuprins:"(3) Pentru comercializarea - în calitate de agent economic producător intern sau importator - a produselor prevăzute la alin. (1) lit. a), autorizaţia se emite anual cu percepere de taxe. Cererile şi documentaţia necesare în vederea eliberării autorizaţiilor anuale se depun cu cel puţin 60 de zile înainte de data expirării autorizaţiei de comercializare, eliberata anterior."13. La articolul 36 se introduc alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:"(4) Vor fi autorizaţi în calitate de agenţi economici producători de distilate din cereale, distilat de vin şi orice alte distilate de origine agricolă numai agenţii economici care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru autorizarea agenţilor economici producători de alcool şi de băuturi alcoolice - altele decât vinurile, tuica şi rachiurile naturale -, şi care prezintă adeverinta eliberata de organul fiscal teritorial, din care să rezulte deţinerea în proprietate a clădirilor, a capacităţilor de producţie, precum şi deţinerea în proprietate sau în concesionare a terenurilor. (5) În ceea ce priveşte cuantumul taxei de autorizare distilatele din cereale sunt asimilate alcoolului, iar distilatul de vin şi alte distilate de origine agricolă - cu excepţia celor din cereale -, sunt asimilate băuturilor alcoolice."14. Articolul 42 va avea următorul cuprins:"Art. 42. - (1) Listele cuprinzând autorizaţiile de comercializare în vigoare eliberate de Ministerul Finanţelor Publice agenţilor economici producători interni şi importatori de alcool etilic rafinat, distilate din cereale, distilat de vin, alte distilate de origine agricolă şi de băuturi alcoolice obţinute din acestea vor fi publicate de organul fiscal emitent în prima decada a fiecărui trimestru, în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Listele cuprinzând autorizaţiile de comercializare emise de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor fi publicate de către acestea în prima decada a fiecărui trimestru, într-un ziar local de mare tiraj."15. Litera A şi poziţiile nr. 1 şi 2 din anexa nr. 1 "Lista cuprinzând taxele speciale de consumaţie (accize)" vor avea următorul cuprins:
               
    Nr. crt.Denumirea produsului sau a grupei de produseU.M.Acciza (echivalent euro/U.M.)
    0123
    "A. Alcool brut, alcool etilic rafinat, distilate din cere ale, orice alte distilate de origine agricolă, băuturi alcoolice, precum şi orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conţin alcool etilic    
    1. Alcool brut, alcool etilic rafinat, distilate din cereale, orice alte distilate de origine agricolă, băuturi alcoolice şi orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conţin alcool etilic, cu o concentraţie mai mare de 0,5% în volum; vinuri, produse pe bază de vin şi produse pe bază de distilat din vin, cu o concentraţie în alcool de peste 22% în volum; coniac, armaniac şi vinars    
      1.1.Alcool bruthl alcool pur1)0
      1.2.Alcool etilic rafinat, distilate din cereale şi orice alte distilate de origine agricolăhl alcool pur65
      1.3.Băuturi alcoolice spirtoase obţinute pe bază de alcool etilic rafinat şi băuturi alcoolice obţinute din distilate din cereale şi din alte distilate de origine agricolăhl alcool pur65
      1.4.Alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conţin alcool etilic, cu o concentraţie mai mare de 0,5%; vinuri, produse pe bază de vin şi produse pe bază de distilat din vin, cu o concentraţie în alcool de peste 22% în volum; coniac, armaniac şi vinarshl alcool pur65
    2.Băuturi alcoolice naturale, inclusiv distilatul de vinhl alcool pur65"
   +  Articolul 2 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă intra sub incidenţa regimului de supraveghere prevăzut la art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi producătorii de distilate din cereale, distilat de vin şi de orice alte distilate de origine agricolă. (2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă agenţii economici producători de distilate din cereale, distilat de vin şi de orice alte distilate de origine agricolă au obligaţia să se doteze cu contoare avizate de Biroul Roman de Metrologie Legală, necesare pentru determinarea cantităţii, precum şi cu mijloace de măsurare legale pentru determinarea concentratiei alcoolice a produselor rezultate din instalaţiile de distilare, redistilare sau rafinare.  +  Articolul 3 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni: a) producţia şi comercializarea de alcool tehnic obţinut prin fermentarea materiilor prime agricole de origine vegetala, altul decât cel rezultat ca produs secundar din procesul de obţinere a alcoolului etilic rafinat; b) producţia şi comercializarea alcoolului sanitar de către agenţii economici, alţii decât producătorii de alcool etilic rafinat legal autorizaţi; c) comercializarea pe piaţa interna a alcoolului sanitar vrac; d) circulaţia şi comercializarea în vrac a distilatelor din cereale, a distilatului de vin şi a altor distilate de origine agricolă, indiferent de concentraţia alcoolică a acestora, cu excepţia cazurilor în care agenţii economici producători livreaza aceste distilate agenţilor economici legal autorizaţi sa prelucreze şi sa imbutelieze produsele finale rezultate; e) comercializarea alcoolului brut de către agenţii economici. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) se sancţionează cu amendă între 1 miliard lei şi 5 miliarde lei şi confiscarea produselor, iar în cazul în care acestea au fost vândute, cu confiscarea sumelor rezultate din aceasta vânzare şi, după caz, anularea autorizaţiilor de comercializare.  +  Articolul 4 (1) Necomercializarea în fiecare trimestru al anului pentru care s-a obţinut autorizaţia de comercializare în calitate de producător de alcool etilic rafinat, de distilate din cereale, distilat de vin şi de orice alte distilate de origine agricolă a unei cantităţi egale cu cel puţin 10% din cantitatea avută în vedere la autorizare atrage suspendarea autorizaţiei de comercializare, oprirea producţiei şi sigilarea instalaţiilor de producţie. (2) Reluarea activităţii de producţie şi comercializare a produselor prevăzute la alin. (1) se va face numai după ce agentul economic în cauza va prezenta organului emitent al autorizaţiei un certificat de atestare fiscală, din care să rezulte că nu are obligaţii restante faţă de bugetul de stat, precum şi contracte scrise încheiate cu agenţi economici utilizatori legali de astfel de produse, din care să rezulte ca sunt posibile obţinerea şi comercializarea în trimestrul imediat următor a unei cantităţi de produse de cel puţin 10% din cantitatea avută în vedere la autorizare. Contractele vor fi vizate de organele fiscale teritoriale în a căror rază îşi desfăşoară activitatea agentul economic producător.  +  Articolul 5 (1) Achiziţionarea de produse supuse regimului de autorizare se poate efectua numai de la agenţii economici legal autorizaţi. Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei, confiscarea produselor şi/sau confiscarea veniturilor realizate din vânzarea produselor astfel achiziţionate, precum şi cu anularea autorizaţiei de comercializare. (2) Vânzarea de produse supuse regimului de autorizare în vederea prelucrării sau comercializării se poate efectua numai către agenţii economici autorizaţi în calitate de producători sau comercianţi în sistem angro sau en detail. Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei, confiscarea produselor vândute şi confiscarea veniturilor realizate din vânzarea acestora, precum şi cu anularea autorizaţiei de comercializare.  +  Articolul 6 (1) Suspendarea sau anularea autorizaţiilor de comercializare se va face de organul fiscal emitent în baza deciziilor comisiilor instituite potrivit legii pentru emiterea autorizaţiilor de comercializare -, ca urmare a actelor de control emise de organele de specialitate cu atribuţii în acest sens. (2) În situaţia existenţei unor acte de control aflate în diferite stadii de contestare se va proceda la suspendarea autorizaţiilor până la soluţionarea litigiului, cu posibilitatea prelungirii duratei de valabilitate a autorizaţiilor cu o perioadă egala cu perioada suspendării acestora. (3) În situaţia în care actele de control nu sunt contestate în termen legal, autorizaţia va fi anulată.  +  Articolul 7 (1) Agenţii economici producători de alcool sanitar - alţii decât agenţii economici producători de alcool etilic rafinat legal autorizaţi -, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă vor declara la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, stocurile existente de alcool sanitar vrac şi îmbuteliat. Listele de inventariere vor fi vizate de organul fiscal teritorial în a cărui raza îşi desfăşoară activitatea agentul economic în cauza. Stocurile inventariate vor putea fi valorificate numai sub supraveghere fiscală, în termen de 30 de zile de la data declarării. Cantităţile rămase nevalorificate în termen vor fi confiscate. (2) Agenţii economici producători de distilate din cereale, distilat de vin şi orice alte distilate de origine agricolă vor declara în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, stocurile existente de astfel de produse. Listele de inventariere vor fi vizate de organul fiscal teritorial în a cărui raza îşi desfăşoară activitatea agentul economic în cauza, iar valorificarea acestora va putea fi efectuată numai în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (3) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni: a) nedeclararea în termen a stocurilor de alcool sanitar, de distilate din cereale, distilat de vin şi orice alte distilate de origine agricolă; b) valorificarea stocurilor de alcool sanitar după termenul prevăzut la alin. (1). (4) Contravenţia prevăzută la alin. (3) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei şi confiscarea cantităţilor de alcool sanitar şi de distilate nedeclarate. (5) Contravenţia prevăzută la alin. (3) lit. b) se sancţionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei şi confiscarea veniturilor realizate din vânzarea alcoolului sanitar.  +  Articolul 8 (1) Contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. (2) Constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţie potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se fac de personalul de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi din unităţile sale teritoriale, împuternicit în acest scop.  +  Articolul 9 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor constitui, prin hotărâre a Guvernului, echipe mixte de control, care vor verifica la toţi agenţii economici producători de alcool şi băuturi alcoolice spirtoase deţinerea licenţelor de fabricaţie şi a autorizaţiilor de comercializare a acestor produse, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale pentru aceasta, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 123/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Echipele mixte de control vor fi formate din reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerului de Interne, Autorităţii pentru Protecţia Consumatorilor şi ai asociaţiilor patronale din ramura alcoolului şi băuturilor alcoolice, legal înfiinţate. (3) În toate situaţiile de constatare a neîndeplinirii condiţiilor de acordare şi deţinere a licenţelor de fabricaţie, precum şi a autorizaţiilor de comercializare se vor întocmi procese-verbale pentru anularea licenţelor de fabricaţie şi a autorizaţiilor de comercializare şi se va proceda la sigilarea instalaţiilor în vederea încetării activităţii de producţie. (4) Anularea licenţelor de fabricaţie şi a autorizaţiilor de comercializare se va face de către organele competente cu eliberarea acestora, în baza actelor de control încheiate de comisiile mixte special constituite. (5) Lista cuprinzând agenţii economici care se găsesc în aceasta situaţie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, de către Direcţia generală de administrarea veniturilor publice şi a monopolurilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 10Prezenta ordonanţă de urgenţă va intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu ---------