LEGE Nr. 4 din 31 martie 1973 *** Republicatăprivind dezvoltarea construcţiei de locuinţe şi vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 121 din 31 decembrie 1980  Notă *) Legea nr. 4 a fost publicată în Buletinul Oficial nr. 46 din 31 martie 1973, republicată, dîndu-se capitolelor şi articolelor a noua numerotare, în Buletinul Oficial nr. 121 din 31 decembrie 1980, conform art. 3 din Legea nr. 5 din 17 octombrie 1980 publicată în Buletinul Oficial nr. 90 din 22 octombrie 1980Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Dezvoltarea în ritm înalt a economiei naţionale, modernizarea oraşelor şi centrelor muncitoresti, creşterea numărului de muncitori şi specialişti, sporirea continua a retributiei şi celorlalte venituri ale oamenilor muncii, fac necesare dezvoltarea construcţiei de locuinţe şi îmbunătăţirea gradului lor de confort - condiţie esenţială pentru ridicarea bunastarii întregului popor.În scopul satisfacerii cerinţelor crescînde de locuinţe, se va intensifica ritmul construirii de locuinţe noi şi se vor lua măsuri de imbunatatire continua a confortului, în concordanta cu ritmul dezvoltării economiei naţionale şi potrivit prevederilor planului naţional unic de dezvoltare economico-socială.  +  Articolul 2Construcţia de locuinţe se realizează din:- fondurile de investiţii centralizate ale statului, pentru locuintele constituind proprietate de stat;- fondurile întreprinderilor, pentru locuintele proprietate de stat date în administrarea lor directa;- fondurile organizaţiilor cooperatiste şi altor organizaţii obşteşti cu caracter economic şi social, pentru locuintele proprietatea acestora;- veniturile populaţiei, inclusiv cu credite acordate de stat, pentru locuintele constituind proprietatea personală a cetăţenilor.Locuintele construite din fondurile de investiţii centralizate ale statului sînt administrate de întreprinderi subordonate consiliilor populare sau de alte întreprinderi de stat.  +  Articolul 3Dezvoltarea armonioasă a oraşelor, centrelor muncitoresti şi a celorlalte localităţi impune construirea noilor locuinţe în conformitate cu prevederile schitelor şi planurilor de sistematizare, cu respectarea stricta a regimului de construcţie, în ceea ce priveşte numărul nivelurilor, densitatea clădirilor şi linia lor arhitectonica.  +  Articolul 4Terenurile situate în perimetrele oraşelor sînt supuse regimului sistematizării, indiferent de natura proprietăţii. Deţinătorii acestor terenuri pot construi numai cu aprobarea comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare şi cu încadrarea în normele de sistematizare şi arhitectura. Terenurile proprietate de stat pot fi atribuite de către comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare în vederea construirii de locuinţe, în folosinţă organizaţiilor socialiste sau a persoanelor fizice, potrivit prevederilor planurilor de sistematizare, cu plata taxei stabilite prin dispoziţii legale.Dreptul de folosinţă a terenului atribuit este acordat numai pe durata existenţei construcţiei respective.  +  Articolul 5Cetăţenii au dreptul să aibă în proprietate personală o singura locuinta, pentru ei şi familiile lor. Membrii unei familii pot păstra, în proprietate comuna sau în proprietatea unuia dintre ei, o singura locuinta.Prevederile alineatului precedent cu privire la membrii familiei se referă numai la soţ, sotie şi copiii minori.  +  Articolul 6Construirea sau cumpărarea de locuinţe de către cetăţeni în scopul revinzarii sau închirierii este interzisă.  +  Articolul 7Cetăţenii se pot constitui în asociaţii de cooperare pentru construirea de locuinţe proprietate personală. Pe baza aportului membrilor asociaţiei şi creditelor ce li se acordă de stat, asociaţiile de cooperare vor construi locuinţe proprietate personală în clădiri cu mai multe niveluri.Asociaţiile pot construi şi în regie.Asociaţiile de cooperare pentru construirea de locuinţe proprietate personală dobîndesc personalitate juridică, potrivit dispoziţiilor legale, de la data constituirii lor. Modul de organizare şi funcţionare a asociaţiilor de cooperare se stabileşte prin statut, aprobat prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 8Prin locuinta, în sensul prezentei legi, se înţelege suprafaţa locativă care cuprinde una sau mai multe camere de locuit, cu dependintele aferente, formind o unitate locativă de sine stătătoare, determinata ca atare prin construcţia sa.  +  Capitolul 2 Construirea de locuinţe proprietate personală cu sprijinul statului  +  Articolul 9Cetăţenii, indiferent de venitul lunar, au dreptul să-şi construiască sau să-şi cumpere, în condiţiile prezentei legi, o locuinta proprietate personală.În municipii şi oraşe cetăţenii pot să-şi construiască locuinţe proprietate personală, cu respectarea normelor de sistematizare, arhitectura şi a regimului de înălţime, potrivit schitelor de sistematizare aprobate, precum şi a dispoziţiilor legale în vigoare privind normarea şi folosirea locuinţelor proprietate personală.De asemenea, construcţiile de locuinţe în comune şi sate trebuie să se încadreze în normele de sistematizare, regimul de înălţime şi perimetrul construibil, stabilite prin schiţele de sistematizare, asigurindu-se folosirea terenurilor în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 10Statul sprijină construirea de locuinţe proprietate personală prin acordarea de credite pe termen lung, atribuirea de terenuri în folosinţă pentru construcţie, asigurarea de materiale, precum şi prin proiectare şi execuţie.  +  Articolul 11Cetăţenii pot să-şi construiască o locuinta proprietate personală pentru ei şi familiile lor, cu mijloace proprii sau cu mijloace proprii şi credite de la stat, în localităţile în care domiciliază sau în care au dreptul să-şi stabilească domiciliul, în condiţiile legii.  +  Articolul 12Statul va continua sa construiască anual locuinţe destinate dezvoltării fondului locativ proprietate de stat, care vor fi închiriate, potrivit legii, în primul rind persoanelor încadrate cu contract de muncă cu venituri mici, tinerilor nou încadraţi în producţie, tinerilor căsătoriti, precum şi persoanelor încadrate cu contract de muncă transferate în interes de serviciu.  +  Articolul 13Persoanele încadrate cu contract de muncă şi pensionării care nu au locuinta proprietate personală vor beneficia de dreptul de a li se închiria locuinţe din fondul de stat, cu plata chiriei legale, avînd prioritate, în condiţiile prevăzute de lege, persoanele încadrate cu contract de muncă şi pensionării care au un venit mediu lunar pe fiecare membru de familie mai mic de 1.500 lei.De asemenea, beneficiază de dreptul de a li se închiria locuinţe din fondul locativ de stat, cu plata chiriei prevăzute de lege, ofiţerii, subofiterii şi maistrii militari din cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi cei din cadrul Ministerului de Interne.Statul sprijină în mod deosebit persoanele încadrate cu contract de muncă şi pensionării, care nu au locuinta proprietate personală, să-şi construiască sau să-şi cumpere locuinta.Pentru persoanele cu venituri mici se asigura condiţii avantajoase la construirea sau cumpărarea locuinţelor, în ce priveşte acordarea de credite, dobinda şi durata de rambursare a creditelor, prioritate la contractare, dacă au condiţii grele de locuit.  +  Articolul 14Toţi cetăţenii care deţin în prezent o locuinta proprietate de stat îşi vor păstra în continuare dreptul de a deţine aceasta locuinta, cu plata chiriei legale, neputind fi evacuati decît în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 15Construirea de locuinţe proprietate personală şi vînzarea de locuinţe din fondul locativ de stat se vor realiza în mod eşalonat potrivit prevederilor planului naţional unic de dezvoltare economico-socială.  +  Articolul 16Acordarea creditelor pentru construirea de locuinţe proprietate personală se face în următoarea ordine de prioritate:- muncitorilor calificaţi, în primul rind celor din marile unităţi industriale;- persoanelor încadrate cu contract de muncă transferate în interesul serviciului din alte localităţi;- cadrelor de specialitate care lucrează în producţia materială, în activitatea de proiectare, cercetare ştiinţifică şi învăţămînt;- absolvenţilor repartizaţi în producţie, veniti din alte localităţi;- tinerilor căsătoriti;- persoanelor cu contract de muncă încadrate pe bază de concurs, venite din alte localităţi;- celorlalte persoane încadrate cu contract de muncă şi pensionarilor.În cadrul fiecărei categorii se acordă preferinta celor care au condiţii grele de locuit, îndeosebi familiilor cu mai mulţi copii, persoanelor încadrate cu contract de muncă şi pensionarilor care au depus un avans mai mare şi au o vechime mai mare la Casa de Economii şi Consemnaţiuni.  +  Articolul 17Cetăţenii ale căror locuinţe se demoleaza pentru noi construcţii sau sistematizari vor primi cu chirie o locuinta din fondul locativ de stat, pentru ei şi familiile lor, pînă ce îşi construiesc sau îşi cumpara o locuinta. Suma încasată pentru locuinta demolata va constitui avansul pentru noua locuinta pe care o construiesc sau o cumpara.  +  Articolul 18Cetăţenii care se muta definitiv dintr-o localitate în alta, în interes de serviciu sau familial, şi au o locuinta proprietate personală o pot vinde şi au dreptul să-şi construiască o noua locuinta în localitatea în care se stabilesc.În acest scop pot primi, în condiţiile legii, terenul necesar şi, dacă suma încasată din vînzarea vechii locuinţe nu acoperă costul noii locuinţe, pot primi un credit de completare fără a depăşi plafoanele de credite prevăzute la art. 23.  +  Articolul 19Statul sprijină prin credite şi execuţie construirea de locuinţe proprietate personală care se încadrează, în ceea ce priveşte suprafaţa, dotarea şi finisajele în normele aprobate de Consiliul de Stat.  +  Articolul 20Acordarea creditelor pentru construirea locuinţelor proprietate personală se va face la propunerea colectivelor de muncă în care solicitanţii îşi desfăşoară activitatea, aprobate de consiliile oamenilor muncii împreună cu organele sindicale, ţinînd seama de aportul solicitanţilor în producţie, de necesitatea asigurării stabilitatii lor în unitate şi de condiţiile lor de locuit, în ordinea de prioritate stabilită la art. 16.Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor stabili anual numărul de locuinţe a căror construire se poate contracta cu personalul muncitor al fiecărei unităţi socialiste.  +  Articolul 21Cetăţenii care deţin o locuinta construită cu sprijinul statului în credite şi execuţie şi care a devenit neincapatoare sau prea mare, ţinînd seama de numărul membrilor familiei, pot să-şi construiască o noua locuinta cu sprijinul statului în credite şi execuţie, cu condiţia de a instraina locuinta pe care o deţin.Preţul obţinut din vînzarea vechii locuinţe va constitui, în aceste cazuri, avans pentru construirea noii locuinţe, iar termenul pentru restituirea creditului obţinut în scopul acoperirii restului de preţ se va reduce la jumătate faţă de cel stabilit de lege.  +  Articolul 22Avansul minim şi durata maxima de rambursare a creditului se stabilesc în funcţie de retributia tarifara lunară, respectiv pensia lunară, la data încheierii contractului, după cum urmează:
           
    CategoriaRetribuţia tarifară sau pensia lunarăAvansul minim faţă de preţul de devizDurata maximă de rambursare a creditului
    Ipînă la 1.500 lei20%25 ani
    II1.501 - 2.000 lei25%20 ani
    IIIpeste 2.000 lei30%15 ani
   +  Articolul 23Creditele pentru locuintele de tipul celor prevăzute la art. 19 nu vor putea depăşi:
     
    41.500 lei pentru locuinţe cu o cameră;
    64.000 lei pentru locuinţe cu 2 camere;
    81.000 lei pentru locuinţe cu 3 camere;
    91.500 lei pentru locuinţe cu 4 camere;
    105.000 lei pentru locuinţa cu 5 camere.
  Plafoanele de credite prevăzute mai sus pentru locuintele ce se construiesc în zone cu grad 8 seismic se majorează cu 3%, iar pentru cele din zone cu grad 9 seismic, cu 10% .
   +  Articolul 24Costul garajelor şi anexelor gospodăreşti se evidenţiază separat în deviz şi se plăteşte integral de beneficiar la data încheierii contractului.În cazul vinzarii locuinţelor din fondul de stat, valoarea anexelor gospodăreşti - magazii, pivnite, patule, soproane şi alte construcţii, cu excepţia garajelor, se include în preţul de vînzare a locuinţelor, la care se calculează creditul ce urmează a fi acordat, în cadrul plafoanelor prevăzute de lege.  +  Articolul 25Persoanele încadrate cu contract de muncă şi pensionării domiciliaţi în municipii, oraşe şi localităţi componente ale acestora, care îşi construiesc locuinţe proprietate personală în regie, pot obţine credite în acest scop, în suma de cel mult 35.000 lei, rambursabile într-o perioadă de 20 de ani. Creditele se acordă cu condiţia ca beneficiarul să facă dovada ca are posibilităţi materiale pentru realizarea construcţiei.Persoanele încadrate cu contract de muncă din mediul rural, în special cadrele didactice, medicii, specialiştii din staţiuni pentru mecanizarea agriculturii, întreprinderi agricole de stat şi cooperative agricole de producţie, care nu au o locuinta proprie în comuna în care îşi au locul de muncă, pot beneficia de un credit de pînă la 35.000 lei, pe termen de 20 de ani, pentru a-şi construi locuinta proprietate personală în acea comuna, în regie.Persoanele încadrate cu contract de muncă care au locul de muncă în oraşe mari şi domiciliază în localităţile din jurul acestora vor fi sprijinite să-şi construiască în regie locuinta proprietate personală în localitatea în care domiciliază, dacă nu au locuinta proprie. În acest scop, ei pot beneficia de un credit de pînă la 35.000 lei, pe termen de 20 ani.Dispoziţiile prevăzute la alineatele precedente se aplică şi pentru terminarea construcţiilor de locuinţe.  +  Articolul 26Prioritatea la acordarea creditelor se stabileşte, potrivit criteriilor prevăzute la art. 16, de către comisii constituite de comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare.Comisiile vor stabili lista solicitanţilor în ordinea de prioritate şi vor afişa la sediul organizaţiilor care încheie contractele pentru construirea de locuinţe cu cetăţenii.Cei interesaţi pot face contestaţii asupra ordinii de prioritate stabilite, în termen de 15 zile de la afişarea listei, la comitetul sau biroul executiv al consiliului popular respectiv, care le va soluţiona în termen de maximum 30 de zile de la înregistrare.  +  Articolul 27Statul acorda credite în limitele prevăzute la art. 22 şi 23 persoanelor încadrate cu contract de muncă şi pensionarilor care au încheiat contracte pentru construirea de locuinţe proprietate personală, pentru diferenţa dintre preţul de deviz prevăzut în contract şi avansul depus de beneficiar.Pentru obţinerea creditului, la încheierea contractelor de construire de locuinţe proprietate personală cu organizaţii de stat sau cu organizaţii cooperatiste, beneficiarul trebuie să aibă depusa la Casa de Economii şi Consemnaţiuni, în scopul construirii de locuinţe, o sumă de bani reprezentind cel puţin avansul din preţul prevăzut în contract.  +  Articolul 28Pentru împrumuturile acordate în condiţiile prezentei legi, altele decît cele prevăzute la art. 32, se va percepe o dobinda anuală, diferenţiată în funcţie de retributia tarifara, pensia sau venitul mediu brut lunar şi de mărimea creditului, după cum urmează:
         
    CategoriaRetribuţia tarifară, pensia sau venitul mediu brut lunarDobânda
    Ipînă la 1.500 lei3%
    II1.501 - 2.000 lei4%
    IIIpeste 2.000 lei5%
  Pentru suma de credit care depăşeşte 50.000 lei, dobinda va fi de 6% pe an, indiferent de retributia tarifara, pensia sau venitul mediu brut lunar.
   +  Articolul 29Casa de Economii şi Consemnaţiuni este autorizata sa acorde credite pentru construirea sau cumpărarea de locuinţe, în condiţiile stabilite de Consiliul de Miniştri.  +  Articolul 30Împrumutul va fi garantat prin constituirea unei ipoteci asupra locuinţei dobîndite în condiţiile prezentei legi. Înscrierea ipotecii se va dispune pe baza înscrisului constatator al contractului de împrumut, la cererea Casei de Economii şi Consemnaţiuni.Pînă la rambursarea integrală a creditului, locuinta dobîndită în condiţiile prezentei legi nu poate fi instrainata, demolata sau restructurata, decît cu autorizarea prealabilă a Casei de Economii şi Consemnaţiuni.  +  Articolul 31Casa de Economii şi Consemnaţiuni va elibera creditul în mod treptat, pe măsura executării construcţiei.În cazul în care beneficiarul creditului va utiliza în alte scopuri sumele primite, Casa de Economii şi Consemnaţiuni va retrage creditul acordat şi va urmări recuperarea sumelor eliberate, cu o dobinda anuală de 12% calculată la întreaga suma eliberata de aceasta.  +  Articolul 32Se autoriza Casa de Economii şi Consemnaţiuni sa acorde credite pentru constituirea avansului, precum şi pentru completarea sumei necesare acoperirii costului integral în vederea contractării unei locuinţe proprietate personală.Credite pentru constituirea avansului se acordă pe termen de maximum 5 ani, iar pentru completarea sumei necesare acoperirii costului integral al locuinţei, pe termen de maximum 10 ani.Pentru aceste credite se percepe o dobinda de 8% pe an.  +  Articolul 33În cazul vinzarii locuinţelor din fondul locativ de stat dobinda pentru creditul necesar avansului va fi de 6%, iar restituirea acestor credite se va face în funcţie de retributia tarifara sau pensia lunară astfel:
         
    CategoriaRetribuţia tarifară sau pensia lunarăDurata maximă de rambursare a creditului pentru avans
    Ipînă la 1.500 lei10 ani
    II1.501 - 2.000 lei8 ani
    IIIpeste 2.000 lei5 ani
  Cota de 1% calculată asupra soldului creditelor de avans acordate pentru cumpărarea de locuinţe proprietate personală, reprezentind cheltuielile Casei de Economii şi Consemnaţiuni privind acordarea, urmărirea şi ţinerea evidentei creditelor, inclusiv pentru încadrarea personalului necesar în acest scop, se va suporta din dobinzile de 6% încasate de la populaţie.
   +  Articolul 34În cazul nerestituirii la termenele stabilite a ratelor, Casa de Economii şi Consemnaţiuni va percepe o dobinda de 12% pe an asupra ratelor restante pentru creditele acordate.În caz de neplata la scadenta de şase rate sau a contravalorii a şase rate, Casa de Economii şi Consemnaţiuni va putea cere executarea silită asupra locuinţei şi evacuarea deţinătorului.  +  Articolul 35Cetăţenii care, la încheierea contractului, plătesc integral preţul locuinţei, beneficiază de o bonificaţie constind în reducerea cu 50% a comisionului cuvenit organizaţiei care încheie contracte pentru construirea de locuinţe.  +  Articolul 36Pentru nepredarea locuinţei în termenul stabilit prin contract, organizaţia cu cara s-a încheiat contractul pentru construirea de locuinţe proprietate personală va plati beneficiarului penalităţi de întîrziere, în condiţiile stabilite de Consiliul de Miniştri.
   +  Capitolul 3 Criterii de stabilire a preţurilor  +  Articolul 37Locuintele proprietate personală construite cu sprijinul statului se proiectează şi se executa prin organizaţii de stat sau cooperatiste, pe bază de contracte încheiate la preţuri ferme de deviz, sau se proiectează şi se executa de către beneficiar în regie.Cetăţenii care îşi executa locuinţe proprietate personală în regie pot folosi numai materiale de construcţii proprii sau achiziţionate la preţurile cu amănuntul de la fondul pieţei, cu respectarea stricta a prevederilor legale.Persoanele prevăzute la alin. 2 sînt obligate să justifice cu acte provenienţă legală a materialelor achiziţionate pentru construcţia locuinţei, precum şi cheltuielile efectuate.Persoanele care nu justifica provenienţă legală a materialelor răspund, după caz, material, civil, contraventional sau penal, potrivit legii.  +  Articolul 38În preţul locuinţei se includ, după caz, costul proiectării, costul execuţiei lucrărilor, inclusiv beneficiul organizaţiei de construcţii, precum şi comisionul organizaţiei care încheie contractul de construcţie cu beneficiarul locuinţei.  +  Articolul 39Statul executa proiecte tip pentru locuinţe situate în clădiri mari, cu mai multe niveluri. Pentru celelalte locuinţe proiectarea se realizează prin organizaţiile cooperatiste sau alte unităţi prestatoare de servicii.Asociaţiile de cooperare pentru construirea de locuinţe proprietate personală pot construi locuinţe pe bază de proiecte tip, puse la dispoziţie de către organizaţiile de stat, contra cost, adaptarea la teren urmînd a fi facuta prin organizaţiile cooperatiste sau unităţile prestatoare de servicii.  +  Articolul 40Costul execuţiei lucrărilor de construcţii, inclusiv beneficiul organizaţiei constructoare, se stabileşte pe baza devizelor elaborate pe obiect.În scopul de a veni în sprijinul cetăţenilor, materialele de construcţii vor fi livrate la preţuri de producţie, în cazul cînd locuintele se construiesc prin organizaţiile de stat.De asemenea, materialele de construcţii vor fi livrate la preţuri de producţie dacă locuintele se construiesc de organizaţiile cooperatiste, în cazul locuinţelor din clădirile tip blocuri.Pentru locuintele ce se realizează de unităţile prestatoare de servicii sau de către populaţie în regie, materialele de construcţii se livreaza la preţuri cu amănuntul.  +  Capitolul 4 Vînzarea de locuinţe din fondul locativ de stat către populaţie  +  Articolul 41În vederea satisfacerii nevoilor de locuinţe ale cetăţenilor cu venituri mai mici, persoanelor încadrate cu contract de muncă transferate în interesul serviciului şi altor categorii de cetăţeni care potrivit legii au dreptul sa primească locuinţe din fondul locativ de stat, se va constitui un fond de locuinţe destinat acestor categorii de cetăţeni, pentru închiriere.  +  Articolul 42După ce s-a asigurat fondul de locuinţe destinat pentru închiriere, potrivit prevederilor art. 41, statul poate vinde celelalte locuinţe de care dispune, în primul rind cele din clădiri în care exista şi apartamente proprietate personală, casele mici - cu o locuinta sau cu un număr redus de locuinţe - construite din materiale inferioare sau din materiale durabile, dar cu o uzura avansată, precum şi cele cu mai multe locuinţe, tip blocuri.Nu se vînd locuintele în administrarea directa a întreprinderilor şi organizaţiilor economice de stat, destinate persoanelor încadrate cu contract de muncă ale acestora, pentru închiriere.Locuintele se vînd cetăţenilor care le ocupa în calitate de chiriaşi.  +  Articolul 43Vînzarea locuinţelor din fondul locativ de stat se va face eşalonat.Consiliul de Miniştri va aproba anual lista clădirilor ce se pun în vînzare, la propunerea comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.Normele pentru determinarea preţului de vînzare a locuinţelor sînt cele stabilite prin decret al Consiliului de Stat.Evaluarea clădirilor de locuit destinate vinzarii se face de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, la propunerea unor comisii compuse din specialişti, delegaţi ai administraţiei financiare, ai întreprinderilor de administrare a fondului locativ de stat, cetăţeni cu prestigiu şi autoritate domiciliaţi în cartierul în care se afla clădirile puse în vînzare.Listele cu preţurile stabilite pe fiecare locuinta ce se pune în vînzare vor fi afişate la sediul consiliilor populare, la clădirile puse în vînzare şi în alte locuri unde pot fi consultate de cetăţeni.La preţurile stabilite, chiriaşii sau alţi cetăţeni pot face contestaţii la comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data afişării. Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor soluţiona contestaţiile şi vor afişa preţurile definitive în 30 de zile de la expirarea termenului pentru depunerea contestaţiilor.  +  Articolul 44Pot cumpara locuinţe din fondul locativ de stat cetăţenii care îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezenta lege pentru construirea de locuinţe proprietate personală cu sprijinul statului şi sînt recomandaţi de consiliile oamenilor muncii ori de celelalte organe de conducere colectivă din unităţile socialiste în care îşi desfăşoară activitatea.Persoanele încadrate cu contract de muncă şi pensionării care cumpara locuinţe puse în vînzare vor depune un avans şi vor beneficia de credite din partea statului ca şi în cazul cînd construiesc o locuinta noua cu sprijinul statului.Persoanele încadrate cu contract de muncă, chiriaşi ai locuinţelor din fondul locativ de stat situate în mediul rural, care au locul de muncă în localitatea respectiva, pot beneficia de credite pentru cumpărarea locuinţei în aceleaşi condiţii ca şi cei din mediul urban.Avansul şi durata maxima de rambursare a creditului se stabilesc pentru persoanele încadrate cu contract de muncă şi pensionari în funcţie de retributia tarifara lunară, respectiv de pensia avută la data încheierii contractului, conform prevederilor cap. 2.La vînzarea de locuinţe se aplică, în mod corespunzător, şi celelalte dispoziţii prevăzute în prezenta lege pentru construirea de locuinţe proprietate personală.  +  Capitolul 5 Alte dispoziţii cu privire la construirea şi vînzarea de locuinţe proprietate personală  +  Articolul 45În cazul în care se construiesc locuinţe proprietate personală în clădiri cu mai multe locuinţe, terenul se atribuie în folosinţă comuna pe durata existenţei clădirii, iar taxa va fi suportată de fiecare proprietar proporţional cu suprafaţa construită a locuinţei.Taxa anuală pentru terenurile atribuite pentru construcţia de locuinţe este de 1 leu/m p*.--------------------- Notă *) Potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 5/1980, taxele anuale pentru terenurile atribuite în folosinţă rămîn cele în vigoare la data legii menţionate.  +  Articolul 46În cazul în care într-o clădire, locuintele sau spaţiile cu alta destinaţie aparţin unor proprietari diferiţi, aceştia au dreptul de proprietate sau de folosinţă, pe durata existenţei construcţiei comune, asupra terenului aferent, asupra spaţiilor auxiliare, dotărilor şi unităţilor comune, precum şi asupra tuturor bunurilor accesorii care, prin natura lor, nu pot fi folosite decît în comun.  +  Articolul 47În caz de succesiune sau de înstrăinare a locuinţei, se transmit asupra dobînditorului toate drepturile şi obligaţiile rezultate din contractul de împrumut, din contractul de construire sau din contractul de vînzare-cumpărare.Odată cu transmiterea dreptului de proprietate asupra locuinţei se transmit, în condiţiile legii, şi dreptul de proprietate sau de folosinţă, pe durata existenţei construcţiei, asupra terenului.  +  Articolul 48Actul care dovedeşte dreptul de proprietate asupra locuinţei construite sau cumpărate în condiţiile prezentei legi şi dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit în aceleaşi condiţii constituie titlu de proprietate, care se eliberează în forma prevăzută în anexa.Titlul de proprietate asupra locuinţei proprietate personală construite sau cumpărate în condiţiile prezentei legi se dobîndeşte avînd la baza: autorizaţia de construcţie, contractul pentru construire sau vînzare, contractul de împrumut şi procesul-verbal de predare-preluare sau de dare în folosinţă.Titlul de folosinţă pe durata existenţei construcţiei asupra terenului atribuit se dobîndeşte pe baza deciziei de atribuire emisă individual sau în comun de comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare.Administraţiile financiare sau unităţile lor subordonate, care au fost împuternicite în acest scop, vor inregistra dreptul de proprietate asupra locuinţei şi dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit pe baza actelor prevăzute la alin. 1 şi 2 şi vor elibera titlul de proprietate sau de folosinţă.  +  Articolul 49Titlurile de proprietate prevăzute în articolul precedent, contractele de vînzare-cumpărare a locuinţelor din fondul locativ de stat, deciziile de atribuire a terenurilor în folosinţă pe durata existenţei construcţiei, contractul de împrumut şi ipotecile constituite asupra imobilelor, se înscriu în registrele de transcripţiuni imobiliare. În localităţile cu regim de carte funciară se va face înscrierea, după caz, a dreptului de folosinţă asupra terenului, a dreptului de proprietate asupra locuinţei, a ipotecilor constituite, precum şi notarea contractului de împrumut.Înscrierea titlului de proprietate pentru locuintele construite sau cumpărate în condiţiile prezentei legi este supusă taxei de timbru de 150 lei.Pentru înscrierea celorlalte acte pe baza cărora se eliberează titlul de proprietate, precum şi pentru constituirea ipotecii prin care se garantează creditul acordat de stat, nu se percep taxe de timbru.Sînt scutite de impozitul pe clădiri, pe timp de 10 ani de la data dobîndirii lor, locuintele cumpărate în condiţiile prezentei legi şi cele construite cu sprijinul statului.  +  Articolul 50Contractul de împrumut, contractul de construire, precum şi contractul de vînzare-cumpărare încheiat în condiţiile prezentei legi au valoare de înscrisuri autentice şi constituie titluri executorii.  +  Articolul 51Cei care îşi construiesc locuinta proprietate personală în regie sînt obligaţi să execute integral construcţia în termenul stabilit prin autorizaţia de construcţie.În cazul cînd nu se respecta prevederile alineatului precedent, comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare vor revoca decizia privind dreptul de folosinţă asupra terenului, care se poate atribui altor persoane îndreptăţite.În cazul revocării deciziei de atribuire a terenului, fostul beneficiar poate vinde construcţia neterminată, în termenul stabilit de comitetul sau biroul executiv al consiliului popular, unei persoane care se angajează sa continue construcţia şi căreia i se atribuie terenul în condiţiile prezentei legi.Dacă construcţia nu a fost vinduta în condiţiile alineatului precedent, proprietarul va elibera terenul în termenul stabilit de comitetul sau biroul executiv al consiliului popular.  +  Articolul 52Persoanele prevăzute la art. 5, care dobîndesc o a doua locuinta prin moştenire, donaţie, ca urmare a căsătoriei, sau pe alte cai, sînt obligate sa înstrăineze una dintre acestea în termen de un an de la dobîndire.În cazul cînd nu îndeplineşte obligaţia prevăzută în alineatul precedent, una dintre cele doua locuinţe va fi trecută în proprietate statului, prin decizia comitetului executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti, cu plata unei despăgubiri, potrivit normelor* stabilite prin decret al Consiliului de Stat. Pînă la emiterea deciziei, membrii familiei sînt în drept sa aleagă locuinta pe care o reţin în proprietate.Prevederile acestui articol se aplică şi celor care, la data publicării prezentei legi, au în proprietate mai multe locuinţe, termenul de un an curgînd de la această dată**.Pentru persoanele care nu au înstrăinat cea de-a doua locuinta, deoarece aceasta este folosită de unităţi socialiste în alte scopuri decît acela de locuinta, termenul de un an curge de la data eliberării acesteia.Pentru persoanele care au în proprietate o a doua locuinta a carei construcţie este neterminată, termenul de un an curge de la data dării în folosinţă, constatată, după caz, de către comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare municipale, orăşeneşti sau comunale.  +  Articolul 53Persoanele care nu au cetăţenia română, dar care domiciliază sau vor să-şi stabilească domiciliul în Republica Socialistă România, pot să-şi construiască sau să-şi cumpere din fondul locativ de stat locuinţe, proprietate personală, din fonduri proprii, cu respectarea prevederilor legale.  +  Capitolul 6 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 54Deciziile în baza cărora s-au atribuit cetăţenilor terenuri pentru construirea de locuinţe în temeiul Decretului nr. 493/1954 pot fi revocate, dacă locuintele pentru care au fost atribuite acele terenuri n-au fost construite.  +  Articolul 55Pentru terenurile proprietate de stat pe care s-au construit locuinţe proprietate personală şi care au fost atribuite fără îndeplinirea formelor prevăzute de Decretul nr. 493/1954, comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare ale municipiilor, oraşelor şi comunelor vor emite decizii de atribuire în folosinţă pe durata existenţei construcţiei în condiţiile prezentei legi, dacă sînt îndeplinite prevederile Decretului nr. 144/1958.  +  Articolul 56Comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare sînt obligate sa ia măsuri pentru buna gospodărire şi folosire a terenurilor din perimetrul construibil al oraşelor şi din vatra satului indiferent de proprietate, în conformitate cu prevederile schitei şi detaliilor de sistematizare.Toate terenurile libere din administrarea ministerelor şi a celorlalte organe centrale sau a unităţilor subordonate vor fi trecute în administrarea comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare.Comitetele sau birourile executive vor lua măsuri sa nu se execute locuinţe fără autorizaţie de construcţie.La emiterea autorizaţiei de construcţie se vor stabili condiţiile care să asigure folosirea raţională a terenului, densitatea optima a locuinţelor, regimul de aliniere şi regimul de înălţime, în conformitate cu prevederile schitei şi detaliilor de sistematizare.  +  Articolul 57Cei care vor executa construcţii fără autorizaţie de construcţie vor fi sancţionaţi potrivit legii, iar construcţia va fi demolata.  +  Articolul 58În vederea folosirii rationale a terenurilor proprietate personală din municipii şi oraşe care, potrivit schitei de sistematizare, nu sînt necesare pentru executarea unor lucrări de interes general, acestea vor putea fi folosite pentru construirea de locuinţe proprietate personală.Pe aceste terenuri se pot realiza construcţii cu mai multe locuinţe ţinînd seama de forma şi mărimea terenului, cu respectarea schitei şi detaliilor de sistematizare şi a regimului de înălţime.În acest scop, proprietarul terenului se poate constitui într-o asociaţie cu alţi cetăţeni în vederea construirii clădirii respective, terenul trecind, pe data constituirii asociaţiei, în proprietate statului, potrivit legii. Membrii asociaţiei vor primi din partea statului terenul necesar, în folosinţă comuna, pe durata existenţei clădirii, cu plata unei taxe prevăzute de lege; persoana căreia i-a aparţinut terenul este scutită de plată taxei.  +  Articolul 59Membrii organizaţiilor cooperatiste şi ai altor organizaţii obşteşti cu caracter economic şi social pot beneficia de credite de la stat pentru construirea sau cumpărarea de locuinţe proprietate personală în condiţiile prevăzute prin prezenta lege pentru persoanele încadrate cu contract de muncă şi pensionari.Creditele vor fi acordate pe baza recomandarii organizaţiei cooperatiste sau obşteşti respective.  +  Articolul 60Legea nr. 9/1968 pentru dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea de case proprietate personală se abroga.Contractele sau alte acte încheiate în baza decretelor nr. 445/1966 şi nr. 713/1967, precum şi a Legii nr. 9/1968, rămîn valabile.-------------------------- Notă *) Normele de evaluare au fost stabilite prin Decretul Consiliului de Stat nr. 467/1979. Notă **) Legea nr. 4/1973 a fost publicată în Buletinul Oficial nr. 46 din 31 martie 1973.-------------------