HOTĂRÂRE nr. 905 din 13 septembrie 2001privind organizarea şi funcţionarea Centrului Roman de Comerţ Exterior
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 26 septembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Centrul Roman de Comerţ Exterior, denumit în continuare C.R.C.E., instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, se reorganizează în subordinea Ministerului Afacerilor Externe, având sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. (2) Cheltuielile de funcţionare şi de investiţii ale C.R.C.E. se asigura din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat.  +  Articolul 2C.R.C.E. are ca obiect principal de activitate promovarea exporturilor şi a oportunitatilor pentru investiţii străine în România, cercetarea şi publicistica în domeniul comerţului exterior, în conformitate cu orientările stabilite de Ministerul Afacerilor Externe privind dezvoltarea relaţiilor economice internaţionale ale României.  +  Articolul 3În realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate C.R.C.E. are următoarele atribuţii:1. elaborează şi derulează programe pentru promovarea exporturilor româneşti de mărfuri şi servicii;2. identifica, în colaborare cu instituţiile, organizaţiile şi firmele interesate, oferta de export şi de afaceri;3. realizează materiale promotionale pentru prezentarea oportunitatilor de afaceri şi de export;4. asigura promovarea climatului de afaceri din România în mediile de afaceri internaţionale;5. identifica cereri de produse româneşti şi propuneri ale partenerilor străini pentru derularea de afaceri în România şi le prezintă organizaţiilor, asociaţiilor şi firmelor interesate;6. promovează comerţul electronic şi mijloacele moderne de informare, comunicare, ofertare şi de încheiere a tranzacţiilor comerciale prin Internet;7. organizează împreună cu alte instituţii şi organizaţii interesate, în ţara şi în străinătate, seminarii, conferinţe şi dezbateri pe teme de promovare a exportului şi participa la manifestări similare iniţiate de alte instituţii sau organizaţii române ori străine;8. iniţiază şi organizează participarea şi/sau reprezentarea exportatorilor români la manifestări expozitionale şi la alte acţiuni promotionale;9. studiază tendintele pieţelor externe în ceea ce priveşte competitivitatea şi oportunitatile de export pentru agenţii economici români;10. elaborează lucrări pentru informarea producătorilor şi exportatorilor asupra condiţiilor de acces al produselor şi serviciilor româneşti pe pieţele internaţionale;11. analizează periodic evoluţia exporturilor pentru identificarea şi valorificarea tendinţelor favorabile, precum şi a importurilor de produse sensibile în vederea semnalarii riscurilor de criza;12. acorda asistenţa şi consultanţa firmelor româneşti şi străine în domeniile: regim de export-import, licenţe, identificare de parteneri potenţiali şi încheiere de tranzacţii;13. asigura accesul firmelor româneşti la documentare în domeniul comerţului internaţional;14. identifica dificultăţile şi obstacolele intampinate de exportatorii români pe pieţele externe pentru luarea măsurilor de eliminare a acestora;15. furnizează informaţii statistice de comerţ exterior instituţiilor, organizaţiilor şi firmelor interesate;16. elaborează materiale pentru informarea firmelor româneşti asupra măsurilor de politica, asupra tehnicilor şi uzantelor comerciale;17. asigura promovarea normelor, standardelor şi recomandărilor privind facilitarea procedurilor de comerţ internaţional şi a schimbului electronic de date, precum şi participarea la activitatea grupurilor de experţi în domeniu, la nivel naţional, regional şi internaţional;18. conlucreaza cu organizaţii de promovare/dezvoltare din alte tari pentru creşterea posibilităţilor de diseminare a ofertei româneşti de export;19. colaborează şi asigura dialogul permanent cu camerele de comerţ şi industrie, cu asociaţiile profesionale şi patronale pentru coordonarea acţiunilor de promovare a produselor şi serviciilor oferite de firmele româneşti pe pieţele externe.  +  Articolul 4C.R.C.E. colaborează cu Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, Departamentul pentru Relaţia cu Investitorii Străini din subordinea primului-ministru, cu alte instituţii şi organizaţii cu activitate în domeniul investiţiilor străine, pentru promovarea şi atragerea acestora, în conformitate cu Programul de guvernare şi cu obiectivele de dezvoltare economico-socială a tarii, pe următoarele direcţii: realizarea de materiale promotionale privind oportunitatile de investiţii identificate; organizarea în ţara şi în străinătate de seminarii, conferinţe, mese rotunde, vizite de afaceri şi alte acţiuni similare; asigurarea unei imagini corecte şi pozitive cu privire la climatul investitional în mediile de afaceri internaţionale; asigurarea accesului investitorilor străini la informaţie şi documentaţie privind mediul investitional; identificarea obstacolelor şi a dificultăţilor intampinate de investitorii străini, în vederea elaborării propunerilor de măsuri pentru eliminarea acestora.  +  Articolul 5C.R.C.E. gestionează mijloacele financiare alocate de la bugetul de stat pentru cheltuieli de personal şi pentru realizarea de materiale promotionale: cataloage cu producătorii şi exportatorii români, broşuri de prezentare a sectoarelor cu potenţial de export şi a celor de interes pentru dezvoltare, precum şi materiale pe suport electronic şi programe pe Internet pentru promovarea în mediile de afaceri externe a ofertei româneşti de bunuri şi servicii.  +  Articolul 6Structura organizatorică a C.R.C.E. cuprinde direcţii, servicii şi birouri şi se aproba prin ordin al ministrului afacerilor externe, cu încadrarea în numărul maxim de 145 de posturi.  +  Articolul 7În cadrul structurii organizatorice a C.R.C.E. funcţionează Direcţia "Trade Point Bucureşti" - punct de consultanţa comercială -, pentru acordarea de consultanţa comercială firmelor româneşti prin reţeaua mondială a "Trade Points" - puncte de consultanţa comercială -, iar la nivel teritorial, în principalele centre economice din ţara, reprezentante ale C.R.C.E., fără personalitate juridică, prin care se acordă asistenţa şi consultanţa comercială firmelor locale.  +  Articolul 8 (1) Conducerea C.R.C.E. se asigura de un director general care este ajutat în realizarea atribuţiilor sale de un director general adjunct. (2) Directorul general şi directorul general adjunct sunt numiţi prin ordin al ministrului afacerilor externe, în condiţiile legii. (3) Pe lângă directorul general funcţionează Consiliul director, ca organism consultativ.  +  Articolul 9Atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor organizatorice ale C.R.C.E., precum şi componenta şi atribuţiile Consiliului director se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a C.R.C.E., aprobat prin dispoziţie a directorului general.  +  Articolul 10În realizarea atribuţiilor specifice pe pieţele externe C.R.C.E. va fi sprijinit de reţeaua de reprezentare externa a Ministerului Afacerilor Externe şi va colabora cu compartimentele de resort din acest minister şi din celelalte instituţii şi organizaţii cu atribuţii în promovarea exporturilor şi atragerea investiţiilor străine.  +  Articolul 11C.R.C.E. realizează venituri extrabugetare din activitatea de consultanţa, furnizarea de date şi informaţii, editarea şi vânzarea de publicaţii, acordarea de asistenţa şi prestări de servicii specifice domeniului de activitate.  +  Articolul 12Lucrările, datele şi informaţiile furnizate Ministerului Afacerilor Externe şi reţelei sale de reprezentare externa, precum şi altor instituţii publice sunt în regim de gratuitate.  +  Articolul 13În îndeplinirea atribuţiilor sale C.R.C.E. are dreptul de a încheia contracte economice, precum şi convenţii de colaborare cu persoane juridice şi fizice din ţara şi din străinătate, în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.  +  Articolul 14Personalul C.R.C.E. este format din funcţionari publici şi persoane încadrate cu contract individual de muncă şi este salarizat potrivit dispoziţiilor legale aplicabile personalului din sectorul bugetar.  +  Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 880 din 1 noiembrie 1995 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Roman de Comerţ Exterior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 22 noiembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul afacerilor externe,Mircea GeoanaMinistrul dezvoltării şi prognozei,Gheorghe Romeo Leonard CazanMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu-----------