ORDONANTA nr. 24 din 25 august 1993privind reglementarea constituirii şi funcţionarii fondurilor deschise de investiţii şi a societăţilor de investiţii ca instituţii de intermediere financiară
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 30 august 1993    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. d) din Legea nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă reglementează înfiinţarea, structura şi activităţile fondurilor deschise de investiţii, societăţilor de investiţii, societăţilor de administrare a investiţiilor şi societăţilor de depozitare, precum şi supravegherea acestora în vederea stimulării mobilizării economiilor dispersate şi alocării lor către investiţii pe baza diversificării prudente a riscului de portofoliu.  +  Articolul 2De la dispoziţiile prezentei ordonanţe sunt exceptate fondurile şi societăţile de investiţii în valori mobiliare care:- nu au efectuat o ofertă publică de valori mobiliare, care a reprezinte o participare la capitalul lor;- cu toate ca au efectuat o ofertă publică de valori mobiliare au fie mai puţin de 50 de investitori, fie un capital total sub valoarea minima stabilită de Agenţia Valorilor Mobiliare.  +  Articolul 3Folosirea denumirilor privind desfăşurarea activităţilor ce fac obiectul autorizarilor cerute conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe este rezervată acelor persoane fizice sau juridice care desfăşoară asemenea activităţi în baza respectivei autorizaţii.Orice folosire neautorizata a unor denumiri incluzind, între altele: fond de investiţii, fond mutual, fond deschis de investiţii, fond închis de investiţii, societate de investiţii, societate de administrare a investiţiilor, societate de depozitare sau societate de custodie, precum şi a oricărei denumiri echivalente, analoage sau similare, ori a oricărei denumiri care în orice alta forma poate descrie activităţi supuse autorizării în baza prezentei ordonanţe, este interzisă şi atrage aplicarea de sancţiuni prevăzute în prezenta ordonanţă şi în reglementările Agenţiei Valorilor Mobiliare.  +  Articolul 4Urmărirea aplicării prezentei ordonanţe revine Agenţiei Valorilor Mobiliare, care este imputernicita sa emita reglementările necesare în acest scop.  +  Capitolul 2 Fonduri deschise de investiţii  +  Articolul 5Persoanele fizice şi juridice pot constitui, în baza autorizării Agenţiei Valorilor Mobiliare, printr-un contract de societate civilă, un fond deschis de investiţii, fără personalitate juridică, cuprinzând totalitatea atât a contribuţiilor băneşti la acest fond printr-o ofertă publică continua de titluri de participare, care evidenţiază drepturi de proprietate la fond, cît şi a activelor achiziţionate prin investirea unor astfel de resurse în forma unui portofoliu diversificat de valori mobiliare transferabile.Numărul titlurilor de participare şi, ca rezultat, volumul total al resurselor din capitalul vărsat ale unui fond deschis de investiţii sunt supuse unor oscilatii constante rezultind atât din emisiunea continua şi plasarea prin oferta publică de titluri de participare suplimentare, cît şi din exercitarea de către deţinătorii unor astfel de titluri de participare a dreptului lor de a rascumpara titluri de participare emise anterior şi aflate în circulaţie.  +  Articolul 6Dacă, în termen de 60 de zile de la data autorizării de către Agenţia Valorilor Mobiliare, un fond deschis de investiţii nu a ajuns la un număr de cel puţin 50 de deţinători de titluri de participare sau dacă valoarea totală a titlurilor de participare nu a ajuns la volumul minim la care se face referire la art. 2 lit. b) al prezentei ordonanţe, autorizaţia de creare a respectivului fond va fi revocată şi întreaga valoare plătită de investitori le va fi rambursata în termen de 15 zile, fără reţinerea nici unui comision sau a altor speze.Dacă, în termen de un an de la data autorizării de către Agenţia Valorilor Mobiliare, numărul deţinătorilor de titluri de participare nu a ajuns la 500 de investitori, Agenţia Valorilor Mobiliare poate cere respectivului fond deschis de investiţii să îşi reformuleze obiectivele de investiţii şi strategiile de plasament ale fondului, sa fuzioneze cu un alt fond sau societate de investiţii, sa-l transforme într-o societate de investiţii sau sa lichideze fondul, după caz.  +  Articolul 7Membrii iniţiali ai unui fond deschis de investiţii vor încheia un contract de administrare a acestuia cu o societate autorizata de administrare a investiţiilor.Conţinutul minim şi forma contractului de administrare vor fi stabilite prin reglementări ale Agenţiei Valorilor Mobiliare.Investitorii în titlurile de participare ale respectivului fond, emise ulterior, vor adera automat, vor fi de acord cu şi se vor supune termenilor contractului, precum şi reglementărilor interne, prin depunerea semnăturii lor pe formularul de subscriere pentru respectivele titluri de participare achiziţionate de ei.  +  Articolul 8Reglementările interne definesc obiectivele de investiţii ale respectivului fond deschis de investiţii şi stabilesc procedurile de desfăşurare a activităţilor în vederea atingerii unor astfel de obiective, în contextul dispoziţiilor prezentei ordonanţe şi reglementărilor Agenţiei Valorilor Mobiliare.  +  Articolul 9Autorizarea prealabilă a Agenţiei Valorilor Mobiliare este condiţionată de examinarea: a) constituirii legale şi activităţii societăţii de administrare; b) reglementărilor interne ale fondului de investiţii; c) contractului de administrare; d) alegerii, de către societatea de administrare a investiţiilor, a unei societăţi de depozitare.  +  Articolul 10Un titlu de participare reprezintă o deţinere de capital în activele nete ale unui fond deschis de investiţii. Acesta va fi emis în forma nominativă, nu va fi andorsabil ori transferabil în alt mod şi nu va fi înscris la cota unei burse de valori. Titlurile de participare vor fi emise într-o singura serie şi vor conferi deţinătorilor lor drepturi şi obligaţii egale.Participarea la un fond deschis de investiţii poate fi atestata şi printr-un certificat doveditor al participării, supus reglementărilor Agenţiei Valorilor Mobiliare.Preţul de emisiune al titlurilor de participare va fi stabilit astfel încât sa reflecte valoarea unitară a activelor nete existente la închiderea activităţii, în ziua în care a avut loc primirea de către societatea de depozitare a respectivei documentaţii şi a dovezii de încasare a contravalorii corespunzătoare. Preţul de emisiune va fi plătit integral în forma bănească, la momentul subscrierii.  +  Articolul 11Fondurile deschise de investiţii nu vor emite alte valori mobiliare în afară titlurilor de participare.Cu aprobarea Agenţiei Valorilor Mobiliare, reglementările fondurilor deschise de investiţii pot conţine dispoziţii conform cărora respectiva societate de administrare poate imprumuta temporar fonduri în numele şi în contul unui fond deschis de investiţii aflat în administrarea sa, cu condiţia ca:1. volumul total al oricărei datorii a unui fond deschis de investiţii sa nu depăşească în nici un moment 10% din valoarea activelor sale nete;2. fondurile să fie împrumutate exclusiv în scopul: a) plăţii preţului de răscumpărare a titlurilor de participare supuse răscumpărării; b) plăţii preţului de emisiune a valorilor mobiliare subscrise în cadrul dispoziţiilor referitoare la drepturile de preemptiune ale respectivului emitent, prevăzute în contractul de societate;3. fondurile împrumutate să fie rambursate integral în termen de 30 de zile de la data respectivului împrumut;4. nici un fel de speze sau comisioane sa nu fie percepute de către societatea de administrare, în legătură cu sau ca urmare a unui astfel de împrumut.Dispoziţiile alin. 1 şi 2 nu vor împiedica luarea unui angajament de a efectua plati viitoare ca urmare a achiziţionării de valori mobiliare plătite parţial.  +  Articolul 12Titlurile de participare emise de către un fond deschis de investiţii pot fi răscumpărate la cerere şi la un preţ reflectând valoarea titlurilor calculate pe baza activelor nete existente la sfârşitul ultimei zile anterioare primirii de către societatea de depozitare a respectivei cereri de răscumpărare, însoţită de certificatul de participare corespunzător.Preţul de răscumpărare va fi plătit în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii respectivei cereri de răscumpărare. Pot fi percepute speze de răscumpărare, în condiţiile prevăzute de reglementările respectivului fond de investiţii.  +  Articolul 13Dreptul de răscumpărare a titlurilor de participare ale unui fond deschis de investiţii poate fi suspendat de către Agenţia Valorilor Mobiliare dacă: a) se constată că valoarea unor titluri de participare, calculată pe baza activelor nete, nu poate fi determinata corect sau poate fi determinata numai cu consecinţe negative importante pentru ceilalţi deţinători de titluri de participare; b) activităţile bursei de valori au fost suspendate şi, în consecinţa, valorile mobiliare cotate nu mai pot fi negociate; c) alte evenimente justifica suspendarea dreptului de răscumpărare pentru protejarea intereselor legitime ale celorlalţi deţinători de titluri de participare.Suspendarea dreptului de răscumpărare nu poate depăşi 10 zile lucrătoare. Pe perioada suspendării dreptului de răscumpărare nu vor fi emise titluri de participare suplimentare pentru respectivul fond deschis de investiţii.  +  Capitolul 3 Societăţile de investiţii  +  Articolul 14O societate de investiţii colective în valori mobiliare se constituie sub forma unei societăţi pe acţiuni, cu minimum 50 de acţionari, în conformitate cu dispoziţiile specifice ale acestei ordonanţe şi cu dispoziţiile generale ale Legii nr. 31/1990.Aceste societăţi au ca obiect exclusiv de activitate mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice şi juridice şi plasarea lor în valori mobiliare în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe şi cu reglementările Agenţiei Valorilor Mobiliare.  +  Articolul 15Contractul şi statutul unei societăţi de investiţii vor fi întocmite în conformitate cu reglementările emise de Agenţia Valorilor Mobiliare referitoare la forma şi conţinutul lor minim.Reglementările interne ale unei societăţi de investiţii şi, dacă este cazul, contractul sau de administrare vor fi întocmite cu respectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe şi ale reglementărilor Agenţiei Valorilor Mobiliare.Cu avizul Agenţiei Valorilor Mobiliare, societăţile de investiţii pot încheia contracte de administrare cu o societate autorizata de administrare a investiţiilor.Agenţia Valorilor Mobiliare va autoriza funcţionarea unei societăţi de investiţii, fără încheierea unui contract de administrare, numai dacă o astfel de societate dovedeşte existenta unor resurse, structuri şi capacităţi organizatorice şi de conducere adecvate.Societăţile de investiţii trebuie să specifice în contractele lor de societate şi în statute una din cele doua modalităţi de funcţionare prevăzute la alin. 3 şi 4 din prezentul articol.  +  Articolul 16Societăţile de investiţii vor evidenţia în orice moment capitalul subscris şi integral vărsat într-o sumă cel puţin egala cu capitalul minim stabilit prin reglementările Agenţiei Valorilor Mobiliare.Capitalul societăţilor de investiţii va fi format dintr-un singur fel de acţiuni emise exclusiv în forma nominativă şi achitate integral în forma bănească la momentul respectivei subscriptii. Fiecare acţiune a unei societăţi de investiţii conferă deţinătorilor drepturi şi obligaţii egale.Acţiunile pot fi emise în cont, conform reglementărilor emise de Agenţia Valorilor Mobiliare. Ele vor fi negociabile şi transferabile în mod liber, excepţie făcând situaţiile de la art. 24 al prezentei ordonanţe. Societăţile de investiţii vor solicita în mod obligatoriu înscrierea la cota bursei a acţiunilor lor, în termen de 90 de zile de la data respectivei emisiuni.  +  Articolul 17Înfiinţarea societăţilor de investiţii şi desfăşurarea activităţilor lor sunt supuse unei autorizari prealabile din partea Agenţiei Valorilor Mobiliare.Autorizarea de către Agenţia Valorilor Mobiliare depinde de examinarea: a) contractului de societate, a statutului respectivei societăţi de investiţii şi a reglementărilor sale interne; b) alegerii unei societăţi de depozitare; c) alegerii membrilor consiliului de administraţie şi conducerii societăţii de investiţii, din punct de vedere al calităţilor personale şi calificarilor profesionale; d) contractului de administrare, dacă este cazul.  +  Articolul 18Dacă, în termen de 60 de zile de la data respectivei autorizaţii a Agenţiei Valorilor Mobiliare, o societate de investiţii nu a ajuns la cel puţin 50 de acţionari sau capitalul subscris şi integral vărsat nu a ajuns la volumul minim la care se face referire în art. 2 lit. b) al prezentei ordonanţe, autorizaţia de înfiinţare a respectivei societăţi de investiţii va fi revocată şi întreaga valoare plătită de subscriitori pentru acţiuni le va fi rambursata în termen de 15 zile, fără reţinerea vreunui comision sau a altor speze, societatea fiind dizolvată potrivit art. 169 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale.  +  Articolul 19O societate de investiţii nu va emite alte valori mobiliare în afară unui singur fel de acţiuni ordinare nominative. În mod explicit, societăţile închise de investiţii nu vor emite nici un fel de obligaţiuni negociabile.Totuşi, cu aprobarea Agenţiei Valorilor Mobiliare, contractul de societate şi statutul unei societăţi de investiţii pot conţine dispoziţii conform cărora aceasta poate imprumuta temporar fonduri, cu condiţia ca: a) volumul total al oricărei datorii a respectivei societăţi de investiţii sa nu depăşească în nici un moment 10% din capitalul sau subscris şi vărsat; b) fondurile să fie împrumutate exclusiv pentru plata preţului de emisiune al valorilor mobiliare subscrise conform dispoziţiilor respectivului emitent privitoare la dreptul de preemptiune; c) fondurile împrumutate să fie integral rambursate în termen de 30 de zile de la data respectivului împrumut; d) în cazul în care o societate de investiţii are un contract de administrare cu o societate de administrare a investiţiilor, nici un fel de speze sau comisioane sa nu fie percepute de către societatea de administrare în legătură cu sau ca urmare a unui astfel de împrumut.Dispoziţiile de mai sus nu vor împiedica luarea unui angajament de a efectua plati viitoare ca urmare a achiziţionării de valori mobiliare plătite parţial.  +  Capitolul 4 Dispoziţii comune  +  Articolul 20Anterior iniţierii oricărei oferte publice de titluri de participare ale unui fond deschis de investiţii sau de acţiuni ale unei societăţi de investiţii aflate în administrarea sa, o societate de administrare a investiţiilor va elabora, pe răspunderea sa exclusiva, un prospect.În cazul unei societăţi de investiţii care nu îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de administrare, acest prospect va fi elaborat pe răspunderea consiliului de administraţie al acesteia.Prospectul va conţine toate informaţiile necesare pentru ca investitorul potenţial să poată evalua calităţile investiţiei în respectivele valori mobiliare şi pentru a ajunge la o decizie raţională privind oferta facuta.Prospectul va avea forma şi va conţine cel puţin toate informaţiile cerute de reglementările Agenţiei Valorilor Mobiliare. Agenţia Valorilor Mobiliare poate cere includerea în prospectul fondului de investiţii sau al societăţii de investiţii a unor informaţii suplimentare, în funcţie de natura sau de obiectivele de investiţii ale acestora.În cazul unui fond deschis de investiţii, prospectul va include textul contractului şi reglementările fondului. În cazul unei societăţi de investiţii, el va include contractul de societate şi statutul, reglementările interne şi, dacă este cazul, contractul de administrare.Prospectul va fi supus aprobării Agenţiei Valorilor Mobiliare, înainte de a iniţia orice oferta publică pentru respectivele valori mobiliare. Aprobarea de către Agenţia Valorilor Mobiliare semnifica doar ca ofertantul s-a conformat obligaţiilor sale legale de publicare a informaţiilor cerute. Aceasta nu implica în nici un fel aprobarea sau aprecierea, din partea Agenţiei Valorilor Mobiliare, a calităţilor investiţiei în valorile mobiliare ce urmează a fi oferite.O dată aprobat, prospectul va fi publicat în conformitate cu reglementările Agenţiei Valorilor Mobiliare şi va fi distribuit tuturor persoanelor fizice şi juridice către care va fi facuta oferta. Oricărui subscriitor pentru respectivele valori mobiliare i se va cere să semneze o declaraţie ca a primit şi a citit prospectul.  +  Articolul 21În termen de 60 de zile de la data încheierii perioadei de raportare, societăţile de investiţii care funcţionează fără încheierea unui contract de administrare, precum şi societăţile de administrare a investiţiilor - pentru fiecare fond deschis de investiţii ori societate de investiţii aflată în administrarea lor - vor elabora, vor prezenta, vor publică şi vor distribui fiecărui acţionar sau deţinător de titluri de participare, după cum este cazul, următoarele rapoarte: a) un raport anual, inclusiv situaţii financiare certificate de cenzori, raportul integral al cenzorilor la raportul anual, situaţii detaliate privind investiţiile, precum şi modificări ale situaţiei titlurilor de participare şi, respectiv, acţiunilor, în cursul perioadei de raportare; b) un raport semestrial şi situaţii similare celor de la lit. a) de mai sus; c) rapoarte trimestriale şi situaţii financiare ca cele de la lit. a) de mai sus, necertificate de cenzorii independenţi autorizaţi, inclusiv situaţii reflectând în detaliu poziţia investiţiilor de portofoliu, precum şi modificări în perioada de raportare ale poziţiei de titluri de participare sau, respectiv, acţiuni.  +  Articolul 22Orice nerespectare a dispoziţiilor privitoare la conţinutul, forma de prezentare, publicarea şi distribuirea documentelor prevăzute în art. 20 şi 21 ale prezentei ordonanţe, precum şi includerea în acestea a oricăror informaţii incorecte, incomplete sau care pot induce în eroare va atrage aplicarea de sancţiuni contravenţionale, în condiţiile prezentei ordonanţe, respectivei societăţi de investiţii care nu îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de administrare sau a societăţii de administrare a investiţiilor, indiferent de obligaţiile ce îi revin pentru daunele cauzate unei terţe părţi.  +  Articolul 23Valoarea activelor nete ale unui fond deschis de investiţii şi ale unei societăţi de investiţii neînscrise la cota bursei de valori se va calcula zilnic de către respectiva societate de depozitare. Pentru societăţile de investiţii înscrise la cota unei burse de valori, valoarea activelor nete se va calcula cel puţin săptămînal, într-o zi specificată în reglementările lor.În scopul calculării valorii activelor nete, valorile mobiliare vor fi aduse la valoarea de piaţa. Valoarea lor de piaţa se defineste ca fiind minimul dintre preţul mediu ponderat al ultimei şedinţe de tranzactionare în bursa de valori sau în alte sisteme de tranzactionare a valorilor mobiliare supravegheate şi preţul de închidere al unui astfel de şedinţe pentru tranzacţii ce depăşesc o valoare minima de tranzactionare. Valoarea minima de tranzactionare se determina prin reglementările Agenţiei Valorilor Mobiliare.Reglementările Agenţiei Valorilor Mobiliare vor mai conţine dispoziţii privind criteriile şi procedurile de calculare a valorii activelor nete care, în cazul fondurilor deschise de investiţii, vor specifică baza de calcul atât pentru preţurile de emisiune, cît şi pentru cele de răscumpărare a titlurilor de participare, ajustate cu comisioanele, dacă aceasta exista.  +  Articolul 24Nici o persoană fizica sau juridică, inclusiv cele implicate, asa cum sunt definite în art. 2 lit. f) al Ordonanţei Guvernului nr. 18/1993 privind reglementarea tranzacţiilor nebursiere cu valori mobiliare şi organizarea unor instituţii de intermediere, nu va dobîndi titluri de participare într-un fond deschis de investiţii sau acţiuni într-o societate de investiţii dacă, drept rezultat al unei astfel de dobândiri, respectiva persoana fizica sau juridică deţine mai mult de 5% din totalitatea titlurilor de participare aflate în circulaţie la un astfel de fond ori din totalitatea acţiunilor subscrise şi aflate în circulaţie ori a drepturilor de vot într-o astfel de societate de investiţii.Limitarea de mai sus nu se va aplica detinerilor depasind 5%, rezultate din moştenire, fuziune sau alte situaţii similare stabilite de Agenţia Valorilor Mobiliare, cu condiţia ca respectivul investitor să-şi reducă detinerile la maximum 5% într-o perioadă ce nu va depăşi un an.Dacă numărul titlurilor de participare într-un fond deschis de investiţii, deţinute de un investitor asa cum este definit mai sus, depăşeşte limita de 5% de titluri de participare aflate în circulaţie ca o consecinţa a rascumpararilor de către alţi investitori, un asemenea investitor nu va trebui să-şi reducă detinerile, dar nu va putea dobîndi titluri de participare adiţionale într-un astfel de fond, cît timp detinerile sale continua să depăşească limita de 5% .  +  Articolul 25Fondurile deschise de investiţii şi societăţile de investiţii vor respecta în orice moment niveluri adecvate de diversificare prudenta a portofoliului pentru evitarea acumularilor excesive de risc în investiţiile lor.Actele de constituire ale fondurilor deschise de investiţii şi societăţilor de investiţii vor conţine în mod expres clauze, în sensul că acestea nu pot dobîndi sau deţine nici individual, nici colectiv valori mobiliare care le-ar da posibilitatea controlului efectiv sau exercitării unei influente materiale asupra conducerii oricărei societăţi ale căror valori mobiliare se afla în respectivul lor portofoliu.  +  Articolul 26Fondurile deschise de investiţii şi societăţile de investiţii pot dobîndi şi deţine investiţii numai în: a) valori mobiliare înregistrate la Agenţia Valorilor Mobiliare pe baza faptului ca acestea au fost distribuite printr-o ofertă publică, dovedind ca astfel de valori mobiliare au fost înscrise la cota unei burse de valori ori sunt tranzacţionate în mod regulat pe alte pieţe urmărite şi supravegheate de către Agenţia Valorilor Mobiliare; b) valori mobiliare dobîndite pe piaţa primara sau piaţa noilor emisiuni, în termen de 90 de zile de la data emisiunii acestora, cît timp cererea lor de înscriere la cota bursei a fost anterioară unei astfel de dobândiri şi cu condiţia ca înscrierea la cota să fie obţinută în termen de 180 de zile de la data emisiunii; c) valori mobiliare neînscrise la cota bursei de valori, care nu sunt tranzacţionate pe alte pieţe supravegheate, în sensul lit. a) a prezentului articol, supuse însă limitarilor prevăzute la art. 27 lit. d) şi e); d) alte titluri care pot fi autorizate de către Agenţia Valorilor Mobiliare; e) numerar şi alte active lichide reprezentate de titluri ce pot fi calificate de către Agenţia Valorilor Mobiliare pentru investiţiile din partea fondurilor de investiţii şi a societăţilor de investiţii, cu condiţia ca scadenta lor maxima sa nu depăşească 60 de zile.Fondurile de investiţii şi societăţile de investiţii nu vor deţine resurse în devize în scopuri de investiţii. Ele nu vor investi în aur sau alte metale preţioase, nici în certificate sau în alte instrumente care, direct sau indirect, ar reprezenta o creanta asupra unor astfel de active.  +  Articolul 27Investiţiile în valori mobiliare ale unui fond de investiţii ori societăţi de investiţii vor fi diversificate într-un astfel de mod încât ele sa nu depăşească nici una din următoarele limite: a) 10% din totalul valorilor mobiliare emise de un singur emitent şi aflate în circulaţie; b) minimul dintre 5% din acţiunile cu drept de vot, emise de către un singur emitent şi aflate în circulaţie, şi suma drepturilor de vot conferite deţinătorilor de astfel de acţiuni; c) 5% din valoarea activelor sale nete în valori mobiliare, emise de către un singur emitent, înscrise la cota bursei de valori, aflate în circulaţie sau, după caz, garantate de către un asemenea emitent; aceasta limita poate fi majorată la 10% din valoarea activelor nete, cît timp valoarea totală a investiţiilor în valori mobiliare, care individual este mai mare de 5% din valoarea activelor nete, nu depăşeşte 25% din valoarea activelor nete ale fondului de investiţii ori societăţii de investiţii; d) 2% din valoarea activelor sale nete în valori mobiliare emise de către un singur emitent, aflate în circulaţie sau, dacă este cazul, garantate de un singur emitent, ale cărui valori mobiliare nu sunt înscrise la cota bursei de valori, în sensul art. 26 lit. c); e) 10% din valoarea activelor sale nete în valori mobiliare emise de către orice număr de emitenti, aflate în circulaţie sau, dacă este cazul, garantate de orice număr de emitenti ale căror valori mobiliare nu sunt înscrie la cota bursei de valori, în sensul definit la art. 26 lit. c).În scopul aplicării cerinţelor de diversificare a portofoliului mai sus menţionate, emitentii ale căror valori mobiliare sunt înscrise la cota bursei de valori includ toţi emitentii la care se face referire la art. 26 lit. a) şi b).Investiţiile în valori mobiliare emise de către filiale au alte societăţi controlate efectiv, în mod direct sau indirect, ale unui emitent sunt considerate a constitui investiţii în valorile mobiliare ale unui astfel de emitent.Cerinţele de diversificare a portofoliului stabilite mai sus nu vor fi aplicabile investiţiilor în valori mobiliare emise de către stat sau unităţile sale administrativ-teritoriale.Agenţia Valorilor Mobiliare poate emite reglementări de diversificare a portofoliului în ceea ce priveşte valorile mobiliare prevăzute la alineatul precedent.  +  Articolul 28Dacă o societate de administrare a investiţiilor exercita, pe bază de contracte, funcţii de administrare de investiţii pentru mai mult de un singur fond de investiţii ori societate de investiţii - în conformitate cu dispoziţiile art. 37 al prezentei ordonanţe - cerinţele de diversificare a portofoliului stabilite la art. 27 vor fi aplicabile, de asemenea, portofoliului total al tuturor fondurilor de investiţii şi societăţilor de investiţii aflate în administrare comuna, cu deosebirea ca: a) plafonul de 10% stabilit la art. 27 lit. a) este majorat la 15%, aplicabil portofoliului total al tuturor fondurilor de investiţii şi societăţilor de investiţii de acest fel; b) plafonul de 5% stabilit la art. 27 lit. b) este majorat la 10% aplicabil portofoliului total al tuturor fondurilor de investiţii şi societăţilor de investiţii aflate în administrare comuna.  +  Articolul 29Pentru o perioadă de maximum 180 de zile de la data iniţierii activităţilor de investiţii, Agenţia Valorilor Mobiliare poate exonera fondurile deschise de investiţii şi societăţile de investiţii de la respectarea obligatorie a anumitor cerinţe de diversificare a portofoliului stabilite la art. 27 al prezentei ordonanţe, în baza reglementărilor emise pentru astfel de scopuri.Fondurile deschise de investiţii şi societăţile de investiţii pot depăşi temporar plafoanele stabilite la art. 27 lit. a-c) al prezentei ordonanţe cu maximum 50%, cu condiţia ca respectiva depasire să rezulte exclusiv şi direct din exercitarea drepturilor lor de preemptiune asupra majorărilor de capital ale respectivelor societăţi către care este îndreptată investiţia şi cu condiţia ca plafonul iniţial să fie restabilit în termen de 180 de zile de la prima zi de depasire.  +  Articolul 30Atât fondurile deschise de investiţii, cît şi societăţile de investiţii nu vor dobîndi sau deţine valori mobiliare care: a) au fost emise de către societăţile lor de administrare, după caz; b) au fost emise de orice alt fond de investiţii ori societate de investiţii; c) au fost emise sau garantate de respectiva societate de depozitare, alta decît o banca înscrisă la cota bursei de valori.Agenţia Valorilor Mobiliare poate stabili excepţii de la interdicţiile prevăzute la lit. b) a alineatului precedent, dacă astfel de investiţii ar constitui unicul acces legal la anumite pieţe sau segmente ale pieţei şi totdeauna cu condiţia ca nici o astfel de investiţie sa nu conducă la, sau sa implice, direct sau indirect, detineri reciproce la oricare emitent de acest fel, precum şi cu condiţia ca detinerile de valori mobiliare conform lit. b) a alineatului precedent sa nu implice nici un fel de speze de administrare sau de alta natură.Fondurile deschise de investiţii şi societăţile de investiţii nu se pot angaja în vânzarea şi cumpărarea de valori mobiliare pe credit sau în vânzarea de valori mobiliare pe care nu le deţin. Folosirea unor alte instrumente şi tehnici va fi strict limitată la acelea care sporesc eficienta administrării portofoliului şi va fi supusă, în orice caz, reglementărilor stabilite de Agenţia Valorilor Mobiliare.  +  Capitolul 5 Societăţile de administrare a investiţiilor  +  Articolul 31Societăţile de administrare a investiţiilor vor fi înfiinţate ca societăţi pe acţiuni conform legii române, fiind necesară şi autorizaţia prealabilă din partea Agenţiei Valorilor Mobiliare.O dată înfiinţate ca societăţi şi având o structura organizatorică în funcţiune, ele vor solicita o autorizaţie de funcţionare din partea Agenţiei Valorilor Mobiliare, conform căreia îşi pot începe activitatea în termen de 180 de zile.Condiţiile de obţinere a autorizaţiilor, prevăzute la alin. 1 şi 2 din prezentul articol, vor fi determinate prin reglementările Agenţiei Valorilor Mobiliare.  +  Articolul 32Societăţile de administrare a investiţiilor vor obţine o autorizaţie prealabilă din partea Agenţiei Valorilor Mobiliare pentru: a) contractele de societate, statutele şi eventualele amendamente la acestea; b) reglementările interne şi eventualele amendamente la acestea; c) contractele de societate şi statutele societăţilor de investiţii aflate în administrarea lor şi eventualele amendamente la acestea; d) contractul de administrare şi reglementările interne ale fondurilor deschise de investiţii aflate în administrare şi eventualele amendamente la acestea; e) prospectul pentru oferta publică de valori mobiliare emise de către fondurile deschise de investiţii şi societăţile de investiţii, funcţionând în baza unui contract de administrare; f) modificări în structura proprietăţii societăţii de administrare, care implica 5% sau mai mult din capitalul subscris; g) modificări în structura conducerii şi a societăţii de administrare a investiţiilor; h) fuziunea fondurilor de investiţii sau societăţilor de investiţii, funcţionând în baza unui contract de administrare; i) alte documente, evenimente sau situaţii pe care Agenţia Valorilor Mobiliare le poate determina prin reglementări.Agenţia Valorilor Mobiliare poate cere unei societăţi de administrare a investiţiilor sa adopte amendamente la documentele la care se face referire la lit. a)-e) de la alineatul precedent din prezentul articol, de cîte ori asemenea amendamente vor fi considerate necesare de către Agenţia Valorilor Mobiliare.  +  Articolul 33Societăţile de administrare a investiţiilor vor emite un singur fel de acţiuni nominative care trebuie achitate integral în forma bănească la momentul subscripţiei.Volumul minim al capitalului subscris şi integral vărsat al societăţilor de administrare a investiţiilor va fi stabilit prin reglementări emise de Agenţia Valorilor Mobiliare. Aceste reglementări mai pot include dispoziţii conform cărora capitalul minim cerut poate varia fie în funcţie de numărul fondurilor deschise de investiţii aflate în administrare, fie în funcţie de valoarea totală a activelor administrate.  +  Articolul 34Societăţile de administrare a investiţiilor vor desfăşura activitatea de administrare a fondurilor deschise de investiţii şi a societăţilor de investiţii ca activitate exclusiva.Desfăşurarea oricărei alte activităţi de către aceste societăţi este interzisă, cu excepţia celor auxiliare şi adiacente, stabilite prin reglementările Agenţiei Valorilor Mobiliare.Desfăşurarea de activităţi de administrare a fondurilor de investiţii sau a societăţilor de investiţii, pe baze contractuale, este rezervată societăţilor de administrare legal autorizate, conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe.În caz de dubiu privind natura activităţii, Agenţia Valorilor Mobiliare este investită cu autoritatea de a decide dacă o anumită activitate constituie activitate de administrare a unui fond deschis de investiţii ori societăţi de investiţii şi, ca atare, se afla sub incidenţa dispoziţiilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 35Societăţile bancare pot deţine în societăţi de administrare a investiţiilor până la limita a 20% din capitalul subscris şi integral vărsat al unei societăţi de administrare, cu condiţia ca: a) totalul detinerilor de acţiuni într-o societate de administrare a investiţiilor ale instituţiilor reglementate de Legea nr. 33/1991 sa nu depăşească 40% din capitalul unei societăţi de administrare a investiţiilor; b) nici o societate financiară reglementată de Legea nr. 33/1991 sa nu detina, direct sau indirect, acţiuni la mai mult de o societate de administrare a investiţiilor.Nici o societate de administrare a investiţiilor, membrii consiliului sau de administraţie, ai conducerii executive ori deţinătorii a 5% sau mai mult din capitalul ei subscris şi integral vărsat, inclusiv respectivele persoane implicate, nu pot deţine acţiuni ale altei societăţi de administrare a investiţiilor.Societăţile financiare, indeplinind funcţii de depozitare pentru fonduri de investiţii ori societăţi de investiţii administrate de o societate de administrare a investiţiilor, precum şi membrii consiliului lor de administraţie, ai conducerii lor executive şi deţinătorii a 5% sau mai mult din acţiunile lor, inclusiv respectivele persoane implicate, nu pot deţine acţiuni ori îndeplini funcţii de conducere în respectiva societate de administrare a investiţiilor.Societăţile de intermediere, funcţionând în baza autorizaţiei Agenţiei Valorilor Mobiliare, membrii consiliului lor de administraţie, ai conducerii executive şi lucrătorii lor care efectuează tranzacţii nu pot, în total, să deţină mai mult de 5% din acţiunile unei societăţi de administrare a investiţiilor. Membrii consiliului de administraţie, ai conducerii executive şi deţinătorii a 5% sau mai mult din acţiunile unei societăţi de valori mobiliare, inclusiv respectivele persoane implicate, nu pot deţine funcţii de conducere într-o societate de administrare a investiţiilor.  +  Articolul 36O societate de administrare a investiţiilor nu poate îndeplini nici una din funcţiile atribuite conform prezentei ordonanţe unei societăţi de depozitare. În exercitarea funcţiilor sale de administrare, societatea de administrare a investiţiilor va acţiona independent de interesele acţionarilor şi exclusiv în interesul investitorului în fondurile deschise de investiţii şi în societăţile de investiţii aflate în administrarea sa.  +  Articolul 37O societate de administrare a investiţiilor poate exercita funcţii de administrare a investiţiilor pentru mai mult decît un fond deschis de investiţii sau o societate de investiţii, conform respectivelor contracte individuale, cu condiţia ca: a) respectivele obiective de investiţii ale fondurilor sau societăţilor să fie diferenţiate în mod clar şi identificabile în mod adecvat prin numele entitatilor individuale, pentru prevenirea incertitudinii şi confuziei pentru potentialii investitori; b) contractele de administrare individuală, reglementările interne şi, acolo unde este aplicabil, contractele şi statutele fondurilor de investiţii sau societăţilor de investiţii aflate în administrarea sa, să fie aprobate de Agenţia Valorilor Mobiliare; c) societatea de administrare sa satisfacă cerinţele de capital minim pentru activităţi de administrare a mai multor fonduri, dacă este prevăzut în reglementări ale Agenţiei Valorilor Mobiliare, conform autorizării acordate prin art. 31 al prezentei ordonanţe; d) activele, operaţiunile şi înregistrările privind fiecare fond de investiţii sau societate de investiţii aflate în administrare să fie individualizate în mod clar şi strict separate între ele şi de acelea ale societăţii de administrare; e) societatea de administrare să se abţină de la a efectua orice fel de tranzacţie cu şi între fonduri de investiţii şi societăţi de investiţii individuale aflate în administrarea sa.  +  Articolul 38O societate de administrare a investiţiilor nu poate dobîndi sau deţine nici un fel de valori mobiliare sau titluri emise de către: a) fonduri de investiţii sau societăţi de investiţii aflate în administrarea sa; b) persoane juridice indeplinind funcţii de depozitare pentru fonduri de investiţii sau societăţi de investiţii aflate în administrarea sa; c) alte societăţi de administrare a investiţiilor; d) societăţi de valori mobiliare; e) persoane juridice care sunt actionare ale respectivei societăţi de administrare a investiţiilor.  +  Articolul 39O societate de administrare a investiţiilor va inceta să-şi exercite funcţiile, cu condiţia: a) notificării prealabile, cu minimum 90 de zile înainte, a deciziei de denunţare a contractului de administrare; b) acceptării de către Agenţia Valorilor Mobiliare a unei cereri a deţinătorilor a cel puţin 30% din titlurile de participare la un fond deschis de investiţii sau a acţionarilor unei societăţi de investiţii aflate în administrare, pentru înlocuirea societăţii de administrare; c) retragerii de către Agenţia Valorilor Mobiliare a autorizaţiei acordate unei societăţi de administrare a investiţiilor, datorită nerespectării dispoziţiilor legale şi reglementărilor privind activităţile unei societăţi de administrare a investiţiilor.În termen de 90 de zile de la apariţia cauzelor de la lit. a)-c) ale alineatului precedent din prezentul articol, majoritatea deţinătorilor de titluri de participare la un fond deschis de investiţii sau a acţionarilor unei societăţi de investiţii, care funcţionează în baza unui contract de administrare, va decide asupra acceptării unei alte societăţi de administrare a investiţiilor, asupra fuziunii cu alt fond deschis de investiţii sau alta societate de investiţii ori lichidării respectivului fond deschis de investiţii sau a societăţii de investiţii.În cadrul termenului de la alineatul precedent, Agenţia Valorilor Mobiliare poate suspenda emisiunea şi, respectiv, răscumpărarea de titluri de participare ale fondului deschis de investiţii în cauza.  +  Capitolul 6 Societăţi de depozitare  +  Articolul 40Societăţile de administrare a investiţiilor vor incredinta, spre păstrare, cu avizul Agenţiei Valorilor Mobiliare şi pe bază de contracte, activele fondurilor deschise de investiţii şi societăţilor de investiţii, pe care le administrează, societăţilor de depozitare sau altor societăţi autorizate de Agenţia Valorilor Mobiliare sa desfăşoare asemenea activităţi.  +  Articolul 41Societăţile de depozitare pentru fondurile deschise de investiţii şi societăţile de investiţii vor fi constituite sub forma societăţilor pe acţiuni, cu autorizarea prealabilă din partea Agenţiei Valorilor Mobiliare.În vederea obţinerii autorizaţiei prevăzute la alineatul precedent, societăţile de depozitare vor trebui să prezinte Agenţiei Valorilor Mobiliare documente şi evidente satisfăcătoare, din care să rezulte ca dispun de suficiente resurse financiare şi de o structura de conducere adecvată, precum şi de capacitatile profesionale necesare pentru desfăşurarea eficienta a activităţilor lor.Capitalul minim subscris şi cel minim vărsat vor fi stabilite prin reglementările Agenţiei Valorilor Mobiliare.  +  Articolul 42Societăţile de depozitare vor desfăşura următoarele activităţi privind fondurile de investiţii şi societăţile de investiţii aflate în administrarea unei societăţi autorizate de administrare a investiţiilor: a) păstrarea în siguranţa a tuturor activelor respectivelor fonduri de investiţii şi societăţi de investiţii; b) decontarea tranzacţiilor cu valori mobiliare în contul entitatilor mai sus menţionate, în conformitate cu instrucţiunile primite de la societatea de administrare a investiţiilor şi confirmate de societatea de valori mobiliare implicata; c) colectarea dividendelor, dobinzilor şi a altor beneficii aferente activelor depozitate, precum şi exercitarea drepturilor conferite de asemenea active, în conformitate cu instrucţiunile primite de la societatea de administrare a investiţiilor; d) calcularea şi publicarea valorii activelor nete ale entitatilor mai sus menţionate; e) primirea fondurilor pentru subscripţiile de titluri de participare ale fondurilor deschise de investiţii şi acţiunilor societăţilor de investiţii, precum şi prelucrarea şi emisiunea respectivelor valori mobiliare; f) prelucrarea documentelor de transfer pentru acţiuni ale societăţilor de investiţii, altele decît cele care nu au încheiat contract de administrare; g) prelucrarea şi plata beneficiilor cuvenite ce trebuie distribuite deţinătorilor de titluri de participare ale unui fond deschis de investiţii şi respectiv acţionarilor societăţilor de investiţii; h) prelucrarea cererilor de răscumpărare pentru titluri de participare ale fondurilor deschise de investiţii, anularea lor şi plăţile corespunzătoare către deţinători; i) alte activităţi stabilite de Agenţia Valorilor Mobiliare.  +  Articolul 43Activităţile desfăşurate de societatea de depozitare, prevăzute la art. 42, pot fi desfăşurate şi de alte societăţi, în baza autorizaţiei Agenţiei Valorilor Mobiliare.  +  Articolul 44Funcţiile unei societăţi de depozitare şi ale unei societăţi de administrare a investiţiilor nu pot fi exercitate de aceeaşi persoana juridică.O societate de depozitare nu va dobîndi sau deţine nici un fel de valori mobiliare emise sau garantate de către o societate de administrare a investiţiilor faţă de care exercită funcţii de depozitare.Membrii consiliului de administraţie şi conducerea executivă, precum şi actionarii ce deţin 5% sau mai mult din capitalul subscris şi vărsat, inclusiv persoane implicate, nu vor deţine nici acţiuni, nici poziţii echivalente într-o societate de administrare a investiţiilor, faţă de care respectiva societate de depozitare îndeplineşte funcţii de depozitare.Societatea de depozitare nu va desfăşura nici un fel de activităţi, altele decît cele corespunzind funcţiilor sale specifice ce-i revin în temeiul prezentei ordonanţe sau al reglementărilor Agenţiei Valorilor Mobiliare emise în aplicarea acesteia, excepţie făcând acelea încredinţate instituţiilor financiare ce desfăşoară activităţi conform Legii nr. 33/1991.  +  Articolul 45O societate de administrare a investiţiilor poate incredinta exercitarea funcţiilor de depozitare, pentru fiecare fond de investiţii sau societate de investiţii, numai unei singure entităţi de depozitare. Totuşi, o societate de depozitare poate exercita asemenea funcţii pentru orice număr de fonduri de investiţii sau societăţi de investiţii, cu condiţia ca activele, operaţiile şi înregistrările pentru fiecare din aceste entităţi să fie separate între ele, precum şi separate de cele ale entitatii de depozitare.Societatea de depozitare este răspunzătoare faţă de societatea de administrare a investiţiilor, deţinătorii de titluri de participare ale unor fonduri deschise de investiţii, societăţile de investiţii şi actionarii acestora, pentru orice pierderi de valori mobiliare sau pagube suferite de aceste persoane, cît timp pierderile şi pagubele au fost cauzate sau apariţia lor a fost facilitata de omisiunea sau nereusita de a îndeplini corespunzător funcţiile ce au fost încredinţate entitatii de depozitare.Societatea de depozitare, pe riscul sau, poate transfera parţial sau integral unei terţe părţi calificate activele sau funcţiile sale privind fonduri de investiţii şi societăţi de investiţii, cu care are încheiate contracte de depozitare. Totuşi, societatea de depozitare nu va fi exonerată de răspundere, ca urmare a transferării unor astfel de active şi funcţii, cu excepţia cazurilor în care a acţionat pe baza instrucţiunilor respectivei societăţi de administrare a investiţiilor.  +  Articolul 46O societate de depozitare va inceta să-şi exercite funcţiile, cu condiţia: a) notificării prealabile, în termen de minimum 90 de zile, a deciziei de denunţare a contractului de către oricare din părţi; b) prin expirarea respectivului contract, fără exercitarea opţiunii de reinnoire, dacă aceasta a fost stipulată; c) retragerii autorizaţiei de a îndeplini funcţii esenţiale pentru exercitarea efectivă a dispoziţiilor contractului; d) ca amendamentele contractelor de societate şi statutelor societăţii de depozitare sa afecteze, în opinia Agenţiei Valorilor Mobiliare, protecţia intereselor investitorilor.Schimbarea societăţii de depozitare de către societatea de administrare a investiţiilor este supusă aprobării prealabile a Agenţiei Valorilor Mobilare.  +  Capitolul 7 Contravenţii şi sancţiuni  +  Articolul 47Agenţia Valorilor Mobiliare, prin persoanele împuternicite în acest scop, poate aplica următoarele sancţiuni contravenţionale: a) avertismentul scris; b) avertismentul publicat; c) amenda; d) interzicerea temporară sau definitivă a angajării persoanelor fizice sau juridice în activităţi aflate sub incidenţa prezentei ordonanţe; e) suspendarea autorizaţiei; f) retragerea sau anularea autorizaţiei.  +  Articolul 48Constituie contravenţii următoarele fapte dacă, potrivit legii penale şi condiţiilor în care au fost săvârşite, nu sunt infracţiuni: a) desfăşurarea fără autorizaţie sau aviz a oricăror activităţi pentru care prezenta ordonanţă prevede obligaţia obţinerii unei astfel de autorizaţii sau a unui astfel de aviz din partea Agenţiei Valorilor Mobiliare; b) folosirea neautorizata a denumirilor prevăzute la art. 3; c) nerespectarea dispoziţiilor de la art. 10 alin. 3, referitoare la modul de stabilire a preţului de emisiune al titlurilor de participare; d) emisiunea de către fondurile deschise de investiţii şi societăţile de investiţii a altor valori mobiliare şi titluri decît cele prevăzute la art. 11 alin. 1 şi art. 19 alin. 1; e) contractarea de împrumuturi în alte condiţii decît cele prevăzute la art. 11 alin. 2 şi art. 19 alin. 2; f) nerespectarea dispoziţiilor art. 20 şi 21 referitoare la întocmirea, publicarea şi distribuirea prospectului; g) nerespectarea dispoziţiilor din art. 23 referitoare la calculul activelor nete; h) nerespectarea limitelor de deţinere a titlurilor de participare şi, respectiv, a acţiunilor prevăzute la art. 24; i) nerespectarea dispoziţiilor de la art. 25-29 referitoare la administrarea prudenta a portofoliilor; j) deţinerea de valori mobiliare, interzisă de art. 30 şi 38; k) nerespectarea dispoziţiilor art. 37 referitoare la administrarea mai multor fonduri sau societăţi de investiţii; l) nerespectarea dispoziţiilor art. 42 referitoare la activităţile societăţilor de depozitare sau desfăşurarea necorespunzătoare a acestor activităţi.  +  Articolul 49Aplicarea sancţiunilor, prevăzute de prezenta ordonanţă, persoanelor juridice, nu împiedica Agenţia Valorilor Mobiliare să aplice sancţiuni identice sau altele specifice, pentru aceeaşi fapta persoanelor fizice care, ca membri ai consiliului de administraţie, reprezentanţi legali, persoane exercitind de jure sau de facto funcţii de conducere, specialişti în activităţile reglementate de prezenta ordonanţă, se fac responsabile pentru respectiva fapta sau care, având obligaţia şi posibilitatea sa prevină săvârşirea ei, nu au făcut-o.  +  Articolul 50Sancţiunea cu amendă se aplică, pentru persoanele juridice, într-o sumă cuprinsă între 1-3% din capitalul subscris al acestora.Pentru persoanele fizice, sancţiunea cu amendă va fi cuprinsă între 300.000 - 1.000.000 lei.În cazul sancţiunii cu amendă, prevederile art. 25 şi 26 din Legea nr. 32/1968 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor nu se aplică.  +  Articolul 51Sancţiunea de suspendare a autorizaţiei poate fi aplicată pe o perioadă cuprinsă între 5 şi 90 de zile.  +  Capitolul 8 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 52În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Agenţia Valorilor Mobiliare va elabora şi va supune spre aprobare Guvernului reglementările tehnice, necesare punerii în aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 53Agenţia Valorilor Mobiliare este autorizata sa actualizeze şi sa supună spre aprobare Guvernului toate nivelurile minime sau maxime ale sumelor exprimate în moneda naţionala, în corelare fie cu dezvoltarea pieţei valorilor mobiliare, fie cu evoluţia condiţiilor generale predominante în economie.Hotărârile Guvernului, adoptate în baza alineatului precedent, vor intra în vigoare într-un termen de cel mult 180 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, astfel încât să se permită desfăşurarea, în continuare, a activităţilor prevăzute de prezenta ordonanţă, în temeiul autorizaţiilor emise anterior. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministru de stat,preşedintele Consiliului pentru Coordonare,Strategie şi Reforma Economică,Misu NegritoiuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu---------------