LEGE Nr. 4 din 28 martie 1973privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea de case de odihnă proprietate personală
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 46 din 31 martie 1973  Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Dezvoltarea în ritm înalt a economiei naţionale, modernizarea oraşelor şi centrelor muncitoresti, creşterea numărului de muncitori şi specialişti, sporirea continua a salariului şi celorlalte venituri ale oamenilor muncii, fac necesare dezvoltarea construcţiei de locuinţe şi îmbunătăţirea gradului lor de confort - condiţie esenţială pentru ridicarea bunastarii întregului popor.În scopul satisfacerii cerinţelor crescînde de locuinţe, se va intensifica ritmul construirii de locuinţe noi şi se vor lua măsuri de imbunatatire continua a confortului, în concordanta cu ritmul dezvoltării economiei naţionale şi potrivit prevederilor planului de stat.  +  Articolul 2Construcţia de locuinţe se realizează din:- fondurile de investiţii centralizate ale statului, pentru locuintele constituind proprietate de stat;- fondurile întreprinderilor, pentru locuintele proprietate de stat date în administrarea lor directa;- fondurile organizaţiilor cooperatiste şi altor organizaţii obşteşti cu caracter economic şi social, pentru locuintele proprietatea acestora;- veniturile populaţiei, inclusiv cu credite acordate de stat, pentru locuintele constituind proprietatea personală a cetăţenilor.Locuintele construite din fondurile de investiţii centralizate ale statului sînt administrate de întreprinderi subordonate consiliilor populare sau de alte întreprinderi de stat.  +  Articolul 3Dezvoltarea armonioasă a oraşelor, centrelor muncitoresti şi a celorlalte localităţi impune construirea noilor locuinţe în conformitate cu prevederile schitelor şi planurilor de sistematizare, cu respectarea stricta a regimului de construcţie, în ceea ce priveşte numărul nivelurilor, densitatea clădirilor şi linia lor arhitectonica.  +  Articolul 4Terenurile situate în perimetrele oraşelor sînt supuse regimului sistematizării, indiferent de natura proprietăţii. Deţinătorii acestor terenuri pot construi numai cu aprobarea comitetelor executive ale consiliilor populare şi cu încadrarea în normele de sistematizare şi arhitectura.Terenurile proprietate de stat pot fi atribuite de către comitetele executive ale consiliilor populare în vederea construirii de locuinţe, în folosinţă organizaţiilor socialiste sau a persoanelor fizice, potrivit prevederilor planurilor de sistematizare, cu plata taxei stabilite prin dispoziţii legale.Dreptul de folosinţă a terenului atribuit este acordat numai pe durata existenţei construcţiei respective.  +  Articolul 5Cetăţenii au dreptul să aibă în proprietate personală o singura locuinta şi o singura casa de odihnă, pentru ei şi familiile lor. Membrii unei familii pot păstra, în proprietate comuna sau în proprietatea unuia dintre ei, o singura locuinta şi o singura casa de odihnă.Prevederile alineatului precedent cu privire la membrii familiei se referă numai la soţ, sotie şi copiii minori.  +  Articolul 6Construirea sau cumpărarea de locuinţe de către cetăţeni în scopul revinzarii sau închirierii este interzisă.  +  Articolul 7Cetăţenii se pot constitui în asociaţii de cooperare pentru construirea de locuinţe proprietate personală. Pe baza aportului membrilor asociaţiei şi creditelor ce li se acordă de stat, asociaţiile de cooperare vor construi locuinţe proprietate personală în clădiri cu mai multe niveluri. Asociaţiile pot construi şi în regie.Asociaţiile de cooperare pentru construirea de locuinţe proprietate personală dobîndesc personalitate juridică, potrivit dispoziţiilor legale, de la data constituirii lor. Modul de organizare şi funcţionare a asociaţiilor de cooperare se stabileşte prin statut, aprobat prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 8Prin locuinta, în sensul prezentei legi, se înţelege suprafaţa locativă care cuprinde una sau mai multe camere de locuit, cu dependintele aferente, formind o unitate locativă de sine stătătoare, determinata ca atare prin construcţia sa.  +  Capitolul 2 Construirea de locuinţe proprietate personală cu sprijinul statului  +  Articolul 9Toţi cetăţenii, indiferent de venitul lunar, au dreptul să-şi construiască sau să-şi cumpere o locuinta proprietate personală.  +  Articolul 10Statul sprijină construirea de locuinţe proprietate personală prin acordarea de credite pe termen lung, atribuirea de terenuri în folosinţă pentru construcţie, asigurarea de materiale, precum şi prin proiectare şi execuţie.  +  Articolul 11Cetăţenii pot să-şi construiască o locuinta proprietate personală pentru ei şi familiile lor, cu mijloace proprii, sau cu mijloace proprii şi credite de la stat, în localităţile în care domiciliază sau în care au dreptul să-şi stabilească domiciliul, în condiţiile legii.  +  Articolul 12Statul va continua sa construiască anual locuinţe destinate dezvoltării fondului locativ proprietate de stat, care vor fi închiriate, potrivit legii, în primul rind salariaţilor cu venituri mici, tinerilor nou încadraţi în producţie, tinerilor căsătoriti, precum şi salariaţilor transferati în interes de serviciu.  +  Articolul 13Salariaţii şi pensionării care au un venit mediu lunar, pe fiecare membru de familie, mai mic de 1.100 lei, şi nu au locuinta proprietate personală vor beneficia de dreptul de a li se închiria locuinţe din fondul de stat, cu plata chiriei prevăzute de lege.De acelaşi drept beneficiază, indiferent de venitul mediu lunar, ţinerii nou încadraţi în producţie, timp de 5 ani de la angajarea lor, ţinerii căsătoriti care la data căsătoriei nu au depăşit vîrsta de 28 de ani timp de 5 ani de la căsătorie, precum şi salariaţii transferati în interes de serviciu, timp de 5 ani de la data transferului.De asemenea, beneficiază de dreptul de a li se închiria locuinţe din fondul locativ de stat, cu plata chiriei prevăzute de lege, ofiţerii, subofiterii şi maistrii militari din cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi cei din cadrul Ministerului de Interne.Statul sprijină în mod deosebit pe salariaţii şi pensionării care au venituri medii mai mici de 1.100 lei lunar pe fiecare membru de familie, care doresc să-şi construiască sau să-şi cumpere locuinta proprietate personală, creîndu-le condiţii avantajoase în ceea ce priveşte acordarea de credite, dobinda şi durata de rambursare a creditelor, dîndu-li-se prioritate la contractare, dacă au condiţii grele de locuit.  +  Articolul 14Avînd în vedere ca fondul de stat de locuinţe va fi destinat, în primul rind, pentru salariaţii şi pensionării prevăzuţi în art. 13, salariaţii şi pensionării, care au un venit mediu mai mare de 1.100 lei pe membru de familie, vor putea beneficia de locuinta proprietate de stat numai în condiţiile prezentei legi.Pentru a-şi putea asigura locuinta necesară pentru ei şi familia lor, salariaţii şi pensionării cu un venit mai mare de 1.100 lei lunar pe membru de familie vor beneficia, potrivit prevederilor prezentei legi, de sprijinul statului pentru construirea sau cumpărarea unei locuinţe proprietate personală.Salariaţii şi pensionării care nu-şi construiesc sau nu cumpara locuinta proprietate personală pot beneficia, în limita fondului disponibil de locuinţe de stat, de dreptul de a li se închiria o locuinta, cu respectarea dispoziţiilor legale privind normarea locuinţelor. Ei vor plati o chirie majorată, potrivit legii, fără a depăşi 20% din salariu, respectiv din pensie.  +  Articolul 15Toţi cetăţenii care deţin în prezent o locuinta proprietate de stat îşi vor păstra în continuare dreptul de a deţine aceasta locuinta, cu plata chiriei legale, neputind fi evacuati decît în condiţiile prevăzute de lege.Cetăţenii cu un venit de peste 1.100 lei lunar pe membru de familie, care deţin în prezent o locuinta din fondul locativ de stat şi care nu-şi vor construi sau cumpara locuinta timp de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, vor putea deţine în continuare locuinta proprietate de stat pe care o locuiesc, cu plata chiriei majorate, conform prevederilor art. 14 alin. 3.De asemenea, după 2 ani de la intrarea în vigoare a dispoziţiilor prezentei legi, salariaţii şi pensionării cu un venit mediu de peste 1.100 lei lunar pe membru de familie cărora statul le-a creat condiţii pentru a-şi cumpara sau construi locuinta, dar doresc sa închirieze locuinta proprietate de stat, vor plati chirie majorată, conform prevederilor art. 14 alin. 3.  +  Articolul 16Construirea de locuinţe proprietate personală şi vînzarea de locuinţe din fondul locativ de stat se vor realiza în mod eşalonat potrivit prevederilor planului de stat.La eşalonarea construirii şi vinzarii de locuinţe vor fi avuti în vedere salariaţii care au veniturile cele mai mari şi care nu beneficiază de dreptul de a închiria locuinta din fondul de stat decît în condiţiile art. 14.  +  Articolul 17Acordarea creditelor pentru construirea de locuinţe proprietate personală se face în următoarea ordine de prioritate:- muncitorilor calificaţi, în primul rind celor din marile unităţi industriale;- salariaţilor transferati în interesul serviciului din alte localităţi;- cadrelor de specialitate care lucrează în producţia materială, în activitatea de proiectare, cercetare ştiinţifică şi învăţămînt;- absolvenţilor repartizaţi în producţie, veniti din alte localităţi;- tinerilor căsătoriti;- salariaţilor încadraţi pe bază de concurs, veniti din alte localităţi;- celorlalţi salariaţi şi pensionarilor.În cadrul fiecărei categorii se acordă preferinta: celor care au condiţii grele de locuit, îndeosebi familiilor cu mai mulţi copii: celor care, avînd un venit mediu lunar mai mare de 1.100 lei pe fiecare membru de familie, pot beneficia de locuinta din fondul de stat numai în condiţiile art. 14; salariaţilor şi pensionarilor care au depus un avans mai mare şi au o vechime mai mare la Casa de Economii şi Consemnaţiuni.  +  Articolul 18Cetăţenii ale căror locuinţe se demoleaza pentru noi construcţii sau sistematizari vor primi cu chirie o locuinta din fondul locativ de stat, pentru ei şi familiile lor, pînă ce îşi construiesc sau îşi cumpara o locuinta. Suma încasată pentru locuinta demolata va constitui avansul pentru noua locuinta pe care o construiesc sau o cumpara.  +  Articolul 19Cetăţenii care se muta definitiv dintr-o localitate în alta, în interes de serviciu sau familial, şi au o locuinta proprietate personală o pot vinde şi au dreptul să-şi construiască o noua locuinta în localitatea în care se stabilesc.În acest scop pot primi, în condiţiile legii, terenul necesar şi, dacă suma încasată din vînzarea vechii locuinţe nu acoperă costul noii locuinţe, pot primi un credit de completare fără a depăşi plafoanele de credite prevăzute la art. 23.  +  Articolul 20Statul sprijină prin credite şi execuţie construirea de locuinţe proprietate personală de tipul celor ce se realizează din fondurile statului, precum şi de locuinţe cu confort sporit, numai dacă acestea se încadrează, în ceea ce priveşte suprafaţa, dotarea şi finisajele, în normele aprobate de Consiliul de Miniştri pentru astfel de locuinţe.  +  Articolul 21Acordarea creditelor pentru construirea locuinţelor proprietate personală se va face la propunerea colectivelor de muncă în care solicitanţii îşi desfăşoară activitatea, aprobate, după caz, de comitetele sau consiliile oamenilor muncii, ori de celelalte organe de conducere colectivă, ţinînd seama de aportul solicitanţilor în producţie, de necesitatea asigurării stabilitatii lor în unitate şi de condiţiile lor de locuit, în ordinea de prioritate stabilită la art. 17.Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor stabili anual numărul de locuinţe a căror construire se poate contracta cu salariaţii fiecărei unităţi socialiste.  +  Articolul 22Avansul minim şi durata maxima de rambursare a creditului se stabilesc în funcţie de salariul tarifar lunar, respectiv pensia lunară, la data încheierii contractului, după cum urmează:
           
     
    CategoriaSalariul tarifar sau pensia lunaraAvansul minim fata de pretul de devizDurata maxima de rambursare a creditului
    Ipina─la 1.500 lei20%25 ani
    II1.501 - 2.000 lei25%20 ani
    IIIpeste 2.000 lei30%15 ani
   
   +  Articolul 23Creditele pentru locuintele de tipul celor prevăzute la art. 20 nu vor putea depăşi:35.000 lei pentru locuinta cu o camera; 55.000 lei pentru locuinta cu 2 camere;70.000 lei pentru locuinta cu 3 camere;80.000 lei pentru locuinta cu 4 camere;90.000 lei pentru locuinta cu 5 camere.  +  Articolul 24Costul garajelor şi anexelor gospodăreşti se evidenţiază separat în deviz şi se plăteşte integral de beneficiar la data încheierii contractului.  +  Articolul 25Salariaţii şi pensionării domiciliaţi în oraşe, care îşi construiesc locuinţe proprietate personală în regie - în cartierele sau zonele unde schiţele de sistematizare permit construcţii mici - pot obţine credite în acest scop în suma de cel mult 25.000 lei, rambursabile într-o perioadă de 20 ani. Creditele se acordă cu condiţia ca beneficiarul să facă dovada ca are posibilităţi materiale pentru realizarea construcţiei.Cei care îşi construiesc locuinţe sistem vila nu beneficiază de credite din partea statului. Ei pot să-şi construiască asemenea locuinţe numai în zonele prevăzute în schiţele de sistematizare.Salariaţii din mediul rural, în special cadrele didactice, medicii, specialiştii din staţiuni de mecanizarea agriculturii, întreprinderi agricole de stat şi cooperative agricole de producţie, care nu au o locuinta proprie în comuna în care îşi au locul de muncă, pot beneficia de un credit de pînă la 25.000 lei, pe termen de 20 ani, pentru a-şi construi locuinta proprietate personală în acea comuna, în regie.Salariaţii care au locul de muncă în oraşe mari şi domiciliază în localităţile din jurul acestora vor fi sprijiniti să-şi construiască în regie locuinta proprietate personală în localitatea în care domiciliază, dacă nu au locuinta proprie. În acest scop, ei pot beneficia de un credit de pînă la 25.000 lei, pe termen de 20 ani.  +  Articolul 26Cetăţenii domiciliaţi în localităţile balneoclimatice, localităţi cu caracter balnear sau turistic, care vor să-şi amenajeze ori sa construiască locuinţe proprietate personală cu spaţii pentru cazarea turistilor, beneficiază de sprijinul statului, prin atribuirea de terenuri în folosinţă, cu plata unei taxe anuale şi acordarea de credite.Sprijinul statului se acordă numai pentru amenajarea ori construirea unei locuinţe cu cel mult două camere peste nevoile de locuit ale proprietarului şi ale familiei sale. La determinarea nevoilor de locuit se are în vedere ca fiecărui membru al familiei să-i fie asigurata o camera separată.Spaţiile locative prevăzute în alineatul precedent se realizează în regie, prin unităţile de prestări în construcţii, ori prin organizaţiile cooperatiste, cetăţenii putind beneficia, în acest scop, de următoarele credite: a) pînă la 10.000 lei, pentru modernizări şi extinderi de spaţii locative, rambursabile într-o perioadă de pînă la 5 ani; b) pînă la 30.000 lei, pentru construirea de locuinţe proprietate personală cu spaţii pentru cazarea turistilor, rambursabile într-o perioadă de pînă la 10 ani.Creditele prevăzute în prezentul articol se vor acorda cu condiţia încheierii prealabile a unor convenţii între cetăţenii şi oficiile de turism, pe baza normelor stabilite de Consiliul de Miniştri.  +  Articolul 27Prioritatea la acordarea creditelor se stabileşte, potrivit criteriilor prevăzute la art. 17, de către comisii constituite de comitetele executive ale consiliilor populare.Comisiile vor stabili lista solicitanţilor în ordinea de prioritate şi o vor afişa la sediul organizaţiilor care încheie contractele pentru construirea de locuinţe cu cetăţenii.Cei interesaţi pot face contestaţii asupra ordinii de prioritate stabilite, în termen de 15 zile de la afişarea listei, la comitetul executiv al consiliului popular respectiv, care le va soluţiona în termen de maximum 30 zile de la înregistrare.  +  Articolul 28Statul acorda credite în limitele prevăzute la art. 22 şi 23 salariaţilor şi pensionarilor care au încheiat contracte pentru construirea de locuinţe proprietate personală, pentru diferenţa dintre preţul de deviz prevăzut în contract şi avansul depus de beneficiar.Pentru obţinerea creditului, la încheierea contractelor de construire de locuinţe proprietate personală cu organizaţii de stat sau cu organizaţii cooperatiste, beneficiarul trebuie să aibă depusa la Casa de Economii şi Consemnaţiuni, în scopul construirii de locuinţe, o sumă de bani reprezentind cel puţin avansul din preţul prevăzut în contract.  +  Articolul 29Pentru împrumuturile acordate în condiţiile prezentei legi se va percepe, în mod diferenţiat, o dobinda anuală de 2-5%, ce se va stabili în funcţie de salariul tarifar lunar, respectiv pensia lunară, prevăzute la art. 22, şi de mărimea creditului, potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 30Casa de Economii şi Consemnaţiuni este autorizata sa acorde credite pentru construirea sau cumpărarea de locuinţe, în condiţiile stabilite de Consiliul de Miniştri.  +  Articolul 31Împrumutul va fi garantat prin constituirea unei ipoteci asupra locuinţei dobîndite în condiţiile prezentei legi. Înscrierea ipotecii se va dispune pe baza înscrisului constatator al contractului de împrumut, la cererea Casei de Economii şi Consemnaţiuni.Pînă la rambursarea integrală a creditului, locuinta dobîndită în condiţiile prezentei legi nu poate fi instrainata, demolata sau restructurata, decît cu autorizarea prealabilă a Casei de Economii şi Consemnaţiuni.  +  Articolul 32Casa de Economii şi Consemnaţiuni va elibera creditul în mod treptat, pe măsura executării construcţiei.În cazul în care beneficiarul creditului va utiliza în alte scopuri sumele primite, Casa de Economii şi Consemnaţiuni va retrage creditul acordat şi va urmări recuperarea sumelor eliberate, cu o dobinda anuală de 12% calculată la întreaga suma eliberata de aceasta.  +  Articolul 33Se autoriza Casa de Economii şi Consemnaţiuni sa acorde credite pentru constituirea avansului, precum şi pentru completarea sumei necesare acoperirii costului integral în vederea contractării unei locuinţe proprietate personală.Credite pentru constituirea avansului se acordă pe termen de maximum 5 ani, iar cele pentru completarea sumei necesare acoperirii costului integral al locuinţei, pe termen de maximum 10 ani.Pentru aceste credite se percepe o dobinda de 8% pe an.  +  Articolul 34În cazul nerestituirii la termenele stabilite a ratelor, Casa de Economii şi Consemnaţiuni va percepe o dobinda de 12% pe an asupra ratelor restante pentru creditele acordate.În caz de neplata la scadenta a şase rate sau a contravalorii a şase rate, Casa de Economii şi Consemnaţiuni va putea cere executarea silită asupra locuinţei şi evacuarea deţinătorului.  +  Articolul 35Cetăţenii care, la încheierea contractului, plătesc integral preţul locuinţei, beneficiază de o bonificaţie constind în reducerea cu 50% a comisionului cuvenit organizaţiei care încheie contracte pentru construirea de locuinţe.  +  Articolul 36Pentru nepredarea locuinţei în termenul stabilit prin contract, organizaţia cu care s-a încheiat contractul pentru construirea de locuinţe proprietate personală va plati beneficiarului penalităţi de întîrziere, în condiţiile stabilite de Consiliul de Miniştri.
   +  Capitolul 3 Criterii de stabilire a preţurilor  +  Articolul 37Locuintele proprietate personală construite cu sprijinul statului se proiectează şi se executa prin organizaţii de stat sau cooperatiste, pe bază de contracte încheiate la preţuri ferme de deviz, sau se proiectează şi se executa de către beneficiar în regie.  +  Articolul 38În preţul locuinţei se includ, după caz, costul proiectării, costul execuţiei lucrărilor, inclusiv beneficiul organizaţiei de construcţii, precum şi comisionul organizaţiei care încheie contractul de construcţie cu beneficiarul locuinţei.  +  Articolul 39Statul executa proiecte tip pentru locuinţe situate în clădiri mari, cu mai multe niveluri. Pentru celelalte locuinţe proiectarea se realizează prin organizaţiile cooperatiste sau alte unităţi prestatoare de servicii.Asociaţiile de cooperare pentru construirea de locuinţe proprietate personală pot construi locuinţe pe bază de proiecte tip, puse la dispoziţie de către organizaţiile de stat, contra cost, adaptarea la teren urmînd a fi facuta prin organizaţiile cooperatiste sau unităţile prestatoare de servicii.  +  Articolul 40Costul execuţiei lucrărilor de construcţii, inclusiv beneficiul organizaţiei constructoare, se stabileşte pe baza devizelor elaborate pe obiect.În scopul de a veni în sprijinul cetăţenilor, materialele de construcţii vor fi livrate la preţuri de producţie, în cazul cînd locuintele se construiesc prin organizaţiile de stat.De asemenea, materialele de construcţii vor fi livrate la preţuri de producţie dacă locuintele se construiesc de organizaţiile cooperatiste, în cazul locuinţelor din clădirile tip blocuri.Dacă organizaţiile cooperatiste realizează locuinţe în case mici sau în clădiri tip vila, materialele de construcţii vor fi livrate la preţuri cu amănuntul. Cu acelaşi preţ se livreaza materialele de construcţii atunci cînd locuintele se executa de unităţile prestatoare de servicii sau de către proprietari, în regie.  +  Capitolul 4 Vînzarea de locuinţe din fondul locativ de stat către populaţie  +  Articolul 41În vederea satisfacerii nevoilor de locuinţe ale cetăţenilor cu venituri mai mici, salariaţilor transferati în interesul serviciului şi altor categorii de cetăţeni care potrivit legii au dreptul sa primească locuinţe din fondul locativ de stat, se va constitui un fond de locuinţe destinat acestor categorii de cetăţeni, pentru închiriere.  +  Articolul 42După ce s-a asigurat fondul de locuinţe destinat pentru închiriere, potrivit prevederilor art. 41, statul poate vinde celelalte locuinţe de care dispune, în primul rind cele din clădiri în care exista şi apartamente proprietate personală, casele mici - cu o locuinta sau cu un număr redus de locuinţe - construite din materiale inferioare sau din materiale durabile, dar cu o uzura avansată, precum şi cele cu mai multe locuinţe, tip blocuri.Nu se vînd locuintele aflate în administrarea directa a întreprinderilor şi organizaţiilor economice de stat, destinate salariaţilor acestora, pentru închiriere.Locuintele se vînd cetăţenilor care le ocupa în calitate de chiriaşi.  +  Articolul 43Vînzarea locuinţelor din fondul locativ de stat se va face eşalonat.Consiliul de Miniştri va aproba anual lista clădirilor ce se pun în vînzare, la propunerea comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.Normele pentru determinarea preţului de vînzare a locuinţelor se vor stabili prin hotărîre a Consiliului de Miniştri, ţinînd seama în principal de tipul construcţiei, materialele din care este executată, gradul de dotare şi finisaj, starea tehnica şi uzura în timp.Evaluarea clădirilor de locuit destinate vinzarii se face de comisii stabilite de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, compuse din specialişti, delegaţi ai administraţiei financiare, ai întreprinderilor de administrare a fondului locativ de stat, cetăţeni cu prestigiu şi autoritate domiciliaţi în cartierul în care se afla clădirile puse în vînzare.Listele cu preţurile stabilite pe fiecare locuinta ce se pune în vînzare vor fi afişate la sediul consiliilor populare, la clădirile puse în vînzare şi în alte locuri unde pot fi consultate de cetăţeni.La preţurile stabilite, chiriaşii sau alţi cetăţeni pot face contestaţii la comitetele executive ale consiliilor populare pe lîngă care funcţionează comisiile de evaluare, în termen de 30 zile de la data afişării. Comitetele executive ale consiliilor populare vor soluţiona contestaţiile şi vor afişa preţurile definitive, în 30 zile de la expirarea termenului prevăzut pentru depunerea contestaţiilor.  +  Articolul 44Pot cumpara locuinţe din fondul locativ de stat cetăţenii care îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezenta lege pentru construirea de locuinţe proprietate personală cu sprijinul statului şi sînt recomandaţi de comitetele sau consiliile oamenilor muncii, ori de celelalte organe de conducere colectivă din unităţile socialiste în care îşi desfăşoară activitatea.Salariaţii şi pensionării care cumpara locuinţe puse în vînzare vor depune un avans şi vor beneficia de credite din partea statului ca şi în cazul cînd construiesc o locuinta noua cu sprijinul statului.Avansul şi durata maxima de rambursare a creditului se stabilesc pentru salariaţi şi pensionari în funcţie de salariul tarifar lunar, respectiv de pensia avută la data încheierii contractului, conform prevederilor cap. II.La vînzarea de locuinţe se aplică, în mod corespunzător, şi celelalte dispoziţii prevăzute în prezenta lege pentru construirea de locuinţe proprietate personală.  +  Capitolul 5 Construirea de case de odihnă proprietate personală  +  Articolul 45Cetăţenii, indiferent de localitatea de domiciliu, pot să-şi construiască, cu mijloace proprii, o singura casa de odihnă proprietate personală, de dimensiuni restrînse, strict corespunzătoare necesităţilor familiilor lor, în localităţile prevăzute la art. 47.  +  Articolul 46Statul sprijină construcţia caselor de odihnă proprietate personală prin atribuirea de teren în folosinţă pe durata existenţei construcţiei.În vederea folosirii cît mai rationale a terenurilor şi a respectării regimului de construcţii stabilit pentru localitatea respectiva - prin schita de sistematizare - se acordă prioritate cetăţenilor asociaţi pentru realizarea în comun a unor astfel de case, dispuse pe mai multe niveluri.Terenurile pentru construirea caselor de odihnă proprietate personală se atribuie contra unei taxe anuale.Terenurile care se atribuie în scopul construirii de case de odihnă se vor stabili în fiecare localitate de către comitetul executiv al consiliului popular, în zone periferice, care nu pot fi utilizate în alte scopuri, şi pe care nu sînt prevăzute a fi construite complexe turistice sau alte obiective de interes obştesc.Casele de odihnă se pot executa numai pe baza autorizaţiei de construcţie eliberata de către comitetele executive ale consiliilor populare.Materialele necesare realizării casei de odihnă se procura de la fondul pieţei, cu preţul cu amănuntul.Execuţia caselor de odihnă se poate realiza în regie sau prin unităţile de prestaţii de servicii către populaţie.Comitetele executive ale consiliilor populare vor asigura elaborarea de proiecte tip şi refolosibile într-o gama variata, care să ţină seama de specificul zonei şi să asigure folosirea raţională a terenului.Aceste proiecte vor fi puse la dispoziţie, contra cost, celor care doresc să-şi construiască case de odihnă, urmînd ca adaptarea la teren să se facă de către aceştia în regie sau prin unităţile care executa prestaţii de servicii pentru populaţie.  +  Articolul 47Casele de odihnă proprietate personală se pot construi în localităţi balneoclimatice, precum şi în alte localităţi care vor fi stabilite de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 48Casele de odihnă proprietate personală sînt destinate nevoilor proprietarului şi familiei sale şi nu pot fi închiriate.  +  Capitolul 6 Alte dispoziţii cu privire la construirea şi vînzarea de locuinţe proprietate personală şi construirea de case de odihnă  +  Articolul 49În cazul în care se construiesc locuinţe proprietate personală ori case de odihnă, în clădiri cu mai multe locuinţe sau case de odihnă, terenul se atribuie în folosinţă comuna pe durata existenţei clădirii, iar taxa va fi suportată de fiecare proprietar proporţional cu suprafaţa construită a locuinţei ori a casei de odihnă.Taxa anuală pentru terenurile atribuite este următoarea:- pentru construcţia de locuinţe, 1 leu/mp;- pentru construcţia de case de odihnă, 2 lei/mp în cazul suprafeţei ocupate de construcţie şi 3 lei/mp în cazul suprafeţei curţii.  +  Articolul 50În cazul în care într-o clădire, locuintele, casele de odihnă sau spaţiile cu alta destinaţie aparţin unor proprietari diferiţi, aceştia au dreptul de proprietate sau de folosinţă pe durata existenţei construcţiei comune, asupra terenului aferent, asupra spaţiilor auxiliare, dotărilor şi utilităţilor comune, precum şi asupra tuturor bunurilor accesorii care, prin natura lor, nu pot fi folosite decît în comun.  +  Articolul 51În caz de succesiune sau de înstrăinare a locuinţei ori a casei de odihnă, se transmit asupra dobînditorului toate drepturile şi obligaţiile rezultate din contractul de împrumut, din contractul de construire sau din contractul de vînzare-cumpărare.Odată cu transmiterea dreptului de proprietate asupra locuinţei sau a casei de odihnă se transmite şi dreptul de proprietate sau de folosinţă pe durata existenţei construcţiei, asupra terenului.  +  Articolul 52Titlul de proprietate asupra locuinţei sau casei de odihnă proprietate personală construite sau cumpărate în condiţiile prezentei legi se dobîndeşte avînd la baza: autorizaţia de construcţie, contractul pentru construire sau vînzare, contractul de împrumut şi procesul-verbal de predare-preluare sau de dare în folosinţă.Titlul de folosinţă pe durata existenţei construcţiei asupra terenului atribuit se dobîndeşte pe baza deciziei de atribuire emisă individual sau în comun de comitetele executive ale consiliilor populare.Administraţiile financiare vor inregistra dreptul de proprietate asupra locuinţei sau casei de odihnă şi dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit pe baza actelor prevăzute la alin. 1 şi 2 şi vor elibera actul care atesta titlul de proprietate sau folosinţă.  +  Articolul 53Titlurile de proprietate prevăzute în articolul precedent, contractele de vînzare-cumpărare a locuinţelor din fondul locativ de stat, deciziile de atribuire a terenurilor în folosinţă pe durata existenţei construcţiei, contractul de împrumut şi ipotecile constituite asupra imobilelor, se înscriu în registrele de transcripţiuni imobiliare. În localităţile cu regim de carte funciară se va face înscrierea, după caz, a dreptului de folosinţă asupra terenului, a dreptului de proprietate asupra locuinţei ori a casei de odihnă, a ipotecilor constituite, precum şi notarea contractului de împrumut.Înscrierea titlului de proprietate pentru locuintele sau casele de odihnă construite sau cumpărate în condiţiile prezentei legi nu este supusă taxelor de timbru.Sînt scutite de impozitul pe clădiri, pe timp de 10 ani de la data dobîndirii lor, locuintele cumpărate în condiţiile prezentei legi şi cele construite cu sprijinul statului.  +  Articolul 54Contractul de împrumut, contractul de construire, precum şi contractul de vînzare-cumpărare încheiate în condiţiile prezentei legi au valoare de înscrisuri autentice şi constituie titluri executorii.  +  Articolul 55Cei care îşi construiesc locuinta sau casa de odihnă proprietate personală în regie sînt obligaţi să execute integral construcţia în termenul stabilit prin autorizaţia de construcţie.În cazul cînd nu se respecta prevederile alineatului precedent, comitetele executive ale consiliilor populare vor revoca decizia privind dreptul de folosinţă asupra terenului, care se poate atribui altor persoane îndreptăţite.În cazul revocării deciziei de atribuire a terenului, fostul beneficiar poate vinde construcţia neterminată, în termenul stabilit de comitetul executiv al consiliului popular, unei persoane care se angajează sa continue construcţia şi căreia i se atribuie terenul în condiţiile prezentei legi.Dacă construcţia nu a fost vinduta în condiţiile alineatului precedent, proprietarul va elibera terenul în termenul stabilit de comitetul executiv al consiliului popular.  +  Articolul 56Persoanele prevăzute la art. 5, care dobîndesc o a doua locuinta prin moştenire, donaţie, ca urmare a căsătoriei, sau pe alte cai, sînt obligate sa înstrăineze una dintre acestea în termen de un an de la dobîndire.În cazul cînd nu se îndeplineşte obligaţia prevăzută în alineatul precedent, una dintre cele doua locuinţe va fi trecută în proprietatea statului, prin decizia comitetului executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti, cu plata unei despăgubiri, potrivit normelor stabilite prin hotărîre a Consiliului de Miniştri. Pînă la emiterea deciziei, membrii familiei sînt în drept sa aleagă locuinta pe care o reţin în proprietate.Prevederile acestui articol se aplică şi celor care, la data publicării prezentei legi, au în proprietate mai multe locuinţe, termenul de un an curgînd de la această dată.Dispoziţiile prezentului articol se aplică şi caselor de odihnă.  +  Articolul 57Persoanele care nu au cetăţenia română, dar care domiciliază sau vor să-şi stabilească domiciliul în Republica Socialistă România, pot să-şi construiască sau să-şi cumpere din fondul locativ de stat locuinţe, proprietate personală, din fonduri proprii, cu respectarea prevederilor legale.  +  Capitolul 7 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 58Deciziile în baza cărora s-au atribuit cetăţenilor terenuri pentru construirea de locuinţe în temeiul Decretului nr. 493/1954 pot fi revocate, dacă locuintele pentru care au fost atribuite acele terenuri n-au fost construite.  +  Articolul 59Pentru terenurile proprietate de stat pe care s-au construit locuinţe proprietate personală şi care au fost atribuite fără îndeplinirea formelor prevăzute de Decretul nr. 493/1954, comitetele executive sale consiliilor populare ale municipiilor, oraşelor şi comunelor vor emite decizii de atribuire în folosinţă pe durata existenţei construcţiei în condiţiile prezentei legi, dacă sînt îndeplinite prevederile Decretului nr. 144/1958.  +  Articolul 60Comitetele executive ale consiliilor populare sînt obligate sa ia măsuri pentru buna gospodărire şi folosire a terenurilor din perimetrul construibil al oraşelor şi din vatra satului, indiferent de proprietate, în conformitate cu prevederile schitei şi detaliilor de sistematizare.Toate terenurile libere din administrarea ministerelor şi a celorlalte organe centrale sau a unităţilor subordonate vor fi trecute în administrarea comitetelor executive ale consiliilor populare.Comitetele executive vor lua măsuri sa nu se execute locuinţe sau case de odihnă fără autorizaţie de construcţie.La emiterea autorizaţiei de construcţie se vor stabili condiţiile care să asigure folosirea raţională a terenului, densitatea optima a locuinţelor, regimul de aliniere şi regimul de înălţime, în conformitate cu prevederile schitei şi detaliilor de sistematizare.  +  Articolul 61Cei care vor executa construcţii fără autorizaţie de construcţie vor fi sancţionaţi potrivit legii, iar construcţia va putea fi demolata.  +  Articolul 62În vederea folosirii rationale a terenurilor proprietate personală din municipii şi oraşe care, potrivit schitei de sistematizare, nu sînt necesare pentru executarea unor lucrări de interes general, acestea vor putea fi folosite pentru construirea de locuinţe proprietate personală.Pe aceste terenuri se pot realiza construcţii cu mai multe locuinţe ţinînd seama de forma şi mărimea terenului, cu respectarea schitei şi detaliilor de sistematizare şi a regimului de înălţime. În acest scop, proprietarul terenului se poate constitui într-o asociaţie cu alţi cetăţeni în vederea construirii clădirii respective, terenul trecind, pe baza acordului proprietarului, în folosinţă comuna a membrilor asociaţiei, pe data construirii ei, pe timpul cît exista construcţia.Membrii asociaţiei vor plati proprietarului terenului aceleaşi taxe ca şi cele ce se percep pentru terenul proprietate de stat ce se atribuie pentru construirea de locuinţe proprietate personală.  +  Articolul 63Membrii organizaţiilor cooperatiste şi ai altor organizaţii obşteşti cu caracter economic şi social pot beneficia de credite de la stat pentru construirea sau cumpărarea de locuinţe proprietate personală în condiţiile prevăzute prin prezenta lege pentru salariaţi şi pensionari.Creditele vor fi acordate pe baza recomandarii organizaţiei cooperatiste sau obşteşti respective.  +  Articolul 64Legea nr. 9/1968 pentru dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea de case proprietate personală de odihnă sau turism se abroga.Contractele sau alte acte încheiate în baza decretelor nr. 445/1966 şi nr. 713/1967, precum şi a Legii nr. 9/1968, rămîn valabile.----------------