HOTĂRÂRE nr. 886 din 13 septembrie 2001privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presa "Rompres"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 21 septembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Agenţia Naţionala de Presa "Rompres" se organizează şi funcţionează ca instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Informaţiilor Publice. (2) Agenţia Naţionala de Presa "Rompres" are sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, sectorul 1. (3) Agenţia Naţionala de Presa "Rompres" asigura culegerea, redactarea şi difuzarea informaţiilor şi fotografiilor de presa pentru informarea în masa, în ţara şi în străinătate, a diferitelor categorii de beneficiari, fără discriminări şi cu respectarea deplinei obiectivitati, în cadrul general al asigurării dreptului la informare.  +  Articolul 2În activitatea sa Agenţia Naţionala de Presa "Rompres" beneficiază de independenta editoriala şi realizează următoarele obiective: a) dezvoltarea şi perfecţionarea activităţii pentru a oferi cu regularitate beneficiarilor din ţara şi din străinătate informaţii exacte şi impartiale; b) desfăşurarea întregii activităţi în afară oricăror influente sau consideratii de ordin ideologic, politic, religios sau economic, de natura sa afecteze exactitatea şi obiectivitatea informatiei difuzate; c) asigurarea, prin conţinutul serviciilor sale, a pluralismului, liberei comunicări a informaţiilor, precum şi a corectei informări a opiniei publice; d) difuzarea de materiale al căror conţinut nu contravine prevederilor legale sau care nu aduc atingere siguranţei naţionale sau demnităţii ori imaginii persoanei.  +  Articolul 3 (1) Pentru realizarea obiectivelor sale Agenţia Naţionala de Presa "Rompres" are următoarele atribuţii principale: a) culege şi redactează informaţii privind actualitatea românească şi internationala, pe care le difuzează în limba română sau în limbi de circulaţie internationala, pe baze contractuale, presei române şi străine, precum şi altor categorii de beneficiari; realizează fotografii de presa pe care le oferă, potrivit aceluiaşi regim, beneficiarilor; b) asigura difuzarea prompta a comunicatelor, declaraţiilor, a altor documente oficiale şi materiale de presa provenind de la autorităţile şi instituţiile publice, precum şi de la alte organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale; c) colectează, depozitează, prelucreaza şi arhiveaza materiale de presa, fotografii şi alte documente produse sau primite, garantand integritatea şi reglementand accesul la acestea; d) editează, în interesul valorificării resurselor documentare de care dispune, lucrări de interes larg sub forma de buletine, cataloage, reviste, albume, beneficiind de protecţia Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe; e) prestează la cerere, contra cost, servicii specifice activităţii de informare în masa pentru diferite instituţii, organe de presa ori persoane fizice din ţara şi din străinătate. Difuzarea gratuita a unor fluxuri de informaţii va fi aprobată de ministrul informaţiilor publice pe baza unei propuneri scrise, înaintată de directorul general al Agenţiei Naţionale de Presa "Rompres"; f) face propuneri pentru iniţierea proiectelor de acte normative în domeniul sau de activitate, pe care le prezintă spre promovare ministrului informaţiilor publice; g) propune spre aprobare ministrului informaţiilor publice, pe baza prevederilor legale, preţuri şi tarife pentru buletinele şi publicaţiile pe care le editează, pentru emisiunile sale de ştiri şi fotografice, precum şi pentru celelalte servicii pe care le realizează; h) participa la activitatea organizaţiilor internaţionale ale agentiilor de presa; i) propune spre aprobare ministrului informaţiilor publice acorduri de cooperare şi schimb de fluxuri de informaţii publice, prin reciprocitate sau compensaţie ori contra cost, cu instituţiile de presa naţionale şi internaţionale; j) realizează activităţi publicitare prin fluxurile de ştiri, inclusiv pe Internet, buletinele şi publicaţiile proprii, pentru beneficiari din ţara şi din străinătate, în schimbul unor prestări de servicii, sponsorizări sau în scop autopromotional. (2) Agenţia Naţionala de Presa "Rompres" îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Ministerul Informaţiilor Publice.  +  Articolul 4 (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin Agenţia Naţionala de Presa "Rompres" este abilitata să solicite informaţii de presa de la instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale. (2) Instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale au obligaţia de a pune la dispoziţie Agenţiei Naţionale de Presa "Rompres" datele şi informaţiile de presa referitoare la domeniul lor de activitate, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.  +  Articolul 5Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei Naţionale de Presa "Rompres" se asigura integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Informaţiilor Publice.  +  Articolul 6Agenţia Naţionala de Presa "Rompres" administrează şi foloseşte, în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, spaţii corespunzătoare, echipamente şi instalaţii proprii de receptionare, prelucrare, stocare şi transmitere a informaţiilor şi a fotografiilor, de telecomunicaţii, de editare-imprimare.  +  Articolul 7 (1) Agenţia Naţionala de Presa "Rompres" este condusă de un director general, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului informaţiilor publice, şi salarizat potrivit poziţiei nr. 5 din anexa nr. II/2 - Funcţii de demnitate publică numite - la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică. (2) Directorul general are calitatea de ordonator secundar de credite şi reprezintă Agenţia Naţionala de Presa "Rompres" în raporturile cu ministerele, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte autorităţi şi instituţii publice centrale şi locale, cu persoane juridice şi persoane fizice române sau străine, precum şi în justiţie. (3) În exercitarea conducerii Agenţiei Naţionale de Presa "Rompres" directorul general emite ordine cu caracter individual, potrivit reglementărilor legale în vigoare. (4) Pe lângă directorul general funcţionează Colegiul Agenţiei Naţionale de Presa "Rompres", ca organ consultativ. Componenta şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului Agenţiei Naţionale de Presa "Rompres" se aproba prin ordin al ministrului informaţiilor publice, la propunerea directorului general.  +  Articolul 8 (1) Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale de Presa "Rompres" este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul direcţiilor generale şi al direcţiilor se pot organiza servicii şi birouri. (2) Numărul maxim de posturi din structura Agenţiei Naţionale de Presa "Rompres" este de 280, exclusiv directorul general şi posturile aferente cabinetului acestuia.Numărul maxim de posturi include şi corespondenţii permanenţi ai Agenţiei Naţionale de Presa "Rompres", respectiv câte 1-2 în fiecare judeţ şi 10-15 în principalele capitale ale lumii. (3) Direcţiile generale sunt conduse de directori generali adjuncţi, numiţi în funcţie de directorul general, potrivit legii. (4) Atribuţiile compartimentelor, sarcinile concrete ale personalului, precum şi circuitul intern al documentelor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aproba prin ordin al ministrului informaţiilor publice, la propunerea directorului general. (5) Statul de funcţii al Agenţiei Naţionale de Presa "Rompres" se aproba prin ordin al ministrului informaţiilor publice, la propunerea directorului general, în limita numărului maxim de posturi aprobat.  +  Articolul 9Răspunderea pentru conţinutul informaţiilor de presa transmise beneficiarilor revine autorului, editorului sau, după caz, Agenţiei Naţionale de Presa "Rompres".  +  Articolul 10 (1) Personalul din cadrul Agenţiei Naţionale de Presa "Rompres" are calitatea de funcţionar public, cu excepţia personalului care exercită activităţi de protocol, secretariat-administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire, care este angajat cu contract individual de muncă. (2) Personalul de specialitate, care desfăşoară activităţi specifice de presa, are şi drepturile şi obligaţiile rezultând din profesia de ziarist şi se bucura, în aceasta calitate, de protecţia legii. (3) Personalul din cadrul Agenţiei Naţionale de Presa "Rompres" are obligaţia ca în exercitarea atribuţiilor ce îi revin să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice.  +  Articolul 11Salarizarea personalului Agenţiei Naţionale de Presa "Rompres" se face în condiţiile legii.  +  Articolul 12Agenţia Naţionala de Presa "Rompres" are în dotare un număr de 10 autoturisme pentru activităţi specifice, cu un consum mediu normat de carburanţi de 300 litri/luna.  +  Articolul 13 (1) Alineatul 1 al articolului 5 din Hotărârea Guvernului nr. 13/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Informaţiilor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează: "Conducerea ministerului este exercitată de către ministru, ajutat de 5 secretari de stat, dintre care unul este directorul general al Agenţiei Naţionale de Presa lt; lt;Rompres gt; gt;." (2) Structura organizatorică a Ministerului Informaţiilor Publice, prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 13/2001, se modifica corespunzător prevederilor alin. (1).  +  Articolul 14Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 560/1994 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presa "Rompres", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 21 septembrie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul informaţiilor publice,Vasile DincuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul muncii şisolidarităţii sociale,Marian Sarbu  +  Anexă    Numărul maxim de posturi = 280,    exclusiv demnitarul şi posturile aferente    cabinetului demnitarului                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                    a Agenţiei Naţionale de Presa "Rompres"                               ┌────────────────┐                               │DIRECTOR GENERAL│                               └───────┬────────┘                                       │  ┌──────────────────┐ │  │Colegiul Agenţiei │ │ ┌──────────────────┐  │ Naţionale ├─────────────────┼───────────────────┤Serviciul juridic │  │de Presa "Rompres"│ │ └──────────────────┘  └──────────────────┘ │                                       │ ┌──────────────────────┐ │ ┌──────────────────┐ │Cabinetul demnitarului├──────────────┼───────────────────┤ Audit intern │ └──────────────────────┘ │ └──────────────────┘                                       │                                       │┌─────────────────┐ ┌───────────┴──────────┐ ┌──────────────────────┐│DIRECŢIA GENERALĂ│ │ DIRECŢIA GENERALĂ │ │SECRETARIATUL GENERAL ││ ACTUALITATEA │ │ ACTUALITATEA EXTERNA │ │AL AGENŢIEI NAŢIONALE ││ ROMÂNEASCĂ │ └─────┬────┬────┬──────┘ │ DE PRESA "ROMPRES"*1)│└──┬─────┬─────┬──┘ │ │ │ └┬────┬────┬────┬────┬─┘   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐ ┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐ │ A │ │ B │ │ C │ │ D ││ E ││ F │ │ G ││ H ││ I ││ J ││ K │ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘└───┘└───┘ └───┘└───┘└───┘└───┘└───┘A - Redactia Informaţii centrale*2) B - Redactia Informaţii din judeţe C - Redactia FotoreportajD - Redactia Informaţii externeE - Redactia Informaţii pentru străinătateF - Redactia Documentare-publicaţiiG - Direcţia financiarăH - Direcţia Marketing şi relaţii publiceI - Direcţia tehnicaJ - Secretariatul tehnic al agenţiei*3)K - Serviciul Resurse umane-----------*1) Se organizează la nivel de direcţie generală.*2) Redactiile se organizează la nivel de direcţii.*3) Se organizează la nivel de serviciu.--------------