REGULAMENT din 13 septembrie 2001de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 14 septembrie 2001  Notă
  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 884 din 13 septembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 578 din 14 septembrie 2001.
   +  Capitolul 1 Dispoziții generale  +  Articolul 1În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:a) atribuire - act administrativ prin care Ministerul Tineretului și Sportului eliberează Certificatul de identitate sportiva și acorda număr de identificare structurilor sportive, cu respectarea unor condiții și sub un anumit control;b) avizare - act administrativ prin care Ministerul Tineretului și Sportului avizează constituirea și funcționarea unei structuri sportive;c) autorizare - act administrativ prin care Ministerul Tineretului și Sportului aproba: participarea reprezentativelor naționale la campionatele mondiale, europene și regionale; afilierea organizațiilor cu profil sportiv la forurile internaționale de specialitate, precum și organizarea pe teritoriul României de campionate mondiale, europene și regionale;d) înregistrare - consemnare facuta în scop de publicitate în Registrul sportiv, pentru realizarea unei evidente centralizate la nivel național a structurilor sportive;e) recunoaștere - act administrativ emis de Ministerul Tineretului și Sportului, care atesta calitatea de structura sportiva în raport cu terții;f) revocarea recunoașterii - act administrativ prin care Ministerul Tineretului și Sportului anulează recunoașterea emisă anterior;g) supravegherea și controlul structurilor sportive - complex de activități prin care Ministerul Tineretului și Sportului verifica modul de funcționare și administrare a structurilor sportive, în conformitate cu statutele, regulamentele și dispozițiile legale în vigoare;h) afiliere - ca act juridic reprezintă decizia luată de o federatie sportiva naționala de a admite printre membrii săi o structura sportiva; ca relație juridică este legătură care uneste o federatie sportiva naționala cu fiecare structura sportiva afiliată;i) legitimare - act juridic bilateral între o structura sportiva și un sportiv, care le conferă acestora drepturi și obligații reciproce;j) legitimatie sportiva - document care atesta apartenența unui sportiv la un club sportiv;k) asociație sportiva - societate civilă particulară fără personalitate juridică, pe ramuri de sport, constituită în condițiile Codului civil;l) societate comercială sportiva pe acțiuni - club sportiv constituit în condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, ale Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, precum și, în completare, ale Codului comercial;m) structura sportiva de utilitate publică - structura sportiva care a urmat procedura prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, pentru a fi recunoscută ca fiind de utilitate publică, precum și structura sportiva care este de utilitate publică în condițiile Legii nr. 69/2000;n) secție pe ramura de sport - subunitate în cadrul unui club sportiv sau unei asociații sportive fără personalitate juridică;o) proba sportiva - ansamblu de exercitii fizice complexe, specializate printr-o tehnica distinctă și un profil propriu de efort, care face parte dintr-o ramura de sport, având reguli de concurs specifice și o performanta de un anumit gen, evaluată după un anumit cod și printr-un sistem de unități de măsura propriu;p) proba olimpica - proba sportiva inclusă în programul fiecărei editii a Jocurilor Olimpice;r) ramura de sport - ansamblul exercițiilor fizice sportive și/sau probelor sportive, validate în timp, care se realizează în concurs după reguli prestabilite și în condiții proprii;s) disciplina sportiva - ansamblul ramurilor și/sau probelor sportive ale căror structura motrica, elemente și procedee tehnice, tip de efort, condiții și mod asemănător de reglementare, alcătuire și evaluare - concursuri pe echipe/individuale -, pe același aparat, cu același obiect de intrecere, cu aceeași durata, pe același spațiu de joc, se constituie într-un sistem unitar de pregătire și competiție.  +  Capitolul 2 Educația fizica și sportul școlar, universitar și militar  +  Articolul 2Educația fizica este cuprinsă în trunchiul comun al planurilor de învățământ. Numărul orelor va fi stabilit de comun acord de Ministerul Educației și Cercetării și de Ministerul Tineretului și Sportului, diferențiat pe cicluri școlare, după cum urmează:a) la învățământul preșcolar, zilnic, câte o activitate psihomotrica;b) la învățământul preuniversitar, 3 ore de educație fizica, săptămânal, în trunchiul comun, pentru fiecare clasa.  +  Articolul 3Educația fizica în universități este disciplina de învățământ cu frecventa saptamanala prevăzută în planurile de învățământ peste numărul de ore alocat pe profiluri, pe parcursul a 4 semestre, optional pe ramura de sport sau grupe sportive.  +  Articolul 4Unitățile de învățământ cu program sau profil sportiv, precum și palatele și cluburile copiilor se pot afilia la federațiile sportive naționale, sub condiția îndeplinirii cumulative a următoarelor cerințe:a) existenta actului de dispoziție privind înființarea persoanei juridice de drept public;b) existenta actului de dispoziție care să stabilească pe lângă activitatea de învățământ și activități de selecție, pregătire și participare la sistemul competitional național.  +  Articolul 5(1) În aplicarea prezentului regulament instituțiile sistemului de apărare, ordine publică, siguranța naționala și cele aflate în rețeaua învățământului de stat pot emite ordine și instrucțiuni cu caracter sportiv în domeniul de activitate propriu, cu consultarea Ministerului Tineretului și Sportului.(2) Instituțiile menționate la alin. (1) pot încheia protocoale și convenții cu structurile sportive naționale de profil, precum și cu cele internaționale de specialitate.  +  Capitolul 3 Organizarea Registrului sportiv  +  Articolul 6(1) Ministerul Tineretului și Sportului organizează Registrul sportiv, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.(2) Registrul sportiv este public.(3) Structurile sportive sunt supuse înregistrării în Registrul sportiv.(4) Ca urmare a înregistrării în Registrul sportiv, structurile sportive primesc număr de identificare și Certificat de identitate sportiva, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.(5) Ministerul Tineretului și Sportului poate elibera, la solicitarea și pe cheltuiala persoanei care a făcut cererea, copii certificate de pe înregistrarea sau mențiunile făcute, precum și certificatele constatatoare referitoare la un anumit act sau fapt înscris ori menționat în Registrul sportiv.  +  Articolul 7(1) Registrul sportiv este compus din două subregistre - subregistrul structurilor sportive cu personalitate juridică și subregistrul structurilor sportive fără personalitate juridică.(2) Subregistrul structurilor sportive cu personalitate juridică se tine la Ministerul Tineretului și Sportului și cuprinde 6 părți:a) partea I - A, destinată înregistrării cluburilor sportive, este structurată în 3 secțiuni:– secțiunea A(1): cluburi sportive persoane juridice de drept public;– secțiunea A(2): cluburi sportive persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ;– secțiunea A(3): cluburi sportive societăți comerciale sportive pe acțiuni.b) partea a II-a - B, destinată înregistrării asociațiilor județene și ale municipiului București, pe ramuri de sport;c) partea a III-a - C, destinată înregistrării federațiilor sportive naționale;d) partea a IV-a - D, destinată înregistrării ligilor profesioniste;e) partea a V-a - E, destinată înregistrării organizațiilor sportive naționale și Comitetului Olimpic Roman;f) partea a VI-a - F, destinată centralizarii datelor structurilor sportive fără personalitate juridică înregistrate, din subregistrul structurilor sportive fără personalitate juridică, de la direcțiile pentru tineret și sport județene și a municipiului București.(3) Subregistrul structurilor sportive fără personalitate juridică cuprinde evidenta asociațiilor sportive fără personalitate juridică. El se tine de direcțiile pentru tineret și sport județene și a municipiului București și se centralizează, numeric și nominal, de Ministerul Tineretului și Sportului.(4) Fiecare dintre structurile sportive se înregistrează în partea corespunzătoare a Registrului sportiv și poarta un număr de identificare.(5) În fiecare an se deschide un nou Registru sportiv.(6) Toate mențiunile ulterioare cu privire la o structura sportiva înregistrată în Registrul sportiv se operează sub același număr.  +  Articolul 8Înregistrarea în Registrul sportiv se face pe baza cererii, semnată și stampilata, formulată de reprezentantul legal al fiecărei structuri sportive.  +  Articolul 9Cererea de înregistrare în Registrul sportiv cuprinde, sub sancțiunea nulității, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, următoarele:a) pentru persoanele juridice fără scop lucrativ:– numele și domiciliul persoanelor împuternicite;– numele/denumirea și domiciliul/sediul persoanelor fizice și/sau juridice care se asociaza;– denumirea și sediul structurii sportive, telefon, fax;– precizarea patrimoniului inițial;– numărul și data autentificării actului constitutiv și ale statutului;– numărul și data emiterii Certificatului de înscriere în Registrul național;– hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă, prin care a dobândit personalitate juridică, sau încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociațiilor și fundațiilor;b) pentru societățile comerciale sportive pe acțiuni:– numele și domiciliul persoanelor împuternicite;– numele/denumirea și domiciliul/sediul persoanelor fizice și/sau juridice care se asociaza;– denumirea și sediul structurii sportive, telefon, fax;– precizarea capitalului social inițial;– numărul și data autentificării actului constitutiv și ale statutului;– numărul și data emiterii Certificatului de înmatriculare în Registrul comerțului;c) pentru asociațiile sportive societăți civile particulare:– numele și domiciliul persoanelor împuternicite;– numele/denumirea și domiciliul/sediul persoanelor fizice și/sau juridice care se asociaza;– denumirea și sediul structurii sportive, telefon, fax;– precizarea aporturilor;– precizarea ramurilor de sport practicate;– numărul și data autentificării contractului de societate;d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public:– numele și domiciliul persoanelor împuternicite;– denumirea și sediul structurii sportive, telefon, fax;– numărul și data actului de dispoziție al organului administrației publice centrale sau locale, în baza căruia funcționează.  +  Articolul 10La cerere se anexează, sub sancțiunea nulității:a) pentru persoanele juridice fără scop lucrativ:– copie legalizată de pe hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de acordare a personalității juridice sau de pe încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociațiilor și fundațiilor;– actul constitutiv și statutul, autentificate;– dovada sediului;– dovada patrimoniului inițial;– copie legalizată de pe Certificatul de înscriere în Registrul național;b) pentru societățile comerciale sportive pe acțiuni:– actul constitutiv și statutul, autentificate;– dovada sediului;– dovada capitalului social;– copie legalizată de pe Certificatul de înmatriculare în Registrul comerțului;c) pentru asociațiile sportive societăți civile particulare:– contractul de societate civilă autentificat;– actele doveditoare ale sediului și aporturilor;d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public:– actul de dispoziție al organului administrației publice centrale sau locale în baza căruia funcționează;– dovada sediului.  +  Articolul 11După depunerea, analizarea cererii și înscrierea în Registrul sportiv structura sportiva primește număr de identificare și Certificatul de identitate sportiva, în condițiile legii.  +  Articolul 12(1) În termen de 15 zile de la producerea modificărilor aduse statutului și actului constitutiv/contractului de societate/actului de dispoziție, structura sportiva este obligată să solicite înregistrarea lor în Registrul sportiv.(2) Cererea pentru înregistrarea modificărilor aduse actului constitutiv și statutului/contractului de societate, cuprinde în mod corespunzător mențiunile prevăzute la art. 9, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.(3) La cerere se anexează în afară înscrisurilor prevăzute la art. 10, sub sancțiunea nulității, și următoarele acte:a) pentru persoanele juridice de drept privat fără scop lucrativ:– hotărârea autentificată a organului de conducere prin care s-a dispus modificarea actelor de constituire;– actul adițional autentificat;– copie legalizată de pe hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă, prin care s-a dispus modificarea, sau de pe încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociațiilor și fundațiilor;b) pentru societățile comerciale sportive pe acțiuni:– hotărârea autentificată a organului de conducere prin care s-a dispus modificarea actelor de constituire;– actul adițional autentificat;c) pentru asociațiile sportive societăți civile particulare:– actul adițional autentificat;– alte acte;d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public:– actul de dispoziție al organului administrației publice centrale sau locale care a decis modificarea.  +  Articolul 13Cluburile sportive notifica Ministerului Tineretului și Sportului în termen de 30 de zile orice modificare intervenita în practicarea ramurilor de sport prevăzute în actul constitutiv și în statut, în vederea operarii modificărilor în Registrul sportiv.  +  Articolul 14Prevederile art. 13 se aplică în mod corespunzător și asociațiilor sportive societăți civile particulare.  +  Articolul 15Nerespectarea dispozițiilor prevăzute la art. 13 conduce la suspendarea temporară a Certificatului de identitate sportiva sau la radierea din Registrul sportiv a structurii sportive respective, în condițiile legii.  +  Capitolul 4 Procedura avizării constituirii structurilor sportive  +  Articolul 16Ministerul Tineretului și Sportului avizează constituirea structurilor sportive.  +  Articolul 17Cererea pentru acordarea avizului va cuprinde, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, sub sancțiunea nulității:a) pentru persoanele juridice de drept privat fără scop lucrativ:– numele și domiciliul persoanelor împuternicite;– numele/denumirea și domiciliul/sediul persoanelor fizice sau juridice care se asociaza;– denumirea și sediul structurii sportive;– precizarea patrimoniului inițial;– numărul și data autentificării actului constitutiv și ale statutului;b) pentru societățile comerciale sportive pe acțiuni:– numele și domiciliul persoanelor împuternicite;– numele/denumirea și domiciliul/sediul persoanelor fizice și/sau juridice care se asociaza;– denumirea și sediul structurii sportive;– precizarea capitalului social inițial;– numărul și data autentificării actului constitutiv și ale statutului;– numărul Certificatului de înmatriculare la Registrul comerțului;c) pentru asociațiile sportive societăți civile particulare:– numele și domiciliul persoanelor împuternicite;– numele/denumirea și domiciliul/sediul asociaților;– denumirea și sediul structurii sportive;– precizarea aporturilor;– precizarea ramurilor de sport practicate;– numărul și data autentificării contractului de societate;d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public:– numele și domiciliul persoanelor împuternicite;– numele/denumirea și domiciliul/sediul membrilor;– denumirea și sediul structurii sportive;– precizarea ramurii/ramurilor de sport practicate.  +  Articolul 18La cerere se anexează, sub sancțiunea nulității:a) pentru persoanele juridice de drept privat fără scop lucrativ:– copie legalizată de pe hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de dobândire a personalității juridice sau de pe încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociațiilor și fundațiilor;– copie legalizată de pe actul constitutiv și de pe statut;– actele doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial;b) pentru societățile comerciale sportive pe acțiuni:– copie legalizată de pe actul constitutiv și de pe statut;– actele doveditoare ale sediului și capitalului social inițial;– copie legalizată de pe Certificatul de înmatriculare la Registrul comerțului;c) pentru asociațiile sportive societăți civile particulare:– copie legalizată de pe contractul de societate;– actele doveditoare ale sediului/aporturilor;d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public:– actul de dispoziție al organului administrației publice centrale sau locale în baza căruia funcționează;– actul de dispoziție care stabilește pe lângă activitatea de învățământ și activități de selecție, pregătire și participare la sistemul competitional național;– dovada sediului.  +  Capitolul 5 Avizarea și autorizarea afilierii federațiilor sportive naționale și a tuturor organizațiilor cu profil sportiv la federațiile sportive internaționale, la forurile europene și mondiale și la alte foruri sportive de specialitate.Procedura autorizării desfășurării pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene și regionale și a participării reprezentativelor naționale la campionatele mondiale europene și regionale organizate în străinătate  +  Articolul 19(1) Ministerul Tineretului și Sportului avizează afilierea federațiilor sportive naționale la federațiile sportive internaționale și la alte foruri europene sau mondiale și autorizeaza afilierea tuturor organizațiilor cu profil sportiv la forurile internaționale de specialitate, în baza următoarelor acte:a) copie de pe hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă privind dobândirea personalității juridice sau de pe încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociațiilor și fundațiilor;b) actul constitutiv și statutul, autentificate;c) statutul forului internațional de specialitate, în traducere legalizată;d) angajamentul solicitantului, conform căruia cheltuielile care decurg din calitatea de membru afiliat vor fi suportate din surse financiare proprii.(2) Condițiile avizării sau autorizării afilierii prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului și sportului.  +  Articolul 20Ministerul Tineretului și Sportului autorizeaza participarea reprezentativelor naționale la campionatele mondiale, europene și regionale în baza cererii scrise a federației sportive naționale, care va cuprinde:a) locul și data desfășurării acțiunii;b) obiectivele de performanță;c) componenta nominală și calitatea oficială a fiecărui membru în delegație.  +  Articolul 21(1) Ministerul Tineretului și Sportului autorizeaza desfășurarea pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene și regionale, în următoarele condiții:a) angajarea de negocieri cu organismele sportive internaționale privind acceptarea candidaturii federațiilor sportive naționale de organizare în România a unor competitii sportive oficiale - campionate mondiale, europene sau regionale - se poate realiza numai cu aprobarea prealabilă a Ministerului Tineretului și Sportului;b) aprobarea pentru depunerea candidaturii unei federații sportive naționale de a organiza în România campionate mondiale, europene și regionale se acordă cu respectarea următoarelor cerințe:– prezentarea devizului de cheltuieli și precizarea surselor din care vor fi acoperite acestea;– prezentarea angajamentului scris al deținătorului bazei sportive în cadrul căreia urmează să se desfășoare competiția, care să confirme asigurarea tuturor condițiilor necesare;– prezentarea programului de măsuri privind organizarea și desfășurarea competitiei.(2) După acordarea dreptului de organizare în România a competitiei sportive oficiale de către organismul internațional federația sportiva naționala acționează în scopul pregătirii, organizării și desfășurării competitiei în cele mai bune condiții.(3) La încheierea competitiei federația sportiva naționala înaintează Ministerului Tineretului și Sportului un raport complet cu privire la desfășurarea acesteia.  +  Capitolul 6 Procedura revocării recunoașterii funcționarii structurilor sportive  +  Articolul 22(1) Ministerul Tineretului și Sportului revoca recunoașterea funcționarii structurilor sportive în următoarele cazuri:a) scopul sau obiectul de activitate al structurii sportive a devenit ilicit, contrar bunelor moravuri, ordinii publice și siguranței naționale;b) structura sportiva, fără a fi autorizata, urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit și pe care l-a declarat;c) deciziile adunării generale sunt luate cu încălcarea dispozițiilor actelor constitutive și ale legii;d) alte cazuri, în condițiile legii.(2) Revocarea recunoașterii funcționarii unei structuri sportive operează de drept în cazul dizolvării și lichidării acesteia.  +  Articolul 23Actul administrativ de revocare a recunoașterii funcționarii unei structuri sportive se comunică de către Ministerul Tineretului și Sportului instanței judecătorești din circumscripția în care își are sediul respectiva structura sportiva, precum și Ministerul Justiției, după caz.  +  Capitolul 7 Dispoziții speciale referitoare la federațiile sportive naționale; recunoașterea oficială a practicării unei ramuri de sport în România; procedura afilierii unui club sau a unei asociații județene la o federatie sportiva naționala  +  Articolul 24(1) Denumirea federațiilor sportive naționale este "Federația Română de - ramura de sport - ", cu excepția cazurilor prevăzute de Legea nr. 69/2000.(2) Utilizarea denumirii "Federația Română de - ramura de sport -" pentru orice federatie sportiva naționala se autorizeaza de către Ministerul Tineretului și Sportului în cadrul procesului de avizare și/sau recunoaștere, sub sancțiunea nulității absolute.  +  Articolul 25(1) În vederea dobândirii personalității juridice, precum și în cadrul procedurii de reorganizare se vor depune la Ministerul Tineretului și Sportului actul constitutiv și statutul federației sportive naționale, în forma autentică, precum și actele doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial.(2) Actul constitutiv va cuprinde în mod obligatoriu cel puțin următoarele elemente:a) datele de identificare a membrilor, respectiv denumirea, sediul și dovada personalității juridice ale cluburilor sportive și ale asociațiilor județene și a municipiului București, pe ramuri de sport ce compun federația sportiva naționala;b) exprimarea prin acte doveditoare a voinței de asociere și a scopului propus;c) denumirea federației sportive naționale;d) sediul federației sportive naționale;e) durata de funcționare a federației sportive naționale;f) patrimoniul federației sportive naționale;g) componenta nominală a organelor de conducere, administrare și control ale federației sportive naționale;h) persoana sau persoanele imputernicita/împuternicite sa desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice.(3) Statutul va cuprinde cel puțin următoarele elemente:a) dispoziții generale;b) denumirea federației sportive naționale;c) statutul juridic;d) însemnele;e) sediul;f) patrimoniul;g) scopul și mijloacele de acțiune;h) condițiile pentru afiliere: cererea de afiliere, consecințele afilierii, reafilierii, excluderii, radierii;i) membrii federației sportive naționale; drepturi și obligații; modul de dobândire și de pierdere a calității de membru;j) organele de conducere ale federației sportive naționale:– adunarea generală - convocare, atribuții: adunarea generală ordinară, adunarea generală extraordinară, alegeri;– birou federal sau comitet federal ori alta denumire, în conformitate cu statutul federației;– organism de administrare: componenta, atribuții, competente;k) organe de control financiar intern: atribuții, competente;l) comisiile și colegiile centrale: componenta, atribuții, competente;m) asociațiile județene și a municipiului București, pe ramuri de sport: organizare, structura, atribuții, competente;n) mijloacele financiare;o) statutul disciplinar;p) organizarea activității profesioniste, după caz;r) dizolvarea;s) dispoziții finale.(4) Statutul federației sportive naționale se elaborează în conformitate cu prevederile statutului federației internaționale pe ramura de sport corespondente.  +  Articolul 26(1) Statutul unui club sportiv persoana juridică de drept privat fără scop lucrativ cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:a) denumirea;b) sediul;c) patrimoniul;d) însemnele și culorile;e) obiectul de activitate, cu nominalizarea expresă a secțiilor pe ramura de sport;f) cerințele și procedura de dobândire și de pierdere a calității de membru; drepturile și îndatoririle membrilor;g) organele de conducere, administrare și control și atribuțiile lor;h) regimul de disciplina pentru membrii clubului: recompense și sancțiuni, condițiile de acordare a acestora.(2) Actul de dispoziție al organului administrației publice centrale sau locale prin care s-a înființat ori s-a organizat un club sportiv, persoana juridică de drept public cuprinde în mod obligatoriu elementele menționate la alin. (1), cu circumstantierile prevăzute de legislația în vigoare pentru instituțiile publice.  +  Articolul 27(1) Recunoașterea oficială a practicării unei ramuri de sport în România se face de către Ministerul Tineretului și Sportului la solicitarea practicantilor acesteia.(2) Cererea de recunoaștere oficială se adresează Ministerului Tineretului și Sportului și cuprinde următoarele date:a) numărul de practicanti la nivel local și național;b) regulamentele de competiție;c) tipurile de instalații, materiale și echipamente utilizate;d) informații sintetice despre practicarea ramurii de sport respective pe plan internațional;e) statutul și regulamentele organizației internaționale a ramurii de sport, dacă acestea exista;f) orice alte materiale documentare considerate elocvente pentru susținerea cererii.(3) Analiza și verificarea documentației care însoțește cererea de recunoaștere oficială se efectuează de către comisia numita prin ordin al ministrului tineretului și sportului.(4) Raportul comisiei, întocmit în baza cererii de recunoaștere, a documentației anexate și în urma vizionarii a minimum 3 demonstratii, va conține concluzii privind caracteristicile sportului respectiv, valentele sale sociale și instructiv-educative, precum și necesitatea recunoașterii oficiale.(5) În baza raportului favorabil al comisiei Ministerul Tineretului și Sportului recunoaște oficial, prin ordin al ministrului, practicarea ramurii de sport respective în România.(6) În baza recunoașterii oficiale practicantii ramurii de sport se pot constitui în asociații județene și a municipiului București, pe ramuri de sport, cluburi sportive, federatie sportiva naționala, și pot participa la intreceri demonstrative și competitii, potrivit legii.  +  Articolul 28Condițiile necesare pentru înființarea unei federații sportive naționale sunt:a) activitatea ramurii de sport se desfășoară în minimum 5 județe;b) la data constituirii sa existe minimum 10 cluburi sportive care să aibă minimum 200 de membri practicanti;c) activitatea în ramura de sport recunoscută oficial să se desfășoare în mod organizat de cel puțin 3 ani de la recunoașterea oficială a practicării ramurii de sport în România.  +  Articolul 29(1) Federațiile sportive naționale stabilesc prin statut și prin regulamentul de organizare și funcționare condițiile de afiliere.(2) Afilierea unui club sportiv și/sau a unei asociații județene și a municipiului București pe ramuri de sport se face pe bază de cerere-tip emisă de fiecare federatie sportiva naționala.(3) Cererea conține, sub sancțiunea nulității:a) numărul de identificare;b) Certificatul de identitate sportiva - numărul și data emiterii;c) denumirea structurii sportive;d) sediul - județul, localitatea, adresa, telefon, fax, e-mail;e) organele de conducere și de administrare;f) culorile clubului;g) data, semnatura și ștampila.(4) La cerere se anexează următoarele înscrisuri doveditoare:a) actul constituirii și statutul, autentificate;b) copie de pe hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de acordare a personalității juridice, de pe încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociațiilor și fundațiilor, în cazul structurilor sportive cu personalitate juridică;c) copie legalizată de pe Certificatul de identitate sportiva;d) copie legalizată de pe Certificatul de înscriere în Registrul național al persoanelor juridice, în cazul structurilor sportive persoane juridice fără scop patrimonial;e) copie legalizată de pe Certificatul de înmatriculare în Registrul comerțului, în cazul societăților comerciale sportive pe acțiuni;f) dovada sediului;g) dovada patrimoniului.  +  Articolul 30În situația îndeplinirii condițiilor statutare, organul de administrare și conducere a federației sportive naționale hotărăște afilierea provizorie pe care o supune spre ratificare primei adunări generale, care decide afilierea definitivă.  +  Articolul 31Afilierea unităților de învățământ cu program sau profil sportiv, precum și a palatelor și cluburilor copiilor se face în condițiile art. 4 și 29.  +  Articolul 32În vederea afilierii cluburile sportive persoane juridice de drept public vor anexa la cerere, în afară celor prevăzute la art. 29 alin. (3), și următoarele înscrisuri doveditoare:a) actul de dispoziție prin care au fost înființate și/sau organizate;b) actul de dispoziție prin care se aproba regulamentul de organizare și funcționare;c) dovada sediului;d) dovada patrimoniului.  +  Capitolul 8 Supravegherea și controlul  +  Articolul 33Ministerul Tineretului și Sportului exercita supravegherea și controlul asupra structurilor sportive persoane juridice de drept public sau privat.  +  Articolul 34Supravegherea și controlul structurilor sportive de drept public se realizează în colaborare cu organele administrației publice centrale sau locale în subordinea cărora se afla.  +  Articolul 35Ministerul Tineretului și Sportului numește delegați în cadrul structurilor sportive persoane juridice de drept privat de utilitate publică cu care a încheiat contracte de finanțare pe bază de programe.  +  Articolul 36(1) Delegatul Ministerului Tineretului și Sportului are dreptul de a suspenda executarea hotărârilor organului de conducere care contravin actelor de constituire și statutelor, contractelor încheiate cu ministerul, legilor, ordinii publice și siguranței naționale.(2) Delegatul Ministerului Tineretului și Sportului participa cu vot consultativ la ședințele organelor de conducere și administrare.(3) Delegatul Ministerului Tineretului și Sportului întocmește un proces-verbal care se comunică organelor de conducere ale persoanei juridice controlate.  +  Articolul 37Organele de conducere și administrare sunt obligate sa repuna în discuție problemele care fac obiectul hotărârii de suspendare. În caz de refuz din partea organelor de conducere și administrare delegatul Ministerului Tineretului și Sportului va aduce cazul la cunoștința ministrului tineretului și sportului, care decide în condițiile legii.  +  Articolul 38În raport cu structurile sportive prezentate la art. 35, delegatul Ministerului Tineretului și Sportului poate exercita și alte atribuții, în baza mandatului stabilit prin ordin al ministrului tineretului și sportului.  +  Capitolul 9 Ocupații complementare în activitatea de educație fizica și sport  +  Articolul 39(1) În activitatea de educație fizica și sport se exercită următoarele ocupații complementare:Grupa 1 de profesii:– președintele Comitetului Olimpic Roman;– director tehnic al lotului sportiv;– antrenor al federației sportive;– președinte al federației sportive;– președinte al clubului sportiv;– director al complexului sportiv, clubului sportiv;– secretar general al federației sportive;– secretar general al Comitetului Olimpic Roman.Grupa 2 de profesii: specialiști cu ocupații intelectuale și științifice– consilier sportiv;– kinetoterapeut;– fizioterapeut;– biochimist;– medic de specialitate;– medic veterinar;– farmacist;– profesor de cultura fizica medicală;– jurisconsult;– documentarist;– economist;– traducător;– translator;– psiholog;– fotoreporter;– redactor;– reporter;– ziarist;– desenator artistic;– grafician;– acompaniator;– corepetitor;– coregraf.Grupa 3 de profesii: tehnicieni, maiștri și profesiuni asociate– laborant chimist;– maistru mecanic;– operator calculator electronic și rețele;– operator imagine;– fotograf;– laborant foto;– operator imagine;– asistent medical generalist;– igienist;– dietetician;– instructor educație fizica;– maseur;– asistent veterinar;– tehnician veterinar;– laborant farmacie;– sora medicală;– impresar sportiv;– contabil;– antrenor;– secretar de federatie;– sportiv profesionist;– instructor sportiv;– monitor schi;– arbitru, judecător sportiv;– cronometror;– animator sportiv;– antrenor coordonator;– oficial sportiv acreditat;– preparator fizic.Grupa 5 de profesii: lucrători operativi în servicii, comerț și asimilați– cabanier;– bucatar;– organizator de prestări de servicii;– salvator.Grupa 6 de profesii: personal specializat în agricultura și pescuit– antrenor de cabaline;– crescator-îngrijitor de cabaline.Grupa 7 de profesii: mestesugari și lucrători calificați în meserii de tip artizanal, de reglare și întreținere a mașinilor și instalațiilor– potcovar;– electrician de întreținere și reparații;– armurier;– marangoz calafatuitor;– marangoz cala-tachelagiu.Grupa 8 de profesii: operatori de instalații, mașini și ansambluri de mașini– operator la confecționarea industriala a articolelor de sport și proteze;– electronist;– asamblor articole de sport;– sofer;– conducător șalupă;– timonier.Grupa 9 de profesii: muncitori necalificati– îngrijitor animale;– lucrator la amenajarea terenurilor sportive (amenajator baza sportiva).(2) În activitatea de educație fizica și sport, pe lângă profesiunile și ocupatiile enumerate mai sus, pot fi exercitate și alte ocupații prevăzute de legislația în vigoare.  +  Capitolul 10 Protecția socială a sportivilor de performanță  +  Articolul 40Confirmarea dreptului la renta viageră se face de Ministerul Tineretului și Sportului după următoarea procedura:1. Persoana care solicită renta viageră depune o cerere la registratura Ministerului Tineretului și Sportului, al carei model este prezentat în anexa nr. 6.2. Ministerul Tineretului și Sportului transmite cererea federației sportive naționale care, în termen de 3 zile, atesta:– retragerea din activitatea competitionala a solicitantului;– performanțele realizate pentru care se solicita renta viageră.3. Cererea, însoțită de nota federației sportive naționale, se înaintează Comitetului Olimpic Roman care, în termen de 3 zile, atesta ca performanta a fost obținută într-o proba olimpica.  +  Articolul 41Sportivul de performanță care beneficiază de renta viageră este obligat sa comunice în scris, în termen de 30 de zile, Ministerului Tineretului și Sportului revenirea în activitatea competitionala oficială ca sportiv activ.  +  Articolul 42Nerespectarea prevederilor art. 41 obliga persoana în cauza sa restituie Ministerului Tineretului și Sportului sumele încasate necuvenit.  +  Articolul 43De realitatea și exactitatea datelor cuprinse în cerere și în notele prevăzute la art. 40 răspund, în condițiile legii: petentul, federația sportiva naționala și Comitetul Olimpic Roman.  +  Capitolul 11 Încasarea și gestionarea surselor pentru finanțarea activității sportive a Ministerului Tineretului și Sportului și a direcțiilor pentru tineret și sport județene și a municipiului București  +  Articolul 44Sursele pentru finanțarea activității sportive a Ministerului Tineretului și Sportului sunt următoarele:a) alocații de la buget, stabilite de administrația publică centrala și locală;b) venituri provenite din încasările Companiei Naționale "Loteria Română", stabilite potrivit legii;c) 1% din taxele și accizele aplicate la nivel național pentru tigari și băuturi alcoolice;d) donații și sponsorizări;e) alte venituri, în condițiile legii;f) sume rămase din exercițiul financiar precedent.  +  Articolul 45Sumele prevăzute la art. 44 lit. b), c) și e) se virează în contul Ministerului Tineretului și Sportului 50.03 "Disponibil din mijloace extrabugetare ale ministerelor și instituțiilor subordonate", deschis la Direcția de trezorerie a municipiului București. Donațiile și sponsorizarile de care beneficiază Ministerul Tineretului și Sportului se virează în contul 50.07 "Disponibil din donații", deschis la Direcția de trezorerie a municipiului București.  +  Articolul 46(1) Persoanele fizice și juridice care, potrivit dispozițiilor legale, datorează bugetului de stat taxe și accize, aplicate la nivel național, pentru tigari și băuturi alcoolice, au obligația sa vireze, lunar, cota de 1% din valoarea acestora, în contul Ministerului Tineretului și Sportului, prevăzut la art. 45, până la data de 25 a lunii următoare, o dată cu virarea taxelor și accizelor la bugetul de stat. În situația în care plata se efectuează în numerar, sumele datorate se depun la casieria Ministerului Tineretului și Sportului.(2) Neplata în termen a cotei de 1% din taxele și accizele aplicate la nivel național pentru tigari și băuturi alcoolice generează majorări de întârziere stabilite, potrivit legii, de organele fiscale în a căror rază teritorială își au sediul plătitorii de taxe și accize.(3) Sumele rezultate din calculul majorărilor de întârziere se virează la bugetul de stat.  +  Articolul 47Pentru realizarea obiectului de activitate al Comitetului Olimpic Roman, Ministerul Tineretului și Sportului virează lunar, până la data de 5 a lunii următoare celei în care s-au încasat, o pătrime din sumele încasate potrivit art. 46 alin. (1).  +  Articolul 48Veniturile repartizate activității sportive derulate la nivelul Ministerului Tineretului și Sportului se gestionează pe baza bugetului de venituri și cheltuieli, aprobat de ordonatorul principal de credite, în condițiile prevăzute de normele privind finanțele publice.  +  Articolul 49(1) Pentru finanțarea activităților sportive de interes local și județean, direcțiile pentru tineret și sport județene, respectiv a municipiului București, își asigura sursele din:a) alocații de la bugetul de stat, repartizate de Ministerul Tineretului și Sportului, și alocații de la bugetele locale, stabilite de administrația publică locală;b) 30% din impozitele pe spectacolele sportive desfășurate pe teritoriul județului respectiv;c) 15% din valoarea de piața a bazelor sportive dezafectate sau cărora li s-a schimbat destinația, aflate în proprietatea structurilor sportive de drept privat de pe teritoriul județului respectiv;d) donații și sponsorizări;e) alte venituri, în condițiile legii;f) sume rămase din exercițiul financiar precedent.(2) Sursele prevăzute la lit. b)-e), precum și alocațiile de la bugetul de stat și bugetele locale, după caz, se virează în contul 50.09 "Disponibil al instituțiilor subvenționate de la bugetul de stat", deschis pe seama direcțiilor pentru tineret și sport județene, respectiv a municipiului București, la trezoreriile municipale.(3) Excedentul bugetelor direcțiilor pentru tineret și sport județene, respectiv a municipiului București, servicii publice descentralizate, se regularizează la finele anului bugetar cu bugetul de stat sau bugetele locale, în mod proporțional, în limita subvențiilor primite de la acestea.  +  Articolul 50(1) Persoanele fizice și persoanele juridice care organizează, cu plata, spectacole sportive au obligația sa plătească o cota de 30% din impozitul pe spectacole calculat potrivit dispozițiilor legale asupra încasărilor din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor, mai puțin valoarea timbrelor instituite potrivit legii.(2) Cota de 30% din impozitul pe spectacole sportive se plătește lunar, până la data de 15 inclusiv, a lunii următoare. Plata se poate efectua prin virament în contul 50.09 deschis pe seama direcțiilor pentru tineret și sport județene, respectiv a municipiului București, la trezoreriile statului sau în numerar, prin casieriile direcțiilor respective.(3) Pentru nevirarea la termenul stabilit a cotei de 30% din impozitul pe spectacole sportive se calculează de către organele fiscale majorări de întârziere în cuantumurile stabilite, potrivit legii, pentru impozitele și taxele datorate bugetului de stat.(4) Plătitorii de impozit pe spectacole sportive au obligația de a depune lunar, până la data de 15 inclusiv, a lunii următoare, la direcția pentru tineret și sport judeteana, respectiv a municipiului București, în a carei raza teritorială au loc spectacolele sportive, o copie de pe decontul de impunere și copia de pe documentul prin care s-a efectuat plata.  +  Articolul 51Veniturile repartizate activității sportive derulate la nivelul direcțiilor pentru tineret și sport județene, respectiv a municipiului București, se gestionează pe baza bugetelor de venituri și cheltuieli, aprobate de ordonatorul principal de credite, în condițiile prevăzute de normele privind finanțele publice.  +  Articolul 52Controlul asupra respectării prevederilor legale cu privire la impozitul pe spectacole, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac în condițiile dispozițiilor legale în materie.  +  Capitolul 12 Dispoziții finale  +  Articolul 53(1) Sumele de la bugetul de stat și de la bugetele locale destinate finanțării programelor sportive de utilitate publică ale structurilor sportive de drept privat sunt aprobate prin legea bugetară anuală și bugetele locale și sunt prevăzute distinct în bugetul autorităților administrației publice centrale sau locale, după caz, la titlul "Transferuri".(2) În cazul în care legea anuală a bugetului de stat și bugetele locale nu au fost aprobate cu cel puțin 3 zile înainte de expirarea exercițiului bugetar, finanțarea programelor sportive de utilitate publică ale structurilor sportive de drept privat, până la aprobarea bugetului de stat și a bugetelor locale, se realizează, pe bază de contract, în limita creditelor bugetare repartizate ordonatorilor principali de credite, conform legii.  +  Articolul 54(1) Prin ordin al ministrului tineretului și sportului se aproba programele sportive de utilitate publică, contractul-cadru, criteriile și condițiile de finanțare a structurilor sportive de drept privat.(2) Numărul de posturi ce se poate finanta de la bugetul de stat pentru federațiile sportive naționale, în cadrul programelor sportive de utilitate publică, este prevăzut în contractele încheiate între acestea și Ministerul Tineretului și Sportului.  +  Articolul 55(1) Propunerea federației sportive naționale privind condițiile de practicare a profesionismului în ramura de sport respectiva se face în conformitate cu statutul și regulamentele federației internaționale la care aceasta este afiliată și vizează, după caz:a) cerințele obținerii licenței de sportiv profesionist;b) cerințele obținerii licenței de club profesionist;c) modul de organizare a competitiei profesioniste.(2) Sportul profesionist poate fi practicat în cluburi sportive, indiferent de forma lor de organizare, cu respectarea prevederilor statutare ale federațiilor sportive naționale în acest domeniu.  +  Articolul 56Cluburile sportive existente se pot transforma în societăți comerciale sportive pe acțiuni în baza hotărârii adunării generale, cu avizul federației sportive naționale și cu respectarea dispozițiilor legale în materie.  +  Articolul 57(1) Ligile profesioniste sunt persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ, autonome.(2) Statutele și regulamentele ligilor profesioniste se aproba de adunările generale și se avizează în mod obligatoriu de federațiile sportive naționale și de Ministerul Tineretului și Sportului.  +  Articolul 58(1) Federațiile sportive naționale sunt obligate ca până la data de 30 ianuarie a fiecărui an sa transmită Ministerului Tineretului și Sportului rapoarte pentru anul precedent, care cuprind, în principal, date referitoare la activitatea sportiva, modul de îndeplinire a obiectivelor și de realizare a obligațiilor asumate în contractul încheiat cu ministerul.(2) De asemenea, după caz, la informațiile menționate la alin. (1) se vor adauga și date referitoare la:a) modificări survenite la statutele și regulamentele organismelor internaționale la care sunt afiliate;b) activitatea reprezentanților României aleși în organismele internaționale.  +  Articolul 59(1) Ministerul Tineretului și Sportului și direcțiile pentru tineret și sport județene și a municipiului București vor asigura înregistrarea și aducerea la zi a evidentei structurilor sportive, pe suport de hârtie și electronic.(2) Ministerul Tineretului și Sportului va lua măsuri pentru dotarea cu mijloacele tehnice necesare informatizarii sistemului de evidenta a structurilor sportive.  +  Articolul 60Ordinele cu caracter normativ emise de ministrul tineretului și sportului în aplicarea prezentului regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 61Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa nr. 1la regulamentREGISTRUL SPORTIV  +  Titlul I Subregistrul structurilor sportive cu personalitate juridică  +  Partea I - A - CLUBURI SPORTIVE  +  Secţiunea I A(1) Cluburi sportive persoane juridice de drept public1. Numărul de identificare2. Numărul și data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ținut la instanțele judecătorești3. Numărul și data înscrierii actului de dispoziție prin care s-a înființat4. Denumirea5. Sediul:– județul;– localitatea;– adresa;– telefon;– fax;– e-mail (URL).6. Durata de funcționare7. Patrimoniul inițial8. Scopul9. Obiectivele10. Reprezentantul legal11. Certificatul de identitate sportiva:– numărul;– data emiterii.12. Mențiuni cu privire la afilierea la o federatie sportiva naționala:– denumirea federației sportive naționale;– sediul federației sportive naționale;– radierea.13. Modificări ale actelor de dispoziție prin care s-a înființat14. Mențiuni cu privire la reorganizare15. Alte mențiuni.  +  Secţiunea a II-a A(2)Cluburi sportive persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ1. Numărul de identificare2. Numărul și data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ținut la instanțele judecătorești3. Numărul și data înscrierii în Registrul național, ținut la Ministerul Justiției4. Numărul dosarului de la instanța judecătorească care a admis dobândirea personalității juridice:– numărul și data hotărârii judecătorești definitive și irevocabile de acordare a personalității juridice.5. Denumirea6. Sediul:– județul;– localitatea:– adresa;– telefon;– fax;– e-mail (URL).7. Durata de funcționare8. Patrimoniul inițial9. Asociații - membrii10. Scopul11. Obiectivele12. Consiliul director - componenta nominală13. Organul de control - componenta nominală14. Reprezentantul legal15. Certificatul de identitate sportiva:– numărul;– data emiterii.16. Mențiuni cu privire la afilierea la federația/federațiile sportiva/sportive naționala/naționale, după caz:– denumirea federației sportive naționale;– sediul federației sportive naționale;– radierea.17. Mențiuni cu privire la afilierea la alte organizații sportive:– denumirea organizației sportive;– sediul organizației sportive;– radierea.18. Mențiuni cu privire la statutul juridic de utilitate publică:– recunoașterea: Hotărârea Guvernului nr.../...., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr..... din ............– retragerea: Hotărârea Guvernului nr...../......, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr..... din .............19. Modificări ale actelor de constituire:– numărul și data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ținut la instanțele judecătorești;– temeiul modificării;– obiectul modificării;– numărul dosarului de la instanța judecătorească care a admis modificarea;– numărul și data hotărârii judecătorești definitive și irevocabile prin care s-a admis modificarea.20. Mențiuni cu privire la reorganizare21. Mențiuni cu privire la dizolvare22. Alte mențiuni23. Data radierii.  +  Secţiunea a III-a A(3)Cluburi sportive societăți comerciale sportive pe acțiuni1. Numărul de identificare2. Numărul și data înscrierii în Registrul comerțului3. Numărul și data Monitorului Oficial al României în care s-a făcut publicarea4. Denumirea5. Sediul:– județul;– localitatea;– adresa;– telefon;– fax;– e-mail (URL).6. Durata de funcționare7. Capitalul social și structura actionariatului8. Actionarii:– numele/denumirea;– domiciliul/sediul.9. Scopul10. Obiectivele11. Consiliul de administrație - componenta nominală12. Organul de control - componenta nominală13. Reprezentantul legal14. Certificatul de identitate sportiva:– numărul;– data emiterii.15. Mențiuni cu privire la afilierea la federația sportiva naționala:– denumirea federației sportive naționale;– sediul federației sportive naționale;– radierea.16. Mențiuni cu privire la afilierea la alte organizații sportive:– denumirea organizației sportive;– sediul organizației sportive;– radierea.17. Modificări ale actelor de constituire:– data înscrierii modificării în Registrul comerțului;– temeiul modificării;– obiectul modificării.18. Mențiuni cu privire la reorganizare19. Mențiuni cu privire la dizolvare20. Alte mențiuni21. Data radierii.  +  Partea a II-a - B - ASOCIAȚII SPORTIVE JUDEȚENE ȘI ALE MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PE RAMURA DE SPORT 1. Numărul de identificare2. Numărul și data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ținut la instanțele judecătorești3. Numărul și data înscrierii în Registrul național, ținut la Ministerul Justiției4. Numărul dosarului de la instanța judecătorească care a admis dobândirea personalității juridice:– numărul și data hotărârii judecătorești definitive și irevocabile de acordare a personalității juridice.5. Denumirea6. Sediul:– județul;– localitatea;– adresa;– telefon;– fax;– e-mail (URL).7. Durata de funcționare8. Scopul9. Obiectivele10. Patrimoniul inițial11. Asociații - membri12. Consiliul director - componenta nominală13. Organul de control - componenta nominală14. Reprezentantul legal15. Certificatul de identitate sportiva:– numărul;– data emiterii.16. Mențiuni cu privire la afilierea la federația sportiva naționala:– denumirea federației sportive naționale;– sediul federației sportive naționale;– radierea.17. Mențiuni cu privire la statutul juridic de utilitate publică:– recunoașterea: Hotărârea Guvernului nr.../..., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ..... din ........– retragerea: Hotărârea Guvernului nr.../...., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. .....din ......18. Modificări ale actelor de constituire:– numărul și data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ținut la instanțele judecătorești;– temeiul modificării;– obiectul modificării;– numărul dosarului de la instanța judecătorească în care s-a admis modificarea;– numărul și data hotărârii judecătorești definitive și irevocabile prin care s-a admis modificarea.19. Mențiuni cu privire la reorganizare20. Mențiuni cu privire la dizolvare21. Alte mențiuni22. Data radierii.  +  Partea a III-a - C - FEDERAȚII SPORTIVE NAȚIONALE 1. Numărul de identificare2. Numărul și data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ținut la instanțele judecătorești.3. Numărul și data înscrierii în Registrul național, ținut la Ministerul Justiției.4. Numărul dosarului de la instanța judecătorească care a admis dobândirea personalității juridice:– numărul și data hotărârii judecătorești definitive și irevocabile de acordare a personalității juridice.5. Denumirea6. Sediul:– județul;– localitatea;– adresa;– telefon;– fax;– e-mail (URL).7. Durata de funcționare8. Patrimoniul inițial9. Structurile sportive membre:– numele/denumirea;– domiciliul/sediul;– numărul de identificare;– Certificatul de identitate sportiva - numărul și data emiterii.10. Scopul11. Obiectivele12. Consiliul director - componenta nominală13. Organul de control - componenta nominală14. Reprezentantul legal15. Certificatul de identitate sportiva:– numărul;– data emiterii.16. Mențiuni cu privire la afilierea la federația sportiva internationala:– denumirea federației sportive internaționale;– sediul federației sportive internaționale;– radierea.17. Mențiuni cu privire la afilierea la alte organizații internaționale:– denumirea organizației;– sediul organizației;– radierea.18. Mențiuni cu privire la statutul juridic de utilitate publică:– Legea nr. ..../...., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.... din....19. Modificări ale actelor de constituire:– numărul și data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ținut la instanțele judecătorești;– temeiul modificării;– obiectul modificării;– numărul dosarului de la instanța judecătorească în care s-a admis modificarea;– numărul și data hotărârii judecătorești definitive și irevocabile prin care s-a admis modificarea.20. Mențiuni cu privire la reorganizare21. Mențiuni cu privire la dizolvare23. Alte mențiuni24. Data radierii.  +  Partea a IV-a - D - LIGI PROFESIONISTE 1. Numărul de identificare2. Numărul și data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ținut la instanțele judecătorești.3. Numărul și data înscrierii în Registrul național, ținut la Ministerul Justiției4. Numărul dosarului de la instanța judecătorească care a admis dobândirea personalității juridice:– numărul și data hotărârii judecătorești definitive și irevocabile de acordare a personalității juridice.5. Denumirea6. Sediul:– județul;– localitatea;– adresa;– telefon;– fax;– e-mail (URL).7. Durata de funcționare8. Patrimoniul inițial9. Asociații - membrii:– numele/denumirea;– domiciliul/sediul;– numărul de identificare;– Certificatul de identitate sportiva - numărul și data emiterii.10. Scopul11. Obiective12. Consiliul director/administrație - componenta nominală13. Organul de control - componenta nominală14. Reprezentantul legal15. Certificatul de identitate sportiva:– numărul;– data emiterii.16. Modificări ale actelor de constituire:– numărul și data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ținut la instanțele judecătorești;– temeiul modificării;– obiectul modificării;– numărul dosarului de la instanța judecătorească în care s-a admis modificarea;– numărul și data hotărârii judecătorești definitive și irevocabile prin care s-a admis modificarea.17. Mențiuni cu privire la reorganizare18. Mențiuni cu privire la dizolvare19. Alte mențiuni20. Data radierii.  +  Partea a V-a - E - ORGANIZAȚII SPORTIVE NAȚIONALE ȘI COMITETUL OLIMPIC ROMAN 1. Numărul de identificare2. Numărul și data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ținut la instanțele judecătorești3. Numărul și data înscrierii în Registrul național, ținut la Ministerul Justiției4. Numărul dosarului de la instanța judecătorească care a admis dobândirea personalității juridice:– numărul și data hotărârii judecătorești definitive și irevocabile de acordare a personalității juridice.5. Denumirea6. Sediul:– județul;– localitatea;– adresa;– telefon;– fax;– e-mail (URL).7. Durata de funcționare8. Patrimoniul inițial9. Asociații - membrii:– numele/denumirea;– domiciliul/sediul;– numărul de identificare;– Certificatul de identitate sportiva - numărul și data emiterii.10. Scopul11. Obiectivele12. Consiliul director - componenta nominală13. Organul de control - componenta nominală14. Reprezentantul legal15. Certificatul de identitate sportiva:– numărul;– data emiterii.16. Mențiuni cu privire la afilierea la alte organizații internaționale:– denumirea organizației;– sediul organizației;– radierea.17. Modificări ale actelor de constituire:– numărul și data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ținut la instanțele judecătorești;– temeiul modificării;– obiectul modificării;– numărul dosarului de la instanța judecătorească în care s-a admis modificarea;– numărul și data hotărârii judecătorești definitive și irevocabile prin care s-a admis modificarea.18. Mențiuni cu privire la reorganizare19. Mențiuni cu privire la dizolvare20. Alte mențiuni21. Data radierii.  +  Partea a VI-a - F - STRUCTURILE SPORTIVE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ 1. Numărul de identificare2. Denumirea3. Ramura de sport4. Certificatul de identitate sportiva:– numărul;– data emiterii.  +  Titlul II Subregistrul structurilor sportive fără personalitate juridică1. Numărul de identificare2. Numărul și data autentificării contractului de societate3. Denumirea4. Sediul:– județul;– localitatea;– adresa;– telefon;– fax;– e-mail (URL).5. Durata de funcționare6. Aporturile7. Ramurile de sport8. Asociații:– numele/denumirea;– domiciliul/sediul.9. Scopul10. Obiectivele11. Certificatul de identitate sportiva:– numărul;– data emiterii.12. Mențiuni cu privire la calitatea de membru al asociației județene pe ramura de sport13. Modificări ale actelor de constituire:– temeiul modificării;– obiectul modificării.14. Alte mențiuni.  +  Anexa nr. 2la regulament┌────────────────────────┐ ┌──────────────────┐│ MINISTERUL │ │ Registrul special││TINERETULUI ȘI SPORTULUI│ │ nr. .............│└────────────────────────┘ └──────────────────┘                         Certificat de identitate sportiva┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 1. Denumirea structurii sportive ........................................ ││ ......................................................................... ││ 2. Sediul structurii sportive ........................................... ││ ......................................................................... ││ 3. Durata de funcționare ................................................ ││ ......................................................................... ││ 4. Numărul de identificare din Registrul sportiv și data ................ ││ ......................................................................... ││ 5. Mențiuni ............................................................. ││ ......................................................................... ││ 6. Semnatura și ștampila ................................................ ││ ......................................................................... ││ 7. Data eliberării ...................................................... ││ ││ Eliberat în baza art. 21 alin. (3) și a art. 24 alin. (1) din Legea     │educației fizice și sportului nr. 69/2000. │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   +  Anexa nr. 3
      la regulament
                                       CERERE
                        de înregistrare în Registrul sportiv
  1. Persoana care reprezintă structura sportiva: numele ............................................................... domiciliul ........................................................... 2. Asociații, fondatorii, membrii sau, după caz, persoanele juridice care constituie structura sportiva: numele/denumirea ..................................................... domiciliul/sediul .................................................... 3. Denumirea structurii sportive: ......................................................................... 4. Sediul: județul .............................................................. localitatea .......................................................... adresa ............................................................... telefon/fax .......................................................... e-mail (URL) ......................................................... 5. Patrimoniul inițial/capitalul social inițial/aportul asociaților ......................................................................... 6. Certificatul de înmatriculare în Registrul comerțului, în cazul structurilor sportive, societăți comerciale sportive pe acțiuni (numărul și data emiterii): ......................................................................... 7. Certificatul de înscriere în Registrul național, în cazul structurilor sportive, persoane juridice fără scop patrimonial (numărul și data emiterii):................................................................. ......................................................................... 8. Actele de constituire autentificate de ............................... sub nr. ........ din data de ........... 9. Temeiul juridic al cererii (în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000) ................................................. 10. Ramurile de sport practicate: ....................................... 11. Înscrisuri doveditoare: - copie legalizată de pe hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de acordare a personalității juridice, în cazul structurilor sportive cu personalitate juridică; - contractul de societate, autentificat, în cazul structurilor sportive fără personalitate juridică; - copie legalizată de pe Certificatul de înregistrare a structurilor sportive, persoane juridice fără scop patrimonial, în Registrul național; - copie legalizată de pe Certificatul de înmatriculare în Registrul comerțului, în cazul structurilor sportive societăți comerciale sportive pe acțiuni; - copii de pe actul de dispoziție al organului administrației publice centrale sau locale în baza căruia funcționează, inclusiv de pe regulamentul propriu de organizare și funcționare și de pe act - dovada sediului. 12. Data .......................... ............................... (semnatura și ștampila)
   +  Anexa nr. 4
      la regulament
                                       CERERE
            de înregistrare în Registrul sportiv a modificărilor actelor
                                   de constituire
  1. Persoana imputernicita să efectueze procedura: numele ................................................................. domiciliul ............................................................. 2. Asociații, fondatorii, membrii sau, după caz, persoanele juridice care constituie structura sportiva: numele/denumirea ....................................................... domiciliul/sediul ...................................................... 3. Denumirea structurii sportive: ........................................................................... 4. Sediul: județul ................................................................... localitatea ............................................................... adresa .................................................................... telefon/fax ............................................................... e-mail (URL) .............................................................. 5. Modificarea se referă la: ........................................................................... 6. Actul adițional autentificat de ......... sub nr. ........ din ......... 7. Hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă prin care s-a autorizat modificarea actelor constitutive, în cazul structurilor sportive cu personalitate juridică: ........................................................................... 8. Temeiul juridic al cererii (în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000): ........................................................................... 9. Ramurile de sport nou-înființate sau desființate: ...................... 10. Înscrisuri doveditoare: - copie legalizată de pe hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de acordare a personalității juridice, în cazul structurilor sportive cu personalitate juridică; - contractul de societate, autentificat, în cazul structurilor sportive fără personalitate juridică; - copie legalizată de pe Certificatul de înregistrare a structurilor sportive persoane juridice fără scop patrimonial în Registrul național; - copie legalizată de pe Certificatul de înmatriculare în Registrul comerțului, în cazul structurilor sportive societăți comerciale sportive pe acțiuni; - copii de pe actul de dispoziție al organului administrației publice centrale sau locale în baza căruia funcționează, inclusiv de pe regulamentul propriu de organizare și funcționare și de pe act - dovada sediului; - dovada patrimoniului. 11. Data ...................... ............................... (semnatura și ștampila)
   +  Anexa nr. 5
      la regulament
                                       CERERE
                 de acordare a avizului și autorizării funcționarii
                               structurilor sportive
  1. Persoana imputernicita să efectueze procedura: numele ................................................................. domiciliul ............................................................. 2. Asociații, fondatorii sau, după caz, persoanele juridice care constituie structura sportiva: numele/denumirea ....................................................... domiciliul/sediul ...................................................... 3. Denumirea structurii sportive: ........................................................................... 4. Sediul: județul ................................................................ localitatea ............................................................ adresa ................................................................. telefon/fax ............................................................ e-mail (URL) ........................................................... 5. Patrimoniul inițial/capitalul social inițial/aportul asociaților: ........................................................................... 6. Actele de constituire autentificate de ...... sub nr. ... din .... 7. Temeiul juridic al cererii (în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000): ........................................................................... 8. Ramurile de sport practicate: .......................................... 9. Înscrisuri doveditoare: - copii legalizate de pe actele de constituire, în cazul structurilor sportive cu personalitate juridică; - contractul de societate, autentificat, în cazul structurilor sportive fără personalitate juridică; - copii de pe actul de dispoziție al organului administrației publice centrale sau locale în baza căruia funcționează, inclusiv de pe regulamentul propriu de organizare și funcționare și de pe act - dovada sediului; - dovada patrimoniului. 10. Data ...................... ............................... (semnatura și ștampila)
   +  Anexa nr. 6la regulamentCEREREpentru acordarea rentei viagereSubsemnatul/Subsemnata ..........................., nnăscut/născută la data de ........... în localitatea .............., domiciliat/domiciliata în ........., str. ......... nr. ......., bl. ......, sc. ...., ap. ...., județul (sectorul) ......, telefon ....., având cetățenia română, act de identitate .... seria ... nr. ....., pasaport seria .... nr. ..... (pentru persoanele stabilite în străinătate care dețin cetățenia română), solicit sa aprobați plata rentei viagere cuvenite în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 pentru rezultatele obținute în activitatea sportiva, astfel:– medalie de ............. la Jocurile Olimpice/Campionatele Mondiale/Campionatele Europene de la ..........................., din anul ......, în proba olimpica de ..............................;– medalie de ................ la Jocurile Olimpice/Campionatele Mondiale/Campionatele Europene de la ............................, din anul ........, în proba olimpica de ......................;– medalie de ................. la Jocurile Olimpice/Campionatele Mondiale/Campionatele Europene de la .........................., din anul ........, în proba olimpica de .............................. .Mentionez ca m-am retras din activitatea sportiva competitionala oficială în anul ..... .Solicit ca plata drepturilor ce mi se cuvin să se efectueze: în numerar/prin mandat poștal la adresa sus-menționată/prin virament în contul curent personal nr.*) .................... deschis la Banca ....................... .Ma oblig ca în cazul reveniri activitatea competitionala sa aduc la cunoștința acest fapt Ministerului Tineretului și Sportului, în scris, în termen de cel mult 7 zile de la reluarea activității.Ma oblig ca în cazul renunțării sau retragerii cetateniei române sa aduc la cunoștința acest fapt Ministerului Tineretului și Sportului, în scris, în termen de 7 zile de la aceasta.Anexez copie xerox de pe actul de identitate (pasaport/buletin de identitate/certificat de naștere) prin care dovedesc calitatea de cetățean român.
  ................ (localitatea, data) .......... (semnatura)
  Domnului ministru al tineretului și sportului Notă *) Se bareaza situațiile care nu corespund.
  --------------