HOTĂRÂRE nr. 855 din 30 august 2001privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 septembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 16 iulie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Primării municipiilor, oraşelor şi comunelor vor lua măsuri pentru elaborarea şi/sau actualizarea documentaţiilor de urbanism şi le vor supune spre aprobare consiliilor locale, municipale, orăşeneşti şi comunale şi, respectiv, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. (2) Fondurile necesare pentru elaborarea şi/sau actualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism se asigura potrivit prevederilor art. 51 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. Finanţarea elaborării şi/sau actualizării acestor documentaţii se face conform Normelor metodologice privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism prevăzute în anexa nr. 2. (3) Conţinutul-cadru al planului urbanistic general, care se va stabili pe categorii de mărime şi complexitate a localităţilor, se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Controlul aplicării Regulamentului general de urbanism se efectuează de către compartimentele de specialitate din aparatul propriu al consiliilor locale şi judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, şi de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, conform prevederilor legale."3. Anexa nr. 2 - Norme metodologice privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism - se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmanca  +  AnexăNORMA 30/08/2001