LEGE nr. 122 din 1 aprilie 1937privind organizarea şi funcţionarea Muzeului Militar Naţional din Bucureşti şi regionalele sale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 1 aprilie 1937     +  Capitolul 1 Scopul Muzeului  +  Articolul 1Muzeul Militar Naţional este persoana juridică de drept public, care se administrează în conformitate cu normele prevăzute prin prezenta lege, sub supravegherea şi controlul Ministerului Apărării Naţionale prin Marele Stat Major.  +  Articolul 2Muzeul Militar Naţional are de scop: a) De a aduna, clasa, conserva, reconstitui şi expune pe măsura desfăşurării evenimentelor, toate obiectele militare, instrumentele şi armele de lupta, precum şi toate celelalte accesorii necesare pentru cunoaşterea vieţii, artei şi faptelor militare la Români, din cele mai vechi timpuri; b) De a aduna tot materialul documentar muzeografic privitor la istoria şi arta militară la Români.  +  Articolul 3Muzeul Militar Naţional poate crea muzee militare regionale. Aceste muzee atît cele existente cat şi cele ce se vor înfiinţa în viitor, nu au personalitate juridică şi vor fi sub conducerea, supravegherea şi controlul Muzeului Militar Naţional din Bucureşti.  +  Capitolul 2 Organizarea Muzeului  +  Articolul 4Muzeul va cuprinde: a) Instrumente şi arme de lupta; b) Obiecte şi accesorii militare; c) Reconstituiri; d) Biblioteca; e) Ateliere.  +  Articolul 5Colectiunile Muzeului se completează prin: - donatiuni; - cumparaturi.  +  Articolul 6Donatiunile avînd de obiect bunuri mobile se vor putea face prin acte sub semnatura privată. Acceptarea acestora se va putea face de muzeu fără încuviinţarea şi formele cerute de art. 817 din Codul civil.  +  Articolul 7Ministerul Apărării Naţionale va preda Muzeului Militar Naţional toate obiectele şi instrumentele militare aflate în depozitele armatei.  +  Articolul 8Muzeul va fi împărţit pe secţiuni de specialităţi, care se administrează în conformitate cu normele din legea muzeelor.  +  Articolul 9Obiectele aflate în proprietatea muzeului Militar Naţional şi regionalelor sale nu pot fi înstrăinate de nimeni sub nici o formă.  +  Articolul 10Nici un obiect nu poate fi expus în muzeu, sau scos din muzeu, fără aprobarea Consiliului de conducere al Muzeului Militar Naţional. Nu se poate primi nici un obiect sub titlu de împrumut spre a fi expus în sălile muzeului, decât cu declaraţia scrisă a depunatorului şi numai pe un termen limitat.  +  Articolul 11Fiecare obiect va purta o eticheta explicativa cu numărul de ordine al obiectului din inventarul general, numele donatorului sau provenienţă.  +  Articolul 12Dreptul de reproducere al obiectelor din muzeu este rezervat exclusiv muzeului. Obiectele expuse în muzeu pot fi reproduse numai cu aprobarea prealabilă a Muzeului Militar Naţional, aceasta prin derogare dela prevederile art. 27 din legea proprietăţii literare şi artistice publicată în Monitorul Oficial din 28 Iunie 1923.  +  Articolul 13Muzeul Militar Naţional va putea înfiinţa atelierele necesare îndeplinirii scopului sau.  +  Capitolul 3 Organele de conducere a Muzeului  +  Articolul 14Conducerea Muzeului Militar Naţional se face de către un consiliu de conducere numit prin Decret Regal, după propunerea ministrului apărării naţionale şi compus din: a) Şeful serviciului istoric din Marele Stat-Major sau un general în activitate, rezerva sau retragere, ca preşedinte; b) Un ofiţer adjunct al M. S. Regelui; c) Trei ofiţeri generali sau colonei din activitate; d) Profesorul de istorie generală dela Şcoala superioară de razboiu; e) Directorul Muzeului Naţional de antichitati; f) Directorul general al Arhivelor Statului; g) Un delegat al Comisiunii Monumentelor Istorice; h) Profesorul titular de istoria românilor la Universitatea din Bucureşti; i) Doi specialişti în studii istorice sau de muzeografie; j) Un avocat al Ministerului Apărării Naţionale. Secretar al consiliului va fi directorul Muzeului Militar Naţional.  +  Articolul 15Consiliul se întruneşte la convocarea preşedintelui ori de câte ori nevoia o cere. Consiliul nu poate lucra decât cu cel puţin şapte membri prezenţi. Hotărîrile consiliului sînt luate cu majoritate de voturi. La voturi egale, votul preşedintelui decide.  +  Articolul 16Membrii consiliului care vor lipsi nemotivat mai mult de cinci şedinţe la care au fost convocaţi, pot fi consideraţi ca demisionaţi, numindu-se alţii în loc. Înlocuirea lor se va face prin decret regal după propunerea ministrului apărării naţionale.  +  Articolul 17Atribuţiunile consiliului sînt: a) Aproba proiectele şi programele de lucru întocmite de preşedinte, după raportul directorului şi hotărăşte asupra executării lor; b) Întocmeşte proiectul de buget al Muzeului Militar; c) Aproba angajarile de cheltuieli în limitele bugetului; d) Accepta donatiunile şi legatele cu avizul Serviciului de contencios al Ministerului Apărării Naţionale; e) Organizează opera de propaganda pentru sporirea colectiunilor muzeului şi constituirii de asociaţiuni de prieteni ai muzeului.  +  Articolul 18Atribuţiunile preşedintelui consiliului sînt următoarele: Convoacă consiliul muzeului ori de câte ori nevoia o cere. Supravegheza buna funcţionare şi oranduire a Muzeului Militar. Înaintează Ministerului Apărării Naţionale proiectul de buget şi câte o dare de seama semestriala asupra activităţii muzeului.  +  Articolul 19Muzeul Militar are membri onorari şi corespondenti. Membrii onorari se aleg dintre persoane care s'au distins prin activitatea lor în formarea Muzeului Militar Naţional s'au care îi vor fi făcut donatiuni de o mare valoare. Sînt de drept membrii de onoare foştii miniştrii ai apărării naţionale şi foştii presedinti ai consiliului de conducere ai Muzeului Militar Naţional. Membrii corespondenti se aleg dintre persoane care prin competenţa lor pot contribui la realizarea scopurilor Muzeului Militar Naţional. Membrii onorari şi corespondenti vor primi gratuit câte un exemplar din publicaţiunile Muzeului Militar Naţional. Ei vor primi de asemenea o carte de intrare gratuita în sălile Muzeului Militar. Membrii onorari şi corespondenti nu iau parte la consiliu şi nu au dreptul de vot.  +  Capitolul 4 Personalul administrativ al Muzeului Militar  +  Articolul 20Personalul Muzeului Militar Naţional se compune din ofiţeri şi trupa, potrivit legii cadrelor şi funcţionari civili, şi anume: a) Directorul Muzeului Militar; b) Subdirectorul Muzeului Militar; c) Personalul ofiteresc specializat; d) Personalul tehnic civil; e) Personalul administrativ.  +  Articolul 21Directorul şi subdirectorul Muzeului vor fi numiţi dintre ofiţerii superiori activi, în rezerva sau retragere, prin Decret Regal, de către Ministerul Apărării Naţionale, după recomandatia Marelui Stat-Major, de preferinta din cei cu studii în specialitate istorica.  +  Articolul 22Atribuţiunile directorului sînt: Executa bugetul întocmit de consiliul Muzeului. Executa hotărîrile consiliului de conducere, putând a angaja singur cheltuieli pînă la o sumă fixată anual de către consiliul de conducere. El este şeful direct al personalului militar şi civil, avînd atribuţiunile administrative şi responsabilităţile prevăzute de legea şi regulamentul administraţiei armatei pentru un şef de corp. El reprezintă Muzeul Militar în faţa justiţiei.  +  Articolul 23Subdirectorul Muzeului are atributiunea şi responsabilităţile unui ajutor şef de corp.  +  Articolul 24Ofiţerii Muzeului Militar Naţional vor fi inaintati pe baza art. 60 din legea intaririlor în armata. În mod excepţional, ofiţerii actualmente în funcţiune, dacă au o vechime la Muzeul Militar de cel puţin trei ani, şi dacă au dat dovada de o specializare de fapt, care se va constata de Consiliul superior al armatei, sînt scutiţi de titlul academic de specialitate.  +  Articolul 25Asistenţii tehnici civili la numirea lor vor avea o retributie de profesor secundar definitiv, fără gradatie. Ei vor primi gradatii de baza din 5 în 5 ani pînă la funcţia de profesor definitiv cu 5 gradatii.  +  Articolul 26Actualii asistenţi tehnici vor fi încadraţi în raport cu situaţia lor actuala.  +  Capitolul 5 Bugetul Muzeului  +  Articolul 27Bugetul Muzeului se alimentează din:1. Subvenţii date din bugetul Ministerului Apărării Naţionale.2. Venitul donatiilor.3. Sume rezultate din: a) Taxa de vizitare a Muzeului; b) Vinderea de albume, fotografii, cărţi poştale fotografice, direct de către muzeu sau prin concesionarii săi.  +  Articolul 28Veniturile provenite din donatiuni nu pot avea o alta destinatiune decât aceea prevăzută în actele de donatiuni.  +  Capitolul 6 Dispoziţiuni finale  +  Articolul 29Un regulament va desvolta amănunţit modul de aplicare al prezentei legi.  +  Articolul 30Toate dispoziţiile din legi şi regulamente contrare legii de faţa, sînt şi rămîn abrogate.Avizul Consiliului Legislativ, secţia I, Nr. 42/934.Desbateri: Senat Nr. 42 şi 46-1936/37; Camera Nr. 44 şi 54-1936/37.Votat de Senat la 16 Martie şi de Adunarea Deputaţilor la 19 Martie 1937.---------------