DECRET nr. 545 din 30 decembrie 1972privind executarea măsurii educative a internării minorilor infractori într-un centru de reeducare
EMITENT
  • PREŞEDINTELE R.S.R.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 30 decembrie 1972     +  Capitolul 1  +  Articolul 1Punerea în executare a măsurii educative a internării într-un centru de reeducare a minorilor infractori se face în temeiul unei hotărîri judecătoreşti. Aceasta măsura educativă se executa în centre de reeducare organizate de Ministerul de Interne.  +  Articolul 2Minorii sînt condusi, după caz, la centrele de reeducare profilate pentru primire, observare şi repartizare sau la secţiile special organizate avînd un astfel de profil în cadrul unor centre de reeducare, cărora li se inmineaza copia de pe hotărîrea judecătorească.Centrul de reeducare comunică instanţei de judecată despre internarea minorilor.  +  Articolul 3Minorii vor fi ţinuţi în centrele de reeducare profilate pentru primire, observare şi repartizare sau în secţiile special organizate avînd un astfel de profil din cadrul unor centre de reeducare o perioadă de pînă la 6 luni, timp în care sînt supravegheati sub aspectul sănătăţii, se efectuează depistarea aptitudinilor şi inclinatiilor în vederea stabilirii profesiunii pentru care urmează să se pregătească şi a precizarii formelor concrete de reeducare.  +  Articolul 4Din centrele de reeducare profilate pentru primire, observare şi repartizare sau, după caz, din secţiile special organizate avînd un astfel de profil din centrele de reeducare, minorii vor fi repartizaţi, în funcţie de rezultatele observaţiilor efectuate, la unul dintre centrele de reeducare organizat în vederea educării, asigurării dobîndirii invataturii necesare şi pregătirii profesionale potrivit cu aptitudinile lor. Totodată se trimite fişa psiho-pedagogica cuprinzînd datele culese în timpul observarii minorului şi recomandările necesare bunei organizări a procesului de reeducare.  +  Capitolul 2  +  Articolul 5Centrele de reeducare vor desfăşura o activitate educativă în vederea pregătirii temeinice a minorilor pentru munca şi viaţa, dezvoltării la aceştia a spiritului de muncă şi disciplina, a deprinderii de a munci, a respectului faţă de lege şi normele de convieţuire socială, creării unei opinii înaintate faţă de cei care încalcă aceste norme.  +  Articolul 6Activitatea instructiv-educativă şi de calificare profesională din centrele de reeducare se organizează şi se desfăşoară după dispoziţiile legale privind învăţămîntul în Republica Socialistă România, care se aplică în mod corespunzător, cît şi potrivit cu prevederile prezentului decret.  +  Articolul 7Centrele de reeducare întocmesc programe pentru desfăşurarea activităţii minorilor, în care se stabilesc orele pentru învăţămînt, practica în atelierele de calificare, pregătirea lectiilor, activităţile educative, culturale, sportive, administrativ-gospodăreşti şi timpul pentru recreare şi somn.  +  Articolul 8În centrele de reeducare se organizează: a) şcoli generale cu învăţămînt de zi, seral sau fără frecventa; b) şcoli profesionale, unde se primesc minori care au absolvit şcoala generală sau care nu au terminat şcoala generală şi au vîrsta de cel puţin 15 ani; c) cursuri de calificare la care pot fi repartizaţi minorii care au depăşit vîrsta de 16 ani şi au absolvit cel puţin 4 clase ale şcolii generale.În şcolile şi cursurile din cadrul centrelor de reeducare, clasele sînt formate din 15-20 elevi, fiecare clasa avînd cîte un educator.Minorii care urmează şcolile şi cursurile prevăzute la lit. b şi c vor continua simultan şcoala generală prin învăţămîntul seral sau fără frecventa, diploma de absolvire a şcolii profesionale eliberîndu-se după absolvirea ciclului de învăţămînt general obligatoriu.Pentru minorii care au absolvit şcoala profesională sau au o calificare, se vor organiza în ateliere activităţi de perfecţionare a calificării dobîndite.  +  Articolul 9În cadrul procesului de instruire practica a minorilor se pot efectua lucrări la organizaţiile socialiste, pe baza de contracte scrise ce se vor încheia între acestea şi centrele de reeducare.  +  Articolul 10Ministerul de Interne poate organiza activitatea de instruire a minorilor în şcolile profesionale sau în cadrul cursurilor de calificare ale întreprinderilor subordonate altor organe centrale sau comitetelor executive ale consiliilor populare, cu acordul acestora.În situaţiile prevăzute în alineatul precedent, şcolile profesionale şi întreprinderile asigura şcolarizarea şi calificarea profesională a minorilor, suportînd cheltuielile efectuate în acest scop.  +  Articolul 11Consiliul profesoral al centrului de reeducare poate aproba ca minorii care au absolvit şcoala generală, au avut rezultate bune la învăţătura, o buna comportare şi au fost receptivi la acţiunea de reeducare să se prezinte la examenul de admitere la liceu, dacă exista liceu în localitate, şi sa frecventeze cursurile liceale.Consiliul profesoral al centrului de reeducare poate aproba, de asemenea, ca minorii care la internare frecventau cursurile liceale sau ale şcolilor profesionale sa continue studiile la şcolile cu acelaşi profil sau cu profil asemănător, existente în localitate, cu acordul, după caz, al inspectoratului şcolar sau al organizaţiei socialiste pe lîngă care funcţionează şcoala profesională.  +  Articolul 12Planurile de învăţămînt şi programele şcolare pentru învăţămîntul general obligatoriu la cursurile de zi, precum şi pentru învăţămîntul profesional, vor fi cele ale şcolilor sau cursurilor similare.Planurile de învăţămînt şi programele şcolare pentru învăţămîntul general obligatoriu la cursurile serale şi fără frecventa, precum şi planurile de învăţămînt şi programele şcolare pentru cursurile de calificare, se vor elabora de Ministerul de Interne, cu consultarea Ministerului Educaţiei şi Învăţămîntului.  +  Articolul 13Profilul şcolilor profesionale şi cursurilor de calificare organizate în centrele de reeducare se stabileşte de către Ministerul de Interne, în raport cu nevoile economiei naţionale, pe baza nomenclatoarelor elaborate de Ministerul Muncii.  +  Articolul 14Şcolile generale sau profesionale din cadrul centrelor de reeducare şi, individual, minorii pot participa, cu aprobarea conducerii centrului, la concursurile şcolare organizate de către Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului sau de alte organe, pe plan central sau local.Ministerul de Interne poate organiza concursuri între centrele de reeducare.  +  Capitolul 3  +  Articolul 15Minorii internati în centrele de reeducare au următoarele îndatoriri: a) sa cunoască şi să respecte regulile de ordine interioară; b) sa participe cu regularitate la cursuri şi la instruirea practica, să respecte programul de activitate al centrului, şcolii şi al locului de muncă; c) să-şi însuşească temeinic cunoştinţele ce li se predau, potrivit programelor şcolare, şi să-şi formeze deprinderi corespunzătoare scopului urmărit prin procesul educativ-instructiv; d) sa păstreze cu grija bunurile proprietate socialistă; e) sa participe la acţiunile iniţiate de centrul de reeducare.  +  Articolul 16Munca depusa de minori pentru realizarea produselor prevăzute în planurile de producţie ale centrelor de reeducare, întocmite potrivit prevederilor art. 33, precum şi pentru efectuarea pe bază de contract a unor lucrări la organizaţiile socialiste este remunerată potrivit salariilor tarifare stabilite în ramura de activitate în care aceştia lucrează.Din remuneraţia muncii minorului, 50 la suta revine acestuia, iar 50 la suta revine administraţiei centrului de reeducare şi se foloseşte pentru îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ al minorilor.Cota ce revine minorului se depune la Casa de Economii şi Consemnaţiuni, separat pe libret pentru depuneri speciale - Ministerul de Interne. Din cota ce revine minorului o treime poate fi folosită de acesta pe timpul internării, iar restul se inmineaza acestuia la liberare.  +  Articolul 17Minorii pot primi pe timpul internării corespondenta, pachete cu alimente, îmbrăcăminte, bani şi orice alte bunuri care nu dauneaza dezvoltării lor fizice şi morale.Pe timpul internării minorii pot fi vizitati de membrii de familie şi de alte persoane, cu aprobarea conducerii centrului de reeducare.  +  Articolul 18La liberare, minorilor li se asigura de către centrul de reeducare costul transportului pînă la domiciliul sau locul de muncă şi hrana pe durata călătoriei.Dacă cei liberaţi din centrele de reeducare urmează cursurile de zi la licee sau institute de învăţămînt superior şi sînt lipsiţi de mijloace materiale, atît ei cît şi părinţii lor, li se asigura de Ministerul de Interne, pe timpul studiilor, echipament, conform normelor legale stabilite pentru aceşti minori prin hotărîre a Consiliului de Miniştri, cu condiţia după caz, a obţinerii de note de trecere la toate materiile sau a promovării examenelor.În perioada în care nu primesc o alta forma de întreţinere din partea statului sau a unei organizaţii obşteşti, pînă la terminarea studiilor, celor liberaţi li se poate acorda de către Ministerul de Interne, sub forma de ajutor, întreţinere, cazare, rechizite, cursuri şi alte materiale didactice necesare fără a depăşi normele valorice stabilite prin hotărîre a Consiliului de Miniştri pentru minorii internati. Echipamentul şi ajutorul se acordă cel mult pînă la împlinirea virstei de 25 ani.  +  Articolul 19Organele de ocrotire socială ale comitetelor executive ale consiliilor populare vor urmări, timp de 2 ani de la liberare, modul cum minorii liberaţi se integreaza în societate, solicitînd în acest scop ajutorul colectivelor de sprijin pentru ocrotire socială, organizaţiilor şi comisiilor obşteşti.Organele de ocrotire socială vor comunică centrului de reeducare din care aceştia au fost liberaţi constatările pe care le fac în cazuri deosebite.  +  Capitolul 4  +  Articolul 20Minorilor care nu respecta îndatoririle ce le revin li se aplică, în raport cu gravitatea abaterii şi particularităţile de comportament ale fiecăruia, după o prealabilă cercetare, una dintre următoarele măsuri disciplinare: a) mustrarea în faţa colectivului de minori sau a consiliului profesoral; b) mutarea disciplinară în altă clasă paralela; c) izolarea de colectiv pe o perioadă de pînă la 10 zile, timp în care li se stabileşte un program corespunzător; d) mutarea disciplinară într-un alt centru de reeducare.Măsurile prevăzute la lit. a-c se iau de către directorul centrului de reeducare, iar cea prevăzută la lit. d, de către organul ierarhic superior, la propunerea consiliului profesoral prevăzut la art. 30.  +  Articolul 21Minorul care refuza să se încadreze în colectiv, tulbura grav viaţa normală a acestuia, este refractar la măsurile educative sau care, în mod repetat, părăseşte ori incearca sa părăsească centrul de reeducare, poate fi separat în secţii cu regim restrictiv.Separarea în secţii cu regim restrictiv se poate dispune, pe o perioadă de cel mult 3 luni, de către organul ierarhic superior centrului de reeducare, la propunerea consiliului profesoral.Pe timpul separarii se suspenda, parţial sau total, de conducerea centrului de reeducare, dreptul minorului de a fi vizitat, de a primi învoiri, pachete cu alimente şi de a efectua cheltuieli din sumele de bani de care dispune.  +  Articolul 22Pentru buna purtare, rezultate deosebite la învăţătura, staruinta în munca şi în deprinderea unei meserii, receptivitate la măsurile educative exercitate, precum şi pentru participare activa la acţiunile organizate de centrul de reeducare, minorilor li se pot acorda următoarele recompense: a) evidenţiere în faţa colectivului de minori sau consiliului profesoral; b) încredinţarea unor sarcini de răspundere în cadrul colectivului de minori; c) acordarea de premii pentru rezultate deosebite în activitatea şcolară; d) trimiterea în tabere sau în excursii organizate de centrul de reeducare; e) învoiri duminica sau în alte zile de sarbatori legale în localitatea în care îşi are sediul centrul de reeducare; f) învoiri sa meargă în familie pe timpul vacantelor şcolare, dacă familia oferă condiţii corespunzătoare.Minorii pot fi invoiti sa meargă în familie şi în caz de imbolnavire grava a unui membru din familie, decese şi alte situaţii deosebite.Cheltuielile ocazionate de învoirea minorilor sînt suportate de aceştia sau de familiile lor. Dacă minorul sau familia nu au posibilităţi, cheltuielile de transport se pot suporta din fondurile Ministerului de Interne, pe baza aprobării directorului centrului de reeducare.  +  Capitolul 5  +  Articolul 23Directorul centrului de reeducare va lua măsuri ca situaţia fiecărui minor să fie analizata în consiliul profesoral, la sfîrşitul fiecărui an şcolar, precum şi înainte de împlinirea virstei de 18 ani.Potrivit prevederilor legii penale şi în baza hotărîrii consiliului profesoral, directorul centrului va propune instanţei competente, după caz, liberarea minorului înainte de a deveni major, ori prelungirea internării după data cînd va deveni major, dacă aceasta este necesar pentru terminarea invataturii şi desăvîrşirea pregătirii profesionale în una din formele prevăzute în art. 8. Dacă nu se propune liberarea minorului înainte de a deveni major, ori prelungirea internării după această dată, directorul centrului va pune pe minor în libertate la împlinirea virstei de 18 ani, potrivit legii penale.Data liberării minorului se comunică instanţei care a luat măsura educativă.  +  Articolul 24Cu cel puţin 45 zile înainte de liberarea minorului, centrul de reeducare va comunică direcţiei judeţene pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale sau, după caz, a municipiului Bucureşti, din raza teritorială unde minorul urmează a se stabili, data la care acesta va părăsi centrul de reeducare, localitatea unde se va stabili, vîrsta, calificarea profesională obţinută, precum şi alte date necesare,pentru a i se asigura un loc de muncă corespunzător, fără examen, concurs sau alta forma de verificare a aptitudinilor şi pregătirii profesionale.Direcţia pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale va comunică centrului de reeducare, înainte de liberarea minorului, organizaţia socialistă unde a fost repartizat şi meseria în care urmează a fi încadrat.Minorul se va prezenta cu adresa de repartizare în munca la organul de ocrotire socială al comitetului executiv al consiliului popular în a cărui raza administrativ-teritorială este situata organizaţia socialistă în care urmează sa munceasca, spre a fi sprijinit la încadrarea în producţie.Organizaţia socialistă este obligată sa încadreze minorii liberaţi, repartizaţi de direcţiile judeţene pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale sau a municipiului Bucureşti, să le creeze condiţii de muncă şi calificare corespunzătoare, să asigure cazarea celor care sînt orfani sau care în familie nu au condiţii materiale şi morale satisfăcătoare, precum şi celor a căror familie domiciliază în alta localitate.  +  Capitolul 6  +  Articolul 25Pentru realizarea sarcinilor instructiv-educative, centrul de reeducare se încadrează cu personal didactic de conducere, de predare, inclusiv psihologi şi educatori, personal didactic ajutator, tehnico-administrativ, medico-sanitar, de paza şi supraveghere, în conformitate cu statele de funcţiuni stabilite de Ministerul de Interne.  +  Articolul 26Centrul de reeducare este condus de un director. În raport cu efectivele de minori, directorul centrului este ajutat în munca sa de doi sau mai mulţi directori adjuncţi.Atribuţiile şi drepturile directorului centrului de reeducare şi ale adjunctilor săi sînt cele stabilite de regulamentele pentru şcolile generale şi şcolile profesionale, în măsura în care din dispoziţiile prezentului decret nu rezultă alte atribuţii şi drepturi.  +  Articolul 27Numărul posturilor didactice ale fiecărui centru de reeducare se stabileşte de către Ministerul de Interne în funcţie de numărul orelor prevăzute în planul de învăţămînt, de normele didactice, precum şi de numărul de clase sau grupe de elevi.  +  Articolul 28Numirea şi eliberarea din învăţămînt a personalului didactic se fac de Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului, iar încadrarea, transferarea şi detasarea, de către Ministerul de Interne, în condiţiile şi cu procedura prevăzute de statutul personalului didactic.Personalul didactic din centrele de reeducare are drepturile şi îndatoririle prevăzute de legea învăţămîntului, de statutul personalului didactic, de prezentul decret, precum şi cele specifice personalului Ministerului de Interne.  +  Articolul 29Activitatea de perfecţionare profesională a personalului didactic se organizează în conformitate cu Legea nr. 2/1971 privind perfecţionarea pregătirii profesionale a lucrătorilor din unităţile socialiste şi Statutul personalului didactic, în raport cu specificul muncii cu minorii din centrele de reeducare.  +  Articolul 30În centrul de reeducare funcţionează, pentru şcoala generală şi şcoala profesională, un singur consiliu profesoral. Componenta atribuţiile şi modul de funcţionare a consiliului profesoral sînt cele stabilite pentru şcolile generale şi profesionale de legea învăţămîntului şi de prevederile prezentului decret.  +  Articolul 31Îndrumarea, coordonarea şi controlul activităţii instructiv-educative din centrele de reeducare se fac de către organele Ministerului de Interne, împreună cu inspectoratele şcolare judeţene sau al municipiului Bucureşti.  +  Capitolul 7  +  Articolul 32Şcolile generale, şcolile profesionale şi cursurile de calificare ce funcţionează în centrele de reeducare se doteaza cu mijloace didactice-materiale, conform normelor stabilite pentru şcolile şi cursurile similare şi normele interne ale Ministerului de Interne.  +  Articolul 33Centrele de reeducare în care funcţionează şcoli profesionale şi cursuri de calificare pot avea planuri de producţii proprii, care se întocmesc în concordanta cu prevederile programelor de instruire practica şi se aproba de Ministerul de Interne.Produsele realizate de minori în atelierele şcolare sau în diferite cercuri, dacă nu sînt necesare centrului, se valorifica, la preţuri legale. Sumele realizate din valorificarea produselor atelierelor şcolare sau în cadrul cercurilor, cît şi cele provenite din alte activităţi ale centrelor de reeducare, rămase după reducerea cotelor prevăzute la art. 16, se vărsa ca venit la bugetul de stat prin planul de venituri al Ministerului de Interne.  +  Articolul 34Minorii din centrele de reeducare răspund pentru pagubele produse bunurilor centrului din vina lor, dispoziţiile art. 13 din Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor aplicindu-li-se în mod corespunzător.  +  Capitolul 8  +  Articolul 35Normele de echipament, cazarmament şi hrana pentru minorii internati în centrele de reeducare se stabilesc prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 36Actele de studii pentru şcoala generală, şcoala profesională sau cursurile de calificare organizate în centrele de reeducare nu se vor deosebi de actele eliberate pentru şcoli şi cursuri similare. În aceste acte nu se vor face menţiuni cu privire la centrul de reeducare sau la Ministerul de Interne.  +  Articolul 37Imprimatele pentru actele de studii şi pentru celelalte imprimate şcolare se pun la dispoziţia Ministerului de Interne de către Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului, potrivit normelor în vigoare.  +  Articolul 38În vederea perfecţionării procesului de reeducare şi a pregătirii cadrelor didactice, centrele de reeducare şi organele de resort ale Ministerului de Interne colaborează cu instituţiile de specialitate, organizează activităţi ştiinţifice şi participa la astfel de activităţi.  +  Articolul 39Organele centrale şi organele locale ale administraţiei de stat, instituţiile şi întreprinderile subordonate acestora, care desfăşoară activităţi educative de învăţămînt, cultural artistice, medico-sanitare sau sportive, în limitele atribuţiilor ce le revin, vor acorda sprijinul necesar pentru realizarea scopului măsurii educative a internării într-un centru de reeducare.Consiliile populare judeţene sau al municipiului Bucureşti în a căror rază administrativ-teritorială funcţionează centre de reeducare a minorilor vor stabili întreprinderile care vor patrona aceste centre.  +  Articolul 40Dispoziţiile prezentului decret se aplică în mod corespunzător şi persoanelor faţă de care, la împlinirea virstei de 18 ani, instanţele judecătoreşti au dispus prelungirea internării într-un centru de reeducare.  +  Articolul 41Denumirea institut special de reeducare, prevăzută în art. 101 lit. c, art. 103, 104, 106, 107 şi 108 din Codul penal, în art. 490-492 din Codul de procedură penală şi în orice alte dispoziţii legale, se înlocuieşte cu denumirea centre de reeducare.------------------------