ORDIN nr. 566 din 20 august 2001privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament medical în străinătate
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 27 august 2001    Ministrul sănătăţii şi familiei,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 172/1990 privind modificarea Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 1.519/1967 privind unele măsuri referitoare la trimiterea bolnavilor pentru tratament medical în străinătate şi ale Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,vazand Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţa medicală şi farmaceutica nr. DB7.486 din 17 august 2001,emite următorul ordin:  +  Articolul 1. (1) Începând cu data de 1 septembrie 2001 activitatea de trimitere la tratament medical în străinătate a bolnavilor, precum şi a răniţilor în Revoluţia din decembrie 1989 va fi îndeplinită de direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti şi de Direcţia generală de asistenţa medicală şi farmaceutica din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei. (2) Trimiterea bolnavilor la tratament medical în străinătate se aproba de Ministerul Sănătăţii şi Familiei numai pentru afectiunile care nu pot fi tratate în ţara, pe baza unei documentaţii medicale întocmite de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii de sănătate publică. (3) Procedura menţionată la alin. (2) se aplică şi persoanelor care au dobândit afecţiuni în şi ca urmare a Revoluţiei din decembrie 1989.  +  Articolul 2 (1) Trimiterea la tratament în străinătate se face pentru bolnavii înscrişi pe lista unui medic de familie, care au parcurs toate nivelurile de acordare a asistenţei medicale, respectiv asistenţa medicală primara de specialitate, şi care au fost spitalizati în unităţi de înaltă performanta profesională, dar a căror sănătate nu a fost restabilita. (2) Documentele medicale ale bolnavului (copie de pe fişa pacientului, bilet de ieşire din spital, analize etc.) se depun de către medicul de familie sau de către bolnav la direcţia de sănătate publică pe raza căreia domiciliază, împreună cu o cerere din partea bolnavului. (3) În centrele universitare medicale din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Craiova, Timişoara şi Targu Mures se organizează comisii de specialitate teritoriale a căror arondare este prevăzută în anexa nr. 1. (4) Comisiile de specialitate teritoriale vor fi formate din minimum 3 cadre medicale de specialitate cu înalt nivel de pregătire profesională, preşedintele fiecărei comisii fiind numit de către ministrul sănătăţii şi familiei, la propunerea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei, iar componenta acestora va fi hotărâtă de către preşedinte. (5) Atribuţiile comisiilor de specialitate sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Direcţiile de sănătate publică vor desemna un medic inspector responsabil şi cu organizarea activităţii de trimitere la tratament în străinătate, activitate care consta în întocmirea, verificarea şi trimiterea documentaţiei medicale a bolnavilor la comisiile de specialitate teritoriale. (2) Medicul inspector prevăzut la alin. (1) efectuează corespondeta cu clinica recomandată de comisia de specialitate teritorială, reprogramează bolnavul şi obţine documente privind costul şi condiţiile de plată a tratamentului, precum şi numărul de cont al clinicii.  +  Articolul 4 (1) Bolnavii propuşi pentru trimitere la tratament în străinătate vor fi internati într-o clinica din centrul universitar la care este arondata direcţia de sănătate publică, pentru efectuarea unei investigaţii medicale riguroase, atât pentru maladia de baza, cat şi pentru depistarea unor afecţiuni ce contraindica sau complica tratamentul. (2) După efectuarea investigatiei medicale prevăzute la alin. (1) va fi întocmită documentaţia necesară trimiterii bolnavului în străinătate, după caz. (3) Examinarea bolnavului se realizează de către comisia de specialitate teritorială menţionată la art. 2 alin. (3) şi (4). (4) Directorul direcţiei de sănătate publică trimite Direcţiei generale de asistenţa medicală şi farmaceutica din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei documentaţia întocmită în conformitate cu metodologia prevăzută în prezentul ordin şi însoţită de adresa-tip de inaintare, al carei model este prevăzut în anexa nr. 5. (5) Direcţia generală de asistenţa medicală şi farmaceutica solicita comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei examinarea documentaţiei medicale şi, după caz, a bolnavului, oportunitatea trimiterii în străinătate fiind stabilită în funcţie de concluziile acestora. (6) Cazurile examinate de către comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei vor fi prezentate conducerii ministerului. (7) Comisia de specialitate teritorială care recomanda trimiterea la tratament în străinătate va avea obligaţia sa examineze bolnavul şi la întoarcerea acestuia în ţara, pentru a stabili beneficiul tratamentului, întocmind un raport medical ce va fi înaintat direcţiei de sănătate publică, care să cuprindă date privind starea prezenta a bolnavului. (8) În cazuri excepţionale impuse de natura şi gravitatea bolii, precum şi pentru bolnavii minori, comisiile de specialitate pot recomanda ca bolnavii să se deplaseze în străinătate cu insotitori, costurile deplasarii şi cazarii urmând să fie suportate de aceştia, cu excepţia cazurilor în care bolnavul are vârsta cuprinsă între 0-1 an.  +  Articolul 5 (1) Suma în valută necesară pentru tratamentul în străinătate se stabileşte de direcţia de sănătate publică a judeţului în care domiciliază pacientul, pe baza documentelor primite de la clinicile de specialitate din străinătate. (2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se asigura de Ministerul Sănătăţii şi Familiei în limita bugetului aprobat şi se utilizează pentru acoperirea costurilor tratamentului medical, ale spitalizarii şi ale transportului pentru bolnav, sumele aferente fiind transmise direcţiei de sănătate publică prin care s-a întocmit documentaţia bolnavului. (3) Asigurarea valutei necesare se face de către direcţia de sănătate publică a judeţului în care domiciliază acesta, în conformitate cu regulamentul valutar în vigoare.  +  Articolul 6 (1) Plata tratamentului medical se face de către direcţia de sănătate publică, în contul clinicii din străinătate, de regula după efectuarea tratamentului, pe baza documentelor justificative primite în original de la aceasta. (2) În situaţia în care clinica din străinătate solicita achitarea în avans a costului tratamentului, direcţia de sănătate publică va transmite acesteia suma stabilită, solicitând totodată să se transmită la sfârşitul tratamentului documentele justificative privind efectuarea acestuia. (3) În vederea stabilirii modalitatii de achitare a costului tratamentului în avans sau după efectuarea acestuia direcţiile de sănătate publică teritoriale vor solicita, în corespondenta cu clinicile din străinătate, precizări în acest sens.  +  Articolul 7 (1) În termen de 3 zile de la întoarcerea sa în ţara bolnavul are obligaţia să prezinte direcţiei de sănătate publică documentele justificative privind utilizarea sumelor acordate pentru efectuarea tratamentului solicitat. (2) În cazul decesului pacientului familia are obligaţia sa anunţe în termen de 7 zile aceasta situaţie direcţiei de sănătate publică, în vederea întocmirii decontului de cheltuieli.  +  Articolul 8Pentru sumele primite în vederea acoperirii costului tratamentului efectuat în străinătate solicitantul va răspunde de sumele primite, cu bunurile mobile şi imobile pe care le deţine, prezentând şi un girant pentru aceste sume.  +  Articolul 9Pentru bolnavii care au efectuat deplasarea în străinătate în scopul efectuării unui tratament medical, fără să deţină aprobarea prealabilă a Ministerului Sănătăţii şi Familiei, finanţarea retroactivă nu este posibila.  +  Articolul 10Alocarea sumelor necesare trimiterii pentru tratament medical în străinătate se aproba de ordonatorul principal de credite, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinaţie, pe luni şi pe trimestre.  +  Articolul 11Decizia trimiterii pentru tratament medical în străinătate este adoptată după examinarea documentaţiei medicale şi, după caz, a bolnavului de către comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei.  +  Articolul 12La întoarcerea în ţara bolnavul are obligaţia să se prezinte în termen de 14 zile la comisia de specialitate teritorială care i-a recomandat tratamentul în străinătate.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 14Direcţia generală de asistenţa medicală şi farmaceutica, celelalte direcţii din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, direcţiile de sănătate publică vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.089/1990, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 16Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartos  +  Anexa 1 ARONDAREA JUDEŢELORla centrele universitare medicale în carefuncţionează comisiile de specialitate zonaleşi comisiile medicale centrale1. Centrul universitar BucureştiMunicipiul BucureştiJudeţele: Arges, Buzau, Dambovita, Ialomita, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Ilfov, Constanta, Tulcea, Brăila.2. Centrul universitar Cluj-NapocaJudeţele: Cluj, Alba, Bihor, Bistrita-Nasaud, Maramures, Satu Mare, Salaj.3. Centrul universitar TimişoaraJudeţele: Timiş, Arad, Caraş-Severin, Hunedoara.4. Centrul universitar IaşiJudeţele: Bacau, Neamt, Suceava, Vaslui, Vrancea, Iaşi, Botosani, Galaţi.5. Centrul universitar Targu MuresJudeţele: Covasna, Harghita, Mures, Braşov, Sibiu.6. Centrul universitar CraiovaJudeţele: Gorj, Mehedinti, Valcea, Dolj, Olt.  +  Anexa 2 ATRIBUŢIILEcomisiilor de specialitateI. Atribuţiile comisiilor de specialitate teritoriale1. Examinează bolnavul şi documentaţia medicală, în vederea stabilirii diagnosticului complet al afectiunii de baza (clinic, etiologic, funcţional, histopatologic, topografic, forma şi stadiul evolutiv), consemnand totodată şi eventualele boli asociate.2. Recomanda clinica din străinătate unde poate fi efectuat tratamentul necesar.3. Completează procesul-verbal medical care va fi inclus în documentaţia medicală ce va fi trimisa direcţiei de sănătate publică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.4. Completează fişa specială prevăzută în anexa nr. 4, pentru bolnavii cu afecţiuni hematologice care solicită transplant de celule stem hematopoietice.5. Recomanda internarea bolnavilor, propuşi pentru plecare la tratament în străinătate, în clinica din centrul universitar la care este arondata direcţia de sănătate publică a judeţului în care domiciliază bolnavul, pentru o investigatie riguroasă de evaluare a stadiului evolutiv al bolii.6. Analizează: a) măsurile terapeutice aplicate în unităţile de specialitate din ţara (examen clinic complet, documentaţie medicală etc.); b) starea bolnavului după aplicarea tratamentelor respective; c) recomandările de tratament în ţara (unitate de specialitate, scheme terapeutice, proceduri, metode); d) eficienta tratamentului aplicat în ţara.7. Recomanda unitatea medicală unde bolnavul urmează să fie tratat, întocmind în acest scop documentaţia medicală necesară, în situaţia în care tratamentul bolnavului examinat poate fi efectuat în ţara.8. Comunică în scris solicitantului concluziile sale, inclusiv conduita medicală de urmat, în maximum 14 zile de la examinarea cazului.II. Atribuţiile comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei1. Examinează documentaţia medicală primită de la Direcţia generală de asistenţa medicală şi farmaceutica din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi, după caz, bolnavul, stabilind oportunitatea trimiterii la tratament medical în străinătate.2. Stabilesc temporizarea plecării sau efectuarea unor noi tratamente medicale în ţara şi iau măsuri pentru trimiterea bolnavilor respectivi în unităţi de specialitate.3. Stabilesc investigaţii şi atitudini terapeutice noi în raport cu profilul afectiunii pentru bolnavii care solicită reexaminarea medicală pentru tratament în străinătate.  +  Anexa 3 PROCES-VERBAL MEDICALpentru trimiterea la tratament medical în străinătate,din data de .........Membrii Comisiei medicale de specialitate:1. ....................................., preşedintele comisiei;2. ....................................., membru;3. ....................................., membru;4. ....................................., membru;5. ....................................., membru.În conformitate cu prevederile ................ ne-am întrunit în comisie şi am examinat bolnavul(a) ..........., în vârsta de ......, având ocupaţia ................, buletin/carte de identitate seria ..... nr. ......., domiciliat în ..............., telefon ..........., stabilind următoarele: ................................................. .Concluzii1. Diagnosticul complet (clinic, etiologic, forma evolutiva, boli asociate etc.)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Tratamentul efectuat până în prezent în ţara........................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Tratamentul efectuat până în prezent în străinătate: a) locul ................................................................; b) intervalul de timp ...................................................; c) în ce a constat tratamentul.................................................................................................................................................... d) beneficiul pentru bolnav ..................................................................................................................................................................................................4. Starea actuala a afectiunii .........................................................................................................................................................................................................................................................................5. Recomandări de tratament (al stării actuale) în ţara: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... a) Eficienta estimată .................................................................................................................................................................................................................................................................................. b) Nu beneficiază de tratament în ţara (motivatia completa asupra risculuitratamentului efectuat în ţara, comparativ cu cel care urmează să seefectueze în străinătate) ........................................................................................................................................................................................6. Recomandări de tratament în străinătate (al stării actuale): a) Scopul (specificarea tratamentului recomandat, de exemplu: operaţie,protezare, tratament, recuperare etc.) ................................................................................................................................................................................................................................................................. b) Estimarea beneficiului pentru bolnav ..................................................................................................................................................................................... c) Locul (clinica recomandată), ţara, oraşul, telefon, fax ................................................................................................................................................................... d) Estimarea duratei pentru tratamentul recomandat .....................;.................................................................................................................................................... e) Dacă bolnavul are nevoie de însoţitor - motivare ....................................................................................................................................................................................................................................................Semnăturile membrilor comisiei:1. ................2. ................3. ................4. ................5. ................Aprobarea Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii şi Familiei:Preşedinte,.................  +  Anexa 4 Unitatea sanitară ............... Nr. ......./.......FIŞA DE TRIMITEREla Comisia de specialitate hematologie, pentruevaluarea indicatiei de transplant de celule STEM hematopoietice(A se completa cu majuscule toate rubricile, respectându-se integral toate datele cerute.)Numele bolnavului ........................................................Prenumele bolnavului .....................................................Numele purtat anterior ..........., vârsta ..........., sexul ............Locul naşterii ................., data naşterii ..........................Mama ............................. tata ..................................Buletin/carte de identitate nr. ...... seria ...., eliberat la data ......Organul emitent ..........................................................Domiciliul stabil:Judeţul/sectorul ................, oraşul/comuna ........................Strada .......................................... nr. ..................,Blocul ........., scara ......, etajul ..........., apartamentul ........Telefon (domiciliu) ..........., alte telefoane .........................Alte adrese .............................................................Locul de muncă (instituţia, adresa, telefon) ..............................................................................................................................................................................Persoane de contact (grad de rudenie, nume, prenume, adresa, telefon)..................................................................................................................................................Diagnostic (în detaliu: forma celulara, forma imunologica, stadiul,grupa de risc) ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Data diagnosticului .....................................................Locul diagnosticului: Instituţia ........................................Adresa instituţiei ......................................................................................................................................Telefon ................, fax ....................Medic .............................................Elemente de sustinere a diagnosticului (forma celulara, forma imunologica, stadiul, grupa de risc). A se preciza locul efectuării examenelor, dacă acesta diferă de locul diagnosticului:● examen clinic .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................● examene hematologice ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................● examene citochimice şi/sau imunohistochimice ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................● examene biochimice (cu valorile normale ale metodei) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................● examene imunologice (imunoserologice, imunohistochimice) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................● examene citogenice .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................● examene radiologice (imagistice) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................● alte examene .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................● Tratament (în detaliu: produs, doze, ritm, zile, răspuns, complicatiipentru fiecare cura) ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Răspuns global (bilanţ); modul în care a fost apreciată evoluţia subtratament ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Complicatii la bilanţ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Boli asociate la momentul formulării cererii de transplant (cu precizarea elementelor de sustinere a diagnosticului); orice modificare survenită ulterior completării actualului formular permite anularea valabilităţii cererii şi a rezoluţiei formulate.● Cardiace .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................● Hepatice ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................● Renale ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................● Infectioase (precizări HIV, HTLV, virusuri hepatice, CMV, sifilis)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................● Alte boli asociate ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Examene stomatologice .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Parafa şi semnatura medicului specialist ..................Consult neurologic ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Parafa şi semnatura medicului specialist ..................Consult psihiatric ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Parafa şi semnatura medicului specialist ................Expertiza psihologică .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Parafa şi semnatura medicului specialist ....................Situaţia bolii la momentul formulării cererii de transplant ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Elemente de fundamentare a cererii de transplant .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ultimul bilanţ: data ....................Indice Karnofsky (modificat pentru copii) ........... Testul HIV ........Radiografia toracica (f + p) ............................................Teste functionale ventilatorii: VEMS ..... CV ........ CPT ..............FVC (optional) ........... FEVI (optional) ..............................Indice de difuziune a CO (optional) .....................................Puls/AV .......... TA ...................... ECG ................................................................................................Ecocardiograma (FEVS) ............................................................................................................................EEG (optional) ..........................................................Examenul fundului de ochi ...............................................Examenul LCR ............................................................AST/ALT ......... Bilirubina serica (totală, directa, indirecta) ........Creatinina serica .......... Cl. Creatinina (optional) ..................Uree sanguina ........... Acid uric sanguin .............................Hemograma completa .................................................................................................................................................................................................................................................................................Mielograma (nr./data) ..............................................................................................................................................................................................................................................................................Biopsia medulara (nr./data) ........................................................................................................................................................................................................................................................................Consimţământul scris al pacientului/familiei (tutorelui legal), motivareaconsimţământului .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Martori: 1. Numele şi prenumele (în clar) ...............................Semnatura ...............................................2. Numele şi prenumele (în clar) ...............................Semnatura ..................................................Grupa sanguina .................. Rh ...................................Anticorpi iregulari ....................................................Fenotip HLA .......................................................................................................................................................................................................................................................................................Semnatura şi parafa medicului care trimite,Data formulării cererii complete .................................................................................................................Data analizei cererii ............................................................................................................................Rezultatul cererii (TCSH este/nu este indicat) ............................................................................................................................................................................Motivarea formulată de comisie .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Locul de pe lista de asteptare ..........................................Data prevăzută a transplantului .........................................Centrul .................................................................Alte observaţii ale comisiei ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Asigurarea de sănătate/Nr. carnet de asigurat ...........................Comisia de specialitate teritorială:Preşedinte ..............................................................Membri: 1. ..............................................................2. ..............................................................3. ..............................................................Aprobarea comisiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii şi Familiei:Preşedinte,................  +  Anexa 5 DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICA .....................(adresa, telefon, fax)Nr. ........./........CătreMINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEIDirecţia generală de asistenţa medicală şi farmaceuticaVa trimitem alăturat dosarul medical al pacientului ................. cu diagnosticul ....................., care are recomandarea Comisiei medicale de ................ pentru trimiterea la tratament medical în .............., în vederea efectuării .............. .Va rugăm sa analizati şi sa dispuneti finanţarea cu echivalentul în lei al sumei de ........, din care: cheltuieli de tratament = ................cheltuieli de cazare = ................cheltuieli de transport = ................Va multumim,Director,...............Director adjunct financiar-contabil,----------------