NORMĂ din 20 august 2001privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizației de valorificare a deșeurilor industriale reciclabile
EMITENT
 • MINISTERUL INDUSTRIEI ȘI RESURSELOR
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 11 septembrie 2001  Notă
  Aprobată prin Ordinul nr. 265/503/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 11 septembrie 2001.
   +  Capitolul 1 Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentele norme se emit în baza prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile, aprobată și modificată prin Legea nr. 465/2001, și reglementează procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizației de valorificare a deșeurilor industriale reciclabile.  +  Articolul 2(1) Autorizația de valorificare atestă capacitatea agenților economici de a realiza operațiuni de valorificare, astfel cum sunt definite în anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001, aprobată și modificată prin Legea nr. 465/2001, pentru fiecare grupă de deșeuri industriale reciclabile prevăzută în anexa nr. 1 la aceeași ordonanță.(2) Agenții economici autorizați să desfășoare activități de valorificare a deșeurilor industriale reciclabile pot realiza astfel de operațiuni și la sediul deținătorilor de deșeuri, cu respectarea normelor de protecție a mediului și a sănătății populației.  +  Articolul 3Comisia Națională pentru Reciclarea Materialelor monitorizează agenții economici autorizați să desfășoare activități de valorificare a deșeurilor industriale reciclabile, scop în care aceștia sunt obligați să îi furnizeze trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare, informațiile prevăzute în anexa nr. 1.  +  Capitolul 2 Procedura de acordare a autorizațiilor de valorificare  +  Articolul 4(1) Autorizația de valorificare se acordă agenților economici care îndeplinesc cumulativ condițiile minime prevăzute în anexele nr. 2-8, pentru fiecare grupă de deșeuri industriale reciclabile, pe baza următoarelor documente obligatorii:a) cerere-tip conform modelului prezentat în anexa nr. 9;b) certificatul constatator (în original) emis de oficiul registrului comerțului, din care să rezulte: datele de identificare a solicitantului, capitalul social, obiectul de activitate, punctele de lucru declarate;c) copie de pe codul fiscal;d) copie de pe autorizația de mediu, pentru fiecare punct de lucru prin care urmează să se desfășoare activitatea de valorificare;e) copie de pe autorizația de protecție a muncii;f) copie de pe autorizația sanitară;g) copie de pe extrasul de carte funciară;h) extras din balanța analitică a mijloacelor fixe la finele lunii precedente, vizat de comisia de cenzori a agentului economic solicitant sau de un expert contabil, din care să rezulte dotarea de care dispune, corespunzător condițiilor prevăzute în anexele nr. 2-8;i) situația personalului încadrat cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată, vizată de inspectoratul teritorial de muncă;j) dovada achitării la trezoreria statului a taxelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001, aprobată și modificată prin Legea nr. 465/2001.(2) Condițiile minime prevăzute în anexele nr. 2-8 sunt obligatorii pe toată perioada valabilității autorizației de valorificare.  +  Articolul 5Cererea de autorizare, însoțită de documentele obligatorii prevăzute la art. 4 din norme, se adresează Comisiei Naționale pentru Reciclarea Materialelor și se depune la registratura Ministerului Industriei și Resurselor sau se transmite prin poștă cu confirmare de primire.  +  Articolul 6(1) Comisia Națională pentru Reciclarea Materialelor împreună cu direcțiile de profil din cadrul Ministerului Industriei și Resurselor și cu organizațiile patronale interesate, înregistrate conform legii, analizează documentele obligatorii și stabilesc dacă sunt sau nu sunt întrunite condițiile minimale pentru acordarea autorizației de valorificare.(2) Concluziile se consemnează într-un proces-verbal, document care stă la baza emiterii autorizației de valorificare, respectiv a respingerii cererii de autorizare.  +  Articolul 7În termen de 20 de zile de la data depunerii cererii de autorizare Comisia Națională pentru Reciclarea Materialelor emite autorizația de valorificare, conform modelului prezentat în anexa nr. 10, sau comunică solicitantului motivul respingerii cererii.  +  Capitolul 3 Procedura de prelungire a autorizației de valorificare  +  Articolul 8La expirarea termenului de valabilitate a autorizației de valorificare aceasta se poate prelungi pentru o perioadă de 3 ani, la cererea scrisă a agentului economic, conform modelului prezentat în anexa nr. 9, însoțită de documentele obligatorii prevăzute la art. 4 din norme.  +  Articolul 9Cererea de prelungire a autorizației de valorificare se adresează și se depune conform prevederilor art. 5 din norme, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a acesteia.  +  Articolul 10Analiza cererii de prelungire a autorizației de valorificare urmează procedura prevăzută la art. 6 din norme.  +  Articolul 11Prelungirea termenului de valabilitate se înscrie pe autorizația de valorificare în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de prelungire.  +  Capitolul 4 Procedura de suspendare sau de anulare a autorizației de valorificare  +  Articolul 12Agenții economici specializați în activități de valorificare a deșeurilor industriale reciclabile sunt obligați să livreze materiile prime secundare obținute numai însoțite de documente de certificare a calității, iar nerespectarea acestei obligații duce la:a) aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 13 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001, aprobată prin Legea nr. 465/2001;b) suspendarea pe o perioada de la 3 luni la un an a autorizației de valorificare pentru repetarea abaterii.  +  Articolul 13Agenții economici care valorifică deșeuri industriale reciclabile sunt obligați să țină evidența lor, să raporteze și să furnizeze informații la cererea persoanelor cu drept de control, iar nerespectarea acestei obligații duce la:a) aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 13 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001, aprobată prin Legea nr. 465/2001;b) suspendarea pe o perioadă de la 3 luni la un an a autorizației de valorificare pentru repetarea abaterii.  +  Articolul 14În cazul în care organele de control prevăzute la art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001, aprobată și modificată prin Legea nr. 465/2001, constată că documentele obligatorii menționate la art. 4 din norme nu corespund realității și că nu se întrunesc condițiile minimale prevăzute în anexele nr. 2-8 pentru fiecare grupă de deșeuri industriale reciclabile, autorizația de valorificare se anulează.  +  Articolul 15Agentul economic căruia i s-a anulat autorizația de valorificare nu mai poate beneficia de o nouă autorizație timp de 3 ani de la data anulării.  +  Articolul 16Suspendarea sau anularea autorizației de valorificare se face de Comisia Națională pentru Reciclarea Materialelor la solicitarea scrisă a unității din care face parte agentul constatator.  +  Capitolul 5 Dispoziții finale  +  Articolul 17(1) Deținătorul va preda deșeurile industriale reciclabile agenților economici specializați, autorizați pentru valorificare, prin act de transmitere a proprietății încheiat în condițiile legii, pe baza documentelor de proveniență, conform art. 5 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001, aprobată și modificată prin Legea nr. 465/2001.(2) Deținătorul va anexa la documentele de însoțire a mărfii și documentul de proveniență a deșeului, prin care se face dovada că el a rezultat din activitatea proprie a agentului economic, și anume: prin procesul de producție, prin activitatea de întreținere și reparații, din dezmembrări de utilaje și subansambluri, dezmembrări de piese de schimb, casări de mijloace fixe, obiecte de inventar, ambalaje etc.(3) Prin documente de proveniență, conform art. 5 lit. c) din ordonanță, se înțelege:a) fișa de magazie a gestiunii de deșeuri, semnată și ștampilată de directorul agentului economic - pentru deșeurile rezultate din procesele de producție, din activitatea de întreținere și reparații, din dezmembrări de piese și subansambluri, dezmembrări de piese de schimb, casări de obiecte de inventar, ambalaje etc.;b) procesul-verbal de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe (cod 14-2-3/Aa), semnat și ștampilat de directorul agentului economic;c) procesul-verbal de declasare a unor bunuri materiale (cod 14-2-3/Aa), semnat și ștampilat de directorul agentului economic.(4) Agenții economici specializați, autorizați pentru valorificarea deșeurilor industriale reciclabile, sunt obligați să solicite deținătorilor, la cumpărare, documentele de proveniență menționate la art. 17 alin. (3) din norme pentru deșeurile predate.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa nr. 1la anexa nr. II
  Societatea Comercială ............ Localitatea ...................... Str. ............ nr. ............ Autorizația de valorificare nr. .......... (raportare trimestrială cu date cumulate de la începutul anului) Ministerul Industriei și Resurselor Comisia Națională pentru Reciclarea MaterialelorCalea Victoriei nr. 152, sectorul 1, București
   +  Capitolul 1 Producția realizată
  Deșeul industrial reciclabil U.M. Cantitățilepreluate Cantitățile livrate
  Total din care, la export
  Deșeuri metalice feroase - total, din care: tone
  fonta tone
  fier vechi nealiat tone
  inox tone
  șină uzată tone
  altele tone
  Deșeuri metalice neferoase - total, din care: tone
  aluminiu și aliaje tone
  alamă tone
  bronz tone
  cupru și aliaje tone
  zinc și aliaje tone
  plumb și aliaje tone
  acumulatori uzați tone
  alte deșeuri neferoase (cenuși, reziduuri, zguri, drojdii, șlamuri, metalo- ceramice) tone
  Deșeuri de hârtii-cartoane tone
  Deșeuri de sticlă tone
  Deșeuri de mase plastice tone
  Deșeuri de cauciuc tone
  Deșeuri textile tone
   +  Capitolul 2 Dotări existente la data raportării
  Dotări U.M. Cantitatea
  Platforme betonate mp
  Spații închise mp
  Cântare bucăți
  Utilaje de încărcare-descărcare bucăți
  Aparate de debitare manuală (termice) bucăți
  Instalații de debitare mecanizată (foarfece) bucăți
  Prese de balotat tablă bucăți
  Schredder bucăți
  Mijloace de transport marfă bucăți
  Presa de balotat hârtii-cartoane bucăți
  Containere bucăți
  Instalații de compactat mase plastice bucăți
  Instalații de mărunțit mase plastice bucăți
  Presă de balotat deșeuri textile bucăți
  Agregate de turnare sau linii tehnologice pentru prelucrări hidrometalurgice bucăți
  Instalații și componențe pentru turnare (lingotiere, cochilii metalice, forme, modele, instalații de formare, instalații de curățare, tăiere, polizare etc.) bucăți
  Spectrometru bucăți
  Altele
   +  Capitolul 3 Personal angajat la data raportării
  Încadrarea U.M. Salariați
  Total, din care: număr
  muncitori calificați număr
  maiștri număr
  tehnicieni număr
  ingineri număr
  economiști număr
  alte încadrări număr
   +  Capitolul 4 Certificat constatator emis de oficiul registrului comerțului(se prezintă anual)
  Semnătura autorizată,
  ..................................
  (ștampila societății comerciale)
   +  Anexa nr. 2la anexa nr. IICONDIȚII MINIMEpentru autorizarea agenților economici care desfășoarăactivități de valorificare a deșeurilor metalice feroase1. Prin deșeuri metalice feroase se înțelege deșeurile și resturile de fontă și oțel nealiate și aliate, oțeluri inoxidabile, șină uzată, zguri, coji, tunder, cenuși și reziduuri care conțin fier sau compuși ai acestuia, provenite din activități de producție, întreținere și reparații, din casări și dezafectări, din epave și nave scoase din uz, din obiecte casnice uzate și altele similare.2. Condiții minimea) platformă betonată - minimum 5.000 mp, dar nu mai puțin de 1.000 mp/punct de lucru, în proprietate, concesiune pe minimum 20 de ani sau în folosință pe o perioadă de minimum 3 ani și pe bază de documente autentificate. Proprietatea sau concesiunea pe minimum 20 de ani asupra spațiilor devine condiție obligatorie de autorizare la data de 1 ianuarie 2002;b) cântar de minimum 10 tone la fiecare punct de lucru - în proprietate;c) utilaj de încărcare-descărcare adecvat la fiecare punct de lucru - în proprietate;d) aparate de debitare manuală (termice) - minimum 15 bucăți sau instalație de debitare mecanizată (foarfece) în proprietate;e) presa de balotat tabla de minimum 65 tf - în proprietate;f) aparatura de control al calității pentru determinarea compoziției chimice și a radioactivității - în proprietate - condiție obligatorie la prima prelungire a autorizației de valorificare, conform art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001, aprobată prin Legea nr. 465/2001;g) racord sau acces la calea ferată ori acces portuar/docuri, după caz - în proprietate sau în folosință;h) mijloc pentru transportul mărfii de minimum 5 tone - în proprietate;i) personal angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată - minimum 20 de salariați, din care 2 salariați cu pregătire tehnică de specialitate (maistru, tehnician sau inginer).NOTA:Agenții economici care au în dotare instalații "schredder" sunt exceptați de la prevederile pct. 2 lit. d) și e).  +  Anexa nr. 3la anexa nr. II
  CONDIȚII MINIME
  pentru autorizarea agenților economici care desfășoară
  activități de valorificare a deșeurilor metalice neferoase
  Prin deșeuri metalice neferoase se înțelege deșeurile și resturile de/din metale neferoase comune, aliajele și/sau compușii metalici ai acestora (cenuși, reziduuri, zguri, drojdii, șlamuri, metalo-ceramice), definite și clasificate prin standardele în vigoare.A. Valorificare prin procedee pirometalurgice (topire-turnare-rafinare) și/sau prin procedee hidrometalurgiceCondiții minime:a) la documentele obligatorii prevăzute la art. 4 din norme se va anexa o notă de prezentare din care să rezulte profilul de activitate, capacitatea și structura de producție, fluxul tehnologic;b) hala de producție (din zidărie sau metalică) - în proprietate, concesiune pe minimum 20 de ani sau în folosință pe o perioadă de minimum 3 ani și pe baza de documente autentificate. Proprietatea sau concesiunea pe minimum 20 de ani asupra spațiilor devine condiție obligatorie de autorizare de la data de 1 ianuarie 2002;c) agregat de turnare sau linie tehnologică pentru prelucrare hidrometalurgică - în proprietate;d) instalații pentru turnare: lingotiere, cochilii metalice, forme, modele, stație de preparat amestec de formare, instalații de formare, instalații de curățare, tăiere, polizare, după natura profilului turnătoriei - în proprietate;e) laborator dotat cu instalații de determinare rapidă a compoziției chimice și a altor caracteristici fizico-mecanice impuse produsului finit - în proprietate;f) instalații de ridicat aferente turnătoriei - în proprietate;g) mijloace de transport adecvate - în proprietate;h) platforme betonate acoperite pentru depozitarea zgurilor și cenușilor;i) instalații pentru neutralizarea apelor uzate și a substanțelor toxice rezultate din procesul de producție - în proprietate;j) cântar - în proprietate;k) personal angajat cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată - minimum 9 salariați, din care unul cu studii superioare de specialitate;l) prin excepție de la prevederile art. 4 lit. d) din norme, se admite "acord de mediu și/sau autorizație de mediu" (în copie), conform legislației în vigoare.B. Valorificare prin dezmembrare, sortare, tăiere, balotare etc.Condiții minime pentru fiecare punct de lucru:a) platformă betonată în suprafață minimă de 5.000 mp - în proprietate;b) spații de depozitare închise (hale) în suprafață minimă de 1.500 mp - în proprietate;c) cântar de minimum 500 kg - în proprietate;d) utilaj de încărcare-descărcare - în proprietate;e) utilaje de valorificare specifice (presă de balotat de minimum 65 tf, mașină de despicat cablu, mașină de extras inimi de oțel, foarfece aligator, granulator, sortator magnetic, schredder etc., după caz) - în proprietate;f) mijloc pentru transportul mărfii - în proprietate;g) aparatură de control al calității pentru determinarea compoziției chimice și a radioactivității - în proprietate -, condiție obligatorie la primă prelungire a autorizației de valorificare, conform art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001, aprobată prin Legea nr. 465/2001;h) personal încadrat cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată - minimum 30 de salariați.
   +  Anexa nr. 4la anexa nr. II
  CONDIȚII MINIME
  pentru autorizarea agenților economici care desfășoară activități de valorificare a deșeurilor de hârtii-cartoane
  1. Prin deșeuri de hârtii-cartoane se înțelege resturile tehnologice de hârtii, cartoane, mucavale, rezultate din activitățile de confecții de papetărie și ambalaje, imprimare, finisare etc., care nu pot fi folosite ca atare, precum și produsele din hârtii, cartoane, mucavale, folosite sau scoase din uz, provenite de la agenți economici și de la populație, definite și clasificate conform standardelor în vigoare.2. Condiții minime pentru fiecare punct de lucru:a) platformă betonată - minimum 300 mp - în proprietate, în concesiune pe minimum 20 de ani sau în folosință pe o perioadă de minimum 3 ani și pe bază de documente autentificate;b) spații închise - minimum 200 mp - în proprietate sau în folosință pe o perioadă de minimum 3 ani și pe bază de documente autentificate;c) cântar - în proprietate;d) utilaj de încărcare-descărcare - în proprietate;e) presă de balotat - în proprietate;f) personal angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată - minimum 5 salariați.
   +  Anexa nr. 5la anexa nr. II
  CONDIȚII MINIME
  pentru autorizarea agenților economici care
  desfășoară activități de valorificare a deșeurilor de sticlă
  1. Prin deșeuri de sticlă se înțelege deșeurile de sticlă sub formă de cioburi, provenite de la producătorii de sticlărie de menaj-ambalaj, geamuri etc. și din produse din sticlă folosite sau scoase din uz, provenite de la agenți economici și de la populație, definite și clasificate conform standardelor în vigoare.2. Condiții minime pentru fiecare punct de lucru:a) platformă betonată - minimum 100 mp - în proprietate sau în folosință pe o perioadă de minimum 3 ani și pe bază de documente autentificate;b) containere - în proprietate;c) cântar - în proprietate;d) utilaj de încărcare-descărcare adecvat - în proprietate;e) personal angajat cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată - minimum 2 salariați.
   +  Anexa nr. 6la anexa nr. II
  CONDIȚII MINIME
  pentru autorizarea agenților economici care desfășoară
  activități de valorificare a deșeurilor de mase plastice
  1. Prin deșeuri de mase plastice se înțelege deșeurile tehnologice provenite din industria de mase plastice și produsele din mase plastice din polietilenă de înaltă și joasă densitate, polipropilenă, P.V.C., polistiren, tehnopolimeri etc., folosite sau scoase din uz, provenite de la agenți economici și de la populație, definite și clasificate conform standardelor în vigoare.2. Condiții minime pentru fiecare punct de lucru:a) platformă betonată - minimum 500 mp - în proprietate sau în folosință pe o perioadă de minimum 3 ani și pe bază de documente autentificate;b) spații închise - minimum 400 mp - în proprietate sau în folosință pe o perioadă de minimum 3 ani și pe bază de documente autentificate;c) cântar - în proprietate;d) utilaj de încărcare-descărcare - în proprietate;e) echipament pentru compactare sau mărunțire - în proprietate;f) personal angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată - minimum 3 salariați.
   +  Anexa nr. 7la anexa nr. II
  CONDIȚII MINIME
  pentru autorizarea agenților economici care
  desfășoară activități de valorificare a deșeurilor de cauciuc
  1. Prin deșeuri de cauciuc se înțelege deșeurile tehnologice provenite de la fabricarea anvelopelor, camerelor de aer, a articolelor tehnice din cauciuc etc., precum și produsele din cauciuc folosite sau scoase din uz, provenite de la agenți economici și de la populație, definite și clasificate conform standardelor în vigoare.2. Condiții minime pentru fiecare punct de lucru:a) platformă betonată - minimum 1.000 mp - în proprietate sau în folosință pe o perioadă de minimum 3 ani și pe baza de documente autentificate;b) cântar - în proprietate;c) personal angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată - minimum 3 salariați.3. Societățile comerciale care realizează operațiuni de valorificare termoenergetică, reșapare, mărunțire etc. sunt obligate să obțină autorizație conform art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001, aprobată și modificată prin Legea nr. 465/2001.Societățile comerciale de mai sus au obligația să prezinte pe lângă condițiile prevăzute la pct. 2 și o notă din care să rezulte profilul de activitate, capacitatea și structura de producție, fluxul tehnologic.
   +  Anexa nr. 8la anexa nr. II
  CONDIȚII MINIME
  pentru autorizarea agenților economici care
  desfășoară activități de valorificare a deșeurilor textile
  1. Prin deșeuri textile se înțelege resturile tehnologice de fibre, fire, țesături, tricoturi, confecții și nețesute, rezultate din procesele tehnologice de filare, țesere, tricotare, confecționare, finisare etc., precum și produsele țesute, tricotate, confecționate, nețesute, folosite sau scoase din uz, provenite de la agenți economici și de la populație, din orice materie prima textilă, definite și clasificate conform standardelor în vigoare.2. Condiții minime pentru fiecare punct de lucru:a) spații închise - minimum 100 mp - în proprietate sau în folosință pe o perioadă de minimum 3 ani și pe bază de documente autentificate;b) cântar - în proprietate;c) utilaj de încărcare-descărcare - în proprietate;d) presă de balotat sau alte instalații de prelucrare - în proprietate;e) personal angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată - minimum 5 salariați.
   +  Anexa nr. 9la anexa nr. IISocietatea Comercială ...................Nr. ............/........................
  CERERE
  pentru acordarea/prelungirea autorizației de
  valorificare a deșeurilor industriale reciclabile
  Societatea Comercială ..........., cu sediul în ..........., str. ........ nr. ....., județul ............., înregistrată la oficiul registrului comerțului sub nr. ........, codul fiscal nr. ..........., telefon/fax .........., reprezentată prin ........., având funcția de ............., solicită acordarea/prelungirea autorizației de valorificare a deșeurilor industriale reciclabile conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2001, aprobată prin Legea nr. 465/2001, pentru următoarele grupe:
  Deșeuri metalice feroase Deșeuri metalice neferoase Deșeuri de hârtii-cartoane Deșeuri de sticlă Deșeuri de mase plastice Deșeuri de cauciuc Deșeuri textile [] [] [] [] [] [] []
  Anexăm documentele obligatorii conform prezentelor norme.Ne asumăm răspunderea, potrivit legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.
  Data ............. Conducătorul Societății Comerciale,..................................(semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 10la anexa nr. II
  ROMÂNIA
  MINISTERUL INDUSTRIEI ȘI RESURSELOR
  COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU RECICLAREA MATERIALELOR
  AUTORIZAȚIE DE VALORIFICARE
  a .............
  Seria ...... nr. .....
  Societatea Comercială ..........., cu sediul în ............, str. ....... nr. ....., sectorul/județul .........., înregistrată la oficiul registrului comerțului sub nr. ...., codul fiscal nr. ........, este autorizată să desfășoare activități de valorificare a deșeurilor ......... prin următoarele puncte de lucru*):1.2.3..........Prezenta autorizație de valorificare s-a eliberat în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2001, aprobată prin Legea nr. 465/2001.Valabilă până la data de .......... și numai însoțită de autorizația de mediu. Director general, .......................
  Prelungit valabilitateapână la data de .................... L.S. Prelungit valabilitateapână la data de ................... L.S. Prelungit valabilitateapână la data de ................. L.S.
  *) Se vor menționa denumirea, localitatea, strada, numărul, orașul și județul.
  --------