ORDONANTA nr. 17 din 20 august 1993privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la reglementările financiar - gestionare şi fiscale
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 25 august 1993    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. f) din Legea nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat, Guvernul României emite prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Contravenţiile la normele legale privind disciplina bugetară, financiară şi gestionara  +  Articolul 1Constituie contravenţie la normele legale privind disciplina bugetară, financiară şi gestionara următoarele fapte săvârşite de salariaţii instituţiilor publice, regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat, dacă acestea nu au fost comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: a) nerespectarea prevederilor legale referitoare la utilizarea creditelor bugetare aprobate, potrivit destinaţiei; b) aprobarea şi efectuarea virarilor de credite bugetare fără respectarea normelor legale; c) aprobarea, constituirea şi utilizarea fondurilor de rezerva la dispoziţia organelor de decizie ale unităţilor administrativ-teritoriale fără respectarea dispoziţiilor legale; d) constituirea şi utilizarea fondurilor speciale cu încălcarea prevederilor legale; e) perceperea sub orice titlu şi sub orice denumire de contribuţii directe sau indirecte în afară celor stabilite prin lege; f) efectuarea de plati direct din veniturile cuvenite bugetului de stat, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege; g) aprobarea operaţiunilor privind constituirea şi utilizarea de mijloace financiare, precum şi orice cheltuieli efectuate din sumele alocate prin bugetul de stat, bugetele locale sau bugetul asigurărilor sociale de stat, fără documente justificative, avizate şi aprobate în prealabil, potrivit legii, de către conducătorul compartimentului financiar - contabil sau alte persoane însărcinate cu exercitarea controlului financiar preventiv; h) angajarea, menţinerea sau trecerea în funcţia de gestionar de către instituţiile publice şi agenţii economici cu capital integral sau parţial de stat a unei persoane care nu îndeplineşte condiţiile legale privitoare la vârsta, studii, stagiu sau care are antecedente penale ce duc la interzicerea ocupării unei asemenea funcţii; i) neluarea măsurilor prevăzute de lege pentru constituirea garanţiilor materiale ale gestionarilor angajaţi la unităţile menţionate la lit. h), pentru predarea - primirea gestiunilor, cît şi pentru începerea verificării cazurilor de depreciere, degradare sau distrugere de bunuri în gestiune, în termen de 3 zile de la data sesizării.  +  Articolul 2Faptele prevăzute la art. 1 se sancţionează cu amendă contravenţională, după cum urmează: a) de la 200.000 la 1.000.000 lei, pentru contravenţiile de la lit. b) şi i); b) de la 400.000 la 1.500.000 lei, pentru contravenţiile de la lit. f) şi g); c) de la 600.000 la 2.000.000 lei, pentru contravenţiile de la lit. a), c), d), e) şi h).  +  Capitolul 2 Contravenţiile la normele legale privind impozitele şi taxele cuvenite statului  +  Articolul 3Constituie contravenţie la normele legale care reglementează impozitele şi taxele, altele decît cele prevăzute în legile fiscale, următoarele fapte ale persoanelor fizice şi juridice şi ale angajaţilor regiilor autonome şi societăţilor comerciale, indiferent de forma de proprietate, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: a) nedepunerea în termen a declaraţiilor de impunere de către agenţii economici şi alţi contribuabili, la organele fiscale, pentru situaţiile când se prevede aceasta obligaţie, precum şi nedeclararea, în vederea impunerii, a exercitării unei activităţi producătoare de venituri sau a tuturor veniturilor şi bunurilor supuse impozitelor şi taxelor, pentru cei aflaţi în evidenta organelor fiscale; b) nerespectarea obiectului de activitate, a sediului şi a condiţiilor de desfăşurare a activităţii, menţionate în autorizaţia de funcţionare sau în statutul societăţii comerciale; c) netinerea de către contribuabili, potrivit dispoziţiilor legale, a evidentelor referitoare la veniturile realizate şi la impozitele şi taxele datorate sau înscrierea în acestea a unor date incomplete sau eronate şi neînregistrarea imprimatelor specifice la organele fiscale teritoriale; d) refuzul agenţilor economici şi al persoanelor fizice de a comunică, la cererea organelor fiscale, datele, informaţiile prevăzute de lege cu privire la respectarea obligaţiilor legale privind impozitele şi taxele sau comunicarea unor date şi informaţii eronate; e) necalcularea în cuantumul legal, neretinerea sau nevărsarea în termen de către plătitorii veniturilor, pentru lucrări executate, mărfuri livrate, servicii prestate, a impozitului care, potrivit dispoziţiilor legale, se realizează prin reţinere şi vărsare; f) eliberarea de acte sau prestări de servicii care, potrivit dispoziţiilor legale, este supusă taxelor de timbru sau taxelor locale, fără ca acestea sa fi fost în prealabil achitate, precum şi admiterea de timbre care nu îndeplinesc condiţiile de valabilitate; g) neînscrierea, de către angajaţii unităţii prestatoare de servicii taxabile în documentele justificative de plată a taxelor de timbru şi a menţiunii de anexare a acestora la actul taxabil; h) împiedicarea efectuării controlului ce se exercită de către organele competente cu privire la aplicarea normelor legale care reglementează impozitele şi taxele; i) afisajul sau folosirea mijloacelor de publicitate şi reclama, ocuparea locurilor publice pentru care se datorează taxe, fără plata impozitelor şi taxelor legale; j) neefectuarea comunicării de către terţii popriţi dacă datorează vreo suma de bani debitorilor, neretinerea şi nevărsarea sumelor poprite în contul bugetului; k) neînregistrarea, potrivit prevederilor legale, a certificatului de înmatriculare eliberat de Registrul comerţului, la organele fiscale unde societatea comercială, precum şi sucursalele sau filialele acesteia îşi au sediul.  +  Articolul 4Faptele prevăzute la art. 3 se sancţionează cu amendă contravenţională, după cum urmează: a) de la 100.000 la 500.000 lei, pentru contravenţiile de la lit. f), g) şi i); b) de la 200.000 la 1.000.000 lei, pentru contravenţiile de la lit. c), d), şi e); c) de la 400.000 la 1.500.000 lei, pentru contravenţiile de la lit. j) şi k); d) de la 600.000 la 2.000.000 lei, pentru contravenţiile de la lit. a), b) şi h).  +  Capitolul 3 Dispoziţii comune şi finale  +  Articolul 5Contravenţiile se constata şi sancţiunile se aplică de către: a) organele de control financiar, salariaţii cu atribuţii de control şi de inspecţie din cadrul Ministerului Finanţelor şi din unităţile sale teritoriale, precum şi de alte organe ale Ministerului Finanţelor împuternicite în acest scop; b) organele de control financiar de gestiune ale ministerelor, departamentelor, ale altor instituţii ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi ale regiilor autonome, potrivit sarcinilor, atribuţiile şi competentele proprii, prevăzute de lege; c) organele de poliţie, pentru faptele prevăzute la art. 1 lit. h) cu privire la angajarea gestionarilor.  +  Articolul 6Organele prevăzute la art. 5, care nu au şi atribuţii prevăzute prin lege de a stabili impozite şi taxe, sunt obligate sa sesizeze, în termen de 5 zile, organul fiscal competent pentru stabilirea sau majorarea impunerii, depunind în acest sens o copie a procesului-verbal de constatare a contravenţiei, rămas definitiv.  +  Articolul 7În cazul repetarii contravenţiilor de la art. 3 lit. a), b), d) şi h) se poate lua măsura suspendării activităţii pe o perioadă de până la 6 luni.  +  Articolul 8Dispoziţiile prezentei ordonanţe se intregesc cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25, 26 şi 27.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga orice alte dispoziţii contrare acesteia. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIU Contrasemnează:----------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu------------------