MEMORANDUM DE FINANŢARE*) din 29 decembrie 2000dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la participarea României în anul 2000 la programele comunitare: "Întreprinderi mici şi mijlocii", "Egalitatea sanselor între femei şi bărbaţi", "SAVE II", "Prevenirea SIDA şi a altor câteva boli contagioase" - RO0009, semnat la Bucureşti la 29 decembrie 2000
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 1 septembrie 2001    ────────── Notă *) Traducere.Comisia Europeană, denumita în continuare Comisia, actionand pentru şi în numele Comunităţii Europene, denumita în continuare Comunitatea, pe de o parte, şi Guvernul României, denumit în continuare Beneficiarul, pe de altă parte,au convenit următoarele:Măsura la care se face referire la art. 1 va fi executată şi finanţată din resursele bugetare ale Comunităţii, conform prevederilor cuprinse în prezentul memorandum. Cadrul tehnic, juridic şi administrativ în care va fi pusă în aplicare măsura la care se face referire la art. 1 este stabilit de Condiţiile generale anexate la Acordul-cadru încheiat [la 12 martie 1991] între Comisie şi Beneficiar şi completat cu prevederile prezentului memorandum şi cu Prevederile speciale anexate la acesta.  +  Articolul 1Natura şi obiectulÎn virtutea programului sau de asistenţă, Comunitatea va contribui, sub forma unei finanţări nerambursabile, la finanţarea următoarei măsuri:  Numărul programului: RO0009  Titlul: Participarea României în anul                              2000 la programele comunitare:                              "Întreprinderi mici şi mijlocii",                              "Egalitatea sanselor între femei şi                              bărbaţi", "SAVE II" şi "Prevenirea                              SIDA şi a altor câteva boli conta-                              gioase"  Durata: până la 30 iunie 2001  +  Articolul 2Angajamentul ComunităţiiContribuţia financiară din partea Comunităţii este fixată la nivelul maxim de 281.368 euro, denumita în continuare finanţare gratuita.  +  Articolul 3Durata şi data de expirarePentru prezenta măsura finanţarea gratuita este disponibilă pentru contractare până la 30 iunie 2001, făcând obiectul reglementărilor prezentului memorandum. Toate contractele trebuie semnate până la această dată. Fondurile rămase din finanţarea gratuita, care nu au fost contractate până la această dată, vor fi anulate. Termenul limita pentru efectuarea plăţilor din finanţarea gratuita este 31 decembrie 2001. Toate plăţile trebuie să fie efectuate până la expirarea termenului limita. Comisia poate totuşi, în împrejurări excepţionale, să fie de acord cu o prelungire corespunzătoare a perioadei de contractare sau de plati, dacă aceasta este cerută în timp util şi justificată în mod adecvat de către Beneficiar. Prezentul memorandum va expira la data la care expira perioada de efectuare a plăţilor din finanţarea gratuita. Toate fondurile care nu au fost utilizate vor fi restituite Comisiei.  +  Articolul 4AdreseCorespondenta legată de executarea măsurii, având menţionate numărul şi titlul măsurii, va fi adresată la:Pentru Comunitate:Domnul Fokion Fotiadisşeful Delegaţiei Comisiei Europene în RomâniaStr. Grigore Mora nr. 11, sectorul 171278 BucureştiRomâniaPentru Beneficiar:Doamna Hildegard Carola Puwakministrul integrării europene,coordonator naţional al asistenţeiMinisterul Integrării EuropeneBucureştiRomânia  +  Articolul 5Numărul de exemplare originalePrezentul memorandum este redactat în doua exemplare în limba engleza.  +  Articolul 6Intrarea în vigoarePrezentul memorandum va intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi. Orice cheltuiala care are loc înaintea acestei date nu este eligibilă pentru finanţarea gratuita.Anexele vor fi considerate parte integrantă a prezentului memorandum.Semnat la Bucureşti la 29 decembrie 2000.Pentru Beneficiar,Hildegard Carola Puwak,ministrul integrării europene,coordonator naţional al asistenţeiPentru Comunitate,Fokion Fotiadis,şeful Delegaţiei Comisiei Europene în RomâniaAnexa nr. 1: Acordul-cadru (anexele A şi B)Anexa nr. 2: Prevederi speciale (anexa C, cu anexele nr. I-VIII)Anexa nr. 3: Informare şi publicitate pentru programele PHARE, ISPA şi SAPARD ale Uniunii Europene (anexa D)  +  Anexa 1 (A şi B)ACORD 12/03/1991