LEGE nr. 1 din 30 iunie 1977privind impozitul pe fondul total de retribuire al unităţilor de stat
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 60 din 8 iulie 1977  În temeiul articolului 57 din Constituţia Republicii Socialiste România semnam şi dispunem să fie publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România Legea nr. 1 din 30 iunie 1977 privind impozitul pe fondul total de retribuire al unităţilor socialiste de stat.NICOLAE CEAUŞESCUPREŞEDINTELEREPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIAÎnfăptuirea sarcinilor stabilite de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Roman privind perfecţionarea continua a organizării şi conducerii planificate a economiei naţionale impune luarea unor noi măsuri pentru îmbunătăţirea sistemului de impozitare a retributiei, care să conducă şi la eliminarea formelor şi metodelor complicate de calcul al veniturilor oamenilor muncii.În acest scop urmează ca impozitul pe retribuţiile individuale să fie desfiinţat, iar retribuţiile tarifare de încadrare să fie stabilite, fără impozit, egale încasate. În acelaşi timp, adaosurile la retributie provenite din depăşirea normelor de muncă, premiile, precum şi orice alte drepturi prevăzute de lege, se vor calcula, de asemenea, fără impozit. În felul acesta oamenii muncii vor avea posibilitatea sa cunoască nemijlocit drepturile băneşti pe care trebuie să le primească pentru munca prestanta şi sa exercite un control direct asupra modului de determinare a veniturilor ce li se cuvin.Ca urmare, în locul impozitului pe retributie care, în prezent, se calculează şi retine pentru fiecare persoana pe baza unor cote progresive, urmează a se introduce impozitul pe fondul total de retribuire plătit de unităţile socialiste.Pentru asigurarea cadrului juridic necesar instituirii sistemului de impozitare pe fondul total de retribuire,Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1În Republica Socialistă România oamenii muncii au dreptul la o retributie stabilită potrivit principiului socialist al retribuirii după cantitatea, calitatea muncii şi importanţa socială a muncii prestate.În spiritul normelor eticii şi echităţii socialiste nimănui nu îi este ingaduit să obţină venituri fără munca sau sa realizeze venituri prin însuşirea muncii altora.  +  Articolul 2Prin sistemul de retribuirte şi impozitare statul asigura, cu prioritate, creşterea continua a ponderii veniturilor directe în veniturile totale ale oamenilor muncii.  +  Articolul 3Retributia tarifara, precum şi orice alte venituri care se cuvin, potrivit legii, persoanelor care muncesc în unităţile socialiste de stat sînt efective şi nu sînt supuse impozitării.În locul impozitului pe retributie plătit de fiecare persoana se introduce impozitul pe fondul total de retribuire plătit de unităţile socialiste.  +  Articolul 4Oamenii muncii încasează direct veniturile efective ce li se cuvin pentru munca prestată din retributia tarifara şi din orice alte drepturi de retributie prevăzute de lege. Prin desfiinţarea impozitului pe retributia tarifara individuală, reducerile, scutirile şi majorările de impozit nu se mai aplica.Din veniturile efective nu pot fi efectuate reţineri sau contribuţii în afară celor prevăzute de lege. Oamenii muncii sînt singurii în drept să-şi gospodareasca, după cum cred de cuviinţă, veniturile obţinute din munca prestată, pentru satisfacerea nevoilor lor materiale şi spirituale.  +  Articolul 5Retributia tarifara de încadrare neta se stabileşte prin scăderea din retributia tarifara de încadrare bruta existenta la data prezentei legi a impozitului aferent acesteia.  +  Articolul 6Adaosul de retributie pentru depăşirea normelor de muncă se va plati, în continuare, potrivit reglementărilor în vigoare, calculul acestuia facindu-se pe baza retributiei tarifare de încadrare fără impozit.De asemenea, cotele existente pentru sporurile de vechime neîntreruptă în aceiaşi unitate rămîn nemodificate, urmînd ca ele să fie calculate corespunzător noii retribuţii tarifare de încadrare fără impozit.  +  Articolul 7Gratificatiile, premiile pentru realizari deosebite, precum şi orice alte drepturi de retribuire prevăzute de lege pentru munca prestată se stabilesc fără impozit.  +  Articolul 8Plafoanele de venituri în vigoare la data prezentei legi în raport de care se determina drepturi şi obligaţii ale persoanelor care muncesc în unităţile socialiste de stat rămîn nemodificate şi în condiţiile stabilirii retributiilor tarifare fără impozit, nemajorate, atît timp cît nu se schimba condiţiile pe baza cărora au fost stabilite, astfel încît să se menţină drepturile şi obligaţiile în vigoare la data prezentei legi.Plafonul de 1.500 lei venit mediu lunar pe fiecare membru de familie, în raport de care persoanele care muncesc în unităţile socialiste de stat au dreptul, potrivit legii, la locuinta cu chirie din fondul locativ de stat, rămîne nemodificat.  +  Articolul 9Concomitent cu măsurile economice şi sociale luate de stat pentru crearea condiţiilor corespunzătoare formării şi pregătirii tinerei generaţii, cetăţenii fără copii au datoria de a contribui la constituirea fondurilor necesare realizării acestei acţiuni.În acest scop persoanele care muncesc în unităţile socialiste de stat, în vîrsta de peste 25 de ani, care nu au copii, vor plati o contribuţie fixa lunară, în funcţie de retributia tarifara de încadrare, stabilită potrivit prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 10Oamenii muncii exercita, potrivit legii, controlul nemijlocit asupra modului în care unităţile socialiste determina drepturile ce li se cuvin pentru munca prestată.  +  Capitolul 2 Calcularea şi vărsarea impozitului pe fondul total de retribuire  +  Articolul 11Unităţile economice de stat şi instituţiile de stat sînt obligate sa plătească un impozit asupra fondului total de retribuire.  +  Articolul 12Fondul total de retribuire asupra căruia se calculează impozitul prevăzut la art. 11 cuprinde retribuţiile tarifare, indemnizaţiile, premiile, precum şi orice alte drepturi prevăzute de lege pentru munca prestată.În cazul în care, potrivit legii, o parte din retributie se acordă în natura, contravaloarea produselor, calculată la preţurile cu amănuntul sau, în lipsa acestora, la preţurile de contractare sau de achiziţie, se include în fondul total de retribuire.  +  Articolul 13Impozitul se calculează prin aplicarea asupra fondului total de retribuire a unor cote de impozit diferenţiate pe ramuri, subramuri şi activităţi economico-sociale, după cum urmează:
           
      Ramura sau subramuraCota de impozit %
    A.Industrie  
    1.Industria energiei electrice şi termice17,00
    2.Industria cărbunelui17,50
    3.Industria cocsochimică17,50
    4.Industria petrolului16,50
    5.Industria extractivă a gazului metan16,50
    6.Extracţia şi prepararea minereurilor feroase17,50
    7.Industria metalurgiei feroase17,50
    8.Extracţia şi prepararea minereurilor neferoase şi rare17,50
    9.Industria metalurgiei neferoase17,00
    10.Construcţii de maşini16,50
    11.Industria electrotehnică şi electronică16,00
    12.Industria construcţiilor metalice şi a produselor metalice16,50
    13.Reparaţii de maşini şi utilaje16,50
    14.Industria chimică16,00
    15.Extracţia minereurilor nemetalifere16,50
    16.Industria produselor din substanţe abrazive, din cărbune şi grafit17,00
    17.Industria materialelor de construcţii16,00
    18.Exploatări forestiere17,00
    19.Industria de prelucrare a lemnului15,50
    20.Industria celulozei şi hîrtiei16,00
    21.Industria sticlei, porţelanului şi faianţei16,00
    22.Industria textilă15,50
    23.Industria confecţiilor14,50
    24.Industria pielăriei, blănăriei şi încălţămintei15,50
    25.Industria alimentară15,50
    26.Industria săpunurilor şi cosmeticelor15,50
    27.Industria poligrafică16,00
    28.Alte ramuri ale industriei15,50
      B.Construcţii17,00
      C.Agricultură16,00
      D.Silvicultură15,50
      E.Transporturi16,50
      F.Telecomunicaţii15,50
      G.Circulaţia mărfurilor15,50
      H.Gospodăria comunală, de locuinţe, alte prestări de servicii neproductive, inclusiv prestările de servicii efectuate de industria locală, cooperaţia meşteşugărească şi de consum15,50
      I.Învăţămînt, cultură şi artă15,00
      J.Ştiinţă şi deservire ştiinţifică16,00
      K.Ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială şi cultură fizică15,00
      L.Instituţii financiare şi de asigurări16,00
      M.Administraţie16,00
      N.Alte ramuri şi sectoare de activitate17,00
   +  Articolul 14Încadrarea unităţilor economice de stat şi a instituţiilor de stat în ramurile, subramurile şi activităţile prevăzute la art. 13 se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 15Impozitul pe fondul total de retribuire efectiv datorat de unităţile economice de stat şi instituţiile de stat se determina prin aplicarea asupra fondului total de retribuire realizat lunar a cotelor de impozit prevăzute la art. 13.  +  Articolul 16Impozitul pe fondul total de retribuire se suporta de unităţile economice de stat, după caz, din costurile de producţie sau din cheltuielile de circulaţie, iar de instituţiile de stat, din fondurile prevăzute în planurile de venituri şi cheltuieli.Impozitul pe fondul total de retribuire aferent indemnizaţiilor de asigurări sociale se suporta din fondul asigurărilor sociale.  +  Articolul 17Impozitul pe fondul total de retribuire se vărsa lunar la bugetul de stat, odată cu plata drepturilor de retribuire cuvenite pentru chenzina a doua a fiecărei luni.În situaţia în care plata drepturilor de retribuire se face la alte perioade decît chenzinal, impozitul pe fondul total de retribuire se vărsa la bugetul de stat odată cu ultima plata a drepturilor de retribuire cuvenite pentru luna respectiva.  +  Articolul 18Impozitul pe fondul de retribuire neplătit la termen ori în cuantumul legal se poate stabili pe un an în urma de la data constatării. Diferenţele de plată se vărsa la bugetul de stat în termen de cinci zile de la stabilirea acestora.Impozitul plătit în plus se compensează ori se restituie, din oficiu sau la cerere, pe un an în urma de la data constatării.  +  Articolul 19Nevărsarea la termen a impozitului pe fondul total de retribuire atrage o majorare de unu la suta pentru fiecare luna sau fracţiune de luna de întîrziere.  +  Articolul 20Fracţiunile de impozit sau de majorări de întîrziere de pînă la 0,50 lei inclusiv se neglijează, iar cele de peste 0,50 lei se rotunjesc la un leu.  +  Articolul 21Organele financiare din unităţile economice de stat şi instituţiile de stat au obligaţia sa controleze corect determinarea impozitului pe fondul total de retribuire, precum şi respectarea termenului de vărsare a acestuia la bugetul de stat.Unităţile bancare vor elibera sumele pentru ultima plata a drepturilor de retributie cuvenite pentru luna respectiva numai după primirea documentelor pentru virarea impozitului şi verificarea calculului acestuia.În cazul neachitarii la termen a impozitului, organele bancare au dreptul de a dispune virarea acestuia la bugetul de stat din conturile unităţilor respective.
   +  Capitolul 3 Contribuţia persoanelor fără copii care muncesc în unităţile socialiste de stat  +  Articolul 22Persoanele fără copii, căsătorite sau necasatorite, în vîrsta de peste 25 de ani, care muncesc în unităţile economice de stat şi instituţiile de stat, vor plati o contribuţie fixa, lunară, diferenţiată în funcţie de retributia tarifara de încadrare, după cum urmează:
       
    Retribuţia tarifară lunară de încadrare leiContribuţia fixă lunară lei
    Pînă la 144020
    1441 - 150025
    1501 - 160030
    1601 - 175040
    1751 - 185060
    1851 - 200080
    2001 - 215090
    2151 - 2350100
    2351 - 2550110
    3551 - 2750120
    2751 - 3000135
    3001 - 3350150
    3351 - 3750190
    3751 - 4150220
    4151 - 4550250
    4551 - 5000280
    5001 - 5500320
    5501 - 6500380
    6501 - 8000450
    peste 8000550
   +  Articolul 23Contribuţia persoanelor fără copii se datorează începînd cu luna în care persoanele în cauza împlinesc vîrsta de 25 de ani şi începînd cu luna următoare aceleia în care acestea au devenit părinţi sau îndeplinesc una din condiţiile de exceptare de la plata, pe bază de cerere şi acte doveditoare.  +  Articolul 24Se excepta de la obligaţia de plată a contribuţiei prevăzute la art. 22 persoanele care au avut unul sau mai mulţi copii născuţi vii, decedati ulterior, precum şi persoanele care au invaliditate de gradul I sau II şi sotii acestora, pe timpul cît durează invaliditatea. De asemenea, sînt exceptate de la plata contribuţiei persoanele fără copii, care sînt căsătorite cu persoane care au copii, pe timpul cît durează căsătoria, dacă la data acesteia copii erau în întreţinerea efectivă a unuia dintre soţi sau unul dintre aceştia platea pensie de întreţinere.În sensul prezentei legi, se considera persoane cu copii şi persoanele cu copii înfiaţi sau încredinţaţi spre creştere şi educare.În situaţia în care au intervenit modificări de natura sa conducă la încetarea exceptarii de la plata contribuţiei prevăzute la art. 22, persoanele în cauza sînt obligate sa anunţe în scris, în termen de cinci zile de la data producerii acestora, unitatea la care sînt încadrate în munca.  +  Articolul 25Contribuţia persoanelor fără copii, încadrate cu program de muncă redus, se determina proporţional cu timpul lucrat prin raportarea la contribuţia corespunzătoare retributiei tarifare de încadrare aferentă programului integral de muncă.  +  Articolul 26Dispoziţiile cuprinse la art. 17-21 privitoare la calcularea şi vărsarea impozitului pe fondul total de retribuire se aplică în mod corespunzător şi în cazul contribuţiei persoanelor fără copii.
   +  Capitolul 4 Dispoziţii comune şi finale  +  Articolul 27În fondul total de retribuire asupra căruia se calculează impozitul nu se includ: diurnele de deplasare, detaşare şi indemnizaţiile de transferare sau instalare; drepturile de autor sau colaborator extern; retribuţiile pentru prestarea de servicii pe bază de contracte civile ori pentru alte categorii de lucrări care nu au la baza contracte de muncă reglementate, ca atare, prin legislaţia muncii; retribuţiile şi alte drepturi plătite nevazatorilor invalizi de gradele I sau II.  +  Articolul 28Fondul de retribuire asupra căruia se aplică cotele de asigurări sociale de stat se determina pe baza fondului total de retribuire stabilit potrivit prevederilor art. 12, din care se scad sumele reprezentind drepturile prevăzute la art. 2 din Decretul nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurările sociale de stat, la suma astfel obţinută se adauga impozitul pe fondul total de retribuire aferent calculat cu cotele prevăzute în prezenta lege.  +  Articolul 29Prevederile prezentei legi se aplică şi organizaţiilor cooperaţiei mestesugaresi şi de consum, celorlalte organizaţii obşteşti, precum şi asociaţiilor economice intercooperatiste agricole de producţie, pentru fondul de retribuire aferent persoanelor încadrate cu contract de muncă.  +  Articolul 30Veniturile obţinute din munca, altele decît cele asupra cărora se calculează impozitul pe fondul total de retribuire, se impun, în continuare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data prezentei legi.  +  Articolul 31Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, după caz, precum şi materială sau civilă.  +  Articolul 32Prevederile prezentei legi se aplică începînd cu plăţile pentru retribuţiile aferente lunii iulie 1977.  +  Articolul 33Odată cu aplicarea prevederilor prezentei legi se abroga orice alte dispoziţii care nu sînt în concordanta cu prevederile acesteia.Această lege a fost adoptată de Marea Adunare Naţionala în şedinţa din 30 iunie 1977.PreşedinteleMarii Adunări Naţionale,NICOLAE GIOSAN-------