ORDONANTA nr. 87 din 30 august 2001privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 1 septembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă are ca obiect stabilirea cadrului pentru organizarea, gestionarea, reglementarea şi monitorizarea serviciului public de salubrizare în localităţi, ţinându-se seama de strategia naţionala cu privire la deşeurile solide şi de prevederile directivelor Uniunii Europene.  +  Articolul 2Salubrizarea localităţilor este un serviciu public local de gospodărie comunală, organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat şi controlat de autorităţile administraţiei publice locale.  +  Articolul 3Serviciul public de salubrizare, parte componenta a serviciilor publice de gospodărie comunală, este organizat şi funcţionează pe baza următoarelor principii: a) protecţia sănătăţii publice; b) autonomia locală şi descentralizarea; c) responsabilitatea faţă de cetăţeni; d) conservarea şi protecţia mediului înconjurător; e) calitatea şi continuitatea serviciului; f) tarife echitabile şi accesibile tuturor consumatorilor; g) nediscriminarea şi egalitatea tuturor consumatorilor; h) transparenta, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor; i) administrarea corecta şi eficienta a bunurilor din proprietatea publică şi a banilor publici; j) securitatea serviciului; k) dezvoltarea durabila.  +  Articolul 4Serviciul public de salubrizare cuprinde următoarele activităţi: a) precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea reziduurilor solide, cu excepţia deşeurilor toxice, periculoase şi a celor cu regim special; b) înfiinţarea şi administrarea depozitelor ecologice de reziduuri şi producerea de compost; c) incinerarea şi producerea de energie termica; d) maturatul, spalatul căilor publice, întreţinerea spaţiilorverzi şi a parcurilor; e) curatarea şi transportul zapezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de inghet; f) preselectarea şi organizarea reciclarii deşeurilor; g) dezinsectia, dezinfectia şi deratizarea.  +  Articolul 5Pentru asigurarea dezvoltării durabile în domeniul salubritatii consiliile locale stabilesc strategia de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciilor de salubrizare, ţinându-se seama de planurile de urbanism şi de programele de dezvoltare economico-socială a unităţii administrativ-teritoriale.  +  Articolul 6 (1) Serviciile publice de salubrizare se organizează pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale agenţilor economici. (2) Nu fac obiectul prezentei ordonanţe serviciile de colectare, transport şi neutralizare a deşeurilor toxice şi/sau periculoase.  +  Articolul 7 (1) Statul sprijină prin măsuri legislative şi economice dezvoltarea cantitativă şi calitativă a serviciilor publice de salubrizare, precum şi a infrastructurii specifice acestora. (2) Prin modul de organizare şi desfăşurare a activităţii serviciilor publice de salubrizare autorităţile publice locale sunt obligate să asigure realizarea următoarelor obiective: a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţa ale cetăţenilor prin promovarea calităţii şi eficientei acestor servicii; b) creşterea calităţii vieţii cetăţenilor prin susţinerea dezvoltării economice a localităţilor, în principal prin stimularea mecanismelor economiei de piaţa şi prin realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca baza a dezvoltării economice şi în scopul atragerii investiţiilor profitabile pentru comunitatile locale; c) dezvoltarea durabila a serviciilor; d) protecţia mediului înconjurător.  +  Capitolul 2 Organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de salubrizare  +  Secţiunea 1 Gestiunea serviciilor publice de salubrizare  +  Articolul 8 (1) Relaţiile dintre prestatorii de servicii de salubrizare şi utilizatori se desfăşoară pe baze contractuale. (2) Între autorităţile administraţiei publice locale şi prestatorii de servicii de salubrizare se pot încheia contracte de delegare de gestiune.  +  Articolul 9 (1) Gestiunea serviciilor publice de salubrizare se realizează în următoarele modalităţi: a) gestiune directa; b) gestiune indirecta sau gestiune delegată. (2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor publice de salubrizare se face prin hotărâre a consiliilor locale sau judeţene, după caz.  +  Articolul 10 (1) În cadrul gestiunii directe autorităţile administraţiei publice locale îşi asuma nemijlocit toate sarcinile şi responsabilităţile privind organizarea, conducerea, administrarea şi gestionarea serviciilor publice de salubrizare. (2) Gestiunea directa se realizează prin compartimente ale consiliului local, organizate ca servicii publice şi autorizate conform legii. (3) Desfăşurarea activităţilor specifice serviciilor publice de salubrizare, organizate şi exploatate în sistemul gestiunii directe, se face pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare aprobat de către consiliul local.  +  Articolul 11 (1) În cazul gestiunii delegate autorităţile administraţiei publice locale pot apela, pentru realizarea serviciilor de salubrizare, la unul sau mai mulţi operatori de servicii publice, cărora le încredinţează, în baza unui contract de delegare a gestiunii sau de concesiune, gestiunea propriu-zisa a serviciilor de salubrizare, precum şi administrarea şi exploatarea sistemelor publice necesare în vederea realizării acestora. (2) Delegarea gestiunii sau concesiunea se face în condiţiile respectării contractului-cadru de delegare sau de concesiune şi a regulamentului-cadru de delegare sau de concesiune a serviciilor publice locale. Contractul-cadru şi regulamentul-cadru de delegare sau concesiune a serviciilor publice locale se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 12 (1) În procesul delegării, în conformitate cu competentele şi atribuţiile ce le revin potrivit legii, autorităţile administraţiei publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a serviciilor de salubrizare, precum şi dreptul de a urmări, controla şi supraveghea: a) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatorii furnizori/prestatori de servicii publice; b) calitatea serviciilor furnizate/prestate; c) parametrii serviciilor furnizate/prestate; d) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbana încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii sau de concesiune; e) modul de formare şi de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice. (2) Aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciului public de salubrizare, a regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia, a criteriilor şi procedurilor de exercitare a controlului, precum şi a actelor de autoritate stabilite de lege intră în competenţa exclusiva a consiliului local sau judeţean, după caz. (3) Consiliile locale sau judeţene pot delega integral sau parţial numai activităţile de operare, gestionare şi administrare a serviciilor publice de salubrizare, pregătirea şi realizarea investiţiilor aferente acestora, precum şi colectarea sumelor datorate de utilizatori.  +  Articolul 13 (1) Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente serviciilor publice de salubrizare se fac cu respectarea legislaţiei în vigoare privind iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice, în temeiul principiilor prevăzute la art. 8 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, precum şi al principiilor autonomiei financiare a prestatorilor, al suportabilitatii utilizatorilor şi al recuperării integrale prin tarif a costurilor de exploatare, reabilitare şi dezvoltare. (2) Pentru finanţarea investiţiilor necesare în vederea dezvoltării şi modernizării infrastructurii serviciilor de salubrizare autorităţile administraţiei publice locale pot apela la credite interne şi/sau externe sau se pot adresa unor investitori privati cărora le pot concesiona serviciul respectiv pe o perioadă limitată, în funcţie de specificul activităţii, astfel: a) pentru o perioadă de 5 ani - activităţile de amenajare, întreţinere şi curatare a spaţiilor verzi, precum şi dezinsectia, dezinfectia şi deratizarea în localităţi; b) pentru o perioadă de 8 ani - activităţile de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor menajere, precum şi curăţenia şi stropitul căilor publice rutiere, deszapezirea şi întreţinerea acestora pe timp de iarna în condiţii de inghet sau de polei; c) pentru o perioadă de 20 de ani - activităţile de incinerare a deşeurilor şi de producere a energiei termice prin acest procedeu, precum şi înfiinţarea şi administrarea depozitelor ecologice, inclusiv selectarea şi reciclarea deşeurilor; (3) Mijloacele materiale pe care investitorul privat le realizează din fonduri proprii rămân în proprietatea acestuia pe toată perioada derulării contractului de concesiune, precum şi după expirarea acestuia, dacă nu s-a stabilit altfel.  +  Secţiunea a 2-a Operatorii de servicii publice de salubrizare  +  Articolul 14 (1) Pot fi operatori de servicii publice de salubrizare societăţile comerciale autorizate sa furnizeze/presteze servicii publice în condiţiile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale, cu respectarea prevederilor Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001 şi ale prezentei ordonanţe. (2) Operatorii de servicii publice de salubrizare beneficiază, în temeiul prezentei ordonanţe, de acelaşi regim juridic, indiferent de forma de organizare sau de proprietate. (3) Operatorii de servicii publice de salubrizare vor fi atestaţi de către o comisie organizată în cadrul Ministerului Administraţiei Publice. Componenta comisiei de atestare, regulamentul de funcţionare, precum şi criteriile pentru eliberarea licenţei de operare vor fi stabilite prin ordin al ministrului administraţiei publice. (4) Se exceptează de la prevederile alin. (3) operatorii de servicii publice care au obţinut pe bază de licitaţie publică contracte de delegare sau de concesiune, încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe. Exceptarea operează până la expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul respectiv. (5) Delegarea gestiunii şi concesionarea serviciilor publice de salubrizare către operatorii atestaţi se fac prin licitaţie publică, în conformitate cu prevederile regulamentului de delegare a serviciilor publice locale.  +  Articolul 15 (1) Operatorii de servicii publice de salubrizare pot fi privatizati în condiţiile legii. (2) Hotărârea de privatizare aparţine consiliului local sau judeţean sub a cărui autoritate îşi desfăşoară activitatea operatorul de servicii publice de salubrizare. (3) Privatizarea, respectiv vânzarea bunurilor din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale, în parte sau în totalitate, se poate face numai prin procedura de licitaţie publică, concomitent cu delegarea serviciului public de salubrizare sau cu concesiunea acestuia.  +  Articolul 16 (1) Societăţile comerciale de gospodărie comunală înfiinţate de consiliile locale sau judeţene potrivit legii pot fi de interes local sau judeţean, în funcţie de limitele teritoriale în care îşi desfăşoară activitatea. (2) Societăţile comerciale de gospodărie comunală înfiinţate de consiliile locale îşi pot desfăşura activitatea şi în alte localităţi, pe baze contractuale. (3) Operatorul care prestează mai multe tipuri de servicii va tine evidente distincte pe fiecare activitate, având contabilitate separată pentru fiecare tip de serviciu şi localitate de operare. (4) Consiliile locale se pot asocia în vederea organizării unor servicii publice de salubrizare sau a realizării unor obiective specifice comune.  +  Capitolul 3 Drepturi şi obligaţii ale utilizatorilor şi operatorilor  +  Articolul 17 (1) Garantarea dreptului de a beneficia de serviciul public de salubrizare pentru toţi utilizatorii, persoane fizice şi juridice, se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare, care va fi elaborat prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz, cu respectarea regulamentului-cadru aprobat de Guvern. (2) Utilizatorii vor avea dreptul de acces fără discriminare la informaţiile publice cu privire la serviciile publice de salubrizare, atât prestatorul cat şi autoritatea locală având obligaţia de a comunică informaţii cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifara şi la clauzele contractuale. (3) Hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la serviciul public de salubrizare vor fi aduse la cunoştinţa publică şi orice utilizator din aria de prestare a serviciului public de salubrizare are dreptul sa conteste prevederile acestora, în condiţiile legii. (4) Utilizatorii au obligaţia să respecte clauzele contractului de salubrizare şi să îşi achite obligaţiile de plată în conformitate cu prevederile acestuia.  +  Articolul 18Drepturile prestatorilor de servicii publice de salubrizare se înscriu în contractele de delegare sau în regulamentele de funcţionare, pentru serviciile aflate în administrare directa, sau în contractele de concesiune, pentru serviciile cedate spre administrare agenţilor economici, urmărindu-se asigurarea echilibrului contractual pe baza următoarelor principii: a) încasarea tarifului aferent serviciului public prestat şi actualizarea periodică a acestuia în raport cu indicele de inflaţie; b) modificarea tarifului în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual.  +  Articolul 19 (1) Agenţii economici care operează în domeniul serviciilor publice de salubrizare urbana trebuie să facă dovada competentei tehnice şi să aibă o dotare tehnico-materială care să corespundă tipurilor de servicii pe care urmează să le presteze. (2) Agenţii economici trebuie să facă dovada bonitaţii lor materiale, iar persoanele fizice care au calitatea de administrator al agenţilor economici nu trebuie să aibă cazier judiciar. (3) Prestatorii de servicii publice de salubrizare vor fi atestaţi în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe. (4) Vor fi supuse atestării atât compartimentele consiliului local, organizate ca servicii publice, cat şi operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de salubrizare existenţi, precum şi compartimentele consiliului local şi operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de salubrizare care se vor înfiinţa după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe. (5) Pot participa la licitaţii pentru obţinerea contractelor de delegare a serviciului public de salubrizare numai agenţii economici atestaţi. (6) Atestatul este valabil 5 ani, indiferent de specificul activităţii pentru care s-a făcut atestarea.  +  Articolul 20Prestatorii de servicii publice de salubrizare au faţă de utilizatori următoarele obligaţii: a) să respecte regulile asumate prin contractul de delegare; b) sa presteze serviciul la utilizatorii cu care a încheiat contract de accesare şi utilizare a serviciului; c) sa servească toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care a fost autorizat/atestat, în condiţiile prevederilor regulamentului local de utilizare a serviciilor publice de salubrizare; d) să respecte angajamentele luate prin contractele de delegare cu privire la nivelurile de servicii (parametrii de performanţă) stabilite de autorităţile administraţiei publice locale; e) sa furnizeze autorităţii administraţiei publice locale informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare în vederea verificării şi evaluării funcţionarii şi dezvoltării serviciilor publice de salubrizare, în conformitate cu clauzele contractului de delegare şi/sau de concesiune şi cu prevederile legale în vigoare; f) sa pună în aplicare metode performanţe de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achiziţiile de lucrări, bunuri şi servicii.  +  Capitolul 4 Drepturi şi obligaţii ale autorităţii administraţiei publice locale  +  Articolul 21În exercitarea atribuţiilor ce le revin în domeniul administrării şi conducerii serviciilor publice de salubrizare autorităţile administraţiei publice locale pot adopta hotărâri sau pot emite dispoziţii privitoare la: a) stabilirea programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a dotărilor existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme publice de salubrizare, în condiţiile legii; b) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor de investiţii în scopul realizării acestora într-o conceptie unitară, corelata cu programele de dezvoltare economicosociala a localităţilor, de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu; c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor publice de salubrizare; d) asocierea intercomunala în vederea realizării unor investiţii de interes comun din infrastructura tehnico-edilitara aferentă serviciilor publice de salubrizare; e) delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare, precum şi încredinţarea spre administrare a bunurilor aparţinând patrimoniului public din infrastructura aferentă; operaţiunile de delegare şi încredinţare se pot realiza numai prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii. f) participarea cu capital sau cu bunuri la societăţi comerciale pentru realizarea de lucrări şi servicii publice de salubrizare; g) contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanţarea programelor de investiţii din infrastructura aferentă serviciilor publice de salubrizare, extinderi, dezvoltări de capacităţi, reabilitări şi modernizări; h) elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a regulamentelor de serviciu pe baza normelor-cadru elaborate de Ministerul Administraţiei Publice; i) stabilirea taxelor şi aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare;  +  Articolul 22Contractul de delegare a serviciului public de salubrizare va cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la cantitatea şi calitatea serviciului prestat şi la indicatorii de performanţă: ritmicitatea serviciului, tarifele practicate şi modul de încasare a facturilor, redevenţe, răspunderea contractuală, forta majoră, durata contractului, clauze speciale privind rezilierea contractului etc.  +  Articolul 23 (1) Autorităţile administraţiei publice locale au faţă de operatorii de servicii publice de salubrizare următoarele drepturi: a) sa aprobe ajustarile de preţ propuse de operator; b) sa sanctioneze operatorul de servicii publice de salubrizare în cazul în care acesta nu operează la parametrii de eficienta la care s-a obligat. (2) În cazuri deosebite autorităţile administraţiei publice locale pot solicita comisiei de atestare retragerea licenţei operatorului cu care au încheiat contract de concesiune a serviciului de salubrizare.  +  Articolul 24În exercitarea competentelor şi a responsabilităţilor ce le revin autorităţile administraţiei publice vor urmări cu prioritate: a) gestionarea serviciilor publice de salubrizare pe criterii de competitivitate şi de eficienta managerială; b) promovarea reabilitării infrastructurii aferente serviciilor publice de salubrizare; c) monitorizarea obiectivă şi controlul periodic al activităţilor de prestare a serviciilor publice de salubrizare şi luarea de măsuri în cazul în care operatorul nu asigura performanta pentru care s-a obligat; d) elaborarea nivelurilor de servicii publice de salubrizare şi aprobarea acestora numai după ce au fost supuse dezbaterii publice; e) consultarea cu utilizatorii de servicii publice de salubrizare în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale, adoptarea normelor locale şi negocierea contractelor de delegare a gestiunii; f) informarea periodică a utilizatorilor de servicii publice de salubrizare asupra politicilor de dezvoltare din acest domeniu, precum şi asupra necesităţii de instituire a unor taxe; g) medierea conflictelor dintre utilizatorul şi operatorul de servicii publice de salubrizare, la cererea uneia dintre părţi.  +  Articolul 25Autorităţile administraţiei publice locale au faţă de operatorii de servicii publice de salubrizare următoarele obligaţii: a) să asigure tratament egal pentru toţi operatorii de servicii publice de salubrizare din cadrul comunităţii respective şi să asigure prin normele locale adoptate în exercitarea prerogativelor stabilite prin prezenta lege un mediu de afaceri transparent; b) să asigure publicitatea şi accesul liber la informaţiile publice, cu precădere la acele informaţii care asigura pregătirea ofertelor şi participarea la licitaţii; c) sa aducă la cunoştinţa publică, în condiţiile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, hotărârile şi dispoziţiile având ca obiect serviciul public de salubrizare; d) sa stabilească partenerii privati pentru proiectele de asociere sau de formare de societăţi mixte, numai pe bază de licitaţie organizată în conformitate cu prevederile legale; e) sa achite operatorilor de servicii publice de salubrizare sumele convenite prin contract pentru prestaţiile pe care aceştia le efectuează; f) sa păstreze confidenţialitatea informaţiilor, altele decât cele publice, cu privire la activitatea operatorilor de servicii publice de salubrizare; g) sa achite contravaloarea prestaţiilor pe care le-au efectuat pe bază de contract.  +  Articolul 26Patrimoniul public şi patrimoniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, utilizate pentru prestarea serviciilor publice de salubrizare, vor fi încredinţate spre administrare, pe perioada contractului de concesiune sau de delegare de gestiune, prestatorului de servicii publice de salubrizare cu care s-a încheiat contractul, iar acesta va plati proprietarului o redeventa.  +  Articolul 27Împotriva hotărârilor consiliilor locale sau judeţene, adoptate în aplicarea prezentei ordonanţe, persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.  +  Capitolul 5 Sancţiuni  +  Articolul 28Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz.  +  Articolul 29 (1) Sunt considerate contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât sa constituie infracţiune potrivit Codului penal, şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte: a) prestarea uneia dintre activităţile reglementate de prezenta ordonanţă fără existenta atestării legale sau fără contract de concesiune, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei; b) încredinţarea unui contract de delegare de gestiune sau de concesiune pentru una dintre activităţile de salubrizare fără licitaţie publică sau unui operator neatestat, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei. (2) Consiliile locale şi consiliile judeţene vor stabili faptele care constituie contravenţii în domeniul serviciilor publice de salubrizare, altele decât cele prevăzute la alin. (1), potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.  +  Articolul 30Contravenţiilor prevăzute la art. 29 li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.  +  Articolul 31Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite de Ministerul Administraţiei Publice, Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, de primari sau de împuterniciţii acestora.CAP.6Dispoziţii finale  +  Articolul 32Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 33La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga orice dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaP. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de stat----------------