ORDONANTA nr. 80 din 30 august 2001privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 1 septembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.11 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Prin prezenta ordonanţă se stabilesc normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora. (2) Normativele de cheltuieli privesc: aparatul propriu al consiliilor locale şi judeţene; acţiunile de protocol; dotarea cu autoturisme şi consumul de carburanţi, precum şi costurile pentru telefoane. (3) Cheltuielile de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanţe, cuprinse în bugetele Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului şi Secretariatului General al Guvernului, se stabilesc prin normative proprii.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei ordonanţe autorităţile şi instituţiile publice sunt cele definite de Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice şi de Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale.  +  Articolul 3 (1) Consiliile locale şi judeţene îşi vor stabili anual organigrama şi numărul de posturi pentru aparatul propriu, în limita numărului maxim prevăzut în anexa nr. 1. (2) Numărul maxim de posturi poate fi actualizat prin legile pentru aprobarea şi rectificarea bugetelor anuale, în funcţie de complexitatea sarcinilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale.  +  Articolul 4 (1) Normativele de cheltuieli stabilite ca limite maxime, în cadrul cărora se pot aproba şi efectua cheltuieli pentru acţiuni de protocol de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de către instituţiile publice din subordinea acestora, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) În cadrul limitelor maxime prevăzute în anexa nr. 2 conducătorii instituţiilor menţionate la alin. (1) pot aproba niveluri inferioare de cheltuieli, în funcţie de condiţiile specifice şi de modul de desfăşurare a acţiunii, precum şi în raport cu sursele de finanţare ce pot fi atrase, în condiţiile legii, la realizarea acestora. (3) Limitele maxime de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2 pot fi majorate cu până la 70%, în situaţii justificate, de către miniştri, prin ordin, numai în cazul acţiunilor organizate la nivelul acestora. (4) Periodic, în funcţie de evoluţia indicelui de inflaţie, a preţurilor şi a tarifelor, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei Publice vor actualiza limitele maxime de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2. (5) Prin hotărâre a Guvernului se pot aproba şi alte normative de cheltuieli pentru acţiuni de protocol cu caracter deosebit, precum şi alte măsuri necesare în vederea desfăşurării normale şi eficiente a acţiunilor de protocol în ţara şi în străinătate, pe bază de justificări fundamentate.  +  Articolul 5 (1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice din subordinea acestora, precum şi consiliile locale şi judeţene aplica normativele de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme şi pentru consumul de carburanţi prevăzute în anexa nr. 3, cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate. (2) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe numărul actual de autoturisme şi consumul lunar de carburanţi aprobate prin normativele existente pentru serviciile publice descentralizate şi instituţiile publice subordonate ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice - în parc comun sau pentru activităţi specifice - se reduc cu cel puţin 25%. Fac excepţie instituţiile publice care desfăşoară activităţi operative de inspecţie în domeniile vamal, garda financiară, construcţii, transporturi, protecţia mediului, apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala, precum şi serviciile de salvare şi situaţii de urgenta. În cazul în care în urma aplicării măsurii de reducere rezultă mai puţin de un autoturism, se va putea păstra în dotare un autoturism. (3) Numărul de autoturisme şi consumul de carburanţi pentru activităţile specifice desfăşurate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale se aproba prin hotărâre a Guvernului. (4) Nu se considera depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autoturisme aprobat fiecărei instituţii. (5) Prin hotărâre a Guvernului se pot aproba alte normative de dotare cu autoturisme şi consumuri lunare de carburanţi, pe bază de justificări fundamentate. (6) Instituţiile publice, cu excepţia Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului României şi a Ministerului Afacerilor Externe pentru activitatea din exterior, vor achizitiona autoturisme numai din producţia interna.  +  Articolul 6Celelalte normative de cheltuieli, stabilite în condiţiile reglementărilor legale în vigoare, se aplică în continuare şi se vor actualiza de Guvern, potrivit condiţiilor prevăzute prin dispoziţiile legale de aprobare a normativelor de cheltuieli respective.  +  Articolul 7Cheltuielile lunare pentru telefoane se reduc cu 30% pentru toate autorităţile şi instituţiile publice, comparativ cu media lunară a acestor cheltuieli efectiv realizate în perioada ianuarie-august 2001. Pentru anii următori cheltuielile privind telefoanele vor putea fi majorate în raport cu evoluţia indicelui de inflaţie şi a tarifelor pentru aceste servicii.  +  Articolul 8Bunurile din dotare dobândite din alocaţii bugetare, care nu mai pot fi utilizate după aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, se valorifica de autorităţile şi instituţiile publice în condiţiile dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 9Autorităţile publice centrale care au normative proprii de cheltuieli aprobate prin dispoziţii legale specifice vor supune spre aprobare, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, normative corelate cu dispoziţiile acesteia.  +  Articolul 10 (1) Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1), ale art. 5 alin. (1) şi (6), ale art. 7, 8 şi 9 constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în altfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune şi se sancţionează cu amendă de la 25.000.000 lei la 100.000.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Administraţiei Publice, împuternicit prin ordin al ministrului finanţelor publice, respectiv al ministrului administraţiei publice, precum şi de alte organe cu atribuţii de control. (3) Contravenţiilor prevăzute de prezentul articol le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.  +  Articolul 11Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 12La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 30 august 1994, aprobată cu modificări prin Legea nr. 13/1995, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 33/1997 privind competenţa stabilirii de către autorităţile administraţiei publice locale a normativelor proprii pentru dotarea cu autoturisme şi a consumului lunar de carburanţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 30 iunie 1997, aprobată prin Legea nr. 161/1997.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban Mihailescup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de stat  +  Anexa 1                    NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI      în limitele căruia consiliile locale şi consiliile judeţene    îşi pot aproba organigrama şi numărul de personal din aparatul propriu    I. Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor              şi sectoarelor municipiului Bucureşti
       
    Numărul de locuitoriNumărul maxim de posturi
    până la 1.50012
    între 1.501-3.00015
    între 3.001-5.00020
    între 5.001-10.00030
    între 10.001-20.00050
    între 20.001-50.00075
    între 50.001-100.000100
    între 100.001-150.000150
    între 150.001-200.000200
    între 200.001-250.000250
    între 250.001-300.000300
    peste 300.000450
    municipiul Bucureşti700
      II. Consiliile judeţene
       
    Numărul de locuitoriNumărul maxim de posturi
    până la 500.000100
    între 500.001-650.000125
    peste 650.000150
  NOTĂ:1. Consiliile locale şi consiliile judeţene vor aproba, potrivit legii, organigrama şi numărul de posturi din aparatul propriu, ţinând seama de: a) numărul de locuitori din comuna, oraşul, municipiul, sectorul şi judeţul respectiv, suprafaţa şi numărul de localităţi componente ale unităţilor administrativ-teritoriale; b) necesitatea cheltuirii eficiente a fondurilor publice şi încadrării cheltuielilor de personal în veniturile bugetelor locale.2. La stabilirea numărului de posturi se vor lua în calcul atât locuitorii cu domiciliul în unitatea administrativ-teritorială, cat şi cei cu viza de reşedinţa.
   +  Anexa 2                            LIMITELE MAXIME     în cadrul cărora se pot aproba şi efectua cheltuieli pentru acţiuni     de protocol de către ministere, celelalte organe de specialitate ale       administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de către             instituţiile publice din subordinea acestora
       
    Autorităţile publice şi persoanele care pot efectua cheltuieli şi acţiuni de protocolLimita maximă
    I. Organizarea de mese oficiale şi de cocteilurilei/persoană ────────────
    A. Limite valorice pentru mese oficiale oferite de:
    1. Miniştri, secretari de stat şi persoanele cu funcţii asimilate acestora, prefecţi, preşedinţii consiliilor judeţene, primarul general al municipiului Bucureşti, primarii municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti, conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale400.000
    2. Subsecretari de stat şi persoanele cu funcţii asimilate acestora, secretari generali, secretari generali adjuncţi, subprefecţi, vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene, secretari generali ai prefecturilor, secretari generali ai judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti300.000
    B. Limite valorice pentru cocteiluri care pot fi oferite de persoanele prevăzute la pct. 1 şi 2 de la lit. A85.000
    II. Invitarea în ţară a unor delegaţii pe cheltuiala părţii române  
    A. Cheltuieli zilnice de masă pentru:lei/persoană/zi ─────────────── 600.000
    1. Delegaţiile conduse de miniştri şi pentru invitaţii miniştrilor şi ai persoanelor cu funcţii asimilate acestora, ai prefecţilor, ai preşedinţilor consiliilor judeţene, ai primarului general al municipiului Bucureşti şi ai conducătorilor celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale
    2. Invitaţii secretarilor de stat, subsecretarilor de stat şi ai celor cu funcţii asimilate acestora, ai subprefecţilor, ai vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, ai primarilor municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti500.000
    3. Invitaţii secretarilor generali, secretarilor generali adjuncţi, secretarilor generali ai prefecturilor, ai judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti, directorilor generali şi ai directorilor din ministere şi din celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale400.000
    B. Alte cheltuieli:lei/persoană/zi ─────────────── 45.000
    1. Cafea, apă minerală, sucuri sau alte trataţii oferite în timpul tratativelor sau al şedinţelor, în limita sumei de:
      lei/delegaţie ───────────── 1.500.000
    2. Cadouri în limita sumei:
    III. Cheltuieli pentru însoţitori:lei/persoană/zi ───────────────
    Însoţitorii delegaţilor străini care se deplasează în altă localitate beneficiază de masă şi cazare în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului
    - Cheltuieli de masă pentru şoferi100.000
    IV. Alte prevederi:  
    1. Fondul la dispoziţia miniştrilor, al conducătorilor celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, a prefecţilor, a preşedinţilor consiliilor judeţene şi a primarului general al municipiului Bucureştilei/salariat din ──────────────── aparatul propriu ──────────────── 135.000
    Din acest fond se efectuează cheltuieli de reprezentare şi trataţii în limita sumei de:lei/invitat/zi ────────────── 17.000
    2. Fondul la dispoziţia rectoruluilei/salariat din ──────────────── aparatul propriu ──────────────── 85.000
    Din acest fond se efectuează cheltuieli de reprezentare şi trataţii în limita sumei de:lei/invitat/zi ────────────── 12.000
      ANEXA 3                      NORMATIVE DE CHELTUIELI      privind dotarea cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi
       
    I. Norme privind dotarea cu autoturisme:Limită maximă
    A. Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi serviciile publice descentralizate ale acestora:  
    1. Ministru şi funcţii asimilate acestuia1 autoturism
    2. Secretar de stat şi subsecretar de stat, precum şi persoanele cu funcţii asimilate acestora; conducătorii altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale1 autoturism
    3. Secretar general, secretar general adjunct şi persoanele cu funcţii asimilate acestora1 autoturism
    4. Autoturisme, în parc comun, la ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, în funcţie de numărul de personal, astfel:  
    - personal aparat propriu - până la 400 posturi2 autoturisme
    - personal aparat propriu - 401-700 posturi3 autoturisme
    - personal aparat propriu - peste 700 posturi4 autoturisme
    5. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti pot avea în dotare, în parc comun, un număr mediu, la nivel naţional, de 4 autoturisme. Repartizarea numărului de autoturisme pe fiecare casă de asigurări se aprobă prin ordin de către preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, respectiv de preşedinţii celorlalte case de asigurări de sănătateLimită maximă
     
    6. Pentru serviciile publice descentralizate şi instituţiile publice subordonate ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice, precum şi pentru celelalte instituţii publice se vor menţine în dotare autoturismele de serviciu în parc comun, dacă a fost aprobată de Guvern o asemenea dotare, inclusiv consumul de carburant aprobat, cu reducerea prevăzută la art. 5 alin. (2) din prezenta ordonanţă  
    7. Prefectura Municipiului Bucureşti6 autoturisme
    8. Prefecturile judeţene6 autoturisme
    B. Autorităţi ale administraţiei publice locale:  
    1. Consiliul General al Municipiului Bucureşti8 autoturisme
    2. Consiliile judeţene6 autoturisme
    3. Consiliile locale ale municipiilor reşedinţă de judeţ5 autoturisme
    4. Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti4 autoturisme
    5. Consiliile locale ale celorlalte municipii şi ale oraşelor3 autoturisme
    6. Consiliile locale ale comunelor1 autoturism
    II. Norme privind consumul lunar de carburanţi pentru autoturismele care deservesc:Limită maximă ───────────── - litri/lună/vehicul -
    - miniştrii şi asimilaţii acestora400
    - ministerele, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, Prefectura Municipiului Bucureşti şi Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti300
    - prefecturile judeţene, casele de asigurări de sănătate judeţene, Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti350
    - consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti300
    - consiliile locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi oraşelor250
    - consiliile locale ale comunelor; alte instituţii publice150
  -------