ORDONANTA nr. 76 din 30 august 2001pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 1 septembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.7 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 28 ianuarie 1994, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 25 iulie 1995, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul 1 al articolului 2 va avea următorul cuprins:"Pentru finalizarea blocurilor de locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie depozitul constituit în anul 1993 pe seama consiliilor judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti se va completa anual de la bugetul de stat, în limita prevederilor care se vor aproba cu aceasta destinaţie."2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Pentru realizarea locuinţelor proprietate personală se acordă, o singură dată, o subvenţie de la bugetul de stat de până la 30% din valoarea locuinţei la data finalizarii acesteia, în funcţie de venitul lunar mediu net pe membru de familie, următoarelor categorii: a) tinerilor căsătoriti care au fiecare vârsta de până la 35 de ani împliniţi până la finele anului calendaristic în care are loc contractarea, precontractarea sau repartiţia locuinţei; b) invalizilor de gradul I şi II; c) persoanelor cu handicap; d) răniţilor, familiilor şi părinţilor celor decedati, ca urmare a participării la victoria Revoluţiei din decembrie 1989; e) persoanelor şi familiilor care îşi schimba domiciliul din oraşe la sate şi lucrează în agricultura sau silvicultura; f) personalului calificat din învăţământ şi sănătate care are sau îşi schimba domiciliul la sate; g) persoanelor şi familiilor care îşi schimba domiciliul dintr-un sat în alt sat pentru a lucra pământul pe care l-au primit conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată.Persoanele fizice care, potrivit alin. 1, pot beneficia de subvenţii în sume fixe vor depune cereri pentru acordarea subvenţiilor respective la consiliile locale, care, după verificare, le vor înscrie în tabele nominale ce vor fi supuse spre aprobare comisiilor special constituite la nivelul consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti.Plafoanele de venit lunar mediu net pe membru de familie, pentru acordarea subvenţiilor prevăzute la alin. 1 sunt cele stabilite conform prevederilor alin. (2) al art. 8 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."3. Alineatul 2 al articolului 5 va avea următorul cuprins:"Dobânda la suma avansată din depozitul constituit se suporta astfel:1. 5% de către persoanele fizice care au achitat un avans de cel puţin 20% din valoarea locuinţei la data contractării acesteia, precum şi de către persoanele fizice prevăzute la art. 4, care au achitat un avans de minimum 10% din valoarea locuinţei la data contractării acesteia;2. 8% de către celelalte persoane fizice care nu se încadrează la pct. 1."4. Alineatele 3 şi 4 ale articolului 5 se abroga.5. După articolul 7 se introduce articolul 7^1 cu următorul cuprins:"Art. 7^1. - Beneficiarii de credite sunt scutiţi de plată impozitului pe clădiri timp de 10 ani de la data dobândirii acestora.În caz de înstrăinare prin acte între vii a locuinţelor, viitorii proprietari nu mai beneficiază de prevederile alineatului precedent."6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - După finalizarea blocurilor de locuinţe sursele de constituire a depozitului special prevăzut la art. 2 se preiau ca venituri la depozitul special constituit în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau se fac venituri la bugetul local pentru finanţarea locuinţelor sociale şi de necesitate."7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Locuintele realizate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, pentru care nu s-au emis repartiţii şi nu s-au încheiat precontracte sau contracte de vânzare-cumpărare până la finalizarea acestora, pot fi repartizate şi contractate în condiţiile prevăzute la art. 7 şi 10 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Autorităţile publice locale, în cadrul competentelor conferite de prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, pot aproba ca locuintele prevăzute la alin. 1 să se constituie ca fond de locuinţe sociale sau de necesitate, pentru rezolvarea unor probleme sociale deosebite."  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga alin. 2, 3 şi 4 ale art. 62 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se vor elabora Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, care se vor supune spre aprobare Guvernului.  +  Articolul 4Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1995, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege de către Parlament dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Ileana Tureanu,secretar de statMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmancap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de stat-------