ORDONANTA nr. 62 din 30 august 2001pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 31 august 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.6 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 30 decembrie 1991, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- La articolul 30, după alineatul 2 se introduc patru noi alineate, cu următorul cuprins:"Funcţionarea unităţilor de tăiere a animalelor, inclusiv a pasarilor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare şi valorificare a produselor de origine animala, unităţi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, este permisă numai dacă au asigurata asistenţa sanitară veterinara de stat, în condiţiile prezentei legi.Asistenţa tehnica şi controlul sanitar veterinar al animalelor, produselor de origine animala şi altor produse şi materii supuse controlului sanitar veterinar în unităţile prevăzute la alin. 3 se asigura de personalul sanitar veterinar angajat, în condiţiile legii, pe perioada determinata, de către direcţiile sanitare veterinare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.Stabilirea tarifelor se face conform prevederilor art. 33 alin. 4.Valoarea operaţiunilor care se realizează în exercitarea activităţii de inspecţie şi control sanitar veterinar se virează lunar de către unităţile prevăzute la alin. 3 în contul direcţiilor sanitare veterinare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, competente teritorial, şi constituie, pentru acestea, fonduri extrabugetare destinate în vederea finanţării cheltuielilor materiale şi de personal, care se înregistrează în contabilitate în mod distinct."  +  Articolul 2În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor vor fi aprobate instrucţiunile pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor efectuate de personalul sanitar veterinar în unităţile prevăzute la art. 30 alin. 3 din Legea nr. 60/1974, republicată, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul muncii şisolidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu---------------