ORDONANTA nr. 72 din 30 august 2001pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 1 septembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.2. din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 31 august 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"Ordonanţa privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv"2. În cuprinsul ordonanţei denumirea Ministerul Finanţelor se va înlocui cu denumirea Ministerul Finanţelor Publice, sintagma ministrul finanţelor cu sintagma ministrul finanţelor publice, iar expresia audit intern cu expresia audit public intern.3. Litera o) a articolului 2 va avea următorul cuprins:"o) inspecţie: verificare efectuată la faţa locului, în scopul constatării unor eventuale abateri de la legalitate şi al luării de măsuri pentru protejarea fondurilor publice şi a patrimoniului public şi pentru repararea prejudiciului produs, după caz;"4. Alineatul (3) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"(3) Compartimentul de audit public intern trebuie să exercite următoarele atribuţii: a) certificarea anuală a bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară; b) examinarea legalităţii, regularitatii şi conformitatii operaţiunilor, identificand erorile, risipa, gestiunea defectuoasă şi fraudele, şi, pe aceasta baza, propunerea de măsuri şi soluţii pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovaţi, după caz; c) examinarea sistemului contabil şi a fiabilitatii acestuia, ca principal instrument de cunoaştere, gestiune şi control patrimonial şi al rezultatelor obţinute; d) examinarea regularitatii sistemelor de fundamentare a deciziilor, de planificare, programare, organizare, coordonare, urmărire şi control al îndeplinirii deciziilor; e) evaluarea economicitatii, eficacitatii şi eficientei cu care sistemele de conducere şi execuţie din cadrul instituţiei publice şi la nivelul unui program/proiect utilizează resursele financiare, umane sau materiale pentru îndeplinirea obiectivelor şi obţinerea rezultatelor stabilite; f) identificarea slabiciunilor sistemelor de conducere şi de control, precum şi a riscurilor asociate unor astfel de sisteme, unor programe/proiecte sau unor operaţiuni şi propunerea de măsuri pentru corectarea acestora şi pentru diminuarea riscurilor, după caz."5. La articolul 7 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) Compartimentul de audit public intern este obligat sa auditeze, fără a se limita numai la acestea, următoarele activităţi şi operaţiuni: a) deschiderea şi repartizarea creditelor bugetare; b) angajamentele bugetare şi legale din care deriva direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare; c) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale; d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale; e) plăţile din fonduri publice, inclusiv din fonduri de la Comunitatea Europeană; f) constituirea veniturilor publice în legătură cu autorizarea şi stabilirea titlurilor de creanta, precum şi facilităţile acordate la încasarea titlurilor de creanta."6. După alineatul (6) al articolului 8 se introduce alineatul (6^1) cu următorul cuprins:"(6^1) În situaţiile în care s-a constatat săvârşirea unor fapte calificate de lege ca fiind contravenţii se va întocmi proces-verbal de constatare şi de sancţionare a contravenţiilor."7. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Instituţiile publice, prin conducătorii acestora, au obligaţia de a organiza controlul financiar preventiv propriu şi evidenta angajamentelor în cadrul compartimentului contabil."8. După alineatul (2) al articolului 26 se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:"(2^1) Ministerul Finanţelor Publice va declansa inspecţia în toate instituţiile publice atunci când este sesizat de şeful structurii de audit public intern al acestora în legătură cu efectuarea de operaţiuni nelegale care au viza de control financiar preventiv delegat, situaţie rezultată în urma efectuării unei misiuni de audit public intern."9. Alineatul (7) al articolului 26 va avea următorul cuprins:"(7) În cazul în care în urma inspecţiei efectuate se constata abateri de la legalitate, care au produs pagube pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, se va întocmi proces-verbal de inspecţie. Împotriva procesului-verbal de inspecţie se poate formula contestaţie în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării acestuia. Contestaţia se va depune la structura care a efectuat inspecţia. Constestatiile vor fi soluţionate prin decizie motivată, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării. Decizia este definitivă. Dacă prin soluţionare contestaţia a fost respinsă, procesul-verbal de inspecţie devine titlu executoriu şi va fi transmis spre executare organului fiscal în a cărui raza teritorială îşi are domiciliul contestatorul. Împotriva deciziei se poate formula acţiune în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicarea acesteia, conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare, la curtea de apel în a carei raza teritorială îşi are domiciliul reclamantul."10. Alineatul (8) al articolului 26 se abroga.11. După alineatul (8) al articolului 26 se introduce alineatul (9) cu următorul cuprins:"(9) De asemenea, în situaţiile în care s-a constatat săvârşirea unor fapte calificate de lege ca fiind contravenţii se va întocmi proces-verbal de contravenţie."12. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 32ContravenţiiConstituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni: a) încălcarea obligaţiei de a avea la nivelul instituţiei publice structuri organizatorice functionale de audit public intern, conform cerinţelor art. 6; b) neorganizarea structurii functionale de audit public intern, în termen de 90 de zile de la data infiintarii instituţiei publice, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1); c) aprobarea bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară fără certificare şi raport de certificare; d) neelaborarea planului de audit conform prevederilor art. 8 alin. (1), (2) şi (3); e) refuzul de a prezenta auditorilor şi persoanelor cu atribuţii de inspecţie documentele solicitate cu ocazia efectuării misiunilor de audit şi a inspecţiilor, conform prevederilor art. 8 alin. (5) şi ale art. 26 alin. (5); f) neîndeplinirea obligaţiei, de către conducătorul instituţiei, de a organiza controlul financiar preventiv propriu şi evidenta angajamentelor conform prevederilor art. 13 alin. (1); g) nerespectarea obligaţiei privind stabilirea proiectelor de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv, precum şi omisiunea de evidenţiere a angajamentelor conform art. 13 alin. (2) şi (3); h) prezentarea spre aprobare ordonatorului de credite a proiectelor de operaţiuni fără viza de control financiar preventiv; i) depăşirea termenului prevăzut la art. 18 alin. (2)-(4); j) nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (5); k) emiterea unui refuz de viza fără motivare conform art. 24 alin. (2); l) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (5); m) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (4); n) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (7)."13. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 33Contravenţiile prevăzute la art. 32 lit. a), b), c), e), f), g) şi k) se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. d), i), j), l), m) şi n), cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei".14. Titlul articolului 34 va avea următorul cuprins:"Constatarea contravenţiilor, stabilirea şi aplicarea amenzilor, cai de atac, actualizarea nivelului amenzilor."15. Alineatul (1) al articolului 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se vor face de către: a) auditorii din cadrul structurilor de audit public intern ale Ministerului Finanţelor Publice, pentru contravenţiile prevăzute la art. 32 lit. a), b), c), d), e), g), i), j), k), l) şi n); b) auditorii din cadrul structurilor de audit public intern ale fiecărei instituţii publice, pe criteriul de competenţa a acestora, pentru contravenţiile prevăzute la art. 32 lit. a), c), d), e), g), l), m) şi n); c) persoanele cu atribuţii de inspecţie din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, pentru contravenţiile prevăzute la art. 32 lit. e), l) şi m); d) controlorii financiari din cadrul Corpului Controlorilor Delegaţi, pentru contravenţiile prevăzute la art. 32 lit. f) şi m)."16. Alineatul (4) al articolului 34 va avea următorul cuprins:"(4) Împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor, întocmite conform competentelor stabilite potrivit alin. (1), se poate face plângere în termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicării acestuia. Plângerea însoţită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei se depune la organul din care face parte agentul constatator, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată judecătoriei în a carei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia."  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege de către Parlament, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu-------