ORDONANTA nr. 63 din 30 august 2001privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 1 septembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.7 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea Inspectoratului de stat în construcţii din structura Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. (2) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. este organismul tehnic specializat desemnat sa exercite, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi a regimului de autorizare a construcţiilor, precum şi la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii. (3) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. are în structura sa organizatorică inspectoratele teritoriale în construcţii, unităţi fără personalitate juridică.  +  Articolul 2Patrimoniul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. se constituie prin preluarea activului şi pasivului inspectoratelor în construcţii judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, şi ale Inspectoratului de stat în construcţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.  +  Articolul 3Sediul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. poate fi schimbat prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.  +  Articolul 4 (1) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. se finanţează integral din venituri extrabugetare. (2) Fondurile necesare Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru îndeplinirea atribuţiilor, inclusiv calculul şi virarea sumelor, se asigura potrivit prevederilor art. 40 alin. 1 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. Din cota de 0,70% Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. virează 30% Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei în contul deschis pentru elaborarea reglementărilor tehnice şi reglementărilor pentru urbanism. (3) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. este obligat sa participe la toate fazele determinante stabilite prin proiect şi acceptate de inspectoratele teritoriale în construcţii. (4) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. se finanţează şi din sumele obţinute din efectuarea de prestaţii şi servicii specifice, pe bază de tarife stabilite de consiliul de conducere şi aprobate de ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, precum şi din alte surse prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 5 (1) Conducerea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. revine unui consiliu de conducere compus din 5-7 persoane. (2) Conducerea executivă a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. este asigurata de inspectorul general de stat, care este şi preşedintele consiliului de conducere. (3) Preşedintele şi membrii consiliului de conducere se numesc şi se revoca prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei. (4) Salarizarea inspectorului general de stat şi indemnizaţiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.  +  Articolul 6 (1) Personalul salariat din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei care îşi desfăşoară activitatea în cadrul direcţiei generale Inspectoratul de stat în construcţii este considerat transferat în cadrul instituţiei publice nou-înfiinţate, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (2) Salarizarea personalului se face potrivit reglementărilor stabilite pentru instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare. (3) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă. (4) Personalul transferat beneficiază de salariile şi de drepturile avute anterior până la încheierea contractului colectiv de muncă al personalului de la Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., precum şi de alte drepturi prevăzute în legislaţia în vigoare. (5) Contractul colectiv de muncă va fi negociat conform legii şi va fi înregistrat la direcţia de muncă şi solidaritate socială în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 7Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., cuprinzând atribuţiile generale şi specifice ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. şi ale inspectoratelor teritoriale în construcţii, precum şi structura organizatorică a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., normarea parcului auto şi a consumului de carburanţi se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 8Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei se modifica în mod corespunzător.  +  Articolul 9 (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prin hotărâre a Guvernului se va actualiza valoarea patrimoniului Inspectoratului de stat în construcţii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, pe baza datelor din balantele contabile încheiate la 30 iunie 2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu-------