ORDONANTA nr. 86 din 30 august 2001privind serviciile de transport public local de călători
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 1 septembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă are ca obiect stabilirea cadrului de organizare, gestionare, reglementare şi de monitorizare a serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate, cu mijloace de transport în comun.  +  Articolul 2Serviciul de transport public local de persoane, denumit în continuare transport public local de călători, are la baza următoarele principii: a) respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale călătorilor; b) asigurarea deplasarii în condiţii de siguranţă şi de confort; c) protecţia mediului; d) tratament egal şi nediscriminatoriu pentru toţi utilizatorii; e) servicii de calitate în condiţiile unor tarife accesibile; f) administrarea eficienta a bunurilor şi a fondurilor băneşti; g) dezvoltarea durabila.  +  Articolul 3 (1) Face parte din categoria transportului public local de călători transportul de persoane care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii: a) este efectuat pe teritoriul unei localităţi urbane sau rurale, precum şi între localitatea respectiva şi localităţile limitrofe; b) se executa pe rute şi cu frecvente prestabilite, iar călătorii sunt imbarcati sau debarcati în puncte de oprire fixe; c) se percepe un tarif de transport, încasat de operatorul de transport. (2) Se considera transport public local de călători şi transportul special urban şi suburban de persoane, efectuat prin curse regulate, dacă întruneşte condiţiile prevăzute la alin. (1), prin care se asigura transportul unor grupuri de persoane sau de persoane determinate, cum ar fi elevii şi studenţii, la instituţiile de învăţământ şi retur, al personalului care face naveta, al militarilor şi al altor asemenea grupuri, separat sau împreună cu alte persoane, precum şi transportul care se desfăşoară pe anumite rute, cum ar fi transportul între platformele industriale şi localităţi.  +  Articolul 4Prin mijloacele de transport în comun se înţelege vehiculele destinate în mod special transportului public urban şi suburban de persoane. Acestea pot fi: a) autobuze urbane, autovehicule destinate şi echipate pentru transportul de persoane şi al bagajelor acestora; autobuzele din această categorie vor fi amenajate pentru transportul de pasageri, asezati pe scaune sau în picioare, având cel puţin 17 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, care asigura posibilitatea unui schimb rapid de pasageri în staţii; b) tramvaie; c) troleibuze; d) minibuze sau microbuze, autovehicule destinate prin construcţie transportului a 10 - 17 persoane pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, dar nu mai mult de 22 de persoane pe scaune şi în picioare.  +  Articolul 5Pentru asigurarea dezvoltării durabile în domeniul serviciului de transport public local de călători consiliile locale stabilesc strategia de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a acestor servicii, ţinând seama de planurile de urbanism şi de programele de dezvoltare economico-socială a localităţii.  +  Articolul 6 (1) Serviciile de transport public local de călători se organizează pentru a satisface cu prioritate nevoile populaţiei, precum şi ale instituţiilor publice şi ale agenţilor economici. (2) Nu fac obiectul prezentei ordonanţe serviciile de transport cu taximetre sau serviciile de transport mărfuri.  +  Articolul 7 (1) Sunt abilitate sa organizeze, sa reglementeze, sa conducă, să monitorizeze şi sa controleze servicii de transport public local de călători consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, precum şi consiliile judeţene. (2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a întreprinde măsurile necesare pentru extinderea, dezvoltarea şi modernizarea transportului public urban şi suburban de persoane. (3) Autorităţile administraţiei publice locale, prin serviciile de specialitate, vor gestiona şi vor controla activitatea operatorilor de transport public local de călători.  +  Articolul 8 (1) Statul sprijină, prin măsuri legislative şi economice, dezvoltarea cantitativă şi calitativă a serviciilor de transport public local de călători, precum şi a infrastructurii aferente acestora. (2) Principalele obiective urmărite de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în domeniul serviciilor de transport public local de călători sunt: a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţa ale cetăţenilor prin promovarea calităţii şi eficientei serviciului de transport public local de călători; b) creşterea calităţii vieţii cetăţenilor prin susţinerea dezvoltării economice a localităţilor şi prin realizarea unei infrastructuri edilitare moderne; c) acordarea de facilităţi unor categorii de persoane; d) asigurarea capacităţii suficiente de transport pe rute aglomerate.  +  Articolul 9 (1) Acoperirea financiară a costului călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază, potrivit legii, de gratuitate se asigura din bugetele locale sau din bugetele altor instituţii stabilite de lege. (2) Acoperirea influentelor financiare rezultate din reduceri de tarif la abonamentele pentru transportul public local de călători, aprobate de consiliile judeţene sau locale pentru anumite categorii de persoane, se asigura din bugetele consiliilor judeţene sau locale, după caz. (3) Condiţiile concrete în care va fi suportat costul călătoriilor, potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), se vor stabili prin contractul de concesiune a serviciului de transport public local de călători.  +  Capitolul 2 Organizarea şi funcţionarea serviciilor de transport public local de călători  +  Secţiunea 1 Gestiunea serviciilor de transport public local de călători  +  Articolul 10Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi prestatorii de servicii de transport public local de călători se bazează pe relaţii contractuale stabilite în conformitate cu contractul de concesiune a serviciului respectiv.  +  Articolul 11 (1) Pentru organizarea, conducerea şi administrarea serviciilor de transport public local de călători consiliile locale pot utiliza unul sau mai mulţi operatori de transport specializaţi, cărora le încredinţează prin licitaţie contractul de delegare de gestiune sau de concesiune a serviciului respectiv. (2) Concesiunea sau delegarea serviciului de transport public local de călători se face în condiţiile stabilite prin contractul-cadru de concesiune şi prin regulamentul-cadru de delegare sau de concesiune a serviciilor publice locale de transport local de călători. Contractul-cadrul şi regulamentul-cadru de delegare sau de concesiune a serviciilor publice de transport local de călători, precum şi normele specifice pentru administrarea serviciilor de transport public local de călători vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe. (3) în procesul concesionarii, în conformitate cu competentele şi cu atribuţiile ce le revin potrivit legii, autorităţile administraţiei publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor, inclusiv a programelor de dezvoltare a serviciului de transport public local de călători, precum şi dreptul de a urmări, a controla şi a supraveghea îndeplinirea obligaţiei efectuării serviciului public de transport local de călători privind: a) respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de operatorii de transport public local de călători; b) derularea ritmica a serviciilor prestate, respectarea traseelor stabilite şi a orarelor zilnice şi saptamanale; c) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a mijloacelor din infrastructura edilitar-urbana încredinţată prin contractul de concesiune; d) modul de formare şi de stabilire a tarifelor pentru serviciile de transport public de călători.  +  Articolul 12 (1) Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente serviciilor de transport public local de călători se fac cu respectarea legislaţiei în vigoare privind iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice şi a principiilor autonomiei financiare a prestatorilor de servicii de transport public local de călători privind suportarea de către utilizatori şi recuperarea integrală, prin tarif, a costurilor de exploatare, reabilitare şi dezvoltare. Se va ţine seama de interesul general, de tarifele practicate şi de condiţiile de transport oferite beneficiarilor. (2) Pentru finanţarea investiţiilor necesare în vederea dezvoltării şi modernizării infrastructurii serviciilor de transport public local de călători, consiliile locale pot contracta credite interne şi/sau externe ori pot concesiona serviciul respectiv, în condiţiile legii, pe o perioadă limitată, în funcţie de specificul activităţii. (3) Lucrările pe care investitorii le realizează din fonduri proprii rămân în proprietatea acestora pe toată durata contractului de concesiune, precum şi după expirarea acestuia, dacă nu s-a convenit altfel.  +  Secţiunea a 2-a Operatorii de servicii de transport public local de călători  +  Articolul 13 (1) Operatorii de transport public local de călători sunt societăţile comerciale, regiile autonome şi serviciile de interes local autorizate, care prestează servicii publice în condiţiile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale, în temeiul legii şi al prevederilor prezentei ordonanţe. (2) Operatorii de transport public local de călători beneficiază de acelaşi regim juridic, indiferent de forma de organizare sau de proprietate. (3) Operatorii de transport public local de călători vor fi atestaţi de către comisia mixtă prevăzută de prezenta ordonanţă.  +  Articolul 14 (1) Operatorii de transport public local de călători pot fi privatizati în condiţiile legii numai pe baza hotărârii consiliului local sau judeţean sub a cărui autoritate îşi desfăşoară activitatea. (2) Privatizarea, respectiv vânzarea bunurilor din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale, se poate face numai în cadrul procedurii de delegare sau de concesionare a serviciilor de transport public local de călători, prin licitaţie publică.  +  Articolul 15 (1) Societăţile comerciale de transport public local de călători înfiinţate de consiliile locale sau judeţene, potrivit legii, pot fi de interes local, respectiv judeţean, în funcţie de limitele teritoriale în care acţionează. (2) Societăţile comerciale de transport public local de călători înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale îşi pot desfăşura activitatea şi în cadrul altor localităţi, participând astfel la dezvoltarea pieţei libere a operatorilor de transport public local de călători. (3) în cazul prestării mai multor tipuri de servicii operatorul de servicii de transport public local de călători va tine o evidenta separată a activităţilor desfăşurate, cu contabilitate distinctă pentru fiecare tip de serviciu şi localitate de operare, după caz, astfel încât activităţile sale din diferite sectoare să fie uşor de evaluat, monitorizat şi controlat.  +  Articolul 16Operatorii de servicii de transport public local de călători îşi exercită obligaţiile potrivit termenelor şi condiţiilor prevăzute în contractul de concesiune a serviciului de transport public local de călători şi în acord cu normele specifice transportului public, elaborate de instituţiile abilitate în acest scop.  +  Articolul 17 (1) în cazul în care autoritatea administraţiei publice locale a desemnat doi sau mai mulţi operatori de transport, se va încheia câte un contract cu fiecare dintre aceştia, pentru trasee diferite sau pentru acelaşi traseu. (2) în situaţia prevăzută la alin. (1), în contractele de concesiune a serviciului de transport public local de călători se vor stabili clauze privitoare la valabilitatea legitimatiilor de călătorie emise de fiecare dintre operatorii de servicii de transport public local, pe toate mijloacele de transport în comun. (3) în astfel de cazuri, între primarul localităţii sau preşedintele consiliului judeţean şi operatorii de servicii de transport public local se va încheia un contract de distribuţie a încasărilor provenite din vânzarea legitimatiilor de călătorie, în care se va stabili modul concret în care se vor calcula veniturile cuvenite fiecărui operator de transport.  +  Capitolul 3 Drepturi şi obligaţii  +  Secţiunea 1 Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor şi operatorilor de transport public local de călători  +  Articolul 18 (1) Garantarea dreptului de a beneficia de serviciul de transport public local de călători pentru toţi utilizatorii, persoane fizice, va fi prevăzută în regulamentul serviciului, care va fi aprobat de consiliul local sau judeţean, după caz. (2) Utilizatorii au dreptul de acces la informaţiile publice cu privire la serviciile de transport public local de călători, atât operatorul de transport, cat şi autorităţile administraţiei publice locale având obligaţia de a comunică informaţii cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifara şi la clauzele contractuale. (3) Hotărârile consiliilor locale cu privire la serviciul de transport public local de călători vor fi aduse la cunoştinţa publică. Utilizatorii persoane fizice au dreptul sa conteste hotărârile în condiţiile legii, în vederea prevenirii sau repararii unui prejudiciu direct ori indirect, determinat de acestea. (4) Utilizatorii au obligaţia sa achite costul călătoriilor pe care le efectuează, conform tarifelor anunţate.  +  Articolul 19Drepturile operatorilor de transport public local de călători sunt prevăzute în contractele de delegare şi în regulamentele de funcţionare, pentru serviciile aflate în administrare directa, sau în contractele de concesiune, pentru serviciile cesionate spre administrare altor agenţi economici, urmărindu-se asigurarea echilibrului contractual prin aplicarea următoarelor principii: a) încasarea tarifelor aferente serviciilor de transport public local de călători prestate şi actualizarea acestora cu indicele preţurilor de consum; b) modificarea tarifului în situaţiile de modificare semnificativă a echilibrului contractual; c) întreruperea furnizarii serviciilor de transport public local de călători în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către autoritatea administraţiei publice locale, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 20 (1) Operatorii de transport public local de călători au faţă de utilizatori următoarele obligaţii: a) să respecte regulile asumate prin contractul de delegare sau de concesiune; b) sa servească toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost atestaţi în condiţiile prevederilor regulamentului local al serviciului de transport public local de călători; c) să respecte angajamentele luate prin contractele de concesiune cu privire la indicatorii de performanţă stabiliţi de consiliile locale; d) sa furnizeze autorităţii administraţiei publice locale informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare în vederea verificării şi evaluării funcţionarii şi dezvoltării serviciilor de transport public local de călători, în conformitate cu clauzele contractului de delegare sau de concesiune şi cu prevederile legale în vigoare; e) sa pună în aplicare metode performanţe de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale oferite de normele legale în vigoare pentru achiziţiile de lucrări, bunuri şi servicii. (2) Operatorii de transport public local de călători răspund de îndeplinirea cu buna-credinţa a obligaţiilor prevăzute la alin. (1). în cazul neîndeplinirii obligaţiilor pot fi sancţionaţi contraventional sau poate fi reziliat, în condiţiile legii, contractul de delegare sau de concesiune.  +  Secţiunea a 2-a Atestarea operatorilor de transport public local de călători  +  Articolul 21 (1) Operatorii de transport care operează în domeniul serviciilor de transport public local de călători trebuie să facă dovada competentei profesionale şi să aibă o dotare tehnico-materială care să corespundă tipurilor de servicii pe care urmează să le presteze. (2) Agenţii economici prevăzuţi la alin. (1) trebuie să facă dovada bonitaţii lor materiale. (3) Operatorii de transport public local de călători, existenţi la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, vor fi atestaţi în termen de un an. (4) Sunt supuse atestării atât compartimentele de specialitate ale consiliilor locale, cat şi operatorii furnizori/prestatori de servicii de transport public local de călători. (5) Atestarea operatorilor de transport care intenţionează sa devină operatori de servicii de transport public local de călători va fi o condiţie obligatorie de participare la licitaţiile pentru obţinerea contractelor de concesiune. (6) Atestarea este valabilă maximum 5 ani, indiferent de specificul serviciului pentru care s-a făcut atestarea. La expirarea termenului de 5 ani operatorul va fi supus unei noi atestări.  +  Articolul 22 (1) Atestarea se face de o comisie de atestare formată din reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei Publice, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi ai Ministerului de Interne. (2) Componenta nominală a comisiei de atestare, regulamentul de funcţionare, precum şi criteriile pentru eliberarea licenţei de operare vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului administraţiei publice, al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi al ministrului de interne, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Secţiunea a 3-a Drepturile şi obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale  +  Articolul 23 (1) Autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene au competenţa exclusiva cu privire la înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionarii serviciilor de transport public local de călători. (2) Consiliile locale şi judeţene pot adopta hotărâri cu privire la: a) stabilirea programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a dotărilor existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme de transport public local de călători, în condiţiile legii; b) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor de investiţii în scopul realizării acestora într-o conceptie unitară, corelata cu programele de dezvoltare economicosociala a localităţilor şi de amenajare a teritoriului; c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor de transport public local de călători; d) asocierea intercomunala în vederea realizării unor investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de transport public local de călători; e) delegarea gestiunii serviciilor de transport public local de călători, precum şi încredinţarea spre administrare a bunurilor aparţinând patrimoniului public din infrastructura aferentă; f) finanţarea sau închirierea de bunuri societăţilor comerciale pentru realizarea de lucrări şi servicii de transport public local de călători; g) contractarea sau garantarea, în condiţiile legii, a împrumuturilor pentru finanţarea programelor de investiţii din infrastructura aferentă serviciilor de transport public local de călători. Contractarea de lucrări noi, extinderi, dezvoltări de capacităţi, reabilitări şi modernizări se face prin licitaţie publică, organizată potrivit legii; h) elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a regulamentelor de funcţionare a prestatorilor de servicii care desfăşoară activităţi de transport public local de călători pe baza normelor-cadru aprobate de Ministerul Administraţiei Publice; i) stabilirea şi aprobarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de călători, cu respectarea reglementărilor în vigoare; j) stabilirea subventiei care se plăteşte de la bugetul local pentru acoperirea diferenţei dintre costurile înregistrate de operatorul de transport pentru efectuarea serviciului de transport public local de călători şi sumele efectiv încasate ca urmare a vânzării biletelor şi a abonamentelor.  +  Articolul 24 (1) Contractele de delegare de gestiune sau de concesiune a serviciilor de transport public local de călători vor cuprinde clauze privitoare la: a) cantitatea şi calitatea serviciului prestat şi la indicatorii de performanţă; b) trasee; c) orarul de funcţionare, pe zile şi ore, şi ritmicitatea serviciului; d) tarifele practicate şi modul de încasare a subventiei; e) modul de indexare a tarifelor; f) răspunderea contractuală; g) politica de menţinere şi recalificare a forţei de muncă, precum şi protecţia acesteia pe durata valabilităţii contractului respectiv; h) forta majoră; i) durata contractului; j) rezilierea contractului. (2) Durata contractului de concesiune a serviciilor de transport public local de călători se stabileşte în funcţie de mijloacele de transport utilizate, astfel: a) pentru transportul cu minibuze şi microbuze: 8 ani; b) pentru transport cu autobuze urbane sau interurbane: 10 ani; c) pentru transport cu troleibuze şi tramvaie: 20 de ani.  +  Articolul 25 (1) Autorităţile administraţiei publice locale au faţă de operatorii de transport public local de călători următoarele drepturi: a) sa invite pentru audieri operatorul de transport public local de călători, în vederea semnalarii unor deficiente apărute în executarea contractului; b) sa aprobe ajustarile de preţ propuse de către operatorul de transport public local de călători; c) sa sanctioneze operatorul de transport public local de călători în cazul în care acesta nu operează la parametrii de eficienta la care s-a obligat. (2) în cazuri deosebite autorităţile administraţiei publice locale pot solicita comisiei de atestare retragerea licenţei operatorului cu care au contract de concesiune a serviciului de transport public local de călători.  +  Articolul 26În exercitarea competentelor şi a responsabilităţilor ce le revin autorităţile administraţiei publice locale vor urmări: a) gestionarea serviciilor de transport public local de călători pe criterii de competitivitate şi eficienta managerială; b) promovarea reabilitării infrastructurii aferente serviciilor de transport public local de călători; c) monitorizarea şi controlul periodic al activităţilor de prestare a serviciilor de transport public local de călători şi luarea de măsuri în cazul în care operatorul de transport nu asigura performanta pentru care s-a obligat; d) elaborarea indicatorilor de performanţă şi supunerea acestora spre aprobare consiliilor locale după ce au fost supuşi în prealabil dezbaterii publice; e) consultarea cu utilizatorii de servicii publice de transport local de călători pentru stabilirea politicilor şi strategiilor locale în domeniu; f) adoptarea normelor locale şi negocierea contractelor de delegare a gestiunii sau de concesiune; g) informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare din domeniul serviciilor de transport public local de călători.  +  Articolul 27Autorităţile administraţiei publice locale au faţă de operatorii de transport public local de călători următoarele obligaţii: a) asigurarea unui tratament egal pentru toţi operatorii de transport public local de călători din cadrul comunităţii respective şi a unui mediu de afaceri transparent prin normele locale adoptate în exercitarea prerogativelor stabilite de prezenta ordonanţă; b) păstrarea confidenţialităţii informaţiilor, altele decât cele publice, cu privire la activitatea operatorilor de transport public local de călători; c) achitarea subvenţiilor convenite prin contract.  +  Articolul 28Bunurile mobile şi imobile care formează patrimoniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi care sunt utilizate pentru serviciul de transport public local de călători vor fi încredinţate spre administrare, pe perioada concesionarii serviciului de transport public local de călători, operatorului cu care s-a încheiat contractul, urmând ca acesta sa achite o redeventa care va fi stabilită la acordarea concesiunii.  +  Capitolul 4 Sancţiuni  +  Articolul 29Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz.  +  Articolul 30 (1) Constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât sa constituie infracţiune potrivit Codului penal, şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte: a) prestarea uneia dintre activităţile reglementate de prezenta ordonanţă fără existenta atestării legale sau fără contract de concesiune, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei; b) încredinţarea unui contract de delegare de gestiune sau de concesiune pentru una dintre activităţile de transport public local de călători, fără licitaţie publică ori unui operator de transport neatestat, cu amendă de la 60.000.000 lei la 120.000.000 lei. (2) Consiliile locale şi judeţene vor stabili printr-o hotărâre adoptată în condiţiile legii faptele care constituie contravenţii în domeniul serviciilor publice de transport public local de călători, altele decât cele prevăzute la alin. (1), potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.  +  Capitolul 5 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 31 (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe autorităţile administraţiei publice locale din localităţile în care se impune funcţionarea unui serviciu de transport public local de călători, precum şi cele din localităţile în care acesta funcţionează în conformitate cu reglementările anterioare vor iniţia procedurile de desemnare a operatorilor de transport sau, acolo unde exista un contract încheiat în urma unei licitaţii, se va proceda la atestarea operatorului în condiţiile legii. (2) În vederea încheierii contractelor de concesiune consiliile locale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a elabora şi de a comunică operatorilor de transport existenţi, care efectuează transportul public local de călători, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, caietele de sarcini întocmite conform modelului elaborat de Ministerul Administraţiei Publice. (3) În termen de 90 de zile de la comunicarea caietelor de sarcini operatorii de transport se pot prezenta la licitaţie în conformitate cu regulamentul de licitaţie şi cu caietele de sarcini. (4) În cazul reorganizării operatorilor de transport care au contracte de gestiune delegată sau de concesiune, consiliile locale pot cere renegocierea contractelor sau pot organiza o licitaţie în scopul desemnării unui nou operator de transport public local de călători.  +  Articolul 32 (1) În cazul extinderii transportului public local de călători pe noi trasee după încheierea contractului de concesiune, noile trasee vor fi atribuite operatorului de transport existent, beneficiind de dreptul de preemţiune, cu acceptul acestuia, prin act adiţional la contractul de transport existent. (2) Dacă operatorul de transport existent refuza din orice motive sa preia noile trasee, autoritatea administraţiei publice locale va proceda la desemnarea unui alt operator de transport pentru aceste trasee, pe bază de licitaţie publică.  +  Articolul 33Contractele de concesiune a serviciilor de transport public local de călători încheiate între operatorii de transport şi autorităţile administraţiei publice locale îşi produc efectele până la momentul încheierii noilor contracte de concesiune a serviciilor de transport public local de călători, în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe.  +  Articolul 34Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 35La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga orice dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:--------------- Ministrul administraţiei publice,Octav Cozmancap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de stat--------------