ORDONANTA nr. 84 din 30 august 2001privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 1 septembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.4 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare, se organizează la nivelul consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi la nivelul consiliilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti. (2) Serviciile publice comunitare asigura întocmirea, păstrarea, evidenta şi eliberarea, în sistem de ghiseu unic, a actelor de stare civilă, cărţilor de identitate, cărţilor de alegator, listelor electorale permanente, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor, precum şi eliberarea paşapoartelor simple.  +  Articolul 2Coordonarea şi controlul metodologic al serviciilor publice comunitare se asigura în mod unitar de Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor, denumit în continuare Inspectorat.  +  Articolul 3Serviciile publice comunitare şi Inspectoratul cooperează cu instituţiile abilitate din domeniul ordinii publice, siguranţei şi apărării naţionale, conform legii.  +  Capitolul 2 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor  +  Articolul 4 (1) Se înfiinţează, în subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, servicii publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare locale, prin reorganizarea compartimentelor de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor locale şi a formatiunilor locale de evidenta a populaţiei din structura Ministerului de Interne. (2) Servicii publice comunitare locale se înfiinţează şi în sectoarele municipiului Bucureşti prin reorganizarea compartimentelor de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi a activităţii de evidenta a populaţiei din structura Serviciului de evidenta informatizata a persoanei al municipiului Bucureşti din structura Ministerului de Interne.  +  Articolul 5Serviciile publice comunitare locale au următoarele atribuţii principale: a) eliberează, în sistem de ghiseu unic, certificatele de stare civilă, cărţile de identitate, cărţile de alegator, pasapoartele simple, permisele de conducere şi certificatele de înmatriculare a autovehiculelor; b) înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii; c) întocmesc şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii; d) întocmesc, completează, rectifica, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, precum şi orice menţiuni făcute pe actele de stare civilă şi pe actele de identitate, în condiţiile legii; e) constituie, actualizează şi administrează Registrul local de evidenta a persoanei, care conţine datele de identificare şi de adresa ale cetăţenilor având domiciliul în raza de competenţa teritorială a serviciului public comunitar local respectiv; f) furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresa ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni; g) întocmesc listele electorale permanente; h) constata contravenţiile şi aplica sancţiuni, în condiţiile legii; i) primesc cererile şi documentele necesare în vederea eliberării paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi le înaintează, după caz, serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenta paşapoartelor, respectiv serviciilor abilitate cu evidenta şi producerea permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare; j) primesc pasapoartele simple, permisele de conducere şi certificatele de înmatriculare a autovehiculelor, întocmite de serviciile publice comunitare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pe care le eliberează solicitanţilor; k) ţin registrele de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate.  +  Articolul 6 (1) Se înfiinţează, în subordinea consiliilor judeţene, servicii publice comunitare judeţene de evidenta a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare judeţene, prin reorganizarea serviciilor de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor judeţene, precum şi a birourilor de evidenta a populaţiei şi regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare din cadrul serviciilor judeţene de evidenta informatizata a persoanei din structura Ministerului de Interne. (2) Se înfiinţează, în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor al municipiului Bucureşti prin reorganizarea serviciului de stare civilă din aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a sectoarelor de evidenta a populaţiei şi regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare a autovehiculelor din cadrul Serviciului de evidenta informatizata a persoanei al municipiului Bucureşti din structura Ministerului de Interne. (3) Serviciile publice comunitare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, funcţionează ca instituţii publice de interes judeţean, respectiv municipal, cu personalitate juridică.  +  Articolul 7Serviciile publice comunitare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, îndeplinesc următoarele atribuţii principale: a) constituie, actualizează şi valorifica Registrul judeţean de evidenta a persoanei şi Registrul judeţean de evidenta a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor; b) coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale; c) controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă şi a listelor electorale permanente de alegator; d) asigura producerea şi emiterea certificatelor de stare civilă, a cărţilor de identitate, a permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor, precum şi a cărţilor de alegator; e) monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoana; f) gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii; g) ţin evidenta şi păstrează registrele de stare civilă, exemplarul 2, şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite.  +  Articolul 8Organizarea şi funcţionarea ghiseului unic se realizează în mod unitar, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului administraţiei publice.  +  Articolul 9 (1) Personalul formatiunilor locale de evidenta a populaţiei, respectiv al formatiunilor de evidenta a populaţiei din cadrul Serviciului de evidenta informatizata a persoanei al municipiului Bucureşti din structura Ministerului de Interne, care se preia de serviciile publice comunitare locale, judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, se considera transferat în interesul serviciului. (2) Salarizarea personalului din serviciile publice comunitare, locale, judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, se stabileşte potrivit reglementărilor legale în vigoare. (3) Structura organizatorică, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare locale, judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv a consiliilor judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu avizul Inspectoratului. (4) Activitatea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor este coordonata de secretarul general al judeţului şi al municipiului Bucureşti, respectiv de secretarul municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, oraşului şi comunei.  +  Articolul 10Pentru aplicarea unitară a prevederilor legale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale Guvernul va aproba metodologia privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale.  +  Capitolul 3 Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor  +  Articolul 11 (1) Se organizează Inspectoratul, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administraţiei Publice, prin reorganizarea Direcţiei generale de evidenta informatizata a persoanei - Direcţia de evidenta a populaţiei şi a Serviciului central de regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare din structura Ministerului de Interne. (2) Inspectoratul are sediul în municipiul Bucureşti, str. Obcina Mare nr. 2, sectorul 6.  +  Articolul 12Inspectoratul asigura punerea în aplicare, într-o conceptie unitară, a legislaţiei în vigoare în domeniul evidentei persoanei şi a programelor de reforma privind modernizarea relaţiilor dintre administraţia publică centrala şi locală şi cetăţean, precum şi integrarea informationala a sistemelor de stocare şi prelucrare a datelor referitoare la persoane.  +  Articolul 13În realizarea obiectivelor sale Inspectoratul îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se fundamentează direcţiile de dezvoltare a evidentei persoanei, se elaborează şi se pun în aplicare programe de reforma pentru optimizarea fluxului de actualizare şi de valorificare a datelor referitoare la persoana, la creşterea calităţii serviciilor prestate pentru cetăţean şi perfecţionarea mijloacelor utilizate pentru stocarea şi prelucrarea datelor; b) de reglementare, prin care se asigura elaborarea actelor normative necesare în vederea armonizării cu legislaţia comunitara, precum şi a instrucţiunilor, normelor şi metodologiilor de lucru pentru serviciile publice comunitare. c) de autoritate de stat, prin care se urmăreşte modul de aplicare şi respectare a reglementărilor legale în domeniul actualizării, administrării, valorificării, utilizării şi protecţiei datelor referitoare la persoane, precum şi în domeniul eliberării actelor de stare civilă, actelor de identitate, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi a întocmirii listelor electorale permanente; d) de sprijin, îndrumare şi control metodologic a activităţilor serviciilor publice comunitare.  +  Articolul 14Inspectoratul are următoarele atribuţii principale: a) răspunde de punerea în aplicare a reglementărilor legale în domeniul evidentei persoanelor şi stării civile, schimbării numelui pe cale administrativă, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare; b) elaborează normele şi metodologiile de lucru utilizate de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor; c) administrează Registrul permanent de evidenta a persoanelor care conţine datele de identificare şi de adresa ale întregii populaţii a tarii, precum şi imaginile posesorilor de carte de identitate; d) administrează Registrul naţional de evidenta a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare; e) furnizează, în condiţiile legii, date de identificare a persoanei, solicitate de autorităţi şi instituţii publice, agenţi economici şi de alte persoane juridice pentru derularea unor acţiuni de interes general reglementate prin acte normative; f) asigura compatibilitatea sistemelor informationale care stocheaza şi prelucreaza date referitoare la persoana; g) răspunde de punerea în aplicare, împreună cu celelalte instituţii abilitate, a reglementărilor privind confidenţialitatea şi protecţia datelor referitoare la persoana; h) asigura suportul tehnic pentru menţinerea în funcţiune şi dezvoltarea Sistemului naţional informatic de evidenta a persoanelor şi a Sistemului naţional informatic de evidenta a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor; i) colaborează cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale pentru constituirea unor registre permanente, potrivit legii.  +  Articolul 15Pentru îndeplinirea funcţiilor şi a atribuţiilor ce îi revin Inspectoratul colaborează cu ministerele şi cu alte organe ale administraţiei publice centrale, potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 16Inspectoratul gestionează Sistemul naţional informatic de evidenta a persoanelor şi Sistemul naţional informatic de evidenta a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor, împreună cu alte instituţii abilitate.  +  Articolul 17 (1) Inspectoratul este condus de un inspector general cu rang de secretar de stat, ajutat de un inspector general adjunct cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administraţiei publice. (2) În îndeplinirea atribuţiilor legale inspectorul general emite decizii. (3) Inspectorul general este ordonator secundar de credite. (4) Inspectoratul are un secretar general, funcţionar public de conducere, numit prin concurs sau examen, potrivit legii, ale cărui atribuţii se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului.  +  Articolul 18 (1) Personalul Direcţiei de evidenta a populaţiei şi al Serviciului central de regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare din structura Ministerului de Interne va fi transferat la Inspectorat în mod eşalonat, pe baza unui program aprobat prin hotărâre a Guvernului. (2) Salarizarea personalului civil şi militar din cadrul Inspectoratului se va face potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 19Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului se aproba prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice.  +  Capitolul 4 Asigurarea financiară şi materială  +  Articolul 20 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale serviciilor publice comunitare se asigura din venituri extrabugetare şi din subvenţii de la bugetele locale, judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz. (2) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Inspectoratului se asigura din venituri extrabugetare şi din subvenţii de la bugetul de stat.  +  Articolul 21Inspectoratul, respectiv serviciile publice comunitare, gestionează în regim extrabugetar, conform legii, veniturile încasate din activităţile de eliberare a documentelor, prin valorificarea formularelor utilizate în procesul de eliberare a acestora şi prin furnizarea, în condiţiile legii, a datelor referitoare la persoana, precum şi din donaţii şi din sponsorizări.  +  Articolul 22Taxele de eliberare a documentelor şi de furnizare a datelor din registrele administrate de serviciile publice comunitare şi de Inspectorat sunt unice pentru întregul teritoriu naţional şi se aproba prin ordin al ministrului administraţiei publice, la propunerea Inspectoratului, în condiţiile legii.  +  Articolul 23Materiile prime necesare în vederea producerii documentelor, tipariturile speciale şi tehnica de calcul utilizate în activitatea de evidenta a persoanei se achiziţionează de Inspectorat, în condiţiile legii.  +  Capitolul 5 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 24Bunurile mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea Ministerului de Interne, destinate activităţilor reglementate prin prezenta ordonanţă, trec, după caz, în administrarea Ministerului Administraţiei Publice sau în folosinţă comuna a Ministerului Administraţiei Publice şi Ministerului de Interne.  +  Articolul 25În unităţile administrativ-teritoriale în care nu funcţionează formaţiuni de evidenta informatizata a persoanei serviciile publice comunitare locale se organizează eşalonat, o dată cu dotarea şi asigurarea resurselor necesare, potrivit legii.  +  Articolul 26 (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2002. (2) Pe aceeaşi dată se abroga orice dispoziţie contrară prezentei ordonanţe. (3) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe prevederile actelor normative prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă se modifica în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:--------------- Ministrul administraţiei publice,Octav Cozmancap. Ministru de interne,Abraham Pavel,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de stat  +  Anexa 1 L I S T Acuprinzând actele normative care se modifica corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe1. Decretul nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice, republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984, cu modificările şi completările ulterioare2. Decretul nr. 975/1968 cu privire la nume, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 136 din 29 octombrie 19683. Legea nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 18 decembrie 1990, cu modificările şi completările ulterioare4. Legea cetateniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 20005. Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificările şi completările ulterioare6. Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificările şi completările ulterioare7. Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 11 iunie 1996, cu modificările şi completările ulterioare8. Legea nr. 105/1996 privind evidenta populaţiei şi cartea de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare9. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 11 noiembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare10. Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 216/1998, cu modificările şi completările ulterioare11. Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest sector, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 21 mai 1999, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 772/1966.12. Hotărârea Guvernului nr. 111/1997 privind forma şi conţinutul cărţii de identitate, ale cărţii de imobil şi ale fisei de evidenta a populaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, cu modificările ulterioare13. Hotărârea Guvernului nr. 112/1997 privind organizarea activităţii de eliberare a cărţilor de identitate, procedura de preschimbare esalonata a buletinelor de identitate actuale, precum şi aspectele privind termenele de valabilitate a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare14. Hotărârea Guvernului nr. 113/1997 privind conţinutul, actualizarea şi valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare15. Hotărârea Guvernului nr. 697/2000 privind cartea de alegator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 24 august 200016. Hotărârea Guvernului nr. 720/2000 privind listele electorale permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 28 august 2000.------------