ORDONANTA nr. 88 din 30 august 2001privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenta
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 1 septembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.6 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenta, denumite în continuare servicii publice comunitare, se organizează în subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti. (2) Serviciile publice comunitare sunt profesioniste şi voluntare. (3) Se înfiinţează Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, denumit în continuare Inspectorat, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, demilitarizat, cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Administraţiei Publice.  +  Articolul 2 (1) Serviciile publice comunitare şi Inspectoratul au ca scopuri principale: apărarea vieţii, bunurilor şi mediului împotriva incendiilor şi dezastrelor, precum şi realizarea măsurilor de protecţie civilă. (2) Serviciile publice comunitare şi Inspectoratul fac parte din forţele de protecţie ale sistemului de securitate naţionala.  +  Articolul 3Serviciile publice comunitare şi Inspectoratul asigura îndeplinirea atribuţiilor specifice de protecţie civilă şi de prevenire şi stingere a incendiilor, potrivit competentelor stabilite prin legile în vigoare.  +  Capitolul 2 Serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenta  +  Articolul 4 (1) Serviciile publice comunitare profesioniste se înfiinţează în subordinea consiliilor judeţene prin preluarea de la Ministerul de Interne a structurilor unificate ale inspectoratelor de protecţie civilă, a grupurilor şi brigazilor de pompieri militari. (2) Serviciile publice comunitare profesioniste se înfiinţează în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi consiliilor locale ale sectoarelor acestuia, prin preluarea de la Ministerul de Interne a structurilor unificate ale inspectoratelor de protecţie civilă şi Brigazii de Pompieri a Municipiului Bucureşti şi sectoarelor acestuia. (3) Serviciile publice comunitare profesioniste funcţionează ca instituţii publice cu personalitate juridică.  +  Articolul 5 (1) Serviciile publice comunitare voluntare se organizează în subordinea consiliilor locale prin unificarea serviciilor publice de pompieri civili şi a formatiunilor de protecţie civilă din subordinea acestora. (2) Profesionalizarea serviciilor publice comunitare prevăzute la alin. (1) se va realiza eşalonat, o dată cu dotarea şi cu asigurarea resurselor necesare, potrivit legii.  +  Articolul 6 (1) Structura organizatorică şi dotarea serviciilor publice comunitare se realizează pe baza criteriilor minime de performanţă elaborate de Inspectorat şi aprobate prin ordin comun al ministrului administraţiei publice şi ministrului de interne. (2) Regulamentele de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice comunitare se întocmesc pe baza metodologiei elaborate de Inspectorat şi se aproba prin hotărâre de către consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, respectiv de consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor.  +  Articolul 7Activitatea serviciului public comunitar este coordonata de preşedintele consiliului judeţean şi de primarul general al municipiului Bucureşti, respectiv de primării comunelor, oraşelor, municipiilor şi ai sectoarelor capitalei.  +  Capitolul 3 Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta  +  Articolul 8 (1) Inspectoratul se înfiinţează prin preluarea de la Ministerul de Interne a structurii unificate, realizată prin reorganizarea Comandamentului Protecţiei Civile şi a Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari. (2) Inspectoratul este condus de un inspector general cu rang de secretar de stat, ajutat de doi inspectori generali adjuncţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administraţiei publice. (3) Inspectoratul are un secretar general, funcţionar public de conducere, numit prin concurs sau examen, potrivit legii, ale cărui atribuţii se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului.  +  Articolul 9Inspectoratul are sediul în municipiul Bucureşti, str. Banul Dumitrache nr. 46, sectorul 2.  +  Articolul 10În subordinea Inspectoratului funcţionează instituţii de învăţământ, studii şi experimentari, unităţi şi subunitati specializate, baze, ateliere şi depozite de asigurare tehnica, logistica şi de reparaţii.  +  Articolul 11 (1) Inspectoratul asigura, la nivel naţional, punerea în aplicare, într-o conceptie unitară, a legislaţiei în vigoare în domeniile date în competenţa prin lege, precum şi coordonarea şi controlul metodologic al serviciilor publice comunitare. (2) Inspectoratul face parte din sistemul naţional pentru managementul situaţiilor de urgenta şi de criza.  +  Articolul 12Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Inspectoratul colaborează cu Ministerul de Interne, cu celelalte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 13Organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Inspectoratului se elaborează de Ministerul Administraţiei Publice şi se aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 14Pentru aplicarea unitară a prevederilor legale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, Inspectoratul elaborează metodologii, norme şi regulamente care se aproba prin ordin al ministrului administraţiei publice.  +  Capitolul 4 Personalul serviciilor publice comunitare  +  Articolul 15Personalul serviciilor publice comunitare, al Inspectoratului şi al unităţilor şi instituţiilor subordonate acestuia trebuie să îndeplinească cerinţele de calificare potrivit standardelor de pregătire şi ocupationale pentru profesiile respective şi sa participe la programele specifice de formare profesională continua.  +  Articolul 16Personalul serviciilor publice comunitare profesioniste, al Inspectoratului, al unităţilor şi instituţiilor subordonate acestuia se compune din: a) ofiţeri, maiştri şi subofiteri de protecţie civilă, pompieri şi specialişti; b) funcţionari publici calificaţi în specialitatile necesare îndeplinirii atribuţiilor specifice; c) personal contractual operativ de execuţie, atestat în meseriile de protecţie civilă, pompieri şi alte specialităţi; d) personal contractual auxiliar.  +  Articolul 17Selecţionarea, pregătirea, încadrarea, numirea, evaluarea, promovarea, recompensarea, sancţionarea, transferul şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului serviciilor publice comunitare se realizează potrivit statutului personalului din serviciile pentru situaţiile de urgenta.  +  Articolul 18Personalul serviciilor publice comunitare profesioniste şi al Inspectoratului cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare a respectării legii privind protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor, precum şi de intervenţie, desemnat potrivit legii, este investit, pe timpul îndeplinirii serviciului, cu exerciţiul autorităţii publice.  +  Capitolul 5 Asigurarea financiară şi materială  +  Articolul 19Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care înfiinţează servicii publice comunitare potrivit prezentei ordonanţe vor prevedea, distinct, în proiectele bugetelor proprii, resursele financiare necesare în vederea organizării, inzestrarii, funcţionarii şi îndeplinirii atribuţiilor legale de către serviciile respective şi vor exercita controlul folosirii acestora conform atribuţiilor legale.  +  Articolul 20Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţii serviciilor publice comunitare se asigura din bugetele locale.  +  Articolul 21Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Inspectoratului şi ale structurilor din subordine se asigura din bugetul de stat.  +  Articolul 22Resursele bugetare prevăzute la art. 20 şi 21 se completează cu venituri extrabugetare, donaţii, sponsorizări şi alte surse, potrivit legii.  +  Articolul 23 (1) Serviciile publice comunitare şi Inspectoratul au în inzestrare autospeciale şi utilaje de intervenţie, de descarcerare şi acordare a primului ajutor, echipament şi aparatura de transmisiuni, gestionare apeluri de urgenta, alertare-înştiinţare, de informatica, de identificare riscuri şi de protecţie a personalului, mijloace de transport, substanţe şi alte materiale tehnice specifice, precum şi animale de căutare-salvare, necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege. (2) Personalul serviciilor publice comunitare şi al Inspectoratului are dreptul la uniforma, în condiţiile legii. Uniforma, echipamentul de protecţie, tehnica şi clădirile au însemne distinctive specifice.  +  Capitolul 6 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 24 (1) Bunurile mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului, aflate în folosinţă Comandamentului Protecţiei Civile, Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari şi structurilor subordonate acestora, se transmit din administrarea Ministerului de Interne în administrarea Ministerului Administraţiei Publice - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, respectiv în administrarea serviciilor publice comunitare. (2) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se face pe bază de protocol şi se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice şi a Ministerului de Interne.  +  Articolul 25 (1) Personalul actual încadrat în marile unităţi, unităţile şi subunitatile de pompieri şi protecţie civilă se transfera sau se detaseaza în interesul serviciului în structurile serviciilor publice comunitare profesioniste, ale Inspectoratului, instituţiilor şi unităţilor subordonate acestuia. (2) Numărul şi structura personalului prevăzut la alin. (1) se aproba prin hotărâre a Guvernului. (3) Cadrele militare şi militarii angajaţi pe bază de contract, transferati sau detasati în condiţiile prevederilor alin. (1), îşi păstrează drepturile şi obligaţiile specifice prevăzute de legislaţia în vigoare, aplicabile personalului militar din sistemul ordinii publice. (4) Militarii în termen din marile unităţi, unităţile, subunitatile şi instituţiile prevăzute la alin. (1) îşi continua executarea serviciului militar în structurile serviciilor publice comunitare profesioniste, iar înlocuirea acestora se va face eşalonat cu personal civil profesionist. (5) Propunerile de efective pentru încorporare şi încadrare cu personal civil profesionist se fac de Inspectorat. (6) Personalul disponibilizat în urma infiintarii serviciilor publice comunitare, Inspectoratului şi structurilor subordonate acestuia beneficiază de drepturile, ajutoarele şi facilităţile prevăzute de lege.  +  Articolul 26Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenta, precum şi statutul personalului încadrat în acestea se stabilesc prin lege.  +  Articolul 27 (1) Demilitarizarea, profesionalizarea, elaborarea cadrului juridic specific, precum şi principalele activităţi şi etape pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe se realizează pe baza unui program, elaborat de Ministerul de Interne şi Ministerul Administraţiei Publice, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe şi aprobat prin hotărâre a Guvernului. (2) Aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe se realizează pe măsura asigurării resurselor umane, materiale şi financiare necesare.  +  Articolul 28Obligaţiile şi acţiunile internaţionale privind integrarea euroatlantica, protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor asumate de Comandamentul Protecţiei Civile şi de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari se preiau, eşalonat, de către Ministerul Administraţiei Publice şi se îndeplinesc de către Inspectorat.  +  Articolul 29Inspectoratul coordonează prin serviciile publice comunitare profesioniste planificarea şi mobilizarea resurselor pentru situaţiile şi starile excepţionale prevăzute de lege.  +  Articolul 30Prezenta ordonanţă va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:--------------- Ministrul administraţiei publice,Octav Cozmancap. Ministru de interne,Abraham Pavel,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de stat  +  Anexa 1 L I S T ACuprinzând actele normative care se modifica corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe1. Legea protecţiei civile nr. 106 din 25 septembrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 3 octombrie 1996, cu modificările ulterioare2. Legea nr. 121 din 16 octombrie 1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 23 octombrie 19963. Legea nr. 40 din 18 decembrie 1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 18 decembrie 1990, cu modificările ulterioare4. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 179 din 26 octombrie 2000 privind trecerea unităţilor militare de protecţie civilă de la Ministerul Apărării Naţionale la Ministerul de Interne, precum şi modificarea şi completarea Legii protecţiei civile nr. 106/1996, a Ordonanţei Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor şi a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 14/2000 privind înfiinţarea formatiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 31 octombrie 2000, aprobată prin Legea nr. 431/20015. Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind Statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările ulterioare6. Hotărârea Guvernului nr. 8 din 4 ianuarie 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 10 ianuarie 20017. Ordonanţa Guvernului nr. 47 din 12 august 1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 124/1995, cu modificările ulterioare8. Hotărârea Guvernului nr 209 din 19 mai 1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Guvernamentale de Apărare Împotriva Dezastrelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 28 mai 19979. Hotărârea Guvernului nr. 210 din 19 mai 1997 privind aprobarea Regulamentului de de organizare şi funcţionare a Comisiei Centrale pentru Apărarea Împotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase şi Accidentelor la Construcţiile Hidrotehnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 28 mai 199710. Ordonanţa Guvernului nr. 60 din 28 august 1997 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 212/1997, cu modificările ulterioare11. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 14 din 13 martie 2000 privind înfiinţarea formatiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 16 martie 2000, cu modificările ulterioare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 448/2001.--------------