HOTĂRÂRE nr. 806 din 23 august 2001privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul activităţii de tineret
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 31 august 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 13/1995, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul activităţii de tineret, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Cheltuielile ce decurg din aplicarea normelor prevăzute la art. 1 vor fi efectuate în limita veniturilor obţinute din derularea programelor Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul activităţii de tineret, din donaţii şi sponsorizări, din fondurile alocate de la bugetul de stat în acest scop, precum şi din alte surse prevăzute de lege.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 113/1996 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor pentru tineret ale Ministerului Tineretului şi Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 5 martie 1996.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul tineretului şi sportuluiGeorgiu GingarasMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1 NORME DE CHELTUIELIpentru realizarea programelor Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul activităţii de tineretPentru realizarea programelor Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul activităţii de tineret se pot efectua următoarele categorii de cheltuieli:  +  Capitolul 1 Cheltuieli pentru acţiuni care se realizează în ţara  +  Secţiunea 1 Cheltuieli privind alocaţia de masa  +  Articolul 1Participanţii la acţiunile interne beneficiază de o alocaţie zilnica de masa în cuantum de până la 170.000 lei/persoana.  +  Articolul 2Participanţii la acţiunile internaţionale organizate în ţara (congrese, conferinţe, schimburi bilaterale şi multilaterale, intalniri oficiale pe problemele tineretului şi alte acţiuni similare) beneficiază de o alocaţie zilnica de masa, stabilită în funcţie de organizatorul acţiunii, astfel:- până la 250.000 lei - la acţiunile organizate de structurile asociative de tineret;- până la 388.000 lei - la acţiunile organizate de direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;- până la 485.000 lei - la acţiunile organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului.  +  Articolul 3Alocaţia de masa se acordă pe toată durata acţiunii, stabilită prin programul de desfăşurare a acesteia.  +  Articolul 4Cuantumul concret al alocaţiei de masa se stabileşte de ordonatorul de credite din bugetul căruia se finanţează acţiunea, în limita creditelor bugetare aprobate.Alocaţia de masa se repartizează, în principiu, pe durata unei zile, astfel:- masa de dimineata - 15%;- masa de pranz - 50%;- masa de seara - 35%.  +  Articolul 5La acţiunile internaţionale desfăşurate în ţara se pot organiza mese oficiale oferite de ministrul tineretului şi sportului, secretarul de stat pentru tineret, conducătorii direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Secţiunea a 2-a Cheltuieli privind cazarea  +  Articolul 6Cazarea participanţilor la acţiunile interne se asigura în internate şcolare, cămine studenţeşti, moteluri, campinguri şi în hoteluri până la categoria doua stele inclusiv, la tarifele stabilite potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 7Cazarea participanţilor la acţiunile internaţionale organizate în ţara se poate asigura în hoteluri până la categoria patru stele inclusiv, la tarifele stabilite potrivit dispoziţiilor legale.  +  Secţiunea a 3-a Cheltuieli privind transportul  +  Articolul 8Transportul participanţilor la acţiunile de tineret se efectuează astfel: a) pe calea ferată, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale, fără a putea depăşi drepturile de aceasta natura care se pot acorda salariaţilor instituţiilor publice; b) cu mijloace de transport auto în comun, la tarifele stabilite pentru aceste mijloace sau cu mijloacele de transport auto ale organizatorilor acţiunii sau închiriate, potrivit dispoziţiilor legale; c) cu autoturisme proprietate personală, în situaţia în care se justifica acest lucru, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului de credite, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale pentru salariaţii instituţiilor publice; d) cu avionul şi pe căile de navigaţie fluviala, în situaţia în care acesta se justifica, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului de credite.  +  Secţiunea a 4-a Alte cheltuieli la acţiunile care se desfăşoară în ţara  +  Articolul 9Pentru desfăşurarea corespunzătoare a programelor Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul activităţii de tineret, cu respectarea dispoziţiilor legale, se mai pot efectua: a) cheltuieli privind închirierea de bunuri şi servicii (sali, spaţii - sedii, instalaţii, aparatura de birotica, echipamente sportive, electronice etc.); b) cheltuieli pentru achiziţii publice de servicii (depanare, service pentru instalaţii, aparatura de birotica etc.); c) cheltuieli pentru achiziţii de materiale consumabile; d) cheltuieli de posta, telecomunicaţii, Internet; e) cheltuieli pentru studii, documentare, cercetare ştiinţifică, sondarea opiniei publice, de realizare a materialelor audio-video, licenţe soft, traduceri oficiale; f) cheltuieli pentru activităţi social-culturale, în limita bugetului aprobat pentru acţiunea respectiva; g) cheltuieli pentru realizarea de tiparituri, multiplicari, inscriptionari şi altele asemenea; h) cheltuieli pentru transport, altul decât cel de persoane; i) cheltuieli reprezentând taxe de participare la acţiuni de tineret; j) cheltuieli pentru tratatii (cafea, apa minerala, băuturi răcoritoare etc.), în limita sumei stabilite prin prevederile legale în vigoare; k) cheltuieli pentru procurarea de cărţi, publicaţii şi materiale pe suport magnetic; l) cheltuieli pentru promovarea activităţii de tineret; m) cheltuieli pentru organizarea de conferinţe de presa, respectiv pentru tratatii în limita sumei stabilite prin prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 10Pentru realizarea acţiunilor destinate tineretului, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, se pot acorda sume în avans, în limitele prevăzute de dispoziţiile legale.  +  Capitolul 2 Cheltuieli pentru acţiuni ce se desfăşoară în străinătate  +  Articolul 11Pentru participanţii la acţiunile de tineret organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli potrivit dispoziţiilor legale referitoare la drepturile şi la obligaţiile personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, precum şi cheltuieli reprezentând taxe de participare, taxe de viza, asigurări obligatorii şi alte taxe legale.  +  Articolul 12Cheltuielile pentru contribuţii şi cotizatii la organisme internaţionale de tineret se suporta din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, în condiţiile legii.  +  Capitolul 3 Alte cheltuieli  +  Articolul 13Persoanele care prestează servicii în cadrul programelor Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul activităţii de tineret beneficiază de remuneraţie, în condiţiile legii.  +  Articolul 14Pentru rezultate deosebite Ministerul Tineretului şi Sportului poate acorda structurilor asociative de tineret, membrilor acestora, precum şi altor tineri premii în obiecte, în valoare de până la 3 câştiguri salariale medii brute pe economie, în condiţiile legii. Pentru stabilirea valorii premiului se utilizează câştigul salarial mediu brut pe economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistica pentru luna anterioară celei în care se angajează cheltuiala respectiva.  +  Articolul 15Pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul activităţii de tineret se pot face dotări independente din bugetul destinat activităţii de tineret, în condiţiile legii.-------