ORDONANTA Nr. 12 din 4 august 1993 *** Republicatăprivind achiziţiile publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 281 din 4 decembrie 1995    Notă *) Republicată în temeiul art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 19 din 4 august 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 18 august 1995, aprobată prin Legea nr. 96 din 1 noiembrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 8 noiembrie 1995.Ordonanţa Guvernului nr. 12 din 4 august 1993 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 23 august 1993 şi a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 83 din 6 octombrie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 14 octombrie 1994.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Domeniul de aplicare (1) Prezenta ordonanţă reglementează toate achiziţiile efectuate de persoanele juridice menţionate la art. 2 lit. b). (2) Prezenta ordonanţă nu se aplică în cazul achiziţiilor publice care implica apărarea tarii, ordinea publică şi siguranţa naţionala; (3) Nominalizarea achiziţiilor publice prevăzute la alin. (2) şi procedurile de realizare a acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 2Definiţii În sensul prezentei ordonanţe: a) prin achiziţii publice se înţelege dobindirea, definitivă sau temporară, de către o persoană juridică achizitoare, de bunuri, investiţii prin contract de cumpărare, închiriere sau de antrepriza, precum şi servicii, finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, din bugetele locale, din fondurile speciale constituite prin lege în afară acestor bugete, din mijloace extrabugetare şi din credite externe garantate sau contractate direct de stat; b) persoanele juridice care pot face achiziţii publice sunt: I. Parlamentul şi instituţiile aflate sub controlul acestuia; II. Preşedinţia; III. Guvernul şi autorităţile administrative prevăzute de art. 115, 120-122 din Constituţia României şi instituţiile bugetare subordonate acestora; IV. autorităţile judecătoreşti; V. Ministerul Public; VI. instituţiile publice de învăţământ superior; VII. Academia Română şi instituţiile subordonate acesteia; VIII. regiile autonome, în cazul achiziţiilor de bunuri de natura activelor corporale şi a investiţiile, inclusiv a investiţiilor finanţate din surse proprii; c) bunurile se referă la produse, echipamente şi alte obiecte fizice de orice fel şi cu orice fel de descriere, inclusiv bunuri imobile; d) investiţiile reprezintă cheltuieli de capital în vederea realizării, după caz, a următoarelor: - proiectarea şi executarea obiectivelor noi de investiţii, inclusiv instalaţiile aferente, de toate categoriile; - modernizări, transformări, extinderi, consolidări şi alte intervenţii determinate de acţiuni accidentale la construcţii şi instalaţii; - livrări şi montaje de utilaje şi echipamente tehnologice în cadrul investiţiilor noi, al modernizărilor, al transformărilor şi al extinderilor;- lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, cercetări seismologice şi alte activităţi similare, cu condiţia să fie de interes public; - prestări de servicii care contribuie la realizarea investiţiilor cum sunt: consultanţa, asistenţa tehnica şi altele asemenea; e) contractant înseamnă orice persoană fizica sau juridică, partener real sau potenţial al persoanei juridice achizitoare într-un contract de achiziţie publică; f) contract de achiziţie publică înseamnă un contract încheiat între persoana juridică achizitoare şi contractantul a cărui oferta este câştigătoare; g) garanţia pentru oferta depusa reprezintă garanţia furnizată persoanei juridice achizitoare de către contractantul care înaintează o ofertă, prin care acesta din urma se angajează să semneze contractul de achiziţie în cazul în care oferta sa este câştigătoare. Garanţia pentru oferta depusa poate consta din garanţii bancare şi asimilate acestora; h) moneda include şi moneda de cont.  +  Articolul 3Calificarea contractanţilor (1) Persoana juridică achizitoare poate să ceara contractanţilor care participa la procedura de achiziţie, fără a aduce atingere dreptului contractanţilor de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, furnizarea documentelor doveditoare sau a oricărei informaţii considerată utila şi care îi permite sa aprecieze ca respectivii contractanţi: a) poseda competenţa tehnica, resursele financiare, echipamentul şi alte mijloace fizice, capacitatea managerială, siguranţa în desfăşurarea operaţiunilor proprii, experienta, reputaţia, personalul, care le permit să-şi îndeplinească obligaţiile rezultate din contractul de achiziţie; b) au capacitatea legală de a fi parte în contractul de achiziţie; c) nu sunt insolvabili, blocati financiar, în stare de faliment sau afacerile lor nu sunt administrate de către un judecător sindic, activităţile lor comerciale nu au fost suspendate, iar ei nu fac obiectul unei anchete legale pentru una dintre faptele menţionate mai sus; d) şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat; e) managerii şi prepuşii lor implicaţi în mod direct în contractul de achiziţie nu au fost condamnaţi în ultimii 5 ani pe teritoriul României pentru infracţiuni prevăzute în prezenta ordonanţă, precum şi pentru infracţiuni de dare ori luare de mită, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţa, înşelăciune în dăuna avutului particular sau public; f) nu se afla în situaţia prevăzută la art. 25. (2) Orice condiţie stabilită conform alin. (1) lit. a) va fi înscrisă în documentele de preselecţie şi, dacă este cazul, în caietul de sarcini şi se va aplica în mod egal tuturor contractanţilor. Persoana juridică achizitoare nu va impune nici un criteriu, condiţie sau procedura referitoare la calificarea contractanţilor, altele decît cele prevăzute în alin. (1). (3) Persoana juridică achizitoare va evalua calificarea contractanţilor în conformitate cu criteriile şi procedurile menţionate în documentele de preselecţie sau în caietul de sarcini. (4) a) În conformitate cu art. 5 alin. (1) şi (3) persoana juridică achizitoare nu va stabili, cu privire la calificarea contractanţilor, nici un criteriu, condiţie sau procedura, care ar produce o discriminare între contractanţii români şi cei străini. b) De asemenea, persoana juridică achizitoare nu va stabili cu privire la calificarea contractanţilor nici un criteriu, condiţie sau procedura, care ar produce o discriminare între contractanţii reprezentind societăţi comerciale private şi contractanţii reprezentind societăţi comerciale cu capital de stat. (5) Persoana juridică achizitoare poate descalifica un contractant în orice moment în cazul în care descoperă ca informaţia furnizată privind calificarea respectivului contractant a fost falsa sau inexactă. (6) Cu excepţia cazului în care procedura de preselecţie a avut loc, nici un contractant care cere să fie supus acestei proceduri nu va fi exclus de la participarea la procedura de achiziţie publică pe motiv că nu a furnizat dovada ca este calificat conform alin. (1), în condiţiile în care contractantul se angajează sa furnizeze o asemenea dovada înaintea începerii examinării propunerilor, ofertelor, după caz, şi dacă exista motive de a crede ca respectivul contractant va fi în stare să-şi respecte angajamentul.  +  Articolul 4Procedura de preselecţie (1) Persoana juridică achizitoare se poate angaja într-o procedură de preselecţie cu scopul de a identifica, anterior trimiterii ofertelor, contractanţii care sunt capabili să se angajeze într-un contract de achiziţie, cu respectarea prevederilor de la art. 11. Prevederile art. 3 se vor aplica şi procedurii de preselecţie. (2) Dacă persoana juridică achizitoare se angajează în procedura de preselecţie va furniza un set de documente de preselecţie fiecărui contractant care le solicita, în conformitate cu procedura specificată şi, dacă este cazul, contra unei taxe pentru trimiterea respectivelor documente. (3) Documentele de preselecţie vor include cel puţin informaţiile stabilite la art. 11. (4) Persoana juridică achizitoare va face cunoscut fiecărui contractant care a înaintat o cerere de preselecţie, indiferent dacă respectivul contractant a fost selecţionat sau nu, numele contractanţilor care au fost selecţionaţi; numele acestora vor fi făcute cunoscute, la cerere, şi opiniei publice. La procedura de achiziţie publică au dreptul sa participe numai contractanţii care au fost selecţionaţi. (5) Persoana juridică achizitoare va comunică, la cerere, contractanţilor care nu au fost selecţionaţi, motivele respingerii, dar nu este obligată să ofere dovezi sau justificări privind faptele concrete care au fundamentat respingerea. (6) Persoana juridică achizitoare poate cere unui contractant să-şi reconfirme calificarea în concordanta cu aceleaşi criterii utilizate pentru preselecţia respectivului contractant. Persoana juridică achizitoare va descalifica orice contractant care nu reuşeşte să-şi reconfirme calificarea şi poate descalifica în orice moment un contractant, dacă descoperă ca informaţia furnizată pentru preselecţie sau reconfirmare a fost falsa sau inexactă. Persoana juridică achizitoare va face cunoscut în mod prompt fiecărui contractant, căruia i s-a cerut să-şi reconfirme calificarea, dacă respectivul contractant a reuşit sau nu să-şi reconfirme calificarea.  +  Articolul 5Participarea contractanţilor (1) În cazul achiziţiei a carei valoare depăşeşte un cuantum stabilit prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor şi a Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, contractanţii pot participa la procedura de achiziţie, indiferent de naţionalitate, în condiţiile în care contractanţii români se bucura de un tratament similar în cadrul procedurilor de achiziţie organizate de persoanelor juridice achizitoare din ţările a căror naţionalitate o are contractantul străin. (2) Atunci când valoarea achiziţiei este mai mica decît cuantumul menţionat la alin. (1), accesul la procedura de achiziţie este permis doar contractanţilor români, cu excepţia cazurilor menţionate la alin. (3). (3) În cazul în care contractanţii români nu pot satisface cerinţele înscrise în caietul de sarcini, persoana juridică achizitoare este abilitata sa invite la procedura de achiziţie şi contractanţi străini, indiferent de naţionalitate, chiar dacă valoarea contractului de achiziţie este mai mica decît cuantumul menţionat la alin. (1). Persoana juridică achizitoare va include în dosarul achiziţiei o justificare a motivelor şi circumstanţelor pe baza cărora a fost luată decizia de admitere a participării contractanţilor străini. (4) Persoana juridică achizitoare va preciza, chiar din momentul în care solicită participarea contractanţilor la procedura de achiziţie, ca aceştia pot participa la respectiva procedura, indiferent de naţionalitate, în conformitate cu alin. (1) sau (3) sau ca participarea este permisă doar contractanţilor români, conform alin. (2), după caz. Aceasta precizare nu poate fi modificată mai tirziu.  +  Articolul 6Forme de comunicare (1) Documentele, notificările, deciziile şi alte comunicări, la care se face referire în prezenta ordonanţă şi care trebuie trimise de către persoana juridică achizitoare contractantului sau de către contractant persoanei juridice achizitoare, vor fi efectuate în forma scrisă sau în orice alta forma care asigura înregistrarea actului, cu excepţia ofertei a carei forma va fi cea prevăzută prin reglementările de la art. 11. (2) Ca o excepţie de la alin. (1), comunicările între contractanţi şi persoana juridică achizitoare pot fi făcute prin telefon sau prin orice alt mijloc de comunicaţie care nu asigura înregistrarea conţinutului comunicării, cu condiţia ca imediat după aceea expeditorul comunicării sa trimită o confirmare a acestei comunicări într-o formă care asigura înregistrarea acesteia. (3) Persoana juridică achizitoare nu va face nici o discriminare între contractanţi, din punct de vedere al formei în care aceştia transmit sau primesc documente, notificări, decizii sau alte comunicări.  +  Articolul 7Reguli privind documentele furnizate de contractanţi Atunci când cere legalizarea documentelor furnizate de contractanţi pentru a-şi demonstra capacitatea de participare la procedura de achiziţie, persoana juridică achizitoare nu poate impune nici o condiţie privind legalizarea documentelor, altele decît cele cerute de legislaţia în vigoare la momentul respectiv.  +  Articolul 8Dosarul procedurii de achiziţie (1) Persoana juridică achizitoare va pregati un dosar al procedurii de achiziţie, care va conţine informaţiile ce sunt prevăzute la art. 11. (2) Contractanţii pot pretinde despăgubiri pentru cheltuielile pe care le-au suportat pentru participarea la procedura de achiziţie, în cazul în care persoana juridică achizitoare nu a reuşit sa pregătească un dosar al procedurii de achiziţie, în concordanta cu prezentul articol.  +  Articolul 9Respingerea contractanţilor care au dat mită Persoana juridică achizitoare va respinge oferta, propunerea sau oferta de preţ, în cazul în care contractantul care a înaintat-o a comis infracţiunea de dare de mită, trafic de influenţa şi primirea de foloase necuvenite faţă de oricare prepus al persoanei juridice achizitoare.  +  Capitolul 2 Licitaţia  +  Articolul 10Circumstanţele de utilizare a licitaţiei Persoana juridică achizitoare îşi va desfăşura activitatea numai pe baza procedurii de licitaţie, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezenta ordonanţă. Cuantumurile de la care este necesară organizarea unei proceduri de licitaţie vor fi stabilite şi actualizate prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. Este interzisă împărţirea contractului de achiziţie în mai multe contracte de valoare mai mica în scopul de a evita organizarea unei proceduri de licitaţie.  +  Articolul 11Formele de licitaţie (1) Formele de licitaţie sunt: - licitaţie publică deschisă fără preselecţie; - licitaţie publică deschisă cu preselecţie; - licitaţie publică restrînsa. (2) Procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea achiziţiilor de bunuri şi, respectiv, de investiţii se vor stabili de către Ministerul Finanţelor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei ordonanţe, prin regulamente ce se vor aproba prin hotărâri ale Guvernului.  +  Articolul 12Comisia de licitaţie (1) Pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii de licitaţie, persoana juridică achizitoare numeşte prin decizie, pentru fiecare achiziţie de bunuri şi investiţie în parte, o comisie de licitaţie. În cazul regiilor autonome comisia de licitaţie va fi numita prin ordin al ministrului de resort sau, după caz, prin decizie a autorităţii administraţiei publice locale. Pentru investiţiile finanţate din surse proprii comisia de licitaţie se va stabili şi se va numi prin decizie a conducerii regiei autonome. (2) Comisia de licitaţie răspunde de activitatea de deschidere, examinare, clarificare, evaluare şi adjudecare a ofertelor pentru licitaţia publică pentru care a fost înfiinţată. (3) Comisia de licitaţie este compusa din minimum 5 membri şi va cuprinde:- preşedintele comisiei, care este, de regula, un specialist al persoanei juridice achizitoare; - reprezentantul Ministerului Finanţelor; - reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, numai în cazurile de achiziţii de investiţii; - reprezentantul ministerului de resort sau, după caz, al autorităţii publice locale, pentru licitaţiile organizate de către regiile autonome pentru bunurile de natura activelor corporale şi a investiţiilor finanţate din sursele prevăzute la art. 2 lit. a);- alţi reprezentanţi, ca membri în comisia de licitaţie, care vor fi specialişti cu experienta profesională în domeniul achiziţiei publice respective şi cu probitate morala. (4) Onorariile participanţilor în comisia de licitaţie, care nu sunt angajaţii permanenţi ai persoanei juridice achizitoare, se suporta de către persoana juridică achizitoare.  +  Articolul 13Îndrumarea metodologică Ministerul Finanţelor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului vor asigura îndrumarea metodologică unitară privind organizarea, desfăşurarea şi adjudecarea licitaţiilor pentru bunuri şi investiţii, elaborind norme, prescripţii şi reglementări pentru conţinutul proiectelor, al documentelor de licitaţie, al conţinutului ofertelor şi contractarea lucrărilor.  +  Articolul 14Achiziţia prin cererea de oferte de preţ Persoana juridică se poate angaja printr-o procedură de achiziţie prin cerere de oferte de preţ, conform art. 15, pentru achiziţionarea de bunuri, investiţii sau servicii, cu condiţia ca valoarea estimată a contractului de achiziţie să fie mai mica decît cuantumul prevăzut în reglementările de achiziţie pentru organizarea unei licitaţii.  +  Articolul 15Procedura cererii de oferte de preţ (1) Persoana juridică achizitoare va cere oferte de preţ de la cît mai mulţi contractanţi, dar cel puţin de la trei, în măsura în care este posibil. Fiecărui contractant i se va cere detalierea preţului pe elemente componente, plecind de la structura care convine cel mai bine nevoilor de evaluare ale persoanei juridice achizitoare. (2) Fiecare contractant are voie sa propună doar o singura oferta de preţ şi nu poate schimba propunerea de oferta de preţ. Nu vor avea loc nici un fel de negocieri între persoana juridică achizitoare şi un contractant cu privire la oferta de preţ propusă de contractant. (3) Contractul de achiziţie va fi încheiat cu contractantul care a oferit cel mai scăzut preţ raportat la nevoile persoanei juridice achizitoare.  +  Capitolul 3 Achiziţia dintr-o singura sursa  +  Articolul 16Circumstanţele de utilizare a achiziţiei dintr-o singura sursa Persoana juridică achizitoare poate achizitiona bunuri, realiza investiţii sau angaja servicii prin solicitarea unei oferte de preţ la un singur contractant în următoarele circumstanţe: a) bunurile, investiţiile şi serviciile pot fi furnizate sau realizate doar de un singur contractant care are drepturi exclusive asupra acestora, cum ar fi lucrările artistice, lucrările sub protecţia drepturilor de autor, bunurile sau lucrările sub protecţia drepturilor de proprietate intelectuală şi alte categorii de bunuri sau lucrări de acest gen care vor fi stabilite prin hotărâri ale Guvernului; b) din cauza de forta majoră (calamitati naturale, conflagraţii, alte cazuri temeinic motivate), care fac imposibila aplicarea procedurii de licitaţie publică; c) persoana juridică achizitoare care a achiziţionat bunuri, echipamente sau tehnologie de la un anumit contractant hotărăşte ca o serie de elemente adiţionale trebuie procurate de la acelaşi contractant din motive de standardizare sau pentru ca se impune compatibilitatea cu bunurile, echipamentele sau tehnologia deja achiziţionate, luând în considerare eficienta achiziţiei iniţiale în ceea ce priveşte satisfacerea nevoilor persoanei juridice achizitoare, preţul rezonabil; d) în cazul a doua licitaţii consecutive la care nu s-a prezentat decît un singur ofertant cu o ofertă corespunzătoare, neexistand alternativa privind achiziţia publică în cauza; e) în cazul în care persoana juridică achizitoare realizează investiţia cu forte proprii, neintervenind în acest caz un contract de antrepriza; f) pentru lucrări auxiliare, neincluse în proiectul iniţial sau în contractul încheiat, dar care datorită unor circumstanţe au devenit necesare pentru realizarea lucrării în cauza sau atunci când astfel de lucrări, deşi separabile de realizarea contractului iniţial, sunt strict necesare pentru etapele viitoare ale acestuia, cu condiţia ca încredinţarea să fie facuta contractantului care realizează lucrarea, iar valoarea totală a acestor lucrări sa nu depăşească 50% din valoarea contractului iniţial; g) investiţiile care nu pot fi realizate decît de furnizorul sau de antreprenorul iniţial al lucrării, procedura ce poate fi adoptată doar în perioada celor 3 ani de după încheierea contractului iniţial; h) persoana juridică achizitoare urmăreşte sa încheie un contract cu un contractant în scopul întreprinderii unor cercetări, experimentari, studii sau dezvoltări tehnologice, având ca scop achiziţia unui prototip, cu excepţia cazului în care contractantul include producerea de bunuri în cantităţi care să creeze un profit comercial ori sa acopere costurile cercetării şi dezvoltării; i) angajarea unor cheltuieli suplimentare ce ar conduce la depăşirea economiilor previzibil a se realiza prin utilizarea metodei de achiziţie prin licitaţie sau, după caz, prin cerere de oferte de preţ; j) alte circumstanţe stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 17Justificarea alegerii metodelor de achiziţie (1) În cazul achiziţiei de bunuri şi servicii persoana juridică achizitoare care utilizează una din metodele de achiziţie prevăzute la art. 16 va include în dosarul achiziţiei o nota justificativă aprobată de conducătorul persoanei juridice achizitoare privind circumstanţele pe care s-a bazat pentru a alege respectiva metoda de achiziţie, avizată de Ministerul Finanţelor; în cazul achiziţiilor de investiţii, nota justificativă aprobată de conducătorul persoanei juridice achizitoare se avizează de către Ministerul Finanţelor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. (2) În cazul achiziţiilor de bunuri sau lucrări cu valoare artistică persoana juridică achizitoare va obţine, în prealabil, avizul Ministerului Culturii, indiferent de valoarea bunurilor sau a lucrărilor achiziţionate. (3) Achiziţiile publice ce se efectuează în condiţiile prevederilor art. 16, a căror valoare estimată este mai mica decît cuantumul prevăzut în reglementările de achiziţie pentru organizarea unei licitaţii, se fac numai cu avizul ordonatorului de credite bugetare.  +  Capitolul 4 Contravenţii, sancţiuni şi contestaţii  +  Articolul 18Contravenţii Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni: a) furnizarea de informaţii, privind valoarea sau de alta natura, contractanţilor în fazele de licitaţii, anterior adjudecării, de către persoanele implicate oficial, direct sau indirect în organizarea licitaţiilor; b) obţinerea de profituri de către investitori sau persoana juridică achizitoare, prin vânzarea documentelor licitaţiilor la preţuri mai mari decît costul multiplicării acestor documente; c) organizarea de licitaţii fără fonduri alocate în lei, precum şi, după caz, în valută, necesare execuţiei lucrărilor; d) organizarea de licitaţii în scopul testarii preţurilor pieţei; e) organizarea de licitaţii, fără autorizaţiile, avizele şi aprobările necesare, anterior executării lucrărilor şi achiziţiei bunurilor.  +  Articolul 19Sancţionarea contravenţiilor (1) Contravenţiile de la art. 18 lit. a) se sancţionează cu amendă de la 150.000 la 200.000 lei, cele de la lit. b), cu amendă de la 200.000 la 500.000 lei, iar cele de la lit. c), d) şi e), cu amendă de la 500.000 la 1.000.000 lei. (2) Contravenţiile se constata şi sancţiunile se aplică de către specialişti din cadrul Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, împuterniciţi de către conducerile ministerelor respective. (3) Contravenţiilor prevăzute la art. 18 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Articolul 20Dreptul la contestaţie (1) Orice contractant care participa sau doreşte sa participe la o procedură de achiziţie, în conformitate cu prezenta ordonanţă, şi care considera ca suferă, ca risca sa sufere sau ca a suferit un prejudiciu datorită unui act sau unei decizii a persoanei juridice achizitoare sau procedurii utilizate de aceasta, cu încălcarea unei prevederi a prezentei ordonanţe, poate inainta contestaţie împotriva actului, deciziei sau procedurii respective. (2) Nu se va putea face contestaţie în baza prevederilor alin. (1) împotriva: a) actelor, deciziilor sau procedurilor urmate de persoana juridică achizitoare cu privire la selectarea unei metode de achiziţie; b) admiterii, conform art. 5 alin. (2), la procedura de achiziţie doar a contractanţilor români; c) limitării cererii de oferte pentru licitaţie din considerente de economie şi eficienta; d) alegerii de către persoana juridică achizitoare a formei de licitaţie; e) unei decizii de respingere a tuturor ofertelor luate de persoana juridică achizitoare anterior acceptării unei oferte.  +  Articolul 21Contestaţia înaintată conducătorului persoanei juridice achizitoare (1) Orice contractant care participa la procedura de achiziţie poate să înainteze o contestaţie scrisă conducătorului persoanei juridice achizitoare în termen de 7 zile de la data la care contractantul care o înaintează a luat cunoştinţa de hotărârea de adjudecare. (2) În cazul în care contestaţia nu este rezolvată pe cale amiabila de către contractantul care a înaintat-o şi persoana juridică achizitoare, conducătorul persoanei juridice achizitoare căreia i s-a inminat contestaţia va lua o decizie scrisă în termen de 10 zile de la data înregistrării respectivei contestaţii, cu avizul Ministerului Finanţelor, precum şi al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului pentru achiziţii de investiţii. Decizia va fi notificată de îndată contractantului care a înaintat contestaţia. Notificarea va menţiona, de asemenea, motivele adoptării respectivei decizii şi va indica măsurile corective care trebuie luate în cazul în care contestaţia este acceptată parţial sau în întregime. Decizia poate fi atacată în justiţie potrivit art. 24. (3) În cazul în care conducătorul persoanei juridice achizitoare căreia i s-a inminat contestaţia nu ia o decizie în intervalul specificat la alin. (2), contractantul care a înaintat respectiva contestaţie are dreptul sa introducă o acţiune în justiţie în conformitate cu art. 24.  +  Articolul 22Reguli aplicabile contestaţiei înaintate conform art. 21 (1) Imediat după ce a fost înaintată o contestaţie conform art. 21, conducătorul persoanei juridice achizitoare va notifica contractantului câştigător contestaţia şi conţinutul ei. (2) O copie de pe decizia conducătorului persoanei juridice achizitoare va fi trimisa de îndată atât contractantului care a înaintat persoanei juridice achizitoare respectiva contestaţie, cît şi contractantului a cărui oferta a fost câştigătoare. După emiterea deciziei, contestaţia şi decizia corespunzătoare vor fi, de îndată, puse la dispoziţia oricărei persoane interesate, cu condiţia ca nici o informaţie sa nu fie dezvaluita, dacă dezvaluirea ei ar fi contrară legii, ar împiedica aplicarea legii, ar afecta interesul public, ar prejudicia interesul comercial legitim al părţilor sau ar afecta libera concurenta.  +  Articolul 23Suspendarea procedurii de achiziţie (1) Persoana juridică achizitoare poate include în contractul de achiziţie o clauza suspensivă, în virtutea căreia conducătorul persoanei juridice achizitoare poate suspenda pentru cel mult 30 de zile derularea contractului de achiziţie pentru a proteja drepturile contractantului care înaintează contestaţia. (2) Orice decizie luată de persoana juridică achizitoare în conformitate cu prevederile prezentului articol, ca şi motivele şi împrejurările care au dus la luarea respectivei decizii vor fi incluse în dosarul achiziţiei.  +  Articolul 24Termenul de introducere a acţiunii în justiţie Acţiunea în justiţie se va introduce în termen de 10 zile de la data comunicării deciziei adoptate de conducătorul persoanei juridice achizitoare sau de la data expirării termenului de 10 zile în care conducătorul persoanei juridice achizitoare trebuie să ia respectiva decizie.  +  Articolul 25Evidenta specială (1) Contractantul care va comite, el sau prepuşii săi, vreo infracţiune ori contravenţie la prezenta ordonanţă va fi inclus pe o lista specială ţinuta de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului pentru investiţii, având interdicţia de a intra într-un contract de achiziţii publice pe o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare sau a actului de sancţionare contravenţională. Ministerul Finanţelor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului vor decide includerea pe lista de interdicţie, la sesizarea persoanei juridice achizitoare sau a organului de control care are din oficiu obligaţia sesizării. (2) Decizia de includere pe lista de interdicţie poate fi atacată în faţa instanţelor judecătoreşti potrivit procedurii de drept comun.  +  Capitolul 5 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 26Ministerul Finanţelor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului vor elabora, vor actualiza şi vor supune aprobării Guvernului reglementările necesare îndeplinirii obiectivelor şi aplicării prezentei ordonanţe, precum şi reglementările necesare pentru respectarea obligaţiilor asumate de România prin angajamente internaţionale care au legătură cu achiziţiile de bunuri şi investiţii şi care nu intră în contradictie cu prevederile prezentei ordonanţe.  +  Articolul 27În măsura în care prezenta ordonanţă intră în contradictie cu obligaţiile asumate de România prin tratate sau acorduri internaţionale, ratificate prin lege, vor prevala prevederile acestora.  +  Articolul 28Admiterea la finanţare a achiziţiilor de bunuri şi investiţii se va face pe baza contractului de achiziţie publică încheiat de persoana juridică achizitoare cu contractantul câştigător al licitaţiei.  +  Articolul 29Toate licitaţiile pentru investiţiile organizate şi în curs de desfăşurare la data adoptării prezentei ordonanţe se vor definitivă pe baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 291/1991, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 30Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I*).  +  Articolul 31Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, orice dispoziţii contrare se abroga.----------------- Notă *) A se vedea şi datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare.----------------------