ORDONANTA nr. 12 din 4 august 1993privind achiziţiile de bunuri şi investiţii publice
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constituţia României şi al art. 1 lit. c) din Legea nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat, Guvernul României emite prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1Domeniul de aplicare (1) Prezenta ordonanţă reglementează toate achiziţiile efectuate de entitatile achizitoare, definite de lege. (2) Prezenta ordonanţă nu se aplică în cazul:(a) achiziţiilor publice care implica apărarea tarii, ordinea publică şi siguranţa naţionala;(b) achiziţiilor care fac obiectul unor excluderi, în baza unor reglementări ulterioare.  +  Articolul 2DefiniţiiÎn sensul prezentei ordonanţe: a) achiziţiile de bunuri şi investiţii publice înseamnă obţinerea de către o entitate achizitoare, în baza unui contract de achiziţii publice prin cumpărare, închiriere sau cumpărare în rate de bunuri sau de investiţii publice, inclusiv servicii legate de furnizarea respectivelor bunuri sau investiţii publice, cu condiţia ca valoarea acestor servicii sa nu depăşească valoarea bunurilor sau investiţiilor publice cărora le corespund; a) entitate achizitoare înseamnă:I. Parlamentul şi instituţiile aflate sub controlul acestuia;II. Preşedinţia;III. Guvernul şi autorităţile administrative prevăzute la art. 115, 120-122 din Constituţia României şi instituţiile bugetare subordonate acestora;IV. Autorităţile judecătoreşti;V. Ministerul Public;VI. Instituţiile publice de învăţământ superior;VII. Academia Română şi instituţiile subordonate acesteia; c) bunurile se referă la produse, echipamente şi alte obiecte fizice de orice fel şi cu orice fel de descriere, inclusiv bunuri imobiliare; d) investiţiile publice reprezintă cheltuieli de capital, cheltuieli materiale şi cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare, finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetele locale, din fondurile special constituite prin lege în afară acestor bugete şi din credite externe garantate sau contractate direct de stat în vederea realizării, după caz, a următoarelor:- proiectarea şi executarea de lucrări de construcţii, inclusiv instalaţiile aferente, de toate categoriile;- modernizări, transformări, extinderi şi consolidări la construcţii şi instalaţii;- reparaţii capitale, reparaţii curente şi demolări la construcţii şi instalaţii;- livrări şi montaje de utilaje şi echipamente tehnologice în cadrul investiţiilor noi, al modernizărilor, al transformărilor şi al extinderilor, precum şi în cazul reparaţiilor capitale;- lucrări de foraje, cartarea terenului, fotogrammetrie, cercetări seismologice şi alte activităţi similare, cu condiţia să fie de interes public;- prestări de servicii care contribuie la realizarea investiţiilor publice (consultanţa, asistenţa tehnica, proiectare etc.) e) contractant înseamnă orice persoană fizica sau juridică, partener real sau potenţial al entitatii achizitoare într-un contract de achiziţie publică; f) contract de achiziţie publică înseamnă un contract încheiat între entitatea achizitoare şi contractantul a cărui oferta este câştigătoare; g) garanţia pentru oferta depusa reprezintă garanţia furnizată entitatii achizitoare de către contractantul care înaintează o ofertă, prin care acesta din urma se angajează să semneze contractul de achiziţie în cazul în care oferta sa este câştigătoare. Garanţia pentru oferta depusa poate consta din garanţii bancare şi asimilate acestora; h) moneda include şi moneda de cont.  +  Articolul 3Calificarea contractanţilor (1) Entitatea achizitoare poate să ceara contractanţilor care participa la procedura de achiziţie, fără a aduce atingere dreptului contractanţilor de a-şi proteja proprietatea sau secretele comerciale, furnizarea documentelor doveditoare sau a oricărei informaţii considerată utila şi care îi permite sa aprecieze ca respectivii contractanţi: a) poseda competenţa tehnica, resursele financiare, echipamentul şi alte mijloace fizice, capacitatea managerială, siguranţa în desfăşurarea operaţiunilor proprii, experienta, reputaţia, personalul, care le permit să-şi îndeplinească obligaţiile rezultate din contractul de achiziţie; b) au capacitatea legală de a fi parte în contractul de achiziţie; c) nu sunt insolvabili, blocati financiar, în stare de faliment sau afacerile lor nu sunt administrate de către un judecător sindic, activităţile lor comerciale nu au fost suspendate, iar ei nu fac obiectul unei anchete legale pentru una din faptele menţionate mai sus; d) şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat; e) managerii şi prepuşii lor implicaţi în mod direct în contractul de achiziţie nu au fost condamnaţi în ultimii 5 ani pe teritoriul României pentru infracţiuni prevăzute în prezenta ordonanţă, precum şi pentru infracţiuni de dare ori luare de mită, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţa , înşelăciune în dăuna avutului particular sau public; f) nu se afla în situaţia prevăzută la art. 25. (2) Orice condiţie stabilită conform alin. (1) lit. a) va fi înscrisă în documentele de preselecţie şi, dacă este cazul, în caietul de sarcini şi se va aplica în mod egal tuturor contractanţilor. O entitate achizitoare nu va impune nici un criteriu, condiţie sau procedura referitoare la calificarea contractanţilor, altele decît cele prevăzute în alin. (1). (3) Entitatea achizitoare va evalua calificarea contractanţilor în conformitate cu criteriile şi procedurile menţionate în documentele de preselecţie sau în caietul de sarcini. (4) a) În conformitate cu art. 5 alin. (1) şi (3) entitatea achizitoare nu va stabili nici un criteriu, condiţie sau procedura cu privire la calificarea contractanţilor, care ar produce o discriminare între contractanţii români şi cei străini. b) De asemenea, entitatea achizitoare nu va stabili nici un criteriu, condiţie sau procedura cu privire la calificarea contractanţilor, care ar produce o discriminare între contractanţii reprezentind societăţi comerciale private şi contractanţii reprezentind societăţi comerciale cu capital de stat. (5) Entitatea achizitoare poate descalifica un contractant în orice moment în cazul în care descoperă ca informaţia furnizată privind calificarea respectivului contractant a fost falsa sau inexactă. (6) Cu excepţia cazului în care procedura de preselecţie a avut loc, nici un contractant care cere să fie supus acestei proceduri nu va fi exclus de la participarea la procedura de achiziţie publică pe motiv că nu a furnizat dovada ca este calificat conform alin. (1), în condiţiile în care contractantul se angajează sa furnizeze o asemenea dovada înaintea începerii examinării propunerilor, ofertelor, după caz, şi dacă exista motive de a crede ca respectivul contractant va fi în stare să-şi respecte angajamentul.  +  Articolul 4Procedura de preselecţie (1) Entitatea achizitoare se poate angaja într-o procedură de preselecţie cu scopul de a identifica, anterior trimiterii ofertelor, contractanţii care sunt capabili să se angajeze într-un contract de achiziţie, cu respectarea prevederilor de la art. 11. Prevederile art. 3 se vor aplica şi procedurii de preselecţie. (2) Dacă entitatea achizitoare se angajează în procedura de preselecţie va furniza un set de documente de preselecţie fiecărui contractant care le solicita, în conformitate cu procedura specificată şi, dacă este cazul, contra unei taxe pentru trimiterea respectivelor documente. (3) Documentele de preselecţie vor include cel puţin informaţiile stabilite la art. 11. (4) Entitatea achizitoare va face cunoscut fiecărui contractant care a înaintat o cerere de preselecţie, indiferent dacă respectivul contractant a fost selecţionat sau nu, numele contractanţilor care au fost selecţionaţi; numele acestora vor fi făcute cunoscute, la cerere, şi opiniei publice. La procedura de achiziţie publică au dreptul sa participe numai contractanţii care au fost selecţionaţi. (5) Entitatea achizitoare va comunică, la cerere, contractanţilor, care nu au fost selecţionaţi, motivele respingerii, dar nu este obligată să ofere dovezi sau justificări privind faptele concrete care au fundamentat respingerea. (6) Entitatea achizitoare poate cere unui contractant să-şi reconfirme calificarea în concordanta cu aceleaşi criterii utilizate pentru preselecţia respectivului contractant. Entitatea achizitoare va descalifica orice contractant care nu reuşeşte să-şi reconfirme calificarea şi poate descalifica în orice moment un contractant dacă descoperă ca informaţia furnizată pentru preselecţie sau reconfirmare a fost falsa sau inexactă. Entitatea achizitoare va face cunoscut în mod prompt fiecărui contractant, căruia i s-a cerut să-şi reconfirme calificarea, dacă respectivul contractant a reuşit sau nu să-şi reconfirme calificarea.  +  Articolul 5Participarea contractanţilor (1) În cazul achiziţiei a carei valoare depăşeşte un cuantum stabilit prin hotărâre a Guvernului la propunerea Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, contractanţii pot participa la procedura de achiziţie, indiferent de naţionalitate, în condiţiile în care contractanţii români se bucura de un tratament similar în cadrul procedurilor de achiziţie organizate de entitatile achizitoare din ţările a căror naţionalitate o are contractantul străin. (2) Atunci când valoarea achiziţiei este mai mica decît cuantumul menţionat la alin. (1), accesul la procedura de achiziţie este permis doar contractanţilor români, cu excepţia cazurilor menţionate la alin. (3). (3) În cazul în care contractanţii români nu pot satisface cerinţele înscrise în caietul de sarcini, entitatea achizitoare este abilitata sa invite la procedura de achiziţie şi contractanţi străini indiferent de naţionalitate, chiar dacă valoarea contractului de achiziţie este mai mica decît cuantumul menţionat la alin. (1). Entitatea achizitoare va include în dosarul achiziţiei o justificare a motivelor şi circumstanţelor pe baza cărora a fost luată decizia de admitere a participării contractanţilor străini. (4) Entitatea achizitoare va preciza, chiar din momentul în care solicită participarea contractanţilor la procedura de achiziţie, ca aceştia pot participa la respectiva procedura, indiferent de naţionalitate, în conformitate cu alin. (1) sau (3) sau ca participarea este permisă doar contractanţilor români, conform alin. (2), după caz. Aceasta precizare nu poate fi modificată mai tirziu.  +  Articolul 6Forme de comunicare (1) Documentele, notificările, deciziile şi alte comunicări, la care se face referire în prezenta ordonanţă şi care trebuie trimise de către entitatea achizitoare contractantului sau de către contractant către entitatea achizitoare, vor fi efectuate în forma scrisă sau orice alta forma care asigura înregistrarea actului, cu excepţia ofertei a carei forma va fi cea prevăzută prin reglementările de la art. 11. (2) Ca o excepţie de la alin. (1) comunicările între contractanţi şi entitatea achizitoare pot fi făcute prin telefon sau prin orice alt mijloc de comunicaţie care nu asigura înregistrarea conţinutului comunicării, cu condiţia ca imediat după aceea expeditorul comunicării sa trimită o confirmare a acestei comunicări într-o formă care asigura înregistrarea acesteia. (3) Entitatea achizitoare nu va face nici o discriminare între contractanţi din punct de vedere al formei în care aceştia transmit sau primesc documente, notificări, decizii sau alte comunicări.  +  Articolul 7Reguli privind documentele furnizate de contractanţiAtunci când cere legalizarea documentelor furnizate de contractanţi pentru a-şi demonstra capacitatea de participare la procedura de achiziţie, entitatea achizitoare nu poate impune nici o condiţie privind legalizarea documentelor, altele decît cele cerute de legislaţia în vigoare la momentul respectiv.  +  Articolul 8Dosarul procedurii de achiziţie (1) Entitatea achizitoare va pregati un dosar al procedurii de achiziţie care va conţine informaţiile ce sunt prevăzute la art. 11. (2) Contractanţii pot pretinde despăgubiri pentru cheltuielile care le-au suportat pentru participarea la procedura de achiziţie în cazul în care entitatea achizitoare nu a reuşit sa pregătească un dosar al procedurii de achiziţie în concordanta cu prezentul articol.  +  Articolul 9Respingerea contractanţilor care au dat mităEntitatea achizitoare va respinge oferta, propunerea sau oferta de preţ, în cazul în care contractantul care a înaintat-o a comis infracţiunea de dare de mită, trafic de influenţa şi primirea de foloase necuvenite faţă de oricare prepus al entitatii achizitoare.  +  Capitolul 2 Licitaţia  +  Articolul 10Circumstanţele de utilizare a licitaţieiO entitate achizitoare îşi va desfăşura activitatea numai pe baza procedurii de licitaţie, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezenta ordonanţă.Cuantumurile de la care este necesară organizarea unei proceduri de licitaţie vor fi stabilite şi actualizate prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. Este interzisă împărţirea contractului de achiziţie în mai multe contracte de valoare mai mica în scopul de a evita organizarea unei proceduri de licitaţie.  +  Articolul 11Formele de licitaţieFormele de licitaţie sunt:- licitaţie publică deschisă fără preselecţie;- licitaţie publică deschisă cu preselecţie;- licitaţie publică restrînsa.Procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea achiziţiilor de bunuri şi, respectiv, investiţii publice se vor stabili de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei ordonanţe, prin regulamente ce se vor aproba prin hotărâri ale Guvernului.  +  Articolul 12Comisia de licitaţiePentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii de licitaţie entitatea achizitoare numeşte prin decizie, pentru fiecare achiziţie de bunuri şi investiţie publică în parte, o comisie pentru licitaţie.Comisia pentru licitaţie răspunde de activitatea de deschidere, examinare, clarificare, evaluare şi adjudecare a ofertelor pentru licitaţie publică pentru care a fost înfiinţată.Comisia pentru licitaţie este compusa din minimum 5 membri şi va cuprinde:- preşedintele comisiei care este, de regula, un specialist al entitatii achizitoare;- reprezentantul Ministerului Finanţelor;- reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, numai în cazurile de achiziţii de investiţii publice;- alţi reprezentanţi, ca membri în comisia pentru licitaţie, care vor fi specialişti cu experienta profesională în domeniul achiziţiei publice respective şi cu probitate morala.Onorariile participanţilor în comisia pentru licitaţie, care nu sunt angajaţii permanenţi ai entitatii achizitoare, se suporta de către entitatea achizitoare.  +  Articolul 13Îndrumarea metodologicăMinisterul Finanţelor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului vor asigura îndrumarea metodologică unitară privind organizarea, desfăşurarea şi adjudecarea licitaţiilor pentru bunuri şi investiţii publice, elaborind norme, prescripţii şi reglementări pentru conţinutul proiectelor, al documentelor de licitaţie, al conţinutului ofertelor şi contractarea lucrărilor.  +  Articolul 14Achiziţia prin cererea de oferte de preţEntitatea achizitoare se poate angaja printr-o procedură de achiziţie prin cerere de oferte de preţ conform art. 15 pentru achiziţionarea de bunuri disponibile imediat, care nu sunt produse conform specificatiilor entitatii achizitoare şi pentru care exista o piaţa stabilită, cu condiţia ca valoarea estimată a contractului de achiziţie să fie mai mica decît cuantumul prevăzut în reglementările de achiziţie pentru organizarea unei licitaţii.  +  Articolul 15Procedura cererii de oferte de preţ (1) Entitatea achizitoare va cere oferte de preţ de la cît mai mulţi contractanţi, dar cel puţin de la trei, în măsura în care este posibil. Fiecărui contractant i se va cere detalierea preţului pe elemente componente, plecind de la structura care convine cel mai bine nevoilor de evaluare ale entitatii achizitoare. (2) Fiecare contractant are voie sa propună doar o singura oferta de preţ şi nu poate schimba propunerea de oferta de preţ. Nu vor avea loc nici un fel de negocieri între entitatea achizitoare şi un contractant cu privire la oferta de preţ propusă de contractant. (3) Contractul de achiziţie va fi încheiat cu contractantul care a oferit cea mai scăzută oferta de preţ raportată la nevoile entitatii achizitoare.  +  Capitolul 3 Achiziţia dintr-o singura sursa  +  Articolul 16Circumstanţele de utilizare a achiziţiei dintr-o singura sursaEntitatea achizitoare poate achizitiona bunurile sau investiţiile publice prin solicitarea unei propuneri sau oferte de preţ la un singur contractant în următoarele circumstanţe: a) bunurile sau investiţiile publice pot fi furnizate doar de un singur contractant care are drepturi exclusive în privinta bunurilor sau investiţiilor publice de achiziţionat, cum ar fi lucrările artistice speciale şi lucrările sub protecţia drepturilor de autor; b) din cauza de forta majoră (calamitati naturale, conflagraţii etc.) care fac imposibila aplicarea procedurii de licitaţie publică; c) entitatea achizitoare care a achiziţionat bunuri, echipamente sau tehnologie de la un anumit contractant hotărăşte ca o serie de elemente adiţionale trebuie procurate de la acelaşi contractant din motive de standardizare sau pentru ca se doreşte compatibilitatea cu bunurile, echipamentele sau tehnologia deja existente, luând în considerare eficienta achiziţiei iniţiale în ceea ce priveşte satisfacerea nevoilor entitatii achizitoare, dimensiunea restrînsa a respectivei achiziţii în raport cu achiziţia iniţială, preţul rezonabil şi inexistenta unei alternative privind achiziţionarea bunurilor în cauza; de asemenea, investiţiile publice care nu pot fi realizate decît de furnizorul sau antreprenorul iniţial al lucrării; d) entitatea achizitoare cauta sa încheie un contract cu un contractant în scopul întreprinderii unor cercetări, experimentari, studii sau dezvoltări tehnologice, având ca scop achiziţia unui prototip, cu excepţia cazului în care contractul include producerea de bunuri în cantităţi care să creeze un profit comercial, ori sa acopere costurile cercetării şi dezvoltării.  +  Articolul 17Justificarea alegerii metodelor de achiziţieO entitate achizitoare care utilizează una din metodele de achiziţie prevăzute la art. 16 va include în dosarul achiziţiei o nota justificativă aprobată de conducătorul entitatii achizitoare privind motivele şi circumstanţele pe care s-a bazat pentru a alege respectiva metoda de achiziţie, împreună cu avizul Ministerului Finanţelor, în cazul achiziţiei de bunuri, şi avizul comun al Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, pentru achiziţiile de investiţii publice.  +  Capitolul 4 Contravenţii, sancţiuni şi contestaţii  +  Articolul 18ContravenţiiConstituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni: a) furnizarea de informaţii, privind valoarea sau de alta natura, contractanţilor în fazele de licitaţii, anterior adjudecării, de către persoanele implicate oficial, direct sau indirect în organizarea licitaţiilor; b) obţinerea de profituri de către investitori sau entitate achizitoare, prin vânzarea documentelor licitaţiilor la preţuri mai mari decît costul multiplicării acestor documente; c) organizarea de licitaţii fără fonduri alocate în lei, precum şi, după caz, în valută, necesare execuţiei lucrărilor; d) organizarea de licitaţii în scopul testarii preţurilor pieţei; e) organizarea de licitaţii, fără autorizaţiile, avizele şi aprobările necesare, anterior executării lucrărilor şi achiziţiei bunurilor.  +  Articolul 19Sancţionarea contravenţiilorContravenţiile de la art. 18 lit. a) se sancţionează cu amendă de la 150.000 la 200.000 lei, cele de la lit. b), cu amendă de la 200.000 la 500.000 lei, iar cele de la lit. c), d) şi e), cu amendă de la 500.000 la 1.000.000 lei.Contravenţiile se constata şi sancţiunile se aplică de către specialişti din cadrul Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, împuterniciţi de către conducerile ministerelor respective.Contravenţiilor prevăzute la art. 18 le sunt aplicabile prevederilor Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Articolul 20Dreptul la contestaţie (1) Orice contractant care participa sau doreşte sa participe la o procedură de achiziţie în conformitate cu prezenta ordonanţă şi care considera ca suferă, ca risca sa sufere sau ca a suferit un prejudiciu datorită unui act sau unei decizii a entitatii achizitoare sau procedurii utilizate de aceasta, cu încălcarea unei prevederi a prezentei ordonanţe, poate inainta contestaţie împotriva actului, deciziei sau procedurii respective. (2) Nu se va putea face contestaţie în baza prevederilor alin. (1) împotriva: a) actelor, deciziilor sau procedurilor urmate de entitatea achizitoare cu privire la selectarea unei metode de achiziţie; b) admiterii, conform art. 5 alin. (2) la procedura de achiziţie doar a contractanţilor români; c) limitării cererii de oferte pentru licitaţie din considerente de economie şi eficienta; d) unei decizii de respingere a tuturor ofertelor luate de entitatea achizitoare anterior acceptării unei oferte.  +  Articolul 21Contestaţia înaintată conducătorului entitatii achizitoare (1) Orice contractant care participa la procedura de achiziţie poate să înainteze o contestaţie scrisă conducătorului entitatii achizitoare în termen de 7 zile de la data la care contractantul care o înaintează a luat cunoştinţa de hotărârea de adjudecare. (2) În cazul în care contestaţia nu este rezolvată pe cale amiabila de către contractantul care a înaintat-o şi entitatea achizitoare, conducătorul entitatii achizitoare căreia i s-a inminat contestaţia va lua o decizie scrisă în termen de 10 zile de la data înregistrării respectivei contestaţii, cu avizul Ministerului Finanţelor, precum şi al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului pentru achiziţii de investiţii publice.Decizia va fi notificată de îndată contractantului care a înaintat contestaţia. Notificarea va menţiona, de asemenea, motivele adoptării respectivei decizii şi va indica măsurile corective care trebuie luate în cazul în care contestaţia este acceptată parţial sau în întregime. Decizia poate fi atacată în justiţie potrivit art. 24. (3) În cazul în care conducătorul entitatii achizitoare căreia i s-a inminat contestaţia nu ia o decizie în intervalul specificat la alin. (2), contractantul care a înaintat respectiva contestaţie are dreptul sa introducă o acţiune în justiţie în conformitate cu art. 24.  +  Articolul 22Reguli aplicabile contestaţiei înaintate conform art. 21 (1) Imediat după ce a fost înaintată o contestaţie conform art. 21 conducătorul entitatii achizitoare va notifica contractantului câştigător contestaţia şi conţinutul ei. (2) O copie a deciziei conducătorului entitatii achizitoare va fi trimisa de îndată atât contractantului care a înaintat entitatii achizitoare respectiva contestaţie, cît şi contractantului a cărui oferta a fost câştigătoare.După emiterea deciziei, contestaţia şi decizia corespunzătoare vor fi, de îndată, puse la dispoziţia oricărei persoane interesate, cu condiţia ca nici o informaţie sa nu fie dezvaluita, dacă dezvaluirea ei ar fi contrară legii, ar împiedica aplicarea legii, ar afecta interesul public, ar prejudicia interesul comercial legitim al părţilor sau ar afecta libera concurenta.  +  Articolul 23Suspendarea procedurii de achiziţie (1) Entitatea achizitoare poate include în contractul de achiziţie o clauza suspensivă, în virtutea căreia conducătorul entitatii achizitoare poate suspenda pentru cel mult 30 de zile derularea contractului de achiziţie pentru a proteja drepturile contractantului care înaintează contestaţia. (2) Orice decizie luată de entitatea achizitoare în conformitate cu prevederile prezentului articol, ca şi motivele şi împrejurările care au dus la luarea respectivei decizii vor fi incluse în dosarul achiziţiei.  +  Articolul 24Termenul de introducere a acţiunii în justiţieAcţiunea în justiţie se va introduce în termen de 10 zile de la data comunicării deciziei adoptate de conducătorul entitatii achizitoare sau de la data expirării termenului de 10 zile (zece) în care conducătorul entitatii achizitoare trebuie să ia respectiva decizie.  +  Articolul 25Evidenta specială (1) Contractantul care va comite, el sau prepuşii săi, vreo infracţiune ori contravenţie la prezenta ordonanţă va fi inclus pe o lista specială ţinuta de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului pentru investiţiile publice, având interdicţia de a intra într-un contract de achiziţii publice pe o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare sau a actului de sancţionare contravenţională. Ministerul Finanţelor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului vor decide includerea pe lista de interdicţie, la sesizarea entitatii achizitoare sau a organului de control care are din oficiu obligaţia sesizării. (2) Decizia de includere pe lista de interdicţie poate fi atacată în faţa instanţelor judecătoreşti potrivit procedurii de drept comun.  +  Capitolul 5 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 26Ministerul Finanţelor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului vor elabora, vor actualiza şi vor supune aprobării Guvernului reglementările necesare îndeplinirii obiectivelor şi aplicării prezentei ordonanţe, precum şi reglementările necesare pentru respectarea obligaţiilor asumate de România prin angajamente internaţionale care au legătură cu achiziţiile de bunuri şi investiţii publice şi care nu intră în contradictie cu prevederile prezentei ordonanţe.  +  Articolul 27În măsura în care prezenta ordonanţă intră în contradictie cu obligaţia României rezultind din: a) un tratat sau orice alta forma de înţelegere la care este parte alături de unu sau mai multe state; b) o înţelegere cu o instituţie financiară interguvernamentală internationala la care România este parte, vor prevala prevederile tratatului sau înţelegerii.  +  Articolul 28Admiterea la finanţare a achiziţiilor de bunuri şi investiţii publice se va face pe baza contractului de achiziţie publică încheiat de entitatea achizitoare cu contractantul câştigător al licitaţiei.  +  Articolul 29Toate licitaţiile pentru investiţiile publice organizate şi în curs de desfăşurare la data adoptării prezentei ordonanţe se vor definitivă pe baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 291/1991, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 30Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 31În momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, orice dispoziţii contrare se abroga. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescup. Ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului,Victor Dumitrache,secretar de statMinistru de stat, preşedintele Consiliului pentru Coordonare, Strategie şi Reforma Economică,Misu Negritoiu------------------