HOTĂRÂRE nr. 805 din 23 august 2001privind unele măsuri de informare asupra tarifelor maximale pentru serviciile de cazare în structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistica la turismul neorganizat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 30 august 2001    În temeiul dispoziţiilor art. 107 din Constituţia României şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Agenţii economici care administrează structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistica sunt obligaţi ca până la data de 30 iunie a fiecărui an sa stabilească şi sa comunice Ministerului Turismului tarifele de cazare maximale, pe tipuri de camere şi perioade de tarifare, cu precizarea dacă includ sau nu includ micul dejun şi taxa pe valoarea adăugată, exprimate în euro, ce vor fi practicate în anul următor la turismul neorganizat. (2) În sensul prezentei hotărâri, prin turism neorganizat se înţelege turismul practicat fără intermediul unei agenţii de turism. (3) După comunicarea tarifelor potrivit alin. (1), agenţii economici care administrează structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistica nu mai pot opera modificări asupra acestora.  +  Articolul 2Ministerul Turismului va emite în termen de 30 de zile de la comunicarea prevăzută la art. 1 alin. (1) certificate de atestare a acestor tarife, care vor fi afişate, începând cu data de 1 ianuarie a anului pentru care au fost stabilite, la receptiile structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistica de categoriile 1-5 stele şi în camere, la cele de categoriile 1-3 stele, cu precizarea ca plata se va face potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 3Ministerul Turismului va edita, până la data de 30 septembrie, catalogul structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistica, care va cuprinde tarifele maximale practicate de acestea şi care va fi difuzat în ţara şi în străinătate până la data de 31 decembrie.  +  Articolul 4Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei săvârşirea de către agenţii economici care administrează structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare a următoarelor fapte: a) necomunicarea către Ministerul Turismului a tarifelor de cazare până la data de 30 iunie a fiecărui an; b) neafisarea certificatelor de atestare a tarifelor de cazare, emise de Ministerul Turismului, la recepţia structurilor de primire turistice de categoria 1-5 stele şi în camere, la cele de categoria 1-3 stele; c) practicarea de tarife de cazare mai mari decât cele comunicate Ministerului Turismului.  +  Articolul 5 (1) Contravenţiile se constata şi amenzile se aplică de către personalul împuternicit al Ministerului Turismului. (2) Contravenţiilor prevăzute la art. 4 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.  +  Articolul 6 (1) Termenul de transmitere la Ministerul Turismului a tarifelor prevăzute la art. 1 alin. (1), valabile pentru anul 2002, este de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Pentru anul 2002 Ministerul Turismului va edita şi va difuza până la data de 31 decembrie 2001 catalogul structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare.  +  Articolul 7Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul turismului,Alin Burcea,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu--------