ORDONANTA nr. 34 din 16 august 2001pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 28 august 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. V.2 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după litera o) se introduce litera o^1) cu următorul cuprins:
         
    "o1)cereri pentru emiterea somaţiei de plată300.000 lei;"
  2. După articolul 8^1 se introduce articolul 8^2 cu următorul cuprins:"Art. 8^2. - Cererile formulate potrivit Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, se taxeaza după cum urmează:
         
    "a)cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă între birourile executorilor judecătoreşti60.000 lei;
    b)plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a îndeplini un act sau de a efectua o executare silită60.000 lei;
    c)cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a ştampilei executorului judecătoresc30.000 lei."
  3. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva hotărârilor judecătoreşti se taxeaza cu 50% din:- taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabila în bani, soluţionată de prima instanţa;- taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor şi acţiunilor evaluabile în bani. (2) Se timbrează cu 30.000 lei cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti:- încheierea de scoatere în vânzare a bunurilor în acţiunea de partaj;- încheierea de suspendare a judecării cauzei;- hotărârile de declinare a competentei şi de dezinvestire;- hotărârile de anulare a cererii, ca netimbrata sau nesemnata;- hotărârile prin care s-a respins cererea, ca prematura, inadmisibila, prescrisă sau pentru autoritate de lucru judecat."4. Litera f^1) a articolului 15 se abroga.5. Alineatul (5) al articolului 20 va avea următorul cuprins:"(5) În situaţia în care instanţa judecătorească investită cu soluţionarea unei cai de atac ordinare sau extraordinare constata ca în fazele procesuale anterioare taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, va dispune obligarea părţii la plata taxelor judiciare de timbru aferente, dispozitivul hotărârii constituind titlu executoriu. Executarea silită a hotărârii se va efectua prin organele de executare ale unităţilor teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul debitorul, potrivit legislaţiei privind executarea silită a creanţelor bugetare."6. Alineatul (5) al articolului 25 va avea următorul cuprins:"(5) Dispoziţiile alin. (1)-(4) privitoare la taxele judiciare de timbru se aplică în mod corespunzător şi cheltuielilor judiciare avansate de stat din bugetele aprobate Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public pentru desfăşurarea proceselor penale, care sunt suportate de părţi sau de alţi participanţi la proces, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi amenzilor judiciare. Executarea silită a debitelor se efectuează de organele de executare ale unităţilor teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul debitorul, potrivit legislaţiei privind executarea silită a creanţelor bugetare."
   +  Articolul 2 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 53/2000 pentru unele măsuri privind soluţionarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 23 mai 2000. (2) În cazul cererilor referitoare la stabilirea şi acordarea de despăgubiri pentru daune morale, introduse până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, cauţiunea depusa potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 53/2000 se restituie reclamantului după rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a soluţionat cererea. (3) Atunci când cererea reclamantului a fost respinsă prin hotărâre judecătorească irevocabilă, iar pârâtul a solicitat despăgubiri pentru daunele suferite în urma procesului şi, după caz, cheltuieli de judecată, cauţiunea se eliberează integral pârâtului, dacă valoarea despăgubirilor şi a cheltuielilor de judecată acordate de instanţa este cel puţin egala cu suma depusa cu titlu de cauţiune; în cazul în care cuantumul cauţiunii depuse este mai mare decât valoarea despăgubirilor şi a cheltuielilor de judecată acordate de instanţa, cauţiunea se eliberează pârâtului în limita acestei valori, iar restul se restituie reclamantului. (4) Dobânzile aferente sumei depuse cu titlu de cauţiune se eliberează reclamantului sau, după caz, pârâtului potrivit dispoziţiilor alin. (2) şi (3).  +  Articolul 3Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de Parlament, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Rodica Mihaela StanoiuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu-------