NORMA nr. 3 din 14 august 2001privind clasele de asigurări care pot fi practicate de societăţile de asigurare
EMITENT
  • COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 24 august 2001    În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) şi al art. 47 pct. 1 lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor şi având în vedere prevederile art. 3 alin. (2) din aceeaşi lege,Comisia de Supraveghere a Asigurărilor adopta următoarele norme:I. În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, asiguratorii pot practica, potrivit obiectului de activitate stabilit în autorizaţia prealabilă de constituire şi aprobat prin autorizaţia de funcţionare eliberata de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, una sau mai multe clase de asigurări.II. Categoriile de asigurări care pot fi practicate de asiguratori, potrivit legii, se grupează în:1. asigurări de viaţa;2. asigurări generale.III. Clasele aferente asigurărilor de viaţa sunt următoarele:1. a) Asigurări de viaţa:- asigurarea de supravietuire;- asigurarea de deces;- asigurarea mixtă de viaţa;- b) Anuitati (asigurări de tip renta);- c) Asigurări de viaţa suplimentare, care cuprind: asigurări de vătămări corporale din accidente, asigurări de incapacitate de muncă cauzată de un accident, asigurări de deces rezultat dintr-un accident;2. Asigurări de căsătorie şi de naştere;3. Asigurări de viaţa legate de investiţii, pentru care expunerea la riscul de investiţii este transferata asiguratului;4. Asigurări permanente de sănătate, administrate la fel ca asigurările de viaţa;5. Asigurări de capitalizare, care cuprind: asigurări de viaţa cu prima unica, asigurări de viaţa cu prima esalonata.IV. Clasele aferente asigurărilor generale sunt următoarele:1. Asigurări de accidente şi boala, inclusiv accidente de muncă şi boli profesionale, pentru care se pot acorda atât despăgubiri financiare, în natura sau mixte (financiare şi în natura), cat şi despăgubiri pentru vătămări corporale suferite de persoane în timpul transportului;2. Asigurări de sănătate, pentru care se pot acorda atât despăgubiri financiare sau în natura, cat şi mixte (financiare şi în natura);3. Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare, care acoperă orice dăuna suferită de vehiculele terestre, cu motor şi altele decât cele cu motor;4. Asigurări de mijloace de transport feroviar, care acoperă orice dăuna suferită de vehiculele ce se deplaseaza sau transporta mărfuri ori persoane pe cale ferată;5. Asigurări de mijloace de transport aerian, care acoperă orice dăuna suferită de vehicule aeriene care se deplaseaza sau transporta mărfuri ori persoane pe linie aeriană;6. Asigurări de mijloace de transport naval, care acoperă orice dăuna suferită de vehiculele maritime, fluviale, lacustre sau pentru canale navigabile, construite, amenajate şi echipate pentru a pluti, a se deplasa, a transporta mărfuri sau persoane, precum şi pentru a executa lucrări tehnice;7. Asigurări de bunuri în tranzit, inclusiv mărfuri transportate, bagaje şi orice alte bunuri, care acoperă orice dăuna suferită de bunurile în tranzit sau de bagaje, oricare ar fi mijlocul de transport;8. Asigurări de incendiu şi calamitati naturale, care acoperă orice dăuna parţială sau totală cauzată proprietăţilor şi bunurilor, altele decât cele menţionate la pct. 3-7, cauzată de incendiu, cutremur, inundaţie, alte calamitati naturale etc.;9. Alte asigurări de daune la proprietăţi, asigurări care acoperă orice dăuna parţială sau totală suferită de proprietăţi sau bunuri, altele decât cele menţionate la pct. 3-8, cauzată de grindina sau inghet şi de alte evenimente;10. Asigurări de răspundere civilă pentru autovehicule, care se referă atât la asigurarea obligatorie de răspundere civilă, interna, pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule, cat şi la asigurarea de răspundere civilă auto, externa, carte verde, care acoperă orice răspundere rezultată din producerea unor prejudicii produse unor terţe persoane din utilizarea autovehiculelor, inclusiv răspunderea transportatorului;11. Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport aerian, prin care se acoperă orice răspundere rezultată prin producerea unor prejudicii produse unor terţe persoane prin utilizarea mijloacelor de transport aerian, inclusiv răspunderea transportatorului;12. Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport naval, destinate acoperirii oricărei raspunderi rezultate prin producerea unor prejudicii produse unor terţe persoane prin utilizarea mijloacelor de transport maritim, fluvial, lacustru sau pe canale navigabile, inclusiv răspunderea transportatorului;13. Asigurări de răspundere civilă generală, care acoperă orice răspundere rezultată prin producerea unor prejudicii produse unor terţe persoane, altele decât cele menţionate la pct. 10-12;13. Asigurări de răspundere civilă generală, care acoperă orice răspundere rezultată prin producerea unor prejudicii produse unor terţe persoane, altele decât cele menţionate la pct. 10-12;15. Asigurări de pierderi financiare, care acoperă riscuri de pierderi din: utilizare, insuficienta veniturilor, pierderi cauzate de timpul nefavorabil, pierderi din beneficii, cheltuieli comerciale neprevăzute, menţinerea cheltuielilor generale, pierderea valorii de piaţa, pierderi de renta sau alte venituri, pierderi comerciale indirecte, altele decât cele menţionate mai sus, precum şi pierderi necomerciale sau alte pierderi financiare;16. Asigurări de protecţie juridică, care au ca obiect suportarea cheltuielilor cu procedura judiciară şi oferirea altor servicii care decurg din acoperirea asigurării, cum ar fi: recuperarea pagubei suferite de asigurat printr-o procedură civilă sau penală, apărarea ori reprezentarea asiguratului într-o procedură penală, administrativă sau împotriva unei reclamaţii îndreptate împotriva acestuia;17. Asigurări de asistenţa turistica, prin care se acoperă riscul de asistenţa oferită persoanelor aflate în dificultate în cursul unor deplasări sau al unei absente de la domiciliu sau de la locul reşedinţei permanente.────────────