HOTĂRÂRE nr. 761 din 26 iulie 2001privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa pentru aparatele consumatoare de combustibili gazosi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 22 august 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 69 şi 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Domeniu de aplicare  +  Articolul 1 (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică: a) aparatelor consumatoare de combustibili gazosi folosite pentru gătit, încălzit, producerea apei calde, refrigerare, iluminare sau spalare şi având, când este cazul, o temperatura normală a apei de cel mult 105°C; precum şi b) arzatoarelor cu aer insuflat şi corpurilor de încălzire care urmează să fie echipate cu astfel de arzatoare, denumite în continuare aparate; c) dispozitivelor de siguranţă, de control şi de reglaj şi subansamblurilor, altele decât arzatoarele cu aer insuflat şi corpurile de încălzire care urmează să fie echipate cu astfel de arzatoare, care sunt comercializate separat pentru uzul producătorilor şi sunt destinate să fie încorporate într-un aparat sau asamblate cu scopul de a constitui un aparat, denumite în continuare echipamente. (2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică aparatelor definite la alin. (1), special destinate folosirii în procesele industriale care se desfăşoară în incintele industriale.  +  Secţiunea a 2-a Definirea unor termeni  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel: a) combustibil gazos - orice combustibil care este în stare gazoasa la o temperatura de 15°C, la o presiune de 1 bar; b) aparat folosit în mod normal este un aparat:- corect instalat şi întreţinut regulamentar, în conformitate cu instrucţiunile producătorului;- folosit la o variatie normală a calităţii gazelor şi cu o fluctuatie normală a presiunii de alimentare;- folosit în conformitate cu destinaţia sa sau într-un alt mod care poate fi prevăzut. c) introducere pe piaţa - acţiunea de a face disponibil un produs pentru prima data, contra cost sau gratuit, în vederea distribuirii şi/sau utilizării lui; d) organism de certificare - organismul recunoscut de Ministerul Industriei şi Resurselor, în calitate de autoritate publică în domeniu, pentru evaluarea şi certificarea conformitatii aparatelor înaintea introducerii lor pe piaţa şi/sau punerilor în funcţiune; e) organism de control - organism desemnat de Ministerul Industriei şi Resurselor pentru verificarea respectării prevederilor prezentei hotărâri.  +  Secţiunea a 3-a Condiţii de introducere pe piaţa  +  Articolul 3 (1) Se admit introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune a aparatelor prevăzute la art. 1 alin. (1), dacă atunci când sunt folosite în mod normal nu pun în pericol siguranţa persoanelor, a mediului şi a proprietăţii. (2) Ministerul Industriei şi Resurselor, în colaborare cu Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale şi cu producătorii de combustibili gazosi, va elabora până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri lista cuprinzând tipurile de gaze şi presiunile de alimentare corespunzătoare utilizate pe teritoriul României. Lista va fi aprobată şi actualizată prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Aparatele şi echipamentele prevăzute la art. 1 trebuie să satisfacă cerinţele esenţiale care le sunt aplicabile, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 5 (1) Se considera ca sunt respectate cerinţele esenţiale prevăzute la art. 4 şi se admit introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune a aparatelor, dacă acestea: a) poarta marcajul naţional de conformitate CS, aplicat de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, care semnifica conformitatea produsului cu cerinţele impuse pentru a fi respectate de producător, potrivit prezentei hotărâri, şi sunt însoţite de declaraţia de conformitate CS prevăzută în anexa nr. 2, redactată în limba română; b) poarta marcajul european de conformitate CE, aplicat de un producător dintr-un stat membru al Uniunii Europene, care semnifica conformitatea produsului cu cerinţele cuprinse în directivele Uniunii Europene, aplicabile, şi sunt însoţite de declaraţia de conformitate CE, tradusa în limba română. (2) Se considera ca sunt respectate cerinţele esenţiale prevăzute la art. 4 şi se admit introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune a echipamentelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c), care sunt însoţite de un certificat emis conform prevederilor art. 9 alin. (4), redactat sau tradus în limba română.  +  Articolul 6Se considera ca aparatele şi echipamentele respecta cerinţele esenţiale prevăzute la art. 4 atunci când acestea sunt conforme cu standardele române care adopta standardele europene armonizate, aplicabile.  +  Articolul 7 (1) În cazul în care organismul de control constata ca aparatele care poarta marcajul de conformitate CS sau CE, folosite în mod normal, pun în pericol siguranţa persoanelor, a mediului şi a proprietăţii, acesta ia măsuri corespunzătoare de retragere a acelor aparate de pe piaţa şi interzice sau restrictioneaza introducerea lor pe piaţa. (2) Organismul de control are obligaţia sa informeze în scris Ministerul Industriei şi Resurselor, în termen de 72 de ore, cu privire la deciziile luate, indicând motivele care au stat la baza deciziei şi, în special, dacă neconformitatea se datorează: a) nerespectării cerinţelor esenţiale prevăzute la art. 4, în cazul în care aparatele nu au fost proiectate conform standardelor prevăzute la art. 6; b) nerespectării standardelor prevăzute la art. 6. (3) Ministerul Industriei şi Resurselor analizează situaţiile, constata dacă măsura este justificată sau nu şi comunică organismului de control, precum şi producătorului sau reprezentantului autorizat al acestuia rezultatul analizei. (4) În cazul în care organismul de control constata ca un aparat care nu este conform poarta marcajul CS sau CE, ia măsuri, conform prevederilor prezentei hotărâri, împotriva celui care a aplicat marcajul, informand Ministerul Industriei şi Resurselor asupra deciziei sale.  +  Secţiunea a 4-a Deţinerea documentaţiei  +  Articolul 8 (1) Pentru aparatele introduse pe piaţa cu marcaj CS sau CE, precum şi pentru echipamente producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia are obligaţia sa întocmească şi sa păstreze cel puţin 10 ani de la data ultimei fabricatii a acestora documentele care atesta conformitatea, ce vor fi prezentate spre examinare, la cerere, organismului de control. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) vor cuprinde: a) dosarul tehnic de fabricaţie prevăzut în anexa nr. 3; b) declaraţia de conformitate CS sau CE, după caz, întocmită de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, ori certificatul prevăzut la art. 9 alin. (4), după caz; c) certificatele de conformitate emise de organismele notificate de Ministerul Industriei şi Resurselor sau de organismele notificate ale Uniunii Europene, după caz; d) adresele spaţiilor de depozitare de pe teritoriul României; e) copii de pe rapoartele de încercări, prin care se demonstreaza conformitatea cu standardele menţionate la art. 6 sau cu standardele europene armonizate, după caz. (3) În cazul în care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia nu are sediul în România, importatorul are obligaţia să deţină documentele mai sus menţionate, care vor fi prezentate spre examinare, la cerere, organismului de control.  +  Capitolul 2 Proceduri pentru evaluarea conformitatii  +  Articolul 9 (1) Procedurile pentru evaluarea conformitatii aparatelor fabricate în serie, care trebuie realizate înainte de introducerea pe piaţa a acestora, sunt: a) examinarea CS de tip prevăzută la pct. 1 din anexa nr. 4; şi b) la alegerea producătorului, una dintre următoarele proceduri:- conformitatea cu tipul, prevăzută la pct. 2 din anexa nr. 4; sau- asigurarea calităţii producţiei, prevăzută la pct. 3 din anexa nr. 4; ori- asigurarea calităţii produsului, prevăzută la pct. 4 din anexa nr. 4; sau- verificarea produsului, prevăzută la pct. 5 din anexa nr. 4. (2) În cazul fabricaţiei unui aparat unicat sau în cantităţi mici producătorul poate să aleagă verificarea CS pentru unitatea de produs, prevăzută la pct. 6 din anexa nr. 4. (3) După efectuarea procedurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi la alin. (2) se aplică marcajul CS pe aparatele conforme, cu respectarea prevederilor art. 11. (4) Procedurile prevăzute la alin. (1) se aplică şi echipamentelor definite la art. 1 alin. (1) lit. c), cu excepţia cerinţelor privind aplicarea marcajului CS şi, când este cazul, a celor privind întocmirea declaraţiei de conformitate. În acest caz se emite un certificat în care se declara conformitatea echipamentelor cu prevederile prezentei hotărâri aplicabile acestora, indicandu-se caracteristicile echipamentelor şi modul în care acestea trebuie să fie încorporate în aparat sau asamblate pentru a răspunde cerinţelor esenţiale aplicabile aparatelor finite. Certificatul sus-menţionat trebuie să însoţească echipamentul. (5) În cazul în care aparatelor li se aplică şi alte reglementări legale care acoperă alte cerinţe şi care, de asemenea, prevăd fixarea marcajului CS, acest marcaj indica conformitatea cu prevederile tuturor reglementărilor legale aplicabile. (6) Documentele şi corespondenta realizate în legătură cu procedurile de evaluare a conformitatii prevăzute la alin. (1) şi (2) se redactează în limba română sau într-o limbă acceptată de organismul de certificare care evalueaza conformitatea.  +  Articolul 10Procedurile pentru evaluarea conformitatii sunt redate schematic în anexa nr. 5.  +  Capitolul 3 Marcaje  +  Articolul 11 (1) Marcajele de conformitate CS şi CE şi inscriptionarile prevăzute în anexa nr. 6 se aplică în mod vizibil, lizibil şi durabil, direct pe aparat sau pe o placa de timbru fixată pe acesta. Placa de timbru trebuie astfel proiectata încât sa nu poată fi refolosita. (2) Este interzisă aplicarea pe aparat a unor marcaje asemănătoare cu marcajele CS sau CE, care pot fi confundate cu aceste marcaje de conformitate. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe aparat sau pe placa de timbru, cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajelor CS sau CE sa nu fie reduse.  +  Articolul 12 (1) În cazul în care organismul de control constata ca marcajul nu trebuia aplicat, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va fi obligat sa realizeze produsul conform prevederilor privind aplicarea marcajului. (2) În cazul în care organismul de control constata ca neconformitatea continua, acesta ia măsurile necesare de limitare sau de interzicere a introducerii pe piaţa a aparatului în cauza sau de asigurare a retragerii de pe piaţa ori a scoaterii din funcţiune a acestuia, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.  +  Capitolul 4 Organisme de certificare şi control  +  Secţiunea 1 Organisme de certificare notificate  +  Articolul 13 (1) Ministerul Industriei şi Resurselor, în calitate de autoritate publică în domeniu, va publică până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi va actualiza periodic în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista cuprinzând organismele de certificare notificate, desemnate să execute procedurile prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2), împreună cu sarcinile specifice pe care aceste organisme au fost desemnate să le îndeplinească şi cu numerele de identificare alocate acestora. (2) Competenţa organismelor de certificare este recunoscută de Ministerul Industriei şi Resurselor pe baza unei proceduri de evaluare, avându-se în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 7. (3) În cazul în care constata ca un organism de certificare notificat nu mai întruneşte criteriile minime prevăzute în anexa nr. 7, Ministerul Industriei şi Resurselor retrage recunoaşterea şi notificarea organismului de certificare respectiv.  +  Secţiunea a 2-a Supravegherea pieţei  +  Articolul 14Organismul de control care verifica respectarea prevederilor prezentei hotărâri este Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR, organ de specialitate care funcţionează în subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor.  +  Capitolul 5 Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 15 (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei hotărâri atrage răspunderea materială, civilă, disciplinară, contravenţională sau penală, după caz. (2) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 4 referitoare la cerinţele esenţiale şi a prevederilor art. 6 referitoare la aplicarea standardelor armonizate, cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, retragerea de pe piaţa, interzicerea utilizării şi a introducerii pe piaţa a produselor neconforme; b) nerespectarea prevederilor art. 8 referitoare la deţinerea documentaţiei, cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei şi interzicerea comercializării, până la o dată stabilită de organismul de control de comun acord cu producătorul sau cu reprezentantul autorizat al acestuia, după caz, pentru eliminarea neconformitatilor; c) nerespectarea prevederilor art. 11 referitoare la aplicarea marcajului de conformitate, cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, limitarea sau interzicerea comercializării ori, după caz, interzicerea introducerii pe piaţa a produselor nemarcate sau marcate incorect, până la eliminarea neconformitatilor. (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (2) le sunt aplicabile şi dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.*)------------ Notă *) Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001 va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării. (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR. (5) Orice decizie luată în baza prezentei hotărâri de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR, din care rezultă sancţiuni şi restrictii de introducere pe piaţa sau de punere în funcţiune a aparatelor şi echipamentelor, va menţiona temeiul legal, în condiţiile prezentei hotărâri, şi va fi adusă la cunoştinţa Ministerului Industriei şi Resurselor, precum şi persoanelor interesate, în termen de 72 de ore. (6) Decizia poate fi atacată la instanţa judecătorească competenţa, în condiţiile legii.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale  +  Articolul 16Ministerul Industriei şi Resurselor va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va actualiza periodic lista cuprinzând standardele române care adopta standardele europene armonizate, prevăzute la art. 6.  +  Articolul 17Procedura de evaluare a organismelor de certificare în vederea recunoaşterii de către Ministerul Industriei şi Resurselor va fi elaborata în termen de 6 luni de la data publicării prezentei hotărâri şi va fi aprobată prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 19Orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărâri se abroga.  +  Articolul 20Prezenta hotărâre va intra în vigoare la 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan Popescup. Ministrul integrării europene,Andrei Popescu,secretar de stat  +  Anexa 1CERINŢE ESENŢIALEObservatie preliminară----------------------Condiţiile obligatorii care rezultă din cerinţele esenţiale prezentate în aceasta anexa pentru aparate se aplică şi echipamentelor, acolo unde exista pericolul corespunzător.1. Condiţii generale1.1. Aparatele trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât sa funcţioneze sigur şi sa nu prezinte nici un pericol pentru persoane, mediu sau proprietate, atunci când sunt folosite în mod normal, după cum se defineste la art. 2 lit. b) din hotărâre.1.2. Atunci când sunt introduse pe piaţa, toate aparatele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie însoţite de instrucţiuni tehnice pentru instalator; b) să fie însoţite de instrucţiuni pentru utilizare şi service pentru beneficiar; c) sa poarte etichete de avertisment corespunzătoare, care trebuie să existe şi pe ambalaj. Instrucţiunile şi etichetele de avertisment trebuie să fie redactate în limba română.1.2.1. Instrucţiunile tehnice pentru instalator trebuie să conţină toate instrucţiunile de instalare, reglare şi service necesare pentru a se asigura ca aceste operaţiuni sunt efectuate corect şi ca aparatul poate fi utilizat în siguranţa. Instrucţiunile trebuie să specifice, în special: a) tipul de gaz utilizat; b) presiunea de alimentare; c) debitul de aer proaspăt necesar:(i) pentru alimentarea cu aer de combustie;(îi) pentru a se evita formarea de amestecuri periculoase de gaze nearse la aparatele care nu au montat dispozitivul menţionat la pct. 3.2.3; d) condiţiile pentru evacuarea gazelor de ardere; e) caracteristicile şi cerinţele privind asamblarea pentru arzatoarele cu aer insuflat şi pentru corpurile de încălzire care vor fi dotate cu astfel de arzatoare, care contribuie la conformarea cu cerinţele esenţiale aplicabile aparatelor finite şi, atunci când este cazul, cu lista cuprinzând combinatiile recomandate de producător.1.2.2. Instrucţiunile pentru utilizare şi service pentru beneficiar trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru utilizarea în siguranţa şi, în special, trebuie să atragă atenţia beneficiarului asupra eventualelor restrictii la utilizare.1.2.3. Etichetele de avertisment de pe aparat şi de pe ambalajul acestuia trebuie să indice clar tipul de gaz utilizat, presiunea de alimentare a gazului şi orice restrictii la utilizare, în special restrictia conform căreia aparatul trebuie să fie instalat numai în zonele în care exista suficienta ventilaţie.1.3. Echipamentele destinate a fi utilizate într-un aparat trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât sa îndeplinească corect funcţiile pentru care acesta a fost destinat, atunci când sunt încorporate conform instrucţiunilor pentru instalare.Instrucţiunile pentru instalare, reglare, funcţionare şi întreţinere trebuie să fie livrate împreună cu echipamentele.2. Materiale2.1. Materialele trebuie să corespundă scopului pentru care sunt utilizate şi trebuie să reziste la condiţiile tehnice, chimice şi termice la care vor fi supuse.2.2. Proprietăţile materialelor, care sunt importante pentru siguranţa aparatului, trebuie să fie garantate de producătorul sau de furnizorul aparatului.3. Proiectare şi fabricaţie3.1. Date generale3.1.1. Aparatele trebuie să fie fabricate astfel încât, atunci când sunt folosite în mod normal, sa nu poată avea loc nici o instabilitate, deformare, rupere sau uzura care ar putea diminua siguranţa acestora.3.1.2. Condensul produs la pornire şi/sau în timpul folosirii nu trebuie să afecteze siguranţa aparatelor.3.1.3. Aparatele trebuie să fie proiectate şi construite astfel încât riscul exploziei, în cazul unui incendiu de origine externa, să fie minim.3.1.4. Aparatele trebuie să fie construite astfel încât să se evite patrunderile de apa şi de aer fals în circuitul de gaze.3.1.5. În cazul unei fluctuatii de energie auxiliara în limite normale aparatele trebuie să continue sa funcţioneze în condiţii de siguranţă totală.3.1.6. O fluctuatie anormala sau o întrerupere în alimentarea cu energie auxiliara ori restabilirea acestei alimentari nu trebuie să conducă la o situaţie periculoasa.3.1.7. Aparatele trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât riscurile de origine electrica să fie prevenite. În domeniile aplicabile conformarea cu obiectivele privind riscurile electrice, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.337/2000 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, este considerată a fi echivalenta cu îndeplinirea acestei cerinţe.3.1.8. Toate părţile sub presiune ale unui aparat trebuie să reziste la solicitarile mecanice şi termice la care sunt supuse, fără nici o deformare care să afecteze siguranţa acestora.3.1.9. Aparatele trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât defectarea unui dispozitiv de siguranţă, de control sau de reglaj sa nu constituie o sursa de pericol.3.1.10. Dacă un aparat este dotat cu dispozitive de siguranţă şi control, funcţionarea dispozitivelor de siguranţă nu trebuie să fie influentata de funcţionarea dispozitivelor de control.3.1.11. Toate părţile aparatelor care sunt instalate şi reglate în faza de fabricaţie şi care nu trebuie să fie manipulate de beneficiar sau de instalator trebuie să fie protejate corespunzător.3.1.12. Manetele şi alte dispozitive de comanda sau de reglaj trebuie să fie marcate clar şi să aibă instrucţiuni corespunzătoare pentru a împiedica orice eroare de manevra. Forma lor trebuie să fie astfel concepută încât sa excludă manevrarea accidentala a acestora.3.2. Degajarea gazelor nearse3.2.1. Aparatele trebuie să fie fabricate astfel încât viteza de degajare a gazelor de ardere sa nu prezinte nici un risc.3.2.2. Aparatele trebuie să fie fabricate astfel încât degajarea de gaze combustibile, care se produce în timpul aprinderii, la reaprindere şi după stingerea flacarii, să fie limitată pentru a se evita o acumulare periculoasa de gaze combustibile în aparat.3.2.3. Aparatele destinate să fie folosite în spaţii şi în camere închise trebuie să fie dotate cu un dispozitiv special pentru evitarea acumularilor periculoase de gaze de ardere în astfel de locuri.Aparatele care nu sunt dotate cu astfel de dispozitive trebuie să fie folosite numai în locuri aerisite suficient pentru a se evita o acumulare periculoasa de gaze de ardere în astfel de spaţii.Autorităţile competente pot emite reglementări cu privire la condiţiile adecvate pentru instalarea acestor aparate, ţinând seama de caracteristicile particulare ale acestora.Aparatele de gătit de uz profesional şi aparatele alimentate cu gaze care conţin componente toxice trebuie să fie echipate cu dispozitivul mai sus menţionat.3.3. AprindereaAparatele trebuie să fie fabricate astfel încât, atunci când sunt folosite în mod normal: a) aprinderea şi reaprinderea să se efectueze lin; b) să fie asigurată interaprinderea.3.4. Combustia3.4.1. Aparatele trebuie să fie fabricate astfel încât, atunci când sunt folosite în mod normal, să fie asigurată stabilitatea flacarii şi produsele de combustie sa nu conţină concentratii inadmisibile de substanţe nocive pentru sănătate.3.4.2. Aparatele trebuie să fie fabricate astfel încât, atunci când sunt folosite în mod normal, sa nu aibă loc scapari accidentale de produse de combustie.3.4.3. Aparatele conectate la un cos pentru evacuarea produselor de combustie trebuie să fie fabricate astfel încât, în condiţii de tiraj normal, sa nu apara degajari de produse de combustie în cantităţi periculoase în camera în care este utilizat aparatul.3.4.4. Aparatele de încălzire independenta pentru uz casnic şi incalzitoarele instantanee de apa neracordate la un cos de evacuare a produselor de combustie nu trebuie să producă în camera sau în spaţiul de funcţionare o concentraţie de monoxid de carbon care ar putea prezenta un pericol pentru sănătatea persoanelor expuse, având în vedere perioada de expunere a acestor persoane.3.5. Utilizarea raţională a energieiAparatele trebuie să fie fabricate astfel încât să asigure utilizarea raţională a energiei, corespunzător nivelului tehnic al acestora şi luându-se în considerare aspectele legate de siguranţă.3.6. Temperaturi3.6.1. Părţile unui aparat destinate să fie amplasate în apropierea podelei sau a altor suprafeţe nu trebuie să atinga temperaturi care să prezinte un pericol pentru zona inconjuratoare.3.6.2. Temperatura butoanelor sau a manetelor nu trebuie să prezinte un pericol pentru utilizator.3.6.3. Temperatura suprafeţelor părţilor exterioare ale aparatelor destinate uzului casnic, cu excepţia suprafeţelor sau părţilor care participa la transmiterea caldurii, nu trebuie să prezinte în condiţii de funcţionare pericol pentru utilizator şi în special pentru copii, motiv pentru care trebuie luat în considerare un timp corespunzător de reactie.3.7. Produsele alimentare şi apa folosite în scopuri sanitareMateriale şi componentele folosite la fabricarea unui aparat, care ar putea sa vina în contact cu alimentele sau cu apa folosită în scopuri sanitare, nu trebuie să afecteze calitatea acestora.  +  Anexa 2                  DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CS                            - Model -    Subsemnaţii, ............/(denumirea completa a persoanei    juridice)/......................................................,    ............../(sediul)/....................................., cu    nr. de înmatriculare la registrul comerţului ....../....../200..,    declaram pe propria răspundere ca produsul/serviciul ..............    ...................................................................    ...................................................................    ...................................................................    ...................................................................    (denumirea, tipul sau modelul, numărul lotului, al sarjei sau al    seriei, eventual sursele şi numărul de exemplare)    la care se referă aceasta declaraţie este în conformitate cu:    ..................................................................    ..................................................................    ...............................................    [titlul şi/sau numărul şi data publicării documentului(lor)    tehnic(e) normativ(e)]    .............. .................................    .............. .................................   (locul şi data (numele, prenumele şi semnatura     emiterii) sau marcajul echivalent                                   ale persoanei autorizate)  +  Anexa 3DOSARUL TEHNIC DE FABRICAŢIEDosarul tehnic de fabricaţie trebuie să conţină următoarele informaţii, după cum cere organismul notificat, pentru efectuarea evaluării: a) o descriere generală a aparatului; b) proiecte de execuţie, desene de fabricaţie şi diagrame ale componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.; c) descrieri şi note explicative necesare pentru înţelegerea celor de mai sus, inclusiv a funcţionarii aparatelor; d) o lista cuprinzând standardele la care se face referire în art. 6, aplicate total sau parţial, şi descrieri ale soluţiilor adoptate pentru a satisface cerinţele esenţiale, atunci când nu au fost aplicate standardele prevăzute la art. 6; e) rapoarte de încercări; f) instrucţiuni pentru instalare şi utilizare.Atunci când este cazul, dosarul tehnic de fabricaţie trebuie să conţină următoarele elemente: a) certificatele echipamentelor încorporate în aparat; b) certificate referitoare la metodele de fabricaţie şi/sau control al aparatelor; c) orice alt document care face posibil ca organismul desemnat să îşi imbunatateasca evaluarea.  +  Anexa 4PROCEDURI PENTRU EVALUAREA CONFORMITATII1. Examinarea CS de tip1.1. Examinarea CS de tip este acea parte a procedurii, prin care un organism de certificare notificat verifica şi certifica faptul ca un aparat, reprezentativ pentru producţia avută în vedere, satisface prevederile aplicabile acestuia din prezenta hotărâre.1.2. Solicitarea pentru examinarea CS de tip trebuie înaintată de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia unui singur organism de certificare notificat, ales de el.1.2.1. Solicitarea trebuie să cuprindă: a) denumirea şi sediul producătorului şi, dacă solicitarea este întocmită de reprezentantul autorizat, numele şi adresa acestuia; b) o declaraţie scrisă din care să rezulte ca solicitarea nu a mai fost înaintată şi unui alt organism de certificare notificat; c) dosarul tehnic de fabricaţie prevăzut în anexa nr. 3.1.2.2. Producătorul trebuie să pună la dispoziţie organismului de certificare notificat un aparat, reprezentativ pentru producţia avută în vedere, numit în continuare tip. Organismul de certificare notificat poate cere mai multe mostre din tipul respectiv, dacă acestea sunt necesare pentru programul de încercări.Tipul poate acoperi şi alte variante ale produsului cu condiţia ca acele variante sa nu aibă caracteristici diferite cu privire la categoriile de risc.1.3. Organismul de certificare notificat trebuie:1.3.1. sa examineze dosarul tehnic de fabricaţie, sa verifice dacă tipul a fost fabricat în conformitate cu dosarul tehnic de fabricaţie şi sa identifice elementele care au fost proiectate conform prevederilor din standardele prevăzute la art. 6 şi cerinţelor esenţiale din prezenta hotărâre;1.3.2. să efectueze sau sa fi efectuat examinarile corespunzătoare şi/sau încercările pentru a verifica dacă soluţiile adoptate de producător satisfac cerinţele esenţiale, acolo unde nu au fost aplicate standardele prevăzute la art. 6;1.3.3. să efectueze sau sa fi efectuat examinarile corespunzătoare şi/sau încercările pentru a verifica dacă standardele aplicabile au fost efectiv aplicate atunci când producătorul a ales să facă astfel, prin aceasta asigurându-se conformitatea cu cerinţele esenţiale.1.4. Atunci când tipul satisface prevederile prezentei hotărâri, organismul de certificare notificat trebuie să emita solicitantului un certificat de examinare CS de tip. Certificatul de examinare CS de tip trebuie să conţină concluziile examinării, condiţiile, dacă sunt, pentru valabilitatea acestuia şi datele necesare pentru identificarea tipului aprobat şi, dacă este relevant, descrieri ale funcţionarii acestuia. Elementele tehnice relevante, cum sunt desenele şi diagramele, trebuie să fie anexate la certificat.1.5. Organismul de certificare notificat trebuie să informeze şi celelalte organisme de certificare notificate despre emiterea certificatului de examinare CS de tip şi despre orice modificări aduse la tipul aprobat, după cum se menţionează la pct. 1.7. Aceste organisme pot obţine, la cerere, un exemplar al certificatului de examinare CS de tip şi/sau modificările acestuia şi, în situaţii motivate, pot obţine un exemplar al anexelor la certificat şi din rapoartele examinarilor şi încercărilor efectuate.1.6. Un organism de certificare notificat care refuza sa emita sau care retrage un certificat de examinare CS de tip trebuie să informeze cu privire la aceasta acţiune Ministerul Industriei şi Resurselor, precum şi celelalte organisme de certificare notificate pentru aceasta activitate, motivand în scris decizia luată.1.7. Solicitantul trebuie să informeze organismul de certificare notificat care a emis certificatul de examinare CS de tip cu privire la toate modificările aduse tipului aprobat, care ar putea afecta conformitatea cu cerinţele esenţiale sau condiţiile prescrise pentru utilizarea aparatului.Modificările aduse tipului aprobat trebuie să primească o aprobare suplimentară de la organismul de certificare notificat care a emis certificatul de examinare CS de tip. Aceasta aprobare suplimentară trebuie data sub forma unui act adiţional la certificatul original de examinare CS de tip.2. Conformitatea cu tipul2.1. Conformitatea cu tipul este acea parte a procedurii, prin care producătorul declara ca aparatele în cauza sunt conform tipului descris în certificatul de examinare CS de tip şi satisfac cerinţele esenţiale aplicabile din prezenta hotărâre. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice marcajul CS pe fiecare aparat şi sa întocmească o declaraţie de conformitate. Declaraţia de conformitate poate acoperi unul sau mai multe aparate şi trebuie păstrată, în original, de emitentul acesteia. Marcajul CS trebuie să fie urmat de numărul de identificare a organismului de certificare notificat responsabil de verificările prin sondaj prevăzute la pct. 2.3.2.2. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura ca procesul de fabricaţie, inclusiv verificarea şi încercarea finala a produsului realizat de acesta, are drept rezultat omogenitatea producţiei şi conformitatea aparatelor cu tipul descris în certificatul de examinare CS de tip şi cu cerinţele prezentei hotărâri. Un organism de certificare notificat ales de producător trebuie să efectueze verificări prin sondaj la aparate, conform pct. 2.3.2.3. Verificările aparatelor la locurile de fabricaţie trebuie efectuate prin sondaj de către organismul de certificare notificat, la intervale de un an sau mai puţin. Trebuie examinat un număr corespunzător de aparate şi trebuie efectuate încercările descrise în standardele aplicabile prevăzute la art. 6 sau încercări cu efect echivalent, pentru a se asigura conformitatea cu cerinţele esenţiale corespunzătoare din prezenta hotărâre. Organismul de certificare trebuie să determine în fiecare caz dacă aceste încercări trebuie efectuate total sau parţial. Atunci când unul sau mai multe aparate sunt respinse, organismul de certificare trebuie să ia măsuri corespunzătoare pentru a împiedica comercializarea acestora, informand despre aceasta organismul de control şi Ministerul Industriei şi Resurselor.3. Asigurarea calităţii producţiei3.1. Asigurarea calităţii producţiei este acea parte a procedurii, prin care un producător care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 3.2 asigura şi declara ca aparatele în cauza sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare CS de tip şi ca satisfac cerinţele esenţiale aplicabile din prezenta hotărâre. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice marcajul CS pe fiecare aparat şi sa întocmească o declaraţie de conformitate. Declaraţia de conformitate poate fi emisă pentru unul sau mai multe aparate şi trebuie păstrată, în original, de emitentul acesteia. Marcajul CS trebuie să fie urmat de numărul de identificare a organismului de certificare notificat care răspunde de supravegherea CS.3.2. Producătorul trebuie să aibă implementat un sistem al calităţii, care să asigure conformitatea aparatelor cu tipul descris în certificatul de examinare CS de tip şi cu cerinţele esenţiale aplicabile din prezenta hotărâre. Producătorul este supus supravegherii CS, după cum este prevăzut la pct. 3.4.3.3. Sistemul calităţii3.3.1. Producătorul trebuie să înainteze unui organism de certificare notificat, ales de el, o solicitare pentru certificarea sistemului calităţii pentru aparatele în cauza.Solicitarea trebuie să cuprindă: a) documentaţia sistemului calităţii; b) un angajament de îndeplinire a obligaţiilor ce rezultă din sistemul calităţii, asa cum este certificat; c) un angajament de menţinere a sistemului calităţii certificat, pentru a asigura eficacitatea şi corectitudinea continua a acestuia; d) documentaţia referitoare la tipul aprobat şi o copie de pe certificatul de examinare CS de tip.3.3.2. Toate elementele, cerinţele şi prevederile adoptate de producător trebuie să figureze într-o documentaţie sistematizată şi ordonată sub forma de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Aceasta documentaţie a sistemului calităţii trebuie să permită o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.Documentaţia sistemului calităţii trebuie să conţină, în special, o descriere corespunzătoare a: a) obiectivelor sistemului calităţii, structurii organizatorice şi a responsabilităţilor conducerii şi prerogativelor acesteia cu privire la calitatea aparatului; b) proceselor tehnologice de fabricaţie, a controlului calităţii şi a tehnicilor de asigurare a calităţii şi acţiunilor sistematice care vor fi folosite; c) examinarilor şi încercărilor care vor fi efectuate înainte, în timpul şi după fabricaţie, precum şi frecventa cu care acestea vor fi efectuate; d) metodei de urmărire a realizării calităţii cerute aparatului şi de funcţionare efectivă a sistemului calităţii.3.3.3. Organismul de certificare notificat va examina şi va evalua sistemul calităţii, pentru a determina dacă satisface cerinţele prevăzute la pct. 3.3.2. Aceasta presupune conformitatea cu acele cerinţe ale sistemului calităţii care implementeaza standardul român SR EN ISO 9003:1994.Organismul de certificare notificat trebuie să notifice decizia sa producătorului şi sa informeze celelalte organisme de certificare notificate cu privire la aceasta. Notificarea la producător trebuie să conţină concluziile examinării, numele şi adresa organismului de certificare şi decizia motivată a evaluării efectuate asupra aparatelor în cauza.3.3.4. Producătorul trebuie să informeze organismul de certificare notificat, care a certificat sistemul calităţii, cu ocazia oricărei intentii de actualizare a sistemului calităţii, cu privire la schimbările aduse acestuia, de exemplu tehnologii şi concepte noi privind calitatea. Organismul de certificare notificat trebuie să examineze modificările propuse şi sa hotărască dacă sistemul calităţii modificat se conformează prevederilor sau dacă este necesară o noua evaluare. Organismul de certificare notificat trebuie să notifice producătorului decizia sa. Notificarea trebuie să conţină concluziile controlului şi decizia motivată a evaluării.3.3.5. Un organism de certificare notificat care retrage certificarea unui sistem al calităţii trebuie să informeze despre aceasta celelalte organisme de certificare notificate, motivandu-şi decizia.3.4. Supravegherea CS3.4.1. Scopul supravegherii CS este de a se asigura faptul ca producătorul îndeplineşte în totalitate obligaţiile care îi revin din sistemul calităţii certificat.3.4.2. Producătorul trebuie să permită accesul organismului de certificare notificat, în scopul efectuării inspecţiilor la locurile de fabricaţie, control, încercare şi depozitare şi trebuie să îi furnizeze acestuia toate informaţiile necesare şi, în special: a) documentaţia sistemului calităţii; b) înregistrările privind calitatea, ca de exemplu: rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele referitoare la calificarea personalului implicat etc.3.4.3. Organismul de certificare notificat trebuie să efectueze cel puţin o dată la doi ani un audit pentru a se asigura ca producătorul menţine şi aplica sistemul calităţii certificat şi trebuie să elibereze producătorului un raport de audit.3.4.4. În plus organismul de certificare notificat poate face vizite inopinate la producător. În timpul acestor vizite organismul de certificare notificat poate să efectueze sau să solicite efectuarea de încercări pe aparate. Acesta trebuie să elibereze producătorului un raport al inspecţiei şi un raport al încercărilor efectuate, după caz.3.4.5. La cerere, producătorul trebuie să pună la dispoziţie organismului de control raportul organismului de certificare notificat.4. Asigurarea calităţii produsului4.1. Asigurarea calităţii produsului este procedura prin care un producător care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 4.2 asigura şi declara ca aparatele în cauza sunt conform tipului descris în certificatul de examinare CS de tip şi satisfac cerinţele esenţiale aplicabile din prezenta hotărâre. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice marcajul CS pe fiecare aparat şi sa întocmească o declaraţie de conformitate. Declaraţia de conformitate poate fi emisă pentru unul sau mai multe aparate şi trebuie păstrată, în original, de emitentul acesteia. Marcajul CS trebuie să fie urmat de numărul de identificare a organului de certificare notificat responsabil cu supravegherea CS.4.2. Producătorul trebuie să aplice un sistem al calităţii certificat, conform prevederilor de la pct. 4.3, pentru inspecţia finala a aparatelor şi pentru încercări şi este supus supravegherii CS, conform prevederilor de la pct. 4.4.4.3. Sistemul calităţii4.3.1. Producătorul trebuie să înainteze o solicitare pentru certificarea sistemului sau de calitate unui organism de certificare notificat ales de el pentru aparatele în cauza.Solicitarea trebuie să cuprindă: a) documentaţia sistemului de calitate; b) un angajament de îndeplinire a obligaţiilor ce rezultă din sistemului calităţii, asa cum este aprobat; c) un angajament de menţinere a sistemului calităţii certificat, pentru a asigura eficacitatea şi corectitudinea continua a acestuia; d) documentaţia referitoare la tipul aprobat şi o copie de pe certificatul examinării CS de tip.4.3.2. Ca parte a sistemului calităţii fiecare aparat trebuie examinat şi încercat conform prevederilor standardelor aplicabile prevăzute la art. 6 sau trebuie supus unor încercări cu efect echivalent, în vederea verificării conformitatii acestuia cu cerinţele esenţiale aplicabile din prezenta hotărâre.Toate elementele, cerinţele şi prevederile adoptate de producător trebuie să figureze într-o documentaţie sistematizată şi ordonată sub forma de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Aceasta documentaţie a sistemului calităţii trebuie să permită o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.Documentaţia sistemului calităţii trebuie să conţină, în special, o descriere corespunzătoare a: a) obiectivelor sistemului calităţii, structurii organizatorice şi a responsabilităţilor conducerii şi prerogativelor acesteia cu privire la calitatea aparatului; b) examinarilor şi încercărilor care vor fi efectuate după fabricaţie; c) metodei de verificare a funcţionarii efective a sistemului calităţii.4.3.3. Organismul de certificare notificat va examina şi va evalua sistemul calităţii pentru a determina dacă satisface cerinţele prevăzute la pct. 4.3.2. Aceasta presupune conformitatea cu acele cerinţe ale sistemului calităţii care implementeaza standardul român SE EN ISO 9003:1994. Organismul de certificare notificat trebuie să notifice decizia sa producătorului şi sa informeze cu privire la aceasta celelalte organisme de certificare desemnate. Notificarea la producător trebuie să conţină concluziile examinării, numele şi adresa organismului de certificare notificat şi decizia motivată a evaluării efectuate asupra aparatelor în cauza.4.3.4. Producătorul trebuie să informeze organismul de certificare notificat, care a certificat sistemul calităţii, cu ocazia oricărei intentii de actualizare a sistemului, cu privire la schimbările aduse acestuia, de exemplu tehnologii şi concepte noi privind calitatea. Organismul de certificare notificat trebuie să examineze modificările propuse şi sa hotărască dacă sistemul calităţii modificat se conformează prevederilor sau dacă este necesară o noua evaluare. Organismul de certificare notificat trebuie să notifice producătorului decizia sa. Notificarea trebuie să conţină concluziile controlului şi decizia motivată a evaluării.4.3.5. Un organism de certificare notificat care retrage certificarea unui sistem al calităţii trebuie să informeze despre aceasta celelalte organisme de certificare notificate, motivandu-şi decizia.4.4. Supravegherea CS4.4.1. Scopul supravegherii CS este de a se asigura faptul ca producătorul îndeplineşte în totalitate obligaţiile care îi revin din sistemul calităţii certificat.4.4.2. Producătorul trebuie să permită accesul organismului de certificare notificat, în scopul efectuării inspecţiilor la locurile de control, încercare şi depozitare şi trebuie să îi furnizeze acestuia toate informaţiile necesare şi, în special: a) documentaţia sistemului calităţii; b) înregistrările privind calitatea, ca de exemplu: rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele referitoare la calificarea personalului implicat etc.4.4.3. Organismul de certificare notificat trebuie să efectueze cel puţin o dată la doi ani un audit pentru a se asigura ca producătorul menţine şi aplica sistemul calităţii certificat şi trebuie să elibereze producătorului un raport de audit.4.4.4. În plus organismul de certificare notificat poate face vizite inopinate la producător. În timpul acestor vizite organismul de certificare notificat poate să efectueze sau să solicite efectuarea de încercări pe aparate. Acesta trebuie să elibereze producătorului un raport al inspecţiei şi un raport al încercărilor efectuate, după caz.4.4.5. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să fie în măsura să prezinte, la cerere, organismului de control certificatele de conformitate emise de organismul de certificare notificat.5. Verificarea produsului5.1. Verificarea CS este procedura prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia verifica şi declara ca aparatele care se supun prevederilor pct. 3 sunt conforme tipului descris în certificatul de examinare CS de tip şi satisfac cerinţele esenţiale aplicabile din prezenta hotărâre.5.2. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie să asigure conformitatea cu cerinţele esenţiale aplicabile din prezenta hotărâre. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice marcajul CS pe fiecare aparat şi sa emita o declaraţie de conformitate. Declaraţia de conformitate poate să fie emisă pentru unul sau mai multe aparate şi trebuie păstrată, în original, de emitentul acesteia.5.3. Organismul de certificare notificat trebuie să efectueze examinarile şi încercările adecvate pentru a verifica conformitatea aparatului cu cerinţele esenţiale aplicabile din prezenta hotărâre, fie prin examinarea şi încercarea fiecărui aparat, conform pct. 5.4, fie prin examinarea şi încercarea aparatelor pe baze statistice, conform pct. 5.5, în funcţie de alegerea producătorului.5.4. Verificarea prin examinarea şi încercarea fiecărui aparat5.4.1. Toate aparatele trebuie examinate individual şi trebuie efectuate încercări corespunzătoare, conform prevederilor standardelor aplicabile prevăzute la art. 6 sau trebuie efectuate încercări cu efect echivalent în vederea verificării conformitatii acestora cu tipul descris în certificatul de examinare CS de tip şi cu cerinţele esenţiale aplicabile din prezenta hotărâre.5.4.2. Organismul de certificare notificat trebuie să aplice sau sa dispună aplicarea pe fiecare aparat aprobat a numărului de identificare propriu şi sa emita un certificat de conformitate, pe baza încercărilor efectuate. Certificatul de conformitate poate să fie emisă pentru unul sau mai multe aparate.5.4.3. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să fie în măsura să prezinte, la cerere, organismului de control certificatele de conformitate emise de organismul de certificare notificat.5.5. Verificarea statistica5.5.1. Producătorul trebuie să prezinte sub forma de loturi uniforme aparatele fabricate şi trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie să asigure uniformitatea fiecărui lot fabricat.5.5.2. Controlul statistic se efectuează în modul următor:Aparatele trebuie supuse unui control statistic în funcţie de parametrii tehnico-funcţionali specificati în dosarul tehnic de fabricaţie. Acestea trebuie grupate în loturi identificabile care să conţină aparate de un singur model, fabricate în condiţii identice. Un lot se examinează la intervale alese în mod aleatoriu. Aparatele care constituie esantioane se examinează individual şi sunt supuse încercărilor corespunzătoare, conform prevederilor din standardele aplicabile prevăzute la art. 6 sau se efectuează încercări cu efect echivalent, pentru a se asigura conformitatea cu cerinţele esenţiale şi pentru a se stabili dacă lotul trebuie acceptat sau respins.Se aplica un sistem de prelevare a esantioanelor având următoarele caracteristici: a) un nivel de calitate-standard care corespunde unei probabilitati de acceptare de 95%, având un procentaj de neconformitate cuprins între 0,5 şi 1,5%; b) o calitate-limita care corespunde unei probabilitati de acceptare de 5%, având un procentaj de neconformitate cuprins între 5 şi 10%.5.5.3. Pentru loturile acceptate organismul de certificare notificat trebuie să aplice sau sa dispună aplicarea numărului de identificare propriu şi sa întocmească un certificat de conformitate pentru încercările efectuate.Toate aparatele din lotul acceptat pot fi introduse pe piaţa cu excepţia acelor produse din esantion care au fost găsite neconforme.Dacă un lot este respins, organismul de certificare notificat trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a împiedica introducerea pe piaţa a lotului respectiv, informand despre aceasta organismul de control şi Ministerul Industriei şi Resurselor. În cazul respingerii frecvente a loturilor, organismul de certificare notificat poate suspenda verificarea statistica.Sub responsabilitatea organismului de certificare notificat producătorul poate aplica în timpul fabricaţiei numărul/codul de identificare a organismului de certificare notificat.5.5.4. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să fie în măsura să prezinte, la cerere, organismului de control certificatele de conformitate emise de organismul de certificare notificat.6. Verificarea CS pentru unitatea de produs6.1. Verificarea CS pentru unitatea de produs este procedura prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia asigura şi declara ca aparatul în cauza, pentru care s-a emis certificatul de conformitate cu tipul, descris la pct. 2, este conform cerinţelor esenţiale aplicabile din prezenta hotărâre. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice marcajul CS pe aparat şi trebuie să emita o declaraţie de conformitate care trebuie păstrată, în original, de emitentul acesteia.6.2. Organismul de certificare notificat trebuie să examineze aparatul şi să efectueze încercările corespunzătoare, utilizând dosarul tehnic de fabricaţie, pentru a asigura conformitatea acestuia cu cerinţele esenţiale din prezenta hotărâre.Organismul de certificare notificat trebuie să aplice sau sa dispună aplicarea numărului de identificare propriu pe aparatul aprobat şi trebuie să emita un certificat de conformitate cu cerinţele esenţiale din prezenta hotărâre.6.3. Scopul dosarului tehnic de fabricaţie referitor la proiectul de execuţie, conform anexei nr. 3, este de a permite evaluarea conformitatii cu cerinţele esenţiale din prezenta hotărâre şi o înţelegere a proiectului, a fabricaţiei şi a funcţionarii aparatului.Proiectul de execuţie trebuie pus la dispoziţie organismului de certificare notificat.6.4. Dacă organismul de certificare notificat considera necesar, examinarile şi încercările pot fi efectuate după instalarea aparatului.6.5. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să fie în măsura să prezinte, la cerere, organismului de control certificatele de conformitate emise de organismul de certificare notificat.  +  Anexa 5                  PREZENTAREA SCHEMATICA             a procedurilor de evaluare a conformitatii                                          ┌──────────┐                   ┌─────────────────────>│MODULUL G ├────────────────────┐                   │ └──────────┘ │            ┌──────┴─────────┐ │            │ Producţie de │ │            │aparate unicat │ │            │sau loturi mici │ │            └────────────────┘ │                       ^ │                       │ ┌─────────┐ │                       │ ┌─────────────>│MODULUL C├───────> │ ┌──────────┐ ┌────┴─────┐ │ └─────────┘ │ │PRODUCĂTOR├────>│ Tipul │ │ │ └──────────┘ │producţiei│ │ │                  └────┬─────┘ │ │                       │ │ v                       │ │ ┌─────────┐ ╔═════╗                       v │ ┌───>│MODULUL D├─────> ║CS*1)║             ┌─────────────┐ │ │ └─────────┘ ╚═════╝             │Producţie în │ │ La │ ^             │ serie de │ │alegerea │ │             │aparate şi │ │producă- │ │             │echipamente │ │torului │ ┌─────────┐ │             └──┬──────────┘ │ └───>│MODULUL E├───────> │                │ │ └─────────┘ │                │ │ │                │ │ │                │ ┌─────────┐ │ │                └────>│MODULUL B├────>│ │                      └─────────┘ │ ┌─────────┐ │                                      └─────────────>│MODULUL F├──────────┘                                                     └─────────┘MODULUL BExaminarea CS de tip (Anexa nr. 4 pct. 1)--------------------MODULUL CConformitatea cu tipul (Anexa nr. 4 pct. 2)----------------------Organismul de certificare notificat efectuează verificarea aparatelor la locurile de fabricaţie.MODULUL DAsigurarea calităţii producţiei (Anexa nr. 4 pct. 3)-------------------------------Organismul de certificare notificat evalueaza certificarea şi monitorizează sistemul calităţii producătorului.MODULUL EAsigurarea calităţii produsului (Anexa nr. 4 pct. 4)-------------------------------Organismul de certificare notificat evalueaza, certifica şi monitorizează sistemul calităţii producătorului.MODULUL FVerificarea produsului (Anexa nr. 4 pct. 5)----------------------Organismul de certificare notificat verifica şi certifica faptul ca produsele sunt conform tipului aprobat.MODULUL GVerificarea CS pentru unitatea de produs (Anexa nr. 4 pct. 6)----------------------------------------Organismul de certificare notificat verifica şi certifica faptul ca aparatul îndeplineşte cerinţele esenţiale.Proiectul de execuţie se pune la dispoziţie organismului notificat.NOTĂ:*1) Echipamentele nu poarta marcaj CS, dar trebuie să fie însoţite de un certificat.  +  Anexa 6MARCAJE DE CONFORMITATE ŞI INSCRIPTIONARI1a) Marcajul de conformitate CS- marcajul de conformitate CS va fi compus din initialele "CS" în următoarea forma:CSNotă: Fontul - Times New Roman - mărimea 36Diametrul cercului - Ø'4f 20 mm- dacă marcajul CS este redus sau mărit, proportiile date în desenul de mai sus trebuie respectate;- componentele marcajului CS trebuie să aibă aceeaşi dimensiune verticala, care nu trebuie să fie mai mica de 5 mm.1b) Marcajul de conformitate CE- marcajul de conformitate CE va fi compus din initialele "CE" în următoarea forma:CE- dacă marcajul CE este redus sau mărit, proportiile date în desenul gradat de mai sus trebuie respectate;- componentele marcajului CE trebuie să aibă aceeaşi dimensiune verticala, care nu trebuie să fie mai mica de 5 mm.2. InscriptionariAparatul sau placa de timbru trebuie să cuprindă marcajul de conformitate CS, respectiv marcajul de conformitate CE, împreună cu următoarele informaţii: a) denumirea sau sigla producătorului; b) denumirea comercială a aparatului; c) tipul de alimentare electrica utilizata, după caz; d) categoria aparatului; e) ultimele doua cifre ale anului în care a fost aplicat marcajul de conformitate.  +  Anexa 7CRITERII MINIMEpentru recunoaşterea organismelor de certificareOrganismele de certificare recunoscute de Ministerul Industriei şi Resurselor trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime: a) disponibilitatea personalului şi a mijloacelor şi echipamentelor necesare; b) competenţa tehnica şi integritatea profesională a personalului; c) independenta în efectuarea încercărilor, în pregătirea rapoartelor, în eliberarea certificatelor şi în efectuarea supravegherii conform prevederilor prezentei hotărâri, precum şi independenta conducerii şi a personalului tehnic faţă de toate cercurile, grupurile sau persoanele direct sau indirect implicate în domeniul aparatelor; d) menţinerea de către personal a secretului profesional; e) deţinerea unei asigurări de răspundere civilă pentru activitatea prestată, dacă aceasta răspundere nu este asumată de către stat sau prin lege.--------