DECRET nr. 425 din 2 noiembrie 1972privind impozitul pe beneficiile societăţilor mixte constituite în Republica Socialistă România
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 121 din 4 noiembrie 1972    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Beneficiile realizate de societăţile mixte cu participare română şi străină, constituite în Republica Socialistă România, se impun anual cu o cota de impozit de 30% .  +  Articolul 2Impozitul se calculează asupra beneficiului anual, înainte de repartizarea acestuia între asociaţi.Beneficiul impozabil se stabileşte ca diferenţa între suma totală a veniturilor încasate şi suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri, în conformitate cu normele legale şi prevederile din contractul de societate şi din statut. Pentru determinarea acestui beneficiu se va deduce din beneficiul anual fondul de rezerva care se constituie potrivit contractului de societate şi statutului.Fondul de rezerva care se ia în considerare la determinarea beneficiului impozabil se admite la scădere în limita a 5% din beneficiul fiecărui an, pînă în momentul în care fondul total de rezerva ajunge sa reprezintă 25% din capitalul investit.  +  Articolul 3Pentru impozitul stabilit potrivit prevederilor de la art. 1 Consiliul de Miniştri va putea acorda scutire de impozit pe perioada pînă la finele anului în care începe realizarea venitului impozabil, iar pentru următorii 2 ani calendaristici, reducerea la jumătate a impozitului.În cazul cînd societatea mixtă începe sa realizeze venituri în cursul semestrului II al anului, scutirea de impozit se poate acorda şi pentru veniturile realizate în semestrul I al anului următor.  +  Articolul 4Impozitul aferent părţii din beneficiul ce se reinvesteste pe un termen de cel puţin 5 ani, în aceeaşi societate sau în alte societăţi mixte cu participaţie română, se reduce cu 20% .Nerespectarea condiţiei în funcţie de care s-a acordat reducerea de impozit duce la anularea inlesnirii şi la aplicarea majorărilor de întîrziere prevăzute la ultimul alineat al art. 9.  +  Articolul 5Impozitul pentru anul în curs se calculează de către societatea mixtă, în termen de 5 zile de la încheierea bilanţului pe anul precedent, în mod provizoriu pe baza beneficiului prevăzut în programul de activitate.Odată cu stabilirea impozitului provizoriu se stabileşte şi impozitul definitiv pe anul precedent.  +  Articolul 6Impozitul provizoriu pe anul în curs şi impozitul definitiv pe anul precedent se comunică în termenul prevăzut la art. 5, prin declaraţie de impunere, administraţiei financiare a comitetului executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti în a cărui raza teritorială îşi are sediul societatea mixtă, împreună cu un exemplar din bilanţul contabil.Organele administraţiei financiare verifica modul de calculare a impozitului stabilind eventualele diferenţe, pe care le comunică societăţii mixte în termen de 15 zile de la primirea declaraţiei de impunere şi a bilanţului.  +  Articolul 7Impozitul provizoriu pe anul în curs se vărsa la buget în rate trimestriale egale, prin unitatea bancară la care societatea mixtă îşi are contul, pînă la sfîrşitul fiecărui trimestru.Diferenţele de impozit stabilite pentru anul precedent se achită în termen de 10 zile de la data primirii comunicării organelor financiare. Sumele plătite în plus se trec în contul impozitului pe anul în curs sau se restituie la cerere.  +  Articolul 8Societăţile mixte pot face contestaţii, în termen de 20 de zile de la primirea comunicării, cu privire la diferenţele de impozit stabilite de administraţiile financiare.Contestaţiile se depun, în prima instanţa, la administraţia financiară care a stabilit diferenţele, urmînd ca aceasta sa comunice societăţii mixte soluţia în termen de 30 de zile.Împotriva soluţiei date de administraţia financiară, societăţile mixte pot face apel la Ministerul Finanţelor. Apelurile se rezolva de o comisie compusa din delegaţi ai Ministerului Finanţelor şi ai Camerei de Comerţ, prezidata de un judecător al Tribunalului Suprem.  +  Articolul 9Societăţile mixte sînt răspunzătoare de exactitatea datelor cu privire la calculul impozitului şi pentru vărsarea în termen a acestuia. Sustragerea sub orice formă de la impunere se sancţionează cu amendă de 25% asupra impozitului sustras.Pentru depăşirea termenului de plată a impozitului se aplică, de fiecare zi de întîrziere, o majorare de 0,05%, dar nu mai mult decît dublul impozitului scadent.  +  Articolul 10Ministerul Finanţelor şi administraţiile financiare ale comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene sau al municipiului Bucureşti au dreptul sa dispună unităţii bancare la care societatea mixtă îşi are contul, virarea la buget, din contul acesteia, a impozitului neachitat la termenele stabilite, a amenzilor şi a majorărilor legale.  +  Articolul 11Controlul calculării şi varsarii în termen la buget a impozitului, precum şi asupra modului cum sînt ţinute registrele, evidentele şi actele justificative, constatarea abaterilor de la prevederile prezentului decret şi aplicarea sancţiunilor administrative se fac de către organele administraţiilor financiare ale comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene sau al municipiului Bucureşti, precum şi de organele Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 12Stabilirea impozitului ori a diferenţelor de impozit se poate face pe cel mult 2 ani anteriori celui în care se constata neimpunerea ori se cere modificarea impunerii.Urmărirea impozitului de plată se prescrie prin împlinirea unui termen de 5 ani socotiţi de la ultimul act de urmărire cu data certa.Sumele încasate în plus cu titlu de impozit se restituie, dacă acest lucru a fost cerut în termen de un an de la data plăţii.  +  Articolul 13Beneficiul rămas asociaţilor după plata impozitului se impune, în cazul cînd se transfera în străinătate, cu o cota de 10% .Impunerea veniturilor din salarii şi din alte forme de remunerare a salariaţilor şi colaboratorilor societăţilor mixte, precum şi stabilirea şi plata celorlalte impozite şi taxe, se fac potrivit dispoziţiilor legale în vigoare în Republica Socialistă România.  +  Articolul 14Societăţile mixte se înregistrează la Ministerul Comerţului Exterior şi la Ministerul Finanţelor pe baza contractului de societate şi a statutului, aprobate în condiţiile legii. Taxa de înregistrare este de 5.000 lei, platibila în valută prevăzută în contractul de societate.----------------