HOTĂRÂRE nr. 749 din 26 iulie 2001pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa şi de punere în funcţiune a aparatelor de cantarit cu funcţionare neautomata
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 16 august 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, precum şi ale art. 69 şi 70 din Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte, Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează condiţiile de introducere pe piaţa şi de punere în funcţiune a aparatelor de cantarit cu funcţionare neautomata, denumite în continuare aparate.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri următorii termeni sunt definiţi astfel: a) aparat - mijlocul de măsurare utilizat în aplicaţii pentru determinarea masei unui corp utilizând acţiunea forţei gravitationale asupra acelui corp sau pentru determinarea altor valori, marimi, parametri şi caracteristici legate de masa, care necesita intervenţia unui operator în timpul cantaririi; b) introducere pe piaţa - acţiunea de a face disponibil un produs pentru prima data, contra cost sau gratuit, în vederea distribuirii şi/sau utilizării; c) punere în funcţiune - utilizarea unui produs pentru prima data de către un utilizator final; d) reprezentant autorizat al producătorului - persoana juridică imputernicita de producător sa acţioneze în numele sau.  +  Articolul 3 (1) Aparatele definite conform art. 2 lit. a) se utilizează în aplicaţii pentru determinarea masei sau a altor valori în următoarele activităţi: a) tranzacţii comerciale; b) calculul unui impozit, tarif, taxa, bonus, penalizare, remuneraţie, indemnizaţie sau al altor tipuri similare de plată; c) expertize solicitate de instanţe judecătoreşti, precum şi în aplicarea legilor sau a altor reglementări legale; d) practica medicală, cantarirea pacientilor în scopul urmăririi, diagnosticarii şi tratamentului medical; e) prepararea medicamentelor în farmacii, conform prescripţiilor medicale, şi efectuarea analizelor în laboratoare de analize medicale şi în laboratoare farmaceutice; f) comercializarea directa a produselor şi a mărfurilor către populaţie şi fabricarea preambalatelor. (2) Aparatele definite conform art. 2 lit. a) se utilizează şi în alte aplicaţii pentru determinarea masei sau a altor valori în activităţi diferite de cele prevăzute la alin. (1), în condiţiile legii.  +  Articolul 4 (1) Aparatele care se utilizează în aplicatiile enumerate la art. 3 alin. (1) trebuie să respecte cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1. (2) Dispozitivele incluse în aparate sau conectate la aparate trebuie să respecte cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1, în situaţia utilizării aparatelor pentru aplicatiile prevăzute la art. 3 alin. (1).  +  Articolul 5 (1) Se admit introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune a aparatelor care se utilizează în aplicatiile prevăzute la art. 3 alin. (1) numai dacă au aplicate marcajul naţional de conformitate CS şi inscriptionarile prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 2 sau marcajul european de conformitate CE şi inscriptionarile specifice, aplicate de un producător dintr-un stat membru al Uniunii Europene. (2) Se admite introducerea pe piaţa a aparatelor utilizate în aplicatiile prevăzute la art. 3 alin. (2), numai dacă sunt inscriptionate conform prevederilor pct. 2 din anexa nr. 2.  +  Articolul 6Marcajul naţional de conformitate CS atesta conformitatea cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 şi se aplică de către producător sau reprezentantul sau autorizat, care are obligaţia de a supune aparatul procedurilor de evaluare a conformitatii, potrivit prevederilor cap. II.  +  Articolul 7 (1) Se considera ca sunt respectate cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1, dacă aparatele sunt conforme cu standardele române care adopta standardele europene armonizate în domeniul aparatelor de cantarit cu funcţionare neautomata. (2) Lista cuprinzând standardele române la care se face referire la alin. (1) se aproba şi se actualizează prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri.  +  Articolul 8 (1) Pentru aparatele introduse pe piaţa cu marcaj de conformitate CS sau CE producătorul sau reprezentantul sau autorizat are obligaţia sa întocmească şi sa păstreze minimum 10 ani de la data ultimei fabricatii a acestora documentele care atesta conformitatea, ce vor fi prezentate spre examinare, la cerere, organului de control. (2) Pentru aparatele care au aplicat marcajul naţional de conformitate CS documentele care atesta conformitatea sunt: a) documentaţia tehnica prevăzută în anexa nr. 3; b) declaraţia de conformitate întocmită de producător; c) certificatele de conformitate emise de organismele notificate; d) declaraţia întocmită de producător, pe propria răspundere, privind adresele spaţiilor de depozitare de pe teritoriul României. (3) Pentru aparatele care au aplicat marcajul european de conformitate CE documentele care atesta conformitatea sunt: a) documentaţia tehnica prevăzută în anexa nr. 3; b) declaraţia de conformitate întocmită de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia; c) certificatele de conformitate emise de organismele notificate din statele membre ale Uniunii Europene; d) declaraţia întocmită de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, pe propria răspundere, privind adresele spaţiilor de depozitare de pe teritoriul României. (4) În cazul în care producătorul sau reprezentantul sau autorizat nu are sediul în România, importatorul are obligaţia să deţină documentele prevăzute la alin. (2) sau(3), după caz, care vor fi prezentate spre examinare, la cerere, organului de control.  +  Capitolul 2 Evaluarea conformitatii  +  Articolul 9 (1) Evaluarea conformitatii aparatelor cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 se realizează prin una dintre următoarele proceduri, la alegerea producătorului sau a reprezentantului sau autorizat: a) examinarea CS de tip, prevăzută la pct. 1 din anexa nr. 4, urmată de procedura "asigurarea calităţii producţiei", prevăzută la pct. 2 din anexa nr. 4, sau de procedura "verificarea CS a produsului", prevăzută la pct. 3 din anexa nr. 4; b) verificarea CS a unităţii de produs, prevăzută la pct. 4 din anexa nr. 4. (2) Examinarea CS de tip prevăzută la alin. (1) lit. a) nu este obligatorie pentru aparatele care nu folosesc dispozitive electronice şi al căror dispozitiv de măsurare a forţei gravitationale nu foloseşte un element elastic pentru echilibrarea acesteia. (3) Documentele şi corespondenta referitoare la procedurile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie elaborate în limba română sau într-o limbă de circulaţie internationala acceptată de către organismul notificat care evalueaza conformitatea. (4) În cazul în care aparatelor le sunt aplicabile şi alte reglementări tehnice care acoperă alte cerinţe şi care, de asemenea, prevăd aplicarea marcajului naţional de conformitate CS, acest marcaj indica conformitatea aparatelor cu prevederile tuturor reglementărilor aplicabile. (5) În cazul în care una sau mai multe reglementări tehnice care se aplică aparatelor permit producătorului, pe o perioadă de tranzitie, sa aleagă o anumită varianta de aplicare a acestor reglementări, marcajul naţional de conformitate CS va indica conformitatea numai cu reglementările tehnice aplicate de producător. În aceasta situaţie trebuie să fie date detalii privind reglementările tehnice aplicate în documentele, notele sau instrucţiunile care sunt cerute de reglementările respective şi care însoţesc aparatele.  +  Articolul 10 (1) Biroul Roman de Metrologie Legală evalueaza competenţa tehnica a organismelor care solicită notificarea şi propune spre aprobare ministrului industriei şi resurselor lista cuprinzând organismele recunoscute care realizează procedurile de evaluare a conformitatii prevăzute la art. 9. Lista cuprinzând organismele notificate, împreună cu numărul de identificare şi competentele pentru care acestea au fost recunoscute, se aproba prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, care va fi actualizat şi publicat ori de câte ori este necesar în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Criteriile pentru evaluarea organismelor prevăzute la alin. (1) sunt prezentate în anexa nr. 5. (3) Biroul Roman de Metrologie Legală propune ministrului industriei şi resurselor retragerea notificării unui organism, dacă acesta nu mai îndeplineşte cerinţele ce au stat la baza recunoaşterii lui.  +  Capitolul 3 Marcaje de conformitate şi inscriptionari  +  Articolul 11 (1) Marcajele de conformitate CS şi CE, precum şi celelalte date suplimentare prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 2 trebuie să fie aplicate la loc vizibil, într-o formă lizibila şi de nesters, pe aparatele a căror conformitate a fost stabilită. (2) Inscriptionarile prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2 trebuie aplicate pe aparate la loc vizibil, într-o formă lizibila şi de nesters. (3) Este interzisă fixarea pe aparate a marcajelor care pot induce în eroare, în ceea ce priveşte înţelesul sau forma marcajelor CS şi CE. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe aparate, cu condiţia ca marcajele CS sau CE sa rămână vizibile şi lizibile.  +  Articolul 12În cazul în care un aparat, utilizat în aplicatiile prevăzute la art. 3 alin. (1), include sau este conectat la dispozitive care nu sunt supuse evaluării conformitatii, conform prevederilor art. 9 alin. (1) şi (2), fiecare dintre aceste dispozitive va purta un simbol care să îi restrictioneze utilizarea, conform pct. 3 din anexa nr. 2. Acest simbol trebuie aplicat pe aceste dispozitive într-o formă clara şi de nesters.  +  Capitolul 4 Sancţiuni  +  Articolul 13 (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei hotărâri atrage, în condiţiile legii, răspunderea materială, civilă, disciplinară, contravenţională sau penală, după caz. (2) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 4 şi ale art. 7 alin. (1), cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei şi retragerea de pe piaţa sau, după caz, interzicerea utilizării şi a introducerii pe piaţa a aparatelor neconforme; b) nerespectarea prevederilor art. 8, cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei şi interzicerea comercializării aparatelor până la eliminarea neconformitatilor; c) nerespectarea prevederilor art. 5, 11 şi 12, cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de personalul Biroului Roman de Metrologie Legală, împuternicit sa exercite controlul metrologic al statului. (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor*). ─────────────── Notă *) Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001 şi va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării.  +  Articolul 14 (1) În situaţia în care se constata aplicarea incorectă a marcajelor CS sau CE, producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să asigure conformitatea aparatului cu prevederile privitoare la marcajul CS sau la marcajul CE şi eliminarea neconformitatilor. (2) Când neconformitatea persista, organul de control va lua toate măsurile necesare pentru a restrictiona sau a interzice introducerea pe piaţa şi/sau punerea în funcţiune a aparatelor respective ori pentru retragerea lor de pe piaţa.  +  Articolul 15În cazul în care organul de control a decis retragerea de pe piaţa, interzicerea sau restrictionarea introducerii pe piaţa şi/sau a punerii în funcţiune a aparatelor care poarta marcajele de conformitate CS sau CE, acesta are următoarele obligaţii:1. Sa informeze în scris, în termen de 72 de ore, Ministerul Industriei şi Resurselor despre orice astfel de măsura, indicând motivele deciziei sale, atunci când neconformitatea se datorează: a) nerespectării cerinţelor esenţiale prevăzute în anexa nr. 1, atunci când aparatele nu corespund standardelor prevăzute la art. 7; b) aplicării incorecte a standardelor prevăzute la art. 7; c) aplicării incorecte a marcajului de conformitate.2. Sa comunice părţii interesate/implicate, de îndată, în scris: a) motivele concrete pe care se bazează decizia luată; b) demersurile legate ce pot fi întreprinse de partea interesată/implicata, conform legilor în vigoare, şi termenele până la care acestea pot fi făcute.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 16Biroul Roman de Metrologie Legală are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru ca aparatele puse în funcţiune şi care au aplicat marcajul CS sau CE sa îndeplinească cerinţele ce au stat la baza aplicării acestuia pe perioada de utilizare a acestora.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 18Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare în termen de 1 an de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul industriei şi comerţului,Mihai Berinde,secretar de statp. Ministrul integrării europene,Andrei Popescu,secretar de stat  +  Anexa 1 CERINŢE ESENŢIALETerminologia folosită în cuprinsul prezentelor cerinţe esenţiale este cea utilizata de Organizaţia Internationala de Metrologie Legală.Observaţii preliminare referitoare la dispozitivul (dispozitivele) de indicare sau de tipărire, inclus (incluse) în/sau conectat (conectate) la aparatele utilizate în aplicatiile prevăzute la art. 3 alin. (1), denumite în continuare dispozitive suplimentare.Aceste dispozitive suplimentare, care repeta rezultatele operaţiuni de cantarire şi care nu pot influenţa corecta funcţionare a aparatului, pot sa nu îndeplinească cerinţele esenţiale, dacă rezultatele cantaririi sunt tipărite sau înregistrate corect şi de nesters de un subansamblu al aparatului care îndeplineşte cerinţele esenţiale şi dacă rezultatele sunt accesibile celor două părţi interesate în măsurare. În cazul aparatelor utilizate pentru vânzare directa către public dispozitivele de afişare şi dispozitivele de tipărire de la vânzător şi de la consumator trebuie să satisfacă cerinţele esenţiale.CERINŢE METROLOGICE1. Unităţi de măsura a maseiSunt admise următoarele unităţi de măsura:- unităţi ŞI: kilogram, microgram, miligram, gram, tona;- unităţi care nu fac parte din ŞI: carat metric pentru cantarirea pietrelor preţioase.2. Clase de exactitate2.1. Sunt definite următoarele clase de exactitate:I specialăII superioarăIII medieIIII inferioarăSpecificaţiile pentru aceste clase sunt prevăzute în tabelul 1.     Tabelul 1                                Clasele de exactitate
                     
    Clasa de exactitateDiviziunea de verificare "e"Limita minimă (Min)Numărul de diviziuni de verificare n = Max/e
    Valoarea minimăValoarea minimăValoarea maximă
    specială I0,001 g<=e     100 e50.000-
    superioară II0,001 g<=e<=0,05 g20 e100100.000
      0,1 g<=e     50 e5.000100.000
    medie III0,1 g<=e<=2 g20 e10010.000
      5 g<=e     20 e50010.000
    inferioară IIII5 g<=e     10 e1001.000
  Limita minima de cantarire se reduce la 5e pentru aparatele de clasa II şi III în cazul determinării unui tarif de transport.2.2. Diviziuni2.2.1. Valoarea diviziunii reale "d" şi valoarea diviziunii de verificare "e" trebuie să fie de forma:           (k) (k) (K)    1 x 10^, 2 x 10^ sau 5 x 10^ unităţi de masa,k fiind orice numar întreg sau zero.2.2.2. Pentru toate aparatele, altele decât cele cu dispozitive indicatoare auxiliare:d = e.2.2.3. Pentru aparatele cu dispozitive indicatoare auxiliare se aplică următoarele:     e = 1 x 10^ kg,d < e ≤ 10d,     cu excepţia aparatelor de clasa I cu d < 10^ g, pentru care e = 10^ g.3. Clasificare3.1. Aparate cu un singur interval de cantarireAparatele echipate cu un dispozitiv indicator auxiliar trebuie să fie de clasa I saude clasa II. Pentru astfel de aparate limita minima de cantarire pentru aceste doua clase se obţine din tabelul 1 prin înlocuirea valorii diviziunii de verificare "e", în coloana 3, cu valoarea reală a diviziunii "d".                (-4)    Dacă d < 10^ g, limita maxima de cantarire pentru clasa I poate să fie mai    mica de 50.000 e.3.2. Aparate cu intervale multiple de cantarireSunt permise intervale de cantarire multiple dacă acestea sunt clar indicate pe aparat. Fiecare interval de cantarire individual este clasificat în conformitate cu pct. 3.1. Dacă intervalul de cantarire cuprinde clase de exactitate diferite, aparatul trebuie să satisfacă cea mai severă cerinţa referitoare la clasele de exactitate pe care intervalul le cuprinde.3.3. Aparate cu diviziuni multiple3.3.1. Aparatele cu un singur interval de cantarire pot avea câteva intervale parţiale de cantarire. În aceasta situaţie aparatele sunt denumite aparate cu diviziuni multiple.Aparatele cu diviziuni multiple nu vor fi echipate cu un dispozitiv de indicare auxiliar.3.3.2. Fiecare interval parţial de cantarire (i) al unui aparat cu diviziuni multiple este definit prin:
           
    a)valoarea diviziunii sale de verificare e(i)-cu e(i+1) > e(i);
    b)limita sa maximă Max(i)-cu Max(r) = Max;
    c)limita sa minimă Min(i)-cu Min(i) = Max(i-1) şi Min1 = Min,
  în care:i = 1, 2, ... r;i = indicele intervalului parţial de cantarire;r = numărul total al intervalelor parţiale de cantarire.Toate valorile limitelor sunt valori limite ale sarcinii nete, indiferent de valoarea tarei utilizate.3.3.3. Intervalele parţiale de cantarire sunt clasificate conform tabelului 2. Toate intervalele parţiale de cantarire trebuie să fie în aceeaşi clasa de exactitate, aceasta fiind clasa de exactitate a aparatului.Tabelul 2Aparate cu diviziuni multiplei = 1, 2, ..., r,i = indicele intervalului parţial de cantarirer = numărul total al intervalelor parţiale de cantarire
                   
    Clasa de exactitateDiviziunea de verificare (e)Limita minimă (Min)Numărul de diviziuni de verificare
    Valoarea minimăValoarea minimă*) n = Max(i) / e(i+1)Valoarea maximă n = Max(i) / e(i)
    specială I0,001 g<=e(i)   100 e150.000-
    superioară II0,001 g<=e(i)<= 0,05 g20 e15.000100.000
      0,1 g<=e(i)   50 e15.000100.000
    medie III0,1 g<=e(i)   20 e150010.000
    inferioară IIII5 g<=e(i)   10 e1501.000
  Notă *) Pentru i = r se înlocuieşte e cu e(r) în coloana corespunzătoare din tabelul 1.4. Exactitatea4.1. După implementarea procedurilor prevăzute la art. 9 eroarea indicatiei nu trebuie să depăşească eroarea tolerată, asa cum este prescrisă în tabelul 3. În cazul indicatiei numerice eroarea indicatiei trebuie corectată cu eroarea de rotunjire.Eroarea tolerată se aplică la valoarea neta şi la valoarea tarei, pentru sarcinile admise (posibile), cu excepţia valorilor de ţara preselectate.Tabelul 3                                   Erori tolerate
             
    Erori tolerate
    Pentru sarcini "m" exprimate în diviziuni de verificare "e"Erori tolerate
    clasa Iclasa IIclasa IIIclasa IIII
    0 <= m <= 500 <= m <= 5.000 e0 <= m <= 500 e0 <= m <= 50 e± 0,5 e
    000 e        
    50.000 e < m <= 2005.000 e < m <= 20500 e < m <= 250 e < m <= 200 e± 1,0 e
    000 e000 e000 e    
    200.000 e < m20.000 e < m <= 1002.000 e < m <= 10200 e < m <= 1± 1,5 e
      000 e000 e000 e
  4.2. Erorile tolerate în funcţionare sunt duble faţă de erorile tolerate prescrise la pct. 4.1.5. Rezultatele de cantarire ale unui aparat trebuie să fie repetabile şi trebuie să fie reproductibile atunci când sunt utilizate alte dispozitive de indicare şi alte metode de echilibrare.Rezultatele de cantarire nu trebuie să fie influentate de schimbările de poziţie a sarcinii pe receptorul de sarcina.6. Aparatul trebuie să fie sensibil la mici variatii ale sarcinii.7. Factorii de influenţa şi timp7.1. Aparatele de clasa II, III şi IIII care pot fi utilizate în poziţii înclinate nu trebuie să fie influentate de gradul de inclinare care exista în condiţii normale de instalare.7.2. Aparatele trebuie să îndeplinească cerinţele metrologice în intervalul de temperatura specificat de producător. Valoarea acestui interval trebuie să fie cel puţin egala cu:- 5° C pentru un aparat de clasa I;- 15° C pentru un aparat de clasa II;- 30° C pentru un aparat de clasa III şi IIII.În absenta specificatiilor fabricantului aparatele trebuie să îndeplinească cerinţele metrologice în domeniul de temperatura:-10°C ... +40°C.7.3. Aparatele alimentate de la reţeaua de energie electrica trebuie să îndeplinească cerinţele metrologice în condiţiile de fluctuatie normală a sursei de alimentare.Aparatele care funcţionează cu alimentare de la baterie trebuie să indice dacă tensiunea scade sub valoarea minima cerută şi trebuie, în aceste condiţii, sa continue sa funcţioneze corect sau să se oprească automat din funcţionare.7.4. Aparatele electronice, cu excepţia celor de clasa I şi a celor de clasa II, dacă e < 1 g, trebuie să îndeplinească cerinţele metrologice în condiţiile unei umiditati relative ridicate şi la limita superioară a intervalului lor de temperatura.7.5. Încărcarea cu o sarcina a unui aparat de clasa II, III sau IIII, pentru o perioadă mare de timp trebuie să aibă o influenţa neglijabila asupra indicatiei (la acea sarcina) sau asupra indicarii zeroului, imediat după descărcarea sarcinii.7.6. În alte condiţii aparatele trebuie să îşi continue funcţionarea corect, fie să se oprească automat din funcţionare.PROIECTARE ŞI CONSTRUCŢIE 8. Cerinţe generale8.1. Proiectarea şi construcţia aparatelor trebuie să fie astfel făcute încât aparatele să îşi păstreze calităţile metrologice când sunt corect utilizate şi instalate şi când sunt utilizate într-un mediu pentru care au fost proiectate. Aparatul trebuie să indice valoarea masei.8.2. Când sunt expuse la perturbatii aparatele electronice nu trebuie să fie afectate de defecte semnificative sau când acestea apar trebuie să le detecteze automat şi să le indice.În condiţiile detectiei automate a unui defect semnificativ aparatele electronice trebuie să producă o alarma vizuala sau auditiva care trebuie să continue până când utilizatorul ia măsurile corective sau până la dispariţia defectului.8.3. Cerinţele menţionate la pct. 8.1 şi 8.2 trebuie să fie îndeplinite în mod continuu pe o perioadă de timp de funcţionare care este normală din punctul de vedere al utilizării corecte a aparatului.Dispozitivele electronice digitale trebuie să exercite întotdeauna un control adecvat asupra funcţionarii corecte a procesului de măsurare, asupra facilităţilor de indicare şi asupra stocării şi transferului tuturor datelor.În condiţiile detectiei automate a unei erori de durabilitate semnificative aparatele electronice trebuie să producă o alarma vizuala sau auditiva care trebuie să continue până când utilizatorul va lua măsuri corective sau până la dispariţia erorii.8.4. Calităţile metrologice ale unui aparat electronic nu trebuie să fie influentate nefavorabil când este conectat la un echipament extern printr-o interfata corespunzătoare.8.5. Aparatele nu trebuie să aibă particularităţi susceptibile de a favoriza utilizarea lor frauduloasă, în timp ce posibilităţile de funcţionare gresita neintentionata trebuie să fie minime.Componentele care nu trebuie să fie demontate sau reglate de utilizator trebuie să fie prevăzute cu un sistem de sigilare împotriva acestor acţiuni.8.6. Aparatele trebuie proiectate astfel încât să permită executarea rapida a controalelor obligatorii prevăzute în prezenta hotărâre.9. Indicarea rezultatelor cantaririi şi a altor valori de cantarireIndicarea rezultatelor cantaririi şi a altor valori de cantarire trebuie să fie cat mai exactă, neambiguă şi neinselatoare, iar dispozitivul de indicare trebuie să permită o citire uşoară a indicatiei, în condiţii normale de utilizare.Denumirea şi simbolul unităţilor la care se face referire la pct. 1 din prezenta anexa este cea a unităţilor legale de masa (cu completarea simbolului pentru caratul metric, respectiv "ct").Indicaţia nu trebuie să existe peste Max + 9e.Un dispozitiv indicator auxiliar este permis numai la dreapta semnului zecimal. Un dispozitiv pentru extensia indicatiei se poate folosi numai temporar, iar tipărirea trebuie să fie oprită pe durata funcţionarii lui.Se pot afişa şi indicaţii secundare, cu condiţia ca acestea sa nu fie confundate cu indicaţiile primare.10. Tipărirea rezultatelor de cantarire şi a altor valori cantariteTipărirea rezultatelor de cantarire trebuie să fie corecta şi neambiguă. Tipărirea trebuie să fie clara, lizibila, de nesters şi de durata.11. Reglarea la nivelAtunci când este cazul aparatele vor fi prevăzute cu un dispozitiv de reglare la nivel şi cu un indicator de nivel suficient de sensibil pentru a permite instalarea corespunzătoare.12. Reglarea la zeroAparatele pot fi prevăzute cu dispozitive de reglare la zero. Funcţionarea acestor dispozitive trebuie să realizeze cu exactitate reglarea la zero şi sa nu dea rezultate de măsurare incorecte.13. Dispozitive de ţara şi dispozitive de predeterminare a tareiAparatele pot avea unul sau mai multe dispozitive de ţara şi preselecţie a tarei. Funcţionarea acestor dispozitive trebuie să realizeze cu exactitate reglarea la zero şi trebuie să asigure o cantarire neta corecta. Funcţionarea dispozitivului de predeterminare a tarei trebuie să asigure o determinare corecta a valorii nete calculate.14. Cerinţe adiţionale pentru aparate utilizate la comercializarea directa a produselor şi a mărfurilor către populaţie, cu limita maxima de cantarire mai mica sau egala cu 100 kg: cerinţe adiţionaleAparatele utilizate pentru comercializarea directa a produselor şi mărfurilor către populaţie trebuie să afiseze toate informaţiile esenţiale despre operaţiunea de cantarire şi, în cazul aparatelor care indica preţul, trebuie să afiseze clar consumatorului şi modalitatea de calcul al preţului pentru produsul ce va fi cumpărat.Preţul de vânzare, dacă este indicat, trebuie să fie exact.Aparatele care indica calcularea preţului trebuie să afiseze indicaţiile esenţiale într-un interval de timp corespunzător, pentru a putea fi citite corect de către cumpărător.Aparatele care indica calcularea preţului pot efectua şi alte funcţii în afară cantaririi pe articol şi calcularea preţului, numai dacă toate indicaţiile referitoare la toate tranzacţiile sunt imprimate clar, fără ambiguităţi şi sunt aranjate convenabil pe un bilet sau pe o eticheta destinată cumpărătorului.Caracteristicile aparatelor nu trebuie să permită apariţia în mod direct sau indirect a unor indicaţii a căror interpretare este dificila sau incorectă.Aparatele trebuie construite astfel încât să fie asigurată protecţia consumatorilor împotriva tranzacţiilor incorecte datorate proastei lor funcţionari.Nu sunt permise dispozitive auxiliare de indicare sau dispozitive de extindere a indicatiei.Dispozitivele suplimentare sunt admise numai dacă ele nu conduc la o utilizare frauduloasă.Aparatele similare cu cele utilizate pentru comercializarea directa a produselor şi mărfurilor către populaţie, care nu satisfac cerinţele din aceasta secţiune, trebuie să aibă lângă afisaj o inscriptionare imposibil de sters: "interzis pentru vânzarea directa către public."15. Aparate pentru etichetarea preţuluiAparatele pentru etichetarea preţului trebuie să corespundă cerinţelor aparatelor cu indicarea preţului pentru comercializarea directa a produselor şi mărfurilor către populaţie, acolo unde sunt aplicabile aparatelor în cauza. Imprimarea unei etichete cu preţ trebuie să fie peste limita minima de cantarire.
   +  Anexa 2 MARCAJE ŞI INSCRIPTIONARI1. Aparatele care fac obiectul unei proceduri de evaluare a conformitatii potrivit anexei nr. 4.1.1. Aceste aparate trebuie să aibă aplicate: a) - marcajul naţional de conformitate CS, prevăzut la pct. 1.6, urmat de ultimele 2 (doua) cifre ale anului în care a fost aplicat;- numărul/numerele de identificare a organismului/organismelor notificat/notificate care a/au făcut supravegherea CS sau verificarea CS.Marcajul menţionat mai sus şi inscriptionarile trebuie aplicate pe aparat, distinct grupate împreună; b) eticheta cu fond verde, de forma patrata, cu dimensiunile de cel puţin 12,5 mm x 12,5 mm, cu litera "M" imprimata în negru; c) următoarele inscriptionari:- numărul certificatului de examinare CS de tip, unde este cazul;- sigla sau denumirea producătorului;- numărul seriei aparatului;- clasa de exactitate, inclusă într-un oval sau între doua linii paralele orizontale unite prin doua jumătăţi de cerc;- limita maxima de cantarire sub forma Max ...;- limita minima de cantarire sub forma Min ...;- diviziunea de verificare sub forma e = ...;şi în plus, când este cazul:- pentru aparatele construite din unităţi separate care se asambleaza, marca de identificare a fiecărui subansamblu;- diviziunea de verificare, dacă d < e, sub forma d = ...;- efectul maxim aditiv de ţara, sub forma T = + ...;- efectul maxim substractiv de ţara, dacă este diferit de Max, sub forma T = - ...;- valoarea diviziunii tarei dacă este diferita de d, sub forma d(T) = ...;- sarcina limita (atunci când constructorul a prevăzut o limita mai mare decât Max + T), sub forma Lim = ...;- limitele particulare de temperatura, sub forma ...°C/...°C;- raportul dintre receptoarele de greutăţi şi sarcina.1.2. Aparatele trebuie să aibă facilităţi corespunzătoare pentru aplicarea marcajului de conformitate CS şi/sau aplicarea inscriptionarilor. Marcajul şi inscriptionarile trebuie aplicate astfel încât să fie imposibila îndepărtarea lor de pe aparat fără distrugerea acestora. Marcajul şi inscriptionarile trebuie să fie vizibile atunci când aparatul este în poziţia sa normală de funcţionare.1.3. Când se foloseşte o placuta cu inscriptionari, ea trebuie să permită sigilarea sa, cu excepţia cazului în care nu poate fi înlocuită fără a fi distrusa. Dacă placuta este sigilată, trebuie să fie posibila aplicarea pe ea a unei mărci de control.1.4. Inscriptionarile Max, Min, e şi d trebuie, de asemenea, plasate lângă afisaj.1.5. Fiecare dispozitiv de măsurare a sarcinii, care este sau poate fi conectat la unul sau mai multe receptoare de sarcina, trebuie să aibă inscriptionarile referitoare la receptoarele de sarcina respective.1.6. Marcajul de conformitate CS este format din literele C şi S, cu forma prezentată în figura următoare: NOTĂ:- fontul (stilul literei) - Times New Roman - corp 36;- diametrul cercului - Ø'4f20 mm;- litera "C" simbolizeaza cerinţa esenţială;- litera "S" simbolizeaza securitate.1.6.1. În cazul în care marcajul trebuie să fie mărit sau micşorat este necesar să se respecte proportiile prezentate în schita de mai sus.1.6.2. Componentele C şi S ale marcajului de conformitate CS trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticala, dar care nu trebuie să fie mai mica de 5 mm.2. Alte aparateAparatele utilizate în aplicatiile prevăzute la art. 3 alin. (2) trebuie să aibă inscriptionate: a) sigla sau denumirea producătorului; b) limita maxima de cantarire, sub forma Max ...3. Simbolul de utilizare restrictiva specificat la art. 12.Simbolul de utilizare restrictiva este reprezentat prin litera "M" colorata în negru, taiata de doua diagonale care se intersectează. Acest simbol este tipărit pe o eticheta cu fond roşu, de forma unui patrat cu laturile de cel puţin 25 mm x 25 mm.  +  Anexa 3 DOCUMENTAŢIA TEHNICADocumentaţia tehnica a aparatului va conţine informaţii care să facă inteligibile proiectul, fabricatia şi funcţionarea aparatului. Aceste informaţii trebuie să permită efectuarea evaluării conformitatii aparatului cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1.Documentaţia tehnica va conţine următoarele documente necesare pentru evaluarea conformitatii: a) o descriere generală a modelului aparatului; b) proiecte de execuţie, planuri de fabricaţie şi scheme cu componente, subansambluri, circuite; c) descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea proiectelor şi schemelor prevăzute la pct. b), incluzând modul de funcţionare a aparatului; d) o lista cuprinzând standardele prevăzute la art. 7, aplicate în întregime sau parţial, şi descrierea soluţiei adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale atunci când aceste standarde nu sunt aplicate; e) rezultatele calculelor făcute la proiectare şi rezultatele examinarilor; f) rapoarte de încercări.  +  Anexa 4 PROCEDURI DE EVALUARE A CONFORMITATII1. Examinarea CS de tip1.1. Examinarea CS de tip este procedura prin care un organism notificat verifica şi certifica faptul ca un aparat reprezentativ dintr-o producţie luată în considerare îndeplineşte cerinţele esenţiale aplicabile acestuia, prevăzute în anexa nr. 1.1.2. Solicitarea pentru examinarea de tip trebuie adresată de producător sau de către reprezentantul sau autorizat cu sediul în România unui singur organism notificat, ales de el.Solicitarea trebuie să cuprindă: a) denumirea şi sediul producătorului, precum şi denumirea şi sediul producătorului reprezentantului autorizat, dacă solicitarea este facuta de acesta din urma; b) o declaraţie scrisă ca solicitarea nu a mai fost facuta şi altui organism notificat; c) documentaţia tehnica prevăzută în anexa nr. 3.Solicitantul va pune la dispoziţie organismului notificat un aparat reprezentativ pentru producţia respectiva, denumit în continuare tip.1.3. Organismul notificat are următoarele obligaţii:1.3.1. sa examineze documentaţia tehnica şi sa verifice dacă tipul a fost fabricat în concordanta cu aceasta;1.3.2. sa stabilească de comun acord cu solicitantul locul de desfăşurare a examinării şi/sau de efectuare a probelor;1.3.3. să efectueze examinarea şi/sau încercările corespunzătoare pentru a verifica dacă soluţiile adoptate de producător îndeplinesc cerinţele esenţiale, atunci când standardele la care se face referire în art. 7 nu sunt aplicabile.1.3.4. să efectueze examinarea şi/sau încercările corespunzătoare pentru a verifica dacă atunci când producătorul a ales să aplice standardele prevăzute la art. 7 acestea au fost aplicate efectiv, asigurând astfel conformitatea cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1.1.4. Când modelul îndeplineşte cerinţele esenţiale din prezenta hotărâre, organismul notificat va elibera solicitantului un certificat de examinare CS de tip. Certificatul trebuie să conţină concluziile examinării, condiţionari ale valabilităţii acesteia (dacă exista), date suficiente pentru identificarea tipului aprobat şi, dacă este necesar, o descriere a funcţionarii lui. Toate elementele tehnice relevante, ca de exemplu desene şi scheme de conexiuni, trebuie să fie anexate certificatului de examinare CS de tip. Certificatul are o perioadă de valabilitate de 10 ani de la data emiterii lui şi poate fi reînnoit pentru perioade mai mici de 10 ani.În eventualitatea unor schimbări fundamentale în proiectarea aparatului, valabilitatea acestuia poate fi limitată la o perioadă de 2 ani. În aceasta situaţie certificatul poate fi reînnoit cu încă un an.1.5. Fiecare organism notificat va comunică periodic Biroului Roman de Metrologie Legală listele complete cuprinzând: a) solicitarile primite pentru examinarea CS de tip; b) certificatele de examinare CS de tip eliberate; c) cererile de examinare CS de tip refuzate; d) completările şi amendamentele referitoare la documente deja eliberate.Fiecare organism notificat trebuie să informeze de îndată Biroul Roman de Metrologie Legală despre retragerea certificatelor de examinare CS de tip. Biroul Roman de Metrologie Legală va pune aceste informaţii la dispoziţie celorlalte organisme notificate.1.6. Celelalte organisme notificate pot primi copii de pe certificatele de examinare CS de tip, împreună cu anexele lor, la cerere.1.7. Solicitantul trebuie să informeze de îndată organismul notificat care a eliberat certificatul de examinare CS de tip despre orice modificare a tipului aprobat.În cazul în care modificările tipului aprobat influenţează conformitatea cu cerinţele esenţiale prevăzute în prezenta hotărâre sau cu condiţiile de funcţionare prescrise ale aparatului respectiv, aceste modificări trebuie să primească o aprobare suplimentară de la organismul notificat care a eliberat certificatul de examinare CS de tip. Aceasta aprobare suplimentară se acordă sub forma unei completări la certificatul de examinare CS de tip.2. Asigurarea calităţii producţiei2.1. Asigurarea calităţii producţiei este procedura prin care producătorul care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2.2 asigura şi declara ca aparatele respective sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare CS de tip şi satisfac cerinţele esenţiale, aplicabile lor, din hotărâre.Pentru aparatele prevăzute la art. 9 alin. (2), care nu se supun examinării de tip, producătorul care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2.2 asigura şi declara ca aparatele respective satisfac cerinţele, aplicabile lor, din hotărâre.Producătorul sau reprezentantul sau autorizat, cu sediul în România, trebuie să aplice pe fiecare aparat marcajul CS şi inscriptionarile prevăzute în anexa nr. 2 şi sa întocmească în scris o declaraţie de conformitate.Marcajul CS trebuie să fie însoţit de numărul de identificare a organismului notificat, responsabil pentru supravegherea prevăzută la pct. 2.4.2.2. Producătorul trebuie să aibă implementat un sistem al calităţii, astfel cum se prevede la pct. 2.3, şi trebuie să se supună unei supravegheri, conform prevederilor pct. 2.4.2.3. Sistemul calităţii2.3.1. Producătorul trebuie să adreseze o solicitare pentru certificarea propriului sistem al calităţii, unui organism notificat.Aceasta solicitare va cuprinde: a) un angajament de îndeplinire a obligaţiilor ce decurg din certificarea sistemului calităţii; b) un angajament de menţinere a sistemului calităţii certificat, care să asigure o urmărire şi o eficienta continua.Producătorul trebuie să pună la dispoziţie organismului notificat toate informaţiile relevante, în special documentaţia sistemului calităţii, documentaţia tehnica a aparatului şi certificatul de examinare CS de tip.2.3.2. Sistemul calităţii trebuie să asigure conformitatea aparatelor cu tipul descris în certificatul de examinare CS de tip şi cu cerinţele esenţiale, aplicabile acestora, din hotărâre.Pentru aparatele prevăzute la art. 9 alin. (2), care nu se supun examinării de tip, sistemul calităţii trebuie să asigure conformitatea aparatelor cu cerinţele aplicabile acestora din prezenta hotărâre.Toate elementele, cerinţele şi prevederile adoptate de producător trebuie să fie documentate, stabilite într-o maniera ordonată şi sistematica, sub forma regulilor, procedurilor şi instrucţiunilor scrise. Documentaţia acestui sistem al calităţii trebuie să asigure o înţelegere corecta a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor cu privire la calitate.Sistemul calităţii trebuie să conţină în special o descriere adecvată a următoarelor: a) obiectivele legate de calitate şi de structura organizatorică a societăţii comerciale, responsabilităţile şi atribuţiile conducerii acesteia cu privire la calitatea producţiei; b) procesul de fabricaţie, tehnicile de control şi de asigurare a calităţii, precum şi măsurile sistematice ce vor fi folosite; c) examinarile şi probele ce vor fi executate înainte, în timpul şi după fabricaţie şi frecventa cu care vor fi executate; d) măsurile de supraveghere pentru a realiza cerinţele calităţii producţiei şi operabilitatea efectivă a sistemului calităţii.2.3.3. Organismul notificat trebuie să examineze şi sa evalueze sistemul calităţii pentru a determina dacă sunt respectate cerinţele prevăzute la pct. 2.3.2. Organismul notificat stabileşte conformitatea cu aceste cerinţe dacă sistemul calităţii aplicat de producător implementeaza standardele române care adopta standardele europene armonizate corespunzătoare.Organismul notificat trebuie să comunice decizia sa producătorului şi sa informeze despre aceasta celelalte organisme notificate. Comunicarea către producător trebuie să conţină concluziile examinării şi, în eventualitatea refuzului, justificarea deciziei.2.3.4. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să informeze organismul notificat care a certificat sistemul calităţii, înaintea oricărei reactualizari a sistemului calităţii, determinata de schimbările survenite datorită noilor tehnologii utilizate şi noilor concepţii de calitate sau altor cauze.2.3.5. Orice organism notificat care retrage certificarea sistemului calităţii trebuie să informeze de îndată celelalte organisme notificate.2.4. Supravegherea CS2.4.1. Scopul supravegherii CS este să asigure ca producătorul îndeplineşte corespunzător obligaţiile ce decurg din certificarea sistemului calităţii.2.4.2. Producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat, în scopul inspecţiei, la locurile de producţie, control, încercare şi depozitare şi trebuie să furnizeze acestuia toate informaţiile necesare, în special: a) documentaţia sistemului calităţii; b) documentaţia tehnica şi certificatul de examinare CS de tip; c) înregistrările privind calitatea, de exemplu rapoarte de inspecţie, date cu privire la încercări şi etalonari, rapoarte de calificare a personalului implicat etc.Organismul notificat are obligaţia să efectueze periodic audituri pentru a se asigura ca producătorul menţine şi aplica sistemul calităţii; el va inainta producătorului un raport de audit.Organismul notificat poate întreprinde şi vizite inopinate la producător. În timpul acestor vizite organismul notificat poate efectua audituri complete sau parţiale. Organismul notificat trebuie să înainteze producătorului un raport cu privire la vizita efectuată sau, acolo unde este cazul, un raport de audit.2.4.3. Organismul notificat trebuie să se asigure ca producătorul menţine şi aplica sistemul calităţii certificat.3. Verificarea CS a produsului3.1. Verificarea CS a produsului este procedura prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia cu sediul în România, asigura şi declara ca aparatele care au fost verificate potrivit prevederilor pct. 3.3 sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare CS de tip şi satisfac cerinţele esenţiale aplicabile acestora din prezenta hotărâre.Pentru aparatele prevăzute la art. 9 alin. (2), care nu se supun examinării de tip, producătorul care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2.2 asigura şi declara ca aparatele respective satisfac cerinţele esenţiale, aplicabile lor, din hotărâre.3.2. Producătorul va lua toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie să asigure conformitatea aparatelor cu tipul descris în certificatul de examinare CS de tip şi cu cerinţele esenţiale, aplicabile acestora, din hotărâre. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, cu sediul în România, trebuie să aplice marcajul CS pe fiecare aparat şi sa întocmească în scris o declaraţie de conformitate.3.3. Organismul notificat trebuie să efectueze examinarile şi încercările necesare în scopul verificării conformitatii aparatului cu cerinţele esenţiale din prezenta hotărâre, prin examinarea şi încercarea fiecărui aparat, conform specificatiilor prevăzute la pct. 3.5.3.4. Pentru aparatele prevăzute la art. 9 alin. (2), care nu se supun examinării CS de tip, documentaţia tehnica prevăzută în anexa nr. 3 trebuie să fie pusă la dispoziţie organismului notificat, în cazul în care acesta o solicita.3.5. Verificarea prin controlul şi încercarea fiecărui aparat3.5.1. Fiecare aparat va fi examinat şi se vor efectua încercările corespunzătoare, astfel cum se prevede în standardele menţionate la art. 7, sau încercări echivalente în vederea verificării conformitatii aparatului cu tipul descris în certificatul de examinare CS de tip şi cu cerinţele, aplicabile acestuia, din prezenta hotărâre.Pentru aparatele prevăzute la art. 9 alin. (2), care nu se supun examinării CS de tip, cerinţa prevăzută la alineatul precedent se aplică în vederea verificării conformitatii aparatului cu cerinţele esenţiale, aplicabile acestuia, din hotărâre.3.5.2. Organismul notificat va aplica sau va dispune aplicarea numărului sau de identificare pe fiecare aparat a cărui conformitate cu cerinţele esenţiale, aplicabile acestuia, din hotărâre a fost stabilită şi va elabora în scris un certificat de conformitate referitor la încercările efectuate.3.5.3. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, cu sediul în România, va lua măsurile necesare pentru a putea furniza la cerere certificatele de conformitate eliberate de organismul notificat.4. Verificarea CS a unităţii de produs4.1. Verificarea CS a unităţii de produs este procedura prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia cu sediul în România, asigura şi declara ca aparatul, proiectat special pentru o aplicaţie anume, pentru care s-a emis certificatul prevăzut la pct. 4.2, corespunde cerinţelor, aplicabile acestuia, din hotărâre.Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România va aplica marcajul CS pe aparat şi va întocmi în scris o declaraţie de conformitate.4.2. Organismul notificat va examina aparatul şi va efectua încercările necesare conform standardelor prevăzute la art. 7 sau va efectua încercări echivalente, pentru a garanta conformitatea cu cerinţele relevante din hotărâre.Organismul notificat va aplica sau va dispune aplicarea numărului sau de identificare pe aparatul a cărui conformitate cu cerinţele esenţiale aplicabile acestuia din prezenta hotărâre a fost stabilită şi va elabora în scris un certificat de conformitate referitor la încercările efectuate.4.3. Documentaţia tehnica referitoare la proiectarea aparatului, prevăzută în anexa nr. 3, are scopul să permită evaluarea conformitatii cu cerinţele esenţiale din prezenta hotărâre şi înţelegerea proiectării, fabricaţiei şi funcţionarii aparatului. Documentaţia tehnica trebuie să fie pusă la dispoziţie organismului notificat.4.4. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, cu sediul în România, va lua măsurile necesare pentru a putea furniza, la cerere, certificatele de conformitate eliberate de organismul notificat.5. Prevederi comune5.1. Procedurile de evaluare a conformitatii prevăzute la pct. 2, 3 şi 4 pot fi făcute la locul de producţie sau în alte locuri diferite de locul în care se utilizează aparatul, dacă transportul la locul de utilizare nu necesita demontari ale aparatului, dacă punerea în funcţiune la locul de utilizare nu necesita asamblarea aparatului sau alte operaţiuni tehnice de instalare care pot afecta performanţele aparatului şi dacă valoarea constantei gravitationale la locul de punere în funcţiune este luată în considerare sau dacă performanţele aparatului sunt insensibile la variatia câmpului gravitational. În toate celelalte cazuri ele trebuie făcute la locul de utilizare a aparatului.5.2. Dacă performanţele aparatului sunt sensibile la variatiile câmpului gravitational, procedurile la care se face referire la pct. 5.1 pot fi aplicate în doua etape. Etapa a doua trebuie să cuprindă toate examinarile care au rezultatele dependente de constanta câmpului gravitational, iar prima etapa trebuie să cuprindă toate celelalte examinari şi încercări. A doua etapa trebuie efectuată la locul de utilizare a aparatului. În acest caz, prin expresia la locul de utilizare a aparatului se înţelege în zona de camp gravitational de utilizare a aparatului.5.3.1. În cazul în care un producător a optat pentru realizarea în doua etape a uneia dintre procedurile menţionate la pct. 5.1 şi dacă aceste doua etape sunt efectuate de organisme notificate diferite, un aparat care a îndeplinit prima etapa a procedurii respective trebuie să aibă inscripţionat numărul de identificare a organismului implicat în aceasta etapa.5.3.2. Organismul notificat care a executat prima etapa a procedurii trebuie să elibereze pentru fiecare aparat un certificat care să conţină datele necesare de identificare a acestuia şi sa specifice examinarile şi încercările pe care le-a efectuat.Organismul notificat care executa a doua etapa a procedurii trebuie să efectueze acele examinari şi încercări care nu au fost executate.Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, cu sediul în România, va lua măsurile necesare pentru a putea furniza la cerere certificatele de conformitate eliberate de organismele notificate.5.3.3. Producătorul care a ales în prima etapa asigurarea calităţii producţiei va putea utiliza fie aceeaşi procedura în etapa a doua, fie sa continue etapa a doua cu procedura de verificare CS a produsului.5.3.4. Marcajul CS trebuie aplicat pe aparat la încheierea etapei a doua, împreună cu numărul de identificare a organismului notificat implicat în etapa a doua.  +  Anexa 5 CRITERIIpentru evaluarea organismelor care solicită notificareaOrganismele notificate trebuie să îndeplinească următoarele criterii minime:1. sa dispună de personal specializat, de mijloace şi echipamente adecvate;2. personalul sa dovedească competenţa tehnica şi integritate profesională;3. să fie independente de orice grupuri sau persoane care au un interes direct sau indirect în efectuarea testelor, întocmirea rapoartelor, eliberarea certificatelor şi supravegherea aparatelor;4. sa dovedească ca se păstrează secretul profesional de către personalul angajat;5. sa încheie o asigurare de răspundere civilă pentru cazul în care răspunderea nu revine statului potrivit legii. -------