ORDONANTA nr. 26 din 26 iulie 2001pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 16 august 2001    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi ale art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Plata obligaţiilor bugetare se efectuează de către debitori, distinct, pe fiecare impozit, taxa, contribuţie sau alte venituri bugetare, inclusiv majorări de întârziere aferente şi penalităţi de orice fel, în următoarea ordine: a) obligaţii bugetare cu termene de plată în anul curent; b) obligaţii bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare datorate şi neachitate la data de 31 decembrie a anului precedent, în ordinea vechimii, până la lichidarea integrală a acestora; c) majorări de întârziere şi penalităţi de întârziere aferente obligaţiilor bugetare prevăzute la lit. b); d) obligaţii bugetare cu termene de plată viitoare.În situaţia în care debitorul nu efectuează plata obligaţiilor bugetare, conform prevederilor alin. 1, creditorul bugetar va proceda la stingerea obligaţiilor bugetare pe care le administrează în conformitate cu ordinea de plată reglementată de prezenta ordonanţă, despre aceasta fiind înştiinţat şi debitorul."2. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Pentru achitarea cu întârziere a obligaţiilor bugetare, debitorii datorează majorări de întârziere, calculate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare scadentei obligaţiei bugetare şi până la data realizării sumei datorate inclusiv, potrivit prevederilor legale în vigoare.Cota majorărilor de întârziere se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, corelata cu taxa oficială a scontului, stabilită de Banca Naţionala a României.În cazul constatării unor diferenţe de obligaţii bugetare, stabilite de organele competente, majorările de întârziere se datorează începând cu ziua imediat următoare scadentei obligaţiei bugetare, la care s-a stabilit diferenţa, până la data realizării acesteia inclusiv, prevederile alin. 1 aplicându-se în mod corespunzător.În cazul obligaţiilor bugetare stinse prin compensare, majorările de întârziere pentru neplata acestor obligaţii se calculează până la data la care compensarea a devenit posibila, potrivit legii."3. Articolul 13^1 va avea următorul cuprins:"Art. 13^1. - Nevirarea sumelor calculate şi reţinute la sursa potrivit legii de către plătitorii obligaţiilor bugetare se sancţionează cu o penalitate de 10% din suma reţinută şi nevirata într-un termen mai mare de 30 de zile.Penalitatea prevăzută la alin. 1 se aplică şi plătitorilor de venituri realizate din România de către persoanele fizice şi juridice nerezidente pentru neretinerea impozitului de la aceste persoane.Plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri bugetare, cu excepţia majorărilor de întârziere, a penalitatilor şi a amenzilor, se sancţionează cu o penalitate de întârziere de 0,5% pentru fiecare luna şi/sau pentru fiecare fracţiune de luna de întârziere, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care acestea aveau termene de plată. Penalitatea de întârziere nu inlatura obligaţia de plată a majorărilor de întârziere şi/sau a penalitatilor.Sancţiunea prevăzută la alin. 1 şi 2 se aplică de către organele competente, o singură dată pentru aceeaşi suma reţinută şi nevirata, respectiv, neretinuta, iar aceasta nu inlatura obligaţia de plată a majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de întârziere, conform legii."4. Alineatul 1 al articolului 82 va avea următorul cuprins:"La cererea temeinic justificată a debitorilor Guvernul României, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, precum şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, după caz, pot acorda: a) amânări sau eşalonări la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri bugetare; b) amânări sau eşalonări la plata majorărilor de întârziere şi/sau a penalitatilor de întârziere; c) scutiri sau reduceri de impozite şi taxe, în condiţiile legii; d) scutiri sau reduceri de majorări de întârziere şi/sau penalităţi de întârziere."5. Articolul 87 va avea următorul cuprins:"Art. 87. - Sumele plătite în plus se compensează după cum urmează: a) cu obligaţii bugetare cu termene de plată în anul curent; b) cu obligaţii bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare datorate şi neachitate la data de 31 decembrie a anului precedent, în ordinea vechimii, până la lichidarea integrală a acestora; c) cu majorări de întârziere şi penalităţi de întârziere aferente obligaţiilor bugetare prevăzute la lit. b); d) cu obligaţii bugetare cu termene de plată viitoare, numai la cererea plătitorului."  +  Articolul 2 (1) Debitorii, cu excepţia persoanelor fizice, sunt obligaţi sa întocmească şi să depună, până la data de 15 noiembrie 2001, la creditorii bugetari, declaraţii-inventar privind impozitele, taxele, contribuţiile şi alte venituri bugetare neachitate din anii precedenti, aflate în sold la data de 31 decembrie 2000 şi neachitate până la data de 30 septembrie 2001, inclusiv majorările de întârziere evidentiate contabil, pe ani fiscali. (2) Termenele de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a obligaţiilor bugetare cuprinse în declaraţiile-inventar prevăzute la alin. (1) se întrerup la data de 30 septembrie 2001, după această dată urmând să curgă un nou termen de prescripţie.  +  Articolul 3În termen de 45 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finanţelor Publice va aproba prin ordin norme metodologice de aplicare a acesteia şi modelul declaraţiei-inventar privind impozitele, taxele şi contribuţiile şi alte venituri bugetare neachitate din anii precedenti, aflate în sold la data de 31 decembrie 2000 şi neachitate până la data de 30 septembrie 2001, inclusiv majorările de întârziere evidentiate contabil, prevăzute la art. II din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 4Prezenta ordonanţă va intra în vigoare la data de 1 octombrie 2001.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga alin. (3) al art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice şi juridice nerezidente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 27 august 1998.  +  Articolul 6Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlament.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian Sarbup. Ministrul administraţiei publice,Ionel Flesariu,secretar de stat--------------